Informace z českých časopisů - č. 5/2013

Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-PK) http://www.epk.cz/ nebo v papírové podobě e-mailem na adrese studovna@npmk.cz nebo kubelkova@npmk.cz.


1. Po dobrém nebo po zlém? : [In a kind or rigid way? :: assessment of behaviours of primary school pupils] / k otázkám hodnocení chování žáků základních škol / Jana Presová -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Komenský : časopis pro učitele základní školy -- ISSN 0323-0449 -- Roč. 137, č. 2 (2012/2013), s. 21-25.

Rozbor výsledků výzkumu, který sledoval vzdělávací dráhu sociálně znevýhodněných žáků základních škol. V rámci výzkumu byla položena i otázka, zda ve školách převládá při hodnocení spíše pochvala nebo trest. Výzkum ukázal, že při hodnocení chování žáků (a to nejen ze sociálně znevýhodněného prostředí) volí učitelé častěji cestu po zlém.

žák; sociálně znevýhodněný; vzdělávání; vzdělávací dráha; chování žáka; hodnocení; hodnocení žáka; trest; pochvala; základní škola; pedagogický výzkum; výsledek výzkumu


2. Lze měřit inkluzi ve škole? / [Is it possible to measure inclusion in school?] / Monika Tannenbergerová -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 2

In: Komenský : časopis pro učitele základní školy -- ISSN 0323-0449 -- Roč. 137, č. 2 (2012/2013), s. 26-30.

Princip inkluze spočívá primárně v tom, že by běžné základní školy měly vzdělávat všechny děti bez ohledu na jejich postižení. Protože téma inkluze se v současné době stává stále aktuálnější, vyvstává požadavek na možnost míru inkluze určitým způsobem měřit. V článku se autorka pokouší ukázat, jak takový měřící nástroj vzniká, čím je inspirován a co předchází jeho uplatnění v praxi.

žák; postižený; speciální vzdělávací potřeby; vzdělávání; integrace žáka; základní škola; měření; metodika; ukázka; inkluze; inkluzivní pedagogika


3. Domácí vzdělávání na 2. stupni ZŠ? : [Home education at the lower secondary school :: and why not?] / a proč vlastně ne? / Daniela Pražáková -- čeština

In: Rodina a škola : časopis pro všechny rodiče a učitele -- ISSN 0035-7766 -- Roč. 60, č. 4 (2013), s. 3.

Autorka textu, víceprezidentka Asociace pro domácí vzdělávání, se zamýšlí nad domácím (individuálním) vzděláváním v České republice. Je umožněno už 14 let, od roku 2005 je zakotveno ve školském zákoně. V květnu 2007 bylo vyhlášeno MŠMT pokusné ověřování individuálního vzdělávání i na 2. stupni ZŠ. Hlavní pochyby vzbuzovala otázka socializace doma vzdělávaných dětí. Ze zpráv Národního ústavu pro vzdělávání i z příběhů rodin a jejich dětí bylo zjištěno, že domácí vzdělávání má pozitivní efekt pro rozvoj participativní společnosti. Jaké důvody vedou rodiče k volbě domácího vzdělávání, problematika kvalifikace rodičů jako vzdělavatelů.

základní škola; základní vzdělání; druhý stupeň; domácí vzdělávání; individuální výuka; školská legislativa; školský zákon; Česká republika


4. Potřebují školy mentora? / [Do schools need mentors?] / Jaroslava Štefflová -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 116, č. 6 (2013), s. 8-9.

Mentoring je profesionální forma podpory vhodná pro lidi, kteří na sobě chtějí pracovat. Mentorem se může stát i schopný učitel, který se po vyškolení chce věnovat prohlubování profesních dovedností svých kolegů - učitelů. Pozice mentora ale není pro každého. Základem úspěšné práce jsou v tomto případě (více než jindy) osobní předpoklady. Učitelům, kteří se mentory chtějí stát, nabízí Společnost pro kvalitu školy v Ostravě vzdělávací projekt zaměřený na mentoring s jednoznačným názvem Mentor.

učitel; poradce; výchovný poradce; pedagogické povolání; osobní předpoklady; profesní profil; další vzdělávání učitelů; rozvíjení schopností; vzdělávací projekt; Společnost pro kvalitu školy; Ostrava; mentor; mentoring


5. 2 x 5 kroků ke kvalitnímu školství / [2x5 steps to quality education] / MŠMT -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 116, č. 6 (2013), s. 16.

Článek uvádí deset kroků, kterými chce ministr školství dovést Českou republiku ke kvalitnímu vzdělávání. Zkvalitnit by se mělo jak předškolní, základní a střední školství, tak i vysoké.

školství; vzdělávání; systém výchovy a vzdělávání; kvalita; zlepšení; školská politika; koncepce; ministr školství; návrh


6. Vzdělávání dospělých se skládá jako puzzle : [Adult education is put together like a puzzle :: but does the National Qualification System follow up initial education?] / navazuje ale Národní soustava kvalifikací na počáteční vzdělávání? / Petr Husník -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 116, č. 7 (2013), s. 10-11.

Národní soustava kvalifikací (NSK) je celostátně platný registr profesních kvalifikací, ve kterém je možno najít způsob, jakým se ověří, že uchazeč o uznání své kvalifikace (získané jakýmkoli způsobem) disponuje kompetencemi, které jsou potřebné k vykonávání určitého povolání. Někteří zaměstnavatelé upozorňují na nesoulad rámcových vzdělávacích programů středních odborných škol a systému dalšího vzdělávání, jehož nástrojem je právě NSK. Přitom podle zákona by rámce měly z NSK primárně vycházet.

uznání kvalifikace; odborné vzdělání; střední odborná škola; další vzdělávání; rámcový vzdělávací program; vzdělávací standard; kvalifikace; vztah škola-výroba; školská politika; nedostatek; Národní soustava kvalifikací


7. Péče o talenty : [Care for talented pupils :: how is it in Czech schools] / jak je to v českém školství / Andrea Vedralová -- čeština

In: Rodina a škola : časopis pro všechny rodiče a učitele -- ISSN 0035-7766 -- Roč. 60, č. 4 (2013), s. 10-13.

Problematika nadaných dětí - jak poznat nadané dítě, diagnostika rozumového nadání u dětí (časté rozumové projevy nadaných), osobní zvláštnosti nadaných. Školy pro mimořádně nadané děti. Poskytují školy vhodné podmínky pro vzdělávání nadaných žáků? Co může upravovat individuální vzdělávací plán. Volnočasové aktivity nadaných dětí. Příběh nadaného Štěpána. Test pro rodiče: Jak poznáte, že máte nadané dítě? Zajímavé odkazy k výchově a vzdělávání nadaných dětí a doporučená publikace: Nadané dítě a rozvoj jeho schopností.

nadaný; žák; inteligence; talent; vysoce nadaný; schopnost učení; vzdělávací možnosti; systém výchovy a vzdělávání; Česká republika


8. Jak na spolupráci mezi školou, rodiči a komunitou? : [How to manage cooperation between school, parents and community ? :: try mentoring!] / vyzkoušejte si mentoring! / Václav Šneberger, Karolína Smejkalová -- čeština

In: Rodina a škola : časopis pro všechny rodiče a učitele -- ISSN 0035-7766 -- Roč. 60, č. 4 (2013), s. 19.

Spolupráce a vztahy mezi rodinou a školou. Projekt Mentor, který realizuje Společnost pro kvalitu školy, o.s., je zaměřený na výcvik interních mentorů. Poskytuje mentorské vedení přímo ve škole. Mentorem se stává zkušený pedagog, který získal mentorské dovednosti v průběhu intenzivního výcviku. Rámec obsahuje šest oblastí pedagogických kompetencí (profesní rozvoj, prostředí a podmínky výuky, plánování a evaluace výuky, učební proces, škola a komunita, komunikace). Proč se musejí učit komunikovat i rodiče. Společný cíl je podpora vzdělávání dítěte.

poradce; osobní předpoklady; spolupráce ve výchově; vzdělávání rodičů; vztah rodiče-škola; vztah rodiče-učitel; způsobilost; další vzdělávání učitelů; komunikační schopnost; Společnost pro kvalitu školy; projekt Mentor; mentor; mentoring


9. Systém základního vzdělávání by se mohl zásadně změnit / [Present system of primary education might be substantially changed] / Jiří Pilař; [Autor interview] Radmil Švancar -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 116, č. 7 (2013), s. 16-17.

Před časem představila Asociace speciálních pedagogů (ASP) ucelený návrh změny koncepce základního vzdělávání. Byla to (mimo jiné) reakce na frontální útok zastánců široké inkluze, který měl vést k likvidaci základních škol praktických, kde se vzdělávají děti s lehkým mentálním postižením a romské děti, které v běžné škole selhávají. Rozhovor s předsedou ASP, který přibližuje obsah a smysl tohoto návrhu.

mentálně postižený; Romové; žák; vzdělávání; speciální škola; základní škola; speciální školství; základní školství; zlepšení; koncepce; návrh; Asociace speciálních pedagogů České republiky; základní škola praktická; inkluze


10. Čeští školáci obsadili přední příčky : [Czech school children placed near the top :: in natural sciences, math and reading literacy they occupy forefront positions] / v přírodovědě, matematice, ale i ve čtenářské gramotnosti dopadli čtvrťáci z Česka v mezinárodním srovnání nadprůměrně / Eva Hníková -- čeština

In: Lidové noviny : [vydání Praha] : založeny 1893 - obnoveny 1988 -- ISSN 0862-5921 -- Roč. 25, č. 295,18.XII. (2012), s. 20.

Zhodnocení výsledků mezinárodního testování TIMSS a PIRLS, které zjišťovalo znalosti a dovednosti žáků 4. ročníků základních škol ve čtenářské gramotnosti, matematice a přírodovědě. Čeští žáci oproti předcházejícím letům, kdy se v těchto předmětech dostávali do podprůměru, obsadili poměrně vysoké příčky.

matematika; přírodovědný předmět; porozumění textu; práce s textem; žák; hodnocení žáka; úroveň vědomostí; znalost; základní škola; pedagogický výzkum; srovnávací výzkum; komparace; výsledek výzkumu; mezinárodní spolupráce; TIMSS PIRLS; ročník 4; čtenářská gramotnost


11. Popisy struktur individuálních údajů předávaných ze školních matrik a z evidence uchazečů o přijetí ke vzdělávání ve VOŠ pro školní rok 2013/2014 / [Description of structures of individual data from school registers and from the files of applicants to tertiary technical schools for the school year 2013/2014] / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy -- čeština

In: Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR -- Roč. 69, č. 3 (2013), s. 8-29.

V souladu s vyhláškou č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy popisy struktur individuálních údajů ze školních matrik o žácích základních škol, o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami, o žácích středních škol, o žácích v konzervatoři, o studentech vyšších odborných škol pro školní rok 2013/2014 (název položky, význam a obsah položky, kódování a tvar, číselník, typ, délka, povinná položka).

dokumentace; administrativa; zpracování informací; statistická data; základní škola; střední škola; konzervatoř; vyšší odborná škola; speciální vzdělávací potřeby; školní matrika; 2013/2014


12. Kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací schválených dle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání / [Qualification and evaluation of vocational standards approved under the law No. 179/2006 on the recognition of results in further education] / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy -- čeština

In: Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR -- Roč. 69, č. 3 (2013), s. 30-33.

Seznam schválených kvalifikačních a hodnotících standardů ze dne 23. 10. 2012 dle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Standardy profesních kvalifikací jsou zveřejňovány v Národní soustavě kvalifikací (www.narodni-kvalifikace.cz). Po vydání autorizace je možno realizovat zkoušky vedoucí k ověřování výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení, na základě kterého může být vydáváno osvědčení o získání profesní kvalifikace.

odborné vzdělání; další vzdělávání; pracovní kvalifikace; profese; informální učení; uznání kvalifikace; školská legislativa; hodnotící kritérium; osvědčení; standardizace; 2012


13. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly / [Ministry of Education approved the following titles to the list of textbooks and teaching texts] / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy -- čeština

In: Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR -- Roč. 69, č. 3 (2013), s. 34.

Průběžně doplňovaný seznam učebnic pro základní vzdělávání a pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, který byl schválen MŠMT. Název, termín platnosti, název nakladatelství, součást ucelené řady (SUŘ).

základní škola; speciální vzdělávací potřeby; speciální škola; žák; učebnice; soupis; schválení; schvalovací doložka; 2013


14. Informace o resortních statistických zjišťováních v roce 2013 / [Information on the ministry's statistical findings in 2013] / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy -- čeština

In: Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR -- Roč. 69, č. 4 (2013), s. 2-54.

V souladu s vyhláškou č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vzory formulářů výkazů pro všechny typy škol a školských zařízení, jejichž sběr proběhne na podzim roku 2013 podle § 28, odst. 5 školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pokyny, vysvětlivky k jejich vyplňování a termíny pro odevzdání výkazů na webové adrese http://sberdat.uiv.cz.

školství; škola; statistická data; sběr dat; zpracování dat; administrativa; výkaznictví; 2013


15. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly : [Ministry of Education approved the following titles to the list of textbooks and teaching texts :: for basic education] / pro základní vzdělávání / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy -- čeština

In: Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR -- Roč. 69, č. 4 (2013), s. 55-57.

Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům pro základní vzdělávání. Název, termín platnosti, název nakladatelství, součást ucelené řady (SUŘ).

základní škola; učebnice; soupis; schválení; schvalovací doložka; 2013


16. Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve školním roce 2012/2013 / [List of textbooks and teaching texts with the clause of approval for primary education in the school year 2012/2013] / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy -- čeština

In: Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR -- Roč. 69, č. 4 (2013), s. 58-109.

Seznam učebnic a učebních textů pro všechny předměty základní školy se schvalovací doložkou. O učebnicích jsou uvedeny tyto údaje: autor, název, číslo vydání, číslo jednací schvalovací doložky, datum vydání a termín platnosti schvalovací doložky, orientační cena, nakladatelství, materiál nosiče učebnice, informace o tom, zda je učebnice součástí ucelené řady učebnic (SUŘ). Seznam zachycuje stav ke dni 1. 3. 2013 a je řazen podle vzdělávacích oborů RVP pro základní vzdělávání. Přehled učebnic, kterým byla udělena schvalovací doložka po tomto datu, je průběžně zveřejňován ve Věstníku MŠMT.

škola; základní škola; učebnice; rámcový vzdělávací program; schválení; soupis; ministerstvo školství; schvalovací doložka; 2012/2013


17. Jsou šestiletí opravdu nezralí? : [Are the six-year olds really inmature? :: 6 year-old children should not be compared to their older classmates] / děti, které jdou do školy přesně podle zákona v šesti letech, by se neměly poměřovat se staršími : to se ale běžně děje / Radka Kvačková -- čeština

In: Lidové noviny : [vydání Praha] : založeny 1893 - obnoveny 1988 -- ISSN 0862-5921 -- Roč. 26, č. 12,15.I., (2013), s. [25].

Na českých základních školách je stále rozšířenější odklad školní docházky. Ve třídách se potom scházejí děti až s dvouletým odstupem. Odklady školní docházky nejsou ale něco, co se vyskytovalo od nepaměti. Dříve děti nastupovaly do školy v šesti letech a rodiče ani nenapadlo žádat o odklad (ten byl povolen jen ve výjimečných případech). Článek přináší některé pozitivní a negativní zkušenosti rodičů s řádným i odloženým nástupem jejich dítěte do základní školy.

povinná školní docházka; věk vstupu do školy; základní škola; přechod z mateřské na základní školu; odklad; školní zralost; působení; nedostatek; zkušenost


18. Jeden cizí jazyk nestačí : [One foreign language is not enough: Czech children will have to learn second foreign language, nothing unusual in Europe] / české děti se budou povinně učit dva cizí jazyky : v Evropě to ale není nic neobvyklého / Radka Kvačková -- čeština

In: Lidové noviny : [vydání Praha] : založeny 1893 - obnoveny 1988 -- ISSN 0862-5921 -- Roč. 26, č. 24, 29.I., (2013), s. 19.

Od příštího roku se na českých základních školách bude povinně učit druhý cizí jazyk. S výukou prvního se začíná ve třetí třídě, ten druhý má škola zařadit podle svých možností nejpozději do osmého ročníku. Cizí jazyky se ale prosazují stále víc i v jiných evropských zemích. V některých je povinný stále jeden cizí jazyk, v jiných je výuka dvou cizích jazyků už dávno zakotvena . Jsou ale také země, kde si děti musí povinně vybrat i čtyři jazyky (např. Lucembursko, Island, Lichtenštejnsko).

cizí jazyk; výuka; jazyková výuka; jazykové vzdělávání; základní škola; druhý cizí jazyk; povinný předmět; školská politika; komparace; Česká republika; Evropa


19. Jaké změny přinese reforma financování regionálního školství / [What changes will the reform of the financing of regional school system bring] / Václav Pícl; [Autor interview] Olga Šedivá -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 21, č. 16 (2013), s. 3.

Rozhovor s místopředsedou Českomoravské konfederace odborových svazů týkající se kroků, které odbory podnikají v oblasti reformy financování regionálního školství. Aktivní zapojení odborů do diskuse nad podobou reformy. Změny, které by měla reforma přinést, možná rizika nového systému financování.

reforma; financování; regionální školství; odbory; odborová organizace; participace; diskuse; Česká republika


20. Ředitelé škol své rozpočty znají, o navýšení platů však nehovoří / [Headteachers know their budgets, but they don't talk about higher salaries] / Olga Šedivá -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 21, č. 15 (2013), s. 3.

Vyjádření ředitelů několika pražských i mimopražských základních a středních škol k přiděleným finančním prostředkům na platy a na ostatní neinvestiční výdaje v letošním roce. Srovnání s rokem 2012. Většina konstatuje, že platy pedagogů a ostatních zaměstnanců školy zůstávají na stejné úrovni nebo mohou být jen mírně navýšeny, prostředky na ostatní neinvestiční výdaje dostaly školy většinou vyšší než v loňském roce.

zkušenost; ředitel školy; základní škola; střední škola; přidělení finančních prostředků; rozpočet; plat; učitel; personál školy


Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková 3. 6. 2013

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019