Novinky - PEDAGOGIKA - červen 2013

1. Humor ve škole / Klára Šeďová -- Vyd. 1.

Brno : Masarykova univerzita, 2013 -- 189 s. -- čeština

ISBN 978-80-210-6205-4 (brož.)

Sign.: II 110850V1

škola; školní prostředí; vztah učitel-žák; humor; pedagogický výzkum; narace

Anotace:

Kniha je věnována fenoménu humoru ve školním prostředí. Přináší výsledky původního empirického výzkumu, v němž jako datový zdroj slouží písemná vyprávění žáků a učitelů popisující jejich humorné zážitky ze školy. Prostřednictvím narativní analýzy těchto textů jsou zkoumány jednak typické podoby školního humoru, jednak funkce, které humor plní v sociálním životě a vzájemných vztazích žáků a učitelů.


2. Když se školy učí / Milan Pol ... [et al.] -- 1. vyd.

Brno : Masarykova univerzita, 2013 -- 196 s. -- čeština

ISBN 978-80-210-6130-9 (brož.)

Sign.: II 110847V1

řízení; škola; základní škola; pedagogický výzkum; školství; Česko; organizační učení

Anotace:

Publikace se zabývá organizačním učením ve školách. Autoři nejdříve zmapovali dosavadní výzkumy a teorie spojené s organizačním učením obecně a specificky pak s organizačním učením ve školním prostředí – o tom pojednávají v úvodní kapitole. Poté informují o empirickém výzkumu, který se znalostí teorie a výzkumů provedli na základních školách v České republice.


3. Moderní vyučování / Geoff Petty; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Foltýn] -- 6., rozš. a přeprac. vyd.

Praha : Portál, 2013 -- 562 s. -- čeština

ISBN 978-80-262-0367-4 (váz.)

Sign.: II 110873V1

výuka; učení; didaktika; vyučovací metoda; učební pomůcka; e-learning; pedagogická dovednost; vztah učitel-žák; interaktivní tabule

Anotace:

Základní příručka shrnuje psychologická východiska a moderní metody současné pedagogiky a didaktiky. První oddíl je věnován motivaci studentů a soustřeďuje se na vztah učitel - žák a problematiku kázně ve třídě. Druhý oddíl pojednává o metodách učení, analyzuje je a probírá jejich přednosti a nevýhody v konkrétních situacích. Třetí oddíl je zaměřen na učební pomůcky a jejich využití ve výuce. Poslední část knihy vede k zamyšlení nad konkrétní přípravou vyučování.


4. Profesní kompetence učitele mateřské školy / Zora Syslová -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2013 -- 158 s. -- čeština

ISBN 978-80-247-4309-7 (brož.)

Sign.: II 110901V1

mateřská škola; učitel; profesní příprava; odborný rozvoj zaměstnanců; sebehodnocení; profesní kompetence

Anotace:

Cílem publikace je podat jasný přehled o specifických kompetencích učitele mateřské školy a upozornit na nutnost pedagogické sebereflexe, která je společně s podporou ze strany ředitelů mateřských škol zásadním předpokladem profesního rozvoje učitelů a celkového zkvalitňování předškolního vzdělávání. V centru autorčina zájmu stojí především kompetence sebereflektivní - jedním z důležitých materiálů pro hodnocení a sebehodnocení kvality učitele je nástroj Rámec profesních kvalit učitele mateřské školy, který tvoří přílohu této knihy.


5. S dětmi chytře a moudře : psychologie výchovy pro rodiče a prarodiče / Pavel Říčan -- Vyd. 1.

Praha : Portál, 2013 -- 174 s. -- čeština

ISBN 978-80-262-0343-8 (brož.)

Sign.: II 110875V1

výchova dítěte; rodinná výchova; pedopsychologie; vztah rodiče-dítě; prarodiče; interpersonální vztahy; komunikace; vztah rodiče-škola

Anotace:

Zkušený autor ve své nové knize nabízí psychologicky „chytré“ výchovné techniky s konkrétními, dílčími cíli. Vedle nich čtenář najde to hlavní – podněty k moudrému, laskavému a smysluplnému spolubytí s dětmi. Takové soužití podle autorova názoru vede děti ke svobodnému, zodpovědnému a šťastnému životu.


6. Střídavá péče o dítě : zájem dítěte především / Tomáš Novák -- Vyd. 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2013 -- 167 s. -- čeština

ISBN 978-80-262-0342-1 (brož.)

Sign.: II 110912V1

péče o dítě; výchova dítěte; rodinná výchova; vztah rodiče-dítě; střídavá výchova

Anotace:

Střídavá péče o dítě může být nejlepší ze všech špatných řešení vyplývajících z kontextu rodinného rozvratu. Samozřejmě má své chyby. Ve srovnání se společnou rodičovskou péčí v harmonické rodině je to jen náhražka. Ani na kvalitní protézu nelze klást stejné nároky jako na zdravou končetinu. Knížka je určena především potenciálním zájemcům o zmíněnou „protézu“.Vychází z praxe, chce odpovídat na konkrétní otázky.


7. Učíme děti zvládat úzkost, obavy a stres : cvičení pro mladší školní věk / Deborah M. Plummer; [z anglického originálu ... přeložila Denisa Šmejkalová] -- Vyd. 1.

Praha : Portál, 2013 -- 133 s. -- čeština

ISBN 978-80-262-0377-3 (brož.)

Sign.: II 110877V1

pedagogická psychologie; výchova dítěte; stres; úzkost; rozvoj osobnosti; mladší školní věk; cvičení; psychoterapie; sebepojetí

Anotace:

Kniha přináší pedagogům základní informace, metodické postupy a jednotlivé listy cvičení, které mohou využít při výuce. Cílem je naučit dítě uvědomovat si a pojmenovat vlastní pocity i myšlenky a jejich spojitost s určitým jednáním u sebe i u druhých. Rozvíjí schopnost dítěte zvládnout změny, které s sebou nese život, stresující situace i reakce s tím spojené, tj. úzkost, strach, obavy, apod. Při individuálních i skupinových cvičeních děti pracují s představami a pocity, využívají reminiscenční techniky, učí se jak přijímat nové a neznámé.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019