Informace z českých časopisů - č. 4/2013

Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-PK) http://www.epk.cz/ nebo v papírové podobě e-mailem na adrese studovna@npmk.cz nebo kubelkova@npmk.cz.


1. Gymnázia pečují o talenty, ale často jen na papíře / [Secondary grammar schools care for gifted students, but often just on paper] / Petr Husník -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 116, č. 2 (2013), s. 8-9.

Právní předpisy školám ukládají povinnost vytvářet podmínky pro rozvoj talentů. Přesto ani gymnázia, i když se to od nich očekává, nemají práci s nadanými žáky, jejich identifikaci a následný rozvoj zdaleka zažité. Vzdělávání nadaných žáků se často orientuje pouze na školní soutěže a olympiády. Někteří učitelé v průzkumech dokonce tvrdí, že se během své kariéry s mimořádně nadaným žákem ani nesetkali. Článek seznamuje s projektem ČVUT Praha Příprava pedagogů na středních školách pro práci s nadanými studenty, který je jednou z aktivit, jak tuto situaci zlepšit.

nadaný; vysoce nadaný; talent; žák; gymnázium; střední škola; vzdělávání; pedagogická diagnostika; nedostatek; další vzdělávání učitelů; vzdělávací projekt; pomoc; České vysoké učení technické v Praze; Příprava pedagogů na středních školách pro práci s nadanými studenty


2. Kariérní systém by měl být transparentní, založený na jasných kritériích / [Promotion system should be transparent, based on clear criteria] / Vladimíra Spilková; [Autor interview] Olga Šedivá -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 21, č. 10 (2013), s. 3.

Rozhovor s profesorkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Vladimírou Spilkovou nad připravovaným kariérním systémem učitelů. Jádrem kariérního řádu by měl být profesní standard, tj. popis kvality práce učitele zahrnující přesné formulace profesních kompetencí. Důraz na transparentnost kariérního systému. Inspirace zahraničními modely. Vliv množství finančních prostředků na budoucí podobu kariérního systému.

profesní dráha; průběh kariéry; učitel; způsobilost; popis práce; kvalita; hodnocení učitele; hodnotící kritérium; kariérní systém pedagogických pracovníků; profesní standardy učitelů


3. Podpora odborného vzdělávání nabírá obrátky : [Support for vocational education has been accelerating :: government approved continuation of Action Programme from 2008] / vláda schválila další pokračování tzv. Akčního plánu z roku 2008 / Petr Husník -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 116, č. 3 (2013), s. 10-11.

Článek představuje nové úkoly a přístupy podpory odborného vzdělávání v ČR. Jde o další pokračování tzv. Akčního plánu podpory odborného vzdělávání z roku 2008, který se zabývá komplexním řešením problematiky odborného vzdělávání ve vztahu k požadavkům trhu práce. Ministerstvo školství podporuje větší spolupráci škol s firmami, zkvalitnění kariérního poradenství, větší motivaci žáků k vyučení v nedostatkových učebních oborech atd.

odborné vzdělání; odborné školství; učňovské školství; vztah škola-výroba; příprava učňů; učební obor; volba povolání; profesní poradenství; žák; motivace; koncepce; školská politika; Akční plán podpory odborného vzdělávání; akční plán


4. Má ze základní školy zmizet propadání? / [Should failing be excluded from primary school?] / Jaroslava Štefflová -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 116, č. 3 (2013), s. 16.

V roce 2004 školský zákon ustanovil, že na základní škole smí žák opakovat ročník pouze dvakrát, jednou na prvním a jednou na druhém stupni. Toto rozhodnutí MŠMT vyvolalo na základních školách velké rozpaky. Článek přináší vesměs negativní odpovědi učitelů několika škol na otázku, zda by souhlasili, aby žák plnil základní povinnou docházku bez možnosti opakovat ročník.

žák; základní škola; povinná školní docházka; propadání; školská politika; školský zákon; nedostatek; učitel; názor; kritika


5. Právní výklad k § 23 zákona o pedagogických pracovnících / [Legal explanation to § 23 of the Act on Educational Workers] / Jindřich Fryč -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 21, č. 11 (2013), s. 5-8.

Výklad ministerstva školství k paragrafu 23 Zákona o pedagogických pracovnících, podle kterého ředitel školy nebo školského zařízení stanovuje pedagogickým pracovníkům týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti (PPČ) na období školního roku nebo pololetí. Výčet prací přímo souvisejících s PPČ, příklady stanovení rozsahu PPČ v případě rovnoměrného a nerovnoměrného rozvržení týdenního rozsahu PPČ. Řešení tzv. stálých a nahodilých přespočetných neboli nadúvazkových hodin s konkrétními příklady (návštěva muzea nebo divadelního představení, hodina plavání, suplování za nemocného kolegu apod.).

zákon; vyučující personál; učitel; výklad; ministerstvo školství; vyučovací doba; pracovní doba; pracovní úvazek; přesčas; suplování; ředitel školy


6. Nechceme revoluci ve vzdělávání : [We don't want revolution in education :: Education minister about the strategy of educational policy by the year 2020] / P. Fiala o strategii vzdělávací politiky do roku 2020 / Petr Fiala; [Autor interview] Radmil Švancar -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 116, č. 4 (2013), s. 7.

Ministr školství v krátkosti představuje návrh Strategie vzdělávací politiky do roku 2020 a její hlavní směry: kvalitativní změny ve výuce, kariérní systém pro učitele, podpora odborného vzdělávání, odstranění přílišné byrokracie ve školství, nový zákon o vysokých školách atd.

školství; vzdělávání; systém výchovy a vzdělávání; zlepšení; školská politika; koncepce; návrh; Strategie vzdělávací politiky do roku 2020; Česká republika; 2020


7. 2 x 5 krokov ku kvalitnému školstvu v Česku / [Two times five steps to quality school system in the Czech Republic] / lupa -- slovenština

In: Rodina a škola : mesačník pre rodičov a učiteľov -- ISSN 0231-6463 -- Roč. 61, č. 3 (2013), s. 6.

Deset kroků ke zkvalitnění českého školství v nové koncepci rozvoje vzdělávání v ČR. Oblast předškolní výchovy, základního a středního školství: zajištění stejné kvality vzdělávání pro všechny děti, zvýšení zájmu dětí o matematiku a technické obory, stát musí školám pomáhat, nikoli je hlídat, zvýšení respektu k učitelům a ocenění učitelského povolání, odbourání byrokracie a zvýšení času na učení. Oblast vysokého školství: profilace vysokých škol, starost o kvalitu vzdělání, podpora spolupráce a integrace škol, autonomie a otevřenost vysokých škol, stabilita a rozvoj vysokých škol.

školská politika; koncepce; rozvoj; školství; předškolní výchova; základní školství; střední školství; vysoké školství; rozvoj vzdělání; kvalita vzdělání; učitelský status; Česká republika


8. Reforma závěrečných zkoušek jde do finále / [Reform of final examinations goes to the finals] / Zoja Franklová -- čeština

In: Speciál pro střední školy : příloha časopisu Řízení školy -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 2012, č. 3 (2012), s. 13-14.

Hlavním úkolem projektu Nová závěrečná zkouška 2 je vytvořit jednotná zadání učebních oborů tak, aby už odpovídala rámcovým vzdělávacím programům, které by mohly školy využít při svých závěrečných zkouškách již v roce 2015, a dokončit tak reformu učňovského školství.

reforma; závěrečná zkouška; směr; učební obor; učební obor s maturitou; rámcový vzdělávací program; škola; žák; odborné vzdělání; střední odborná škola; střední odborné učiliště; 2015


9. Mezinárodní projekty na středních odborných školách : [International projects in secondary vocational schools :: it is viable!] / jde to! / Pavla Šabatková -- čeština

In: Speciál pro střední školy : příloha časopisu Řízení školy -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 2012, č. 3 (2012), s. 22-23.

Příspěvek představuje mezinárodní vzdělávací projekt – program Partnerství škol Comenius, kde se setkávají partneři jednotlivých škol a realizují své projektové výstupy ve spolupráci s partnery z ostatních zúčastněných mezinárodních týmů. Vhodné prostředí pro jejich realizaci je prostředí internetu, kdy setkání probíhají ve virtuálním prostředí eTwinning, které poskytuje své služby zdarma všem evropským školám, učitelům i žákům. Příspěvek představuje i postřehy ze dvou středních škol.

mezinárodní spolupráce; střední odborná škola; projekt; program; vzdělávací projekt; partnerství škol; mezinárodní vztahy; týmové vyučování; webová stránka; informační technologie; informační síť; Internet; služby; bezplatné vzdělávání; škola; učitel; žák; znalost; Národní podpůrné středisko pro eTwinning; Partnerství škol Comenius eTwinning; Česká republika


10. Podpoření aktivit pedagogů středních škol při práci s talentovanou mládeží : [Supporting activities of secondary school educators in their work with talented students:: in the form of a new program Secondary Schools Excellence] / formou nového programu Excelence středních škol / Patrik Kubas -- čeština

In: Speciál pro střední školy : příloha časopisu Řízení školy -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 2012, č. 2 (2012), s. 7-8.

Příspěvek představuje rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2011 – Excelence středních škol 2011, který má za cíl výrazně podpořit motivaci středních škol ke zkvalitnění vzdělávání talentovaných žáků.

podpora; činnost; učitel; střední škola; práce; talent; žák; mládež; forma výuky; program; hodnocení; soutěžení; hodnocení školy; hodnocení žáka; motivace; nadaný; talentovaná mládež; 2011


11. Platy zaměstnanců školství letos neklesnou, naopak mírně vzrostou, tvrdí ministerstvo školství / [Salaries of school employees will not fall, on the contrary they will slightly rise, claims the Ministry of Education] / Olga Šedivá -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 21, č. 12 (2013), s. 3.

Předpokládaný mírný růst platů v regionálním školství i zvýšení finančních prostředků na ostatní neinvestiční výdaje v roce 2013. Průměrný měsíční plat v regionálním školství v roce 2012. Doporučení školám, které nebudou spokojeny s přidělenou částkou, vyvolat jednání s krajským úřadem o možnosti navýšení částky.

přidělení finančních prostředků; rozpočet; výdaje; regionální školství; plat; učitel; personál školy; průměrný příjem; škola; 2012; 2013


12. Program OECD pro mezinárodní hodnocení žáků - PISA 2015 / [OECD programme for international assessment of pupils - PISA 2015] / Radek Blažek, Jana Palečková; ČŠI -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 21, č. 12 (2013), s. [11].

Informace o rozhodnutí ministerstva školství zapojit se do dalšího cyklu mezinárodního projektu OECD PISA, který opakovaně zjišťuje výsledky vzdělávání 15 letých žáků ve třech funkčních gramotnostech: čtenářské, matematické a přírodovědné. PISA 2015 se zaměří na přírodovědnou gramotnost, jejíž definici článek přináší. Průběh a organizace šetření PISA.

test; hodnocení žáka; výzkum; funkční gramotnost; mezinárodní spolupráce; přírodovědný předmět; přírodní vědy; PISA; Česká republika; věk 15; 2015


13. Nová závěrečná zkouška pro absolventy učebních oborů / [New final examination for school leavers of vocational training courses] / Zoja Franklová -- čeština

In: Speciál pro střední školy : příloha časopisu Řízení školy -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 2012, č. 1 (2012), s. 1-2.

Příspěvek seznamuje s průběhem závěrečných zkoušek, zdůvodňuje nutnost reformy, složení a přínos závěrečných zkoušek pro absolventy učebních oborů, dále pak odpovídá na otázky, kdy budou nové závěrečné zkoušky zavedeny, zda může výuční list získat člověk, který neabsolvoval daný obor ve škole, a zda lze nový výuční list použít i v zahraničí.

závěrečná zkouška; absolvent; žák; střední odborná škola; střední odborné učiliště; učební obor; učební obor s maturitou; reforma; souhrnné hodnocení; studijní obor; zahraničí; výuční list


14. Autorské právo / [The Copyright Act] / Tomáš Kolafa -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 5

In: Speciál pro ZUŠ : příloha časopisu Řízení školy -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 2012, č. 1 (2012), s. 18-19.

Příspěvek je zaměřen na několik nejzásadnějších aspektů ochrany autorských práv a činností, které mohou být pro ředitele školy prvním impulzem k ošetření konkrétních a často právě pro jeho školu specifických aktivit.

autorské právo; legislativa; školská legislativa; ředitel; škola; řízení školy; školní prostředí; výklad


15. Kariéra ředitele – už se brzy dočkáme? / [Career of director - will our time come soon?] / Václav Trojan -- čeština

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 10, č. 4 (2013), s. 4-5.

Příspěvek je věnován systému vzdělávání ředitelů, teorii vytvoření jasného kariérového modelu, který bude reflektovat jednotlivé fáze učitelského života, délku řídící praxe a změnám, které mohou ovlivnit dlouhodobé systematické vzdělávání ředitelů a učitelů tak, aby byl možný jejich profesní posun.

profesní dráha; ředitel školy; další vzdělávání učitelů; vzor; pedagogické povolání; učitel; řízení školy; manažerský personál; praxe; systém výchovy a vzdělávání; odborný rozvoj zaměstnanců; kariérní systém pedagogických pracovníků


16. Ředitel veřejné školy : [Public school head teacher :: – how much of a role does he play in teaching and under what conditions?] / – kolik rolí hraje a za jakých podmínek? / Monika Puškinová -- čeština

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 10, č. 4 (2013), s. 6-9.

Autorka příspěvku uvádí souhrnnou informaci o platných předpisech, které jsou v článku uvedeny. Cílem příspěvku je stručně shrnout podmínky, za kterých ředitel veřejné školy vystupuje minimálně v pěti rolích – jako statutární orgán právnické osoby, jako ředitel školy – činnosti, jako zaměstnavatel, jako zaměstnanec a jako orgán státní správy. Pozornost je věnována i odměňování ředitele školy (tabulka ustanovení katalogu prací, platové třídy a kvalifikačních předpokladů).

ředitel školy; škola; role; legislativa; školní prostředí; veřejná škola; status povolání; manažerský personál; zaměstnavatel; zaměstnanec; státní správa; odměna; plat; katalog; kvalifikace; katalogy prací; statutární orgán


Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková 7. 5. 2013

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019