Informace z českých časopisů - č. 6/2013

Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Pedagogickou knihovnou J. A. Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-PK) v záhlaví webové stránky PK (http://npmk.cz/) nebo e-mailem na adrese studovna@npmk.cz nebo kubelkova@npmk.cz


1. Přehled akreditovaných studijních programů a studijních oborů na vysokých školách, fakultách a jiných součástech vysokých škol v České republice, k jejichž studiu budou uchazeči přijímáni pro akademický rok 2013/2014 [Overview of accredited study programmes and study branches at higher education institutions in the Czech Republic for the academic year 2013/2014] / -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 115, č. 39-40 (2012), s. 1-128 přílohy.

Informace o možnostech bakalářského a magisterského studia na českých vysokých školách v akademickém roce 2013/2014.

vysokoškolské studium; vysoká škola; univerzita; studijní program; studijní obor; bakalářské studium; magisterské studium; soupis; Česká republika; 2013/2014

ABA012


2. Testování pětek a devítek čekají změny : [Tests for pupils of the fifth and nineth grades will change :: in the 2nd national tests new types of problems will appear] / v druhé celoplošné zkoušce se objeví nové typy úloh / Lukáš Doubrava -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 116, č. 8 (2013), s. 8-9.

Česká školní inspekce se chystá v roce 2013 podruhé celoplošně testovat výsledky žáků pátých a devátých tříd základních škol. Testy jsou i tentokrát vytvořeny jako ověřovací - jejich cílem je zjištění výsledků žáků vůči vzdělávacím standardům. Přestože principy testování se nemění, inspekce připravila několik novinek. Počítá se s třetí úrovní náročnosti testů, úloh přibude a budou atraktivnější, požadavky na odpovědi se upřesní atd.

hodnocení žáka; žák; úroveň vědomostí; znalost; hodnocení; zkušební systém; standardizovaný test; test; obsah zkoušky; základní škola; školská politika; Česká školní inspekce; celostátní testy; ročník 5; ročník 9; 2013

ABA012


3. Ze situační zprávy k reformě financování regionálního školství / [From situational report on the reform of financing regional education] / MŠMT -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 116, č. 8 (2013), s. 17-18.

Ministerstvo školství předložilo k odborné diskuzi představitelům školských komisí Asociace krajů, Svazu měst a obcí a Sdružení místních samospráv návrh změn v nastavení financování regionálního školství. Článek prezentuje nejdůležitější změny, které se školský rezort snaží prosadit.

školství; vzdělávání; regionální školství; ekonomika školství; financování; rozpočet na vzdělání; náklady na vzdělání; koncepce; školská politika; reforma; návrh

ABA012


4. Měření vědomostí a dovedností romských žáků v rámci šetření PISA 2009 / [The measurement of the knowledge and skills of Roma pupils in the context of the PISA survey 2009] / Jana Straková, Vladislav Tomášek -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Pedagogika : časopis pro vědy o vzdělávání a výchově -- ISSN 0031-3815 -- Roč. 63, č. 1 (2013), s. 41-53.

Příspěvek představuje sondu, která byla provedena v rámci šetření PISA 2009 a pokoušela se získat informace o vzdělávacích výsledcích romských žáků ve srovnání se vzdělávacími výsledky žáků většinové populace.

měření; znalost; dovednost; Romové; žák; pedagogický výzkum; analýza; vzdělávání; výsledek výzkumu; komparace; výkonový test; úroveň vědomostí; PISA; Česká republika; 2009

ABA012


5. Některé změny, které přináší návrh novely školského zákona / [Some changes brought by the draft amendment to the Education Act] / Olga Šedivá -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 21, č. 18 (2013), s. 3.

Informace ke změnám v návrhu, které se týkají dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a podpůrných opatření k zabezpečení jejich vzdělávání. Další změny týkající se spádových škol a povinné školní docházky.

speciální vzdělávací potřeby; vzdělávání; přístupnost vzdělání; organizace výuky; povinná školní docházka; školský zákon; návrh zákona; novela; spádová škola

ABA012


6. Na všechna mezinárodní šetření není dost peněz : [Lack of money for international surveys :: Czech school inspection doesn't see it as problem] / ČŠI, která je má na starost, v tom ale problém nespatřuje / Lukáš Doubrava -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 116, č. 10 (2013), s. 12-13.

Česká školní inspekce převzala od zrušeného Ústavu pro informace ve vzdělávání v roce 2011 část agendy týkající se koordinace naší účasti v mezinárodních výzkumech a měření výsledků vzdělávání (zejména hodnocení znalostí a dovedností žáků ve vybraných předmětech). Nyní se Česká republika účastní pěti takových šetření: PISA, TIMSS, PIRLS, ICILS a TALIS (uvedena jejich stručná charakteristika).

hodnocení žáka; úroveň vědomostí; znalost; žák; hodnocení; pedagogický výzkum; srovnávací výzkum; mezinárodní spolupráce; Česká školní inspekce; PISA TIMSS PIRLS ICILS TALIS; mezinárodní výzkum

ABA012


7. (Ne)legálnost nahrávání pedagogů ve vyučování / [(Il)legality recording educators in teaching] / Adam Hlaváč -- čeština

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 10, č. 5 (2013), s. 4-5.

Předmětem příspěvku je popis situací, které jsou spojeny s nahráváním pedagogů, a sankcí, jež z případného nelegálního jednání vyplývají. Klíčovým momentem je v tomto případě kvalifikace nahrávky pedagoga – legálně jen se souhlasem, nahrávání bez souhlasu, a rozbor právních důsledků nelegálního nahrávání a zveřejňování nahrávek pedagogů.

šikanování; učitel; agresivita; školní prostředí; výuka; nahrávka; sankce; legislativa; delikvence mládeže; právo; zveřejnění; sociální prevence; vztah učitel-žák; nelegální

ABA012


8. ČŠI: Několik komentářů k problematice elektronického ověřování výsledků žáků / [CSI: A few comments on the issue of electronic verification of pupils' results] / Ondřej Andrys -- čeština

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 10, č. 5 (2013), s. 23-25.

ČŠI vyvíjí v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice řadu nových metod, postupů a nástrojů pro hodnocení škol a vzdělávací soustavy. Příspěvek je věnován jednomu z těchto nástrojů, kterým je systém pro elektronické ověřování výsledků žáků v počátečním vzdělávání, jež je aktuálně pilotován na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol, a stěžejním informacím o testování.

inspekce; informace; elektronické zpracování dat; žák; projekt; systém výchovy a vzdělávání; inovace ve vzdělávání; metoda hodnocení; hodnocení výuky; standardizovaný test; hodnocení; škola; základní škola; vzdělávání; pilotní projekt; ročník; Česká školní inspekce; Česká republika; ročník 5; ročník 9

ABA012


9. Školská rada / [School board] / Martina Pekárková -- čeština

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 10, č. 5 (2013), s. 36-37.

Příspěvek popisuje legislativní prostředí pro vytvoření pravidel pro plynulý chod a správu školy za účasti všech zástupců vzdělávacího procesu a věnuje pozornost vhodnosti rozložení odpovědnosti mezi ředitele, zřizovatele, učitele a samotné žáky a jejich rodiče. Osvětluje úlohy jednotlivých aktérů, kterou jim přiznávají příslušná ustanovení školského zákona, a roli školských rad, které jsou zřizovány při základních, středních a vyšších odborných školách, včetně práv a povinností rady.

škola; řízení školy; školská správa; rada školy; spolupráce; činnost; školská legislativa; školský zákon; pravidlo; výchovně vzdělávací praxe; odpovědnost; ředitel školy; žák; rodiče; role; základní škola; střední škola; vyšší odborná škola; právo; zřizovatel

ABA012


10. S úpravami RVP ZV pomůže interaktivní průvodce / [Interactive guide might be helpful in revision of Framework educational programme for basic education] / Tomáš Pavlas -- čeština

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 10, č. 5 (2013), s. 41.

Na přelomu roku byly schváleny úpravy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV), které vstoupí v platnost s nástupem nového školního roku 2013/2014. Pro co nejrychlejší přechod škol k těmto změnám Národní ústav pro vzdělávání připravil metodickou podporu v podobě interaktivního Průvodce upraveným RVP ZV, který je spuštěn na Metodickém portále RVP.CZ. Článek zdůrazňuje zásadní avizované úpravy.

rámcový vzdělávací program; interaktivní video; počítačové aplikace; informační technologie; informační pomůcka; webová stránka; software; program; základní vzdělání; základní škola; školní rok; metodická příručka; portál; Národní ústav pro vzdělávání; metodický portál; průvodce; 2013/2014

ABA012


11. Testování žáků není srovnávací, ale ověřovací, říká Ondřej Andrys, náměstek ústřední školní inspektorky Olgy Hofmannové / [Testing of pupils is not comparative, but verifying, says Ondřej Andrys, deputy central school inspector] / Olga Šedivá -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 21, č. 20 (2013), s. 3.

Příprava a cíle druhé generální zkoušky celoplošného testování žáků 5. a 9. ročníků z českého a cizího jazyka a z matematiky. Výsledky testování mají sloužit ČŠI k hodnocení výsledků vzdělávání, ale i školám jako zpětná vazba. Změny oproti testům první generálky: větší počet nových typů úloh, testy pro více cizích jazyků, žáci dostanou informace o tom, ve kterých oblastech mají nedostatky. Po ukončení generálky budou testy volně zpřístupněny na webu ČŠI.

test; standardizovaný test; hodnocení žáka; základní škola; zpětná vazba; hodnocení vzdělávacího systému; inspekce; čeština; cizí jazyk; matematika; ročník 5; ročník 9

ABA012


12. Učitel potřebuje spoustu podpory, ne kontroly / [Teacher needs a lot of support, not control] / Hana Košťálová -- čeština

In: Kritické listy : občasník pro kritické myšlení -- ISSN 1214-5823 -- Roč. 2013, č. 50 (2013), s. 9-12.

Učitel potřebuje maximální podporu pro svou práci a pro neustálé zlepšování. Má významný vliv na žákův rozvoj. Početnost třídy má na vzdělávací výsledky menší vliv než kvalita učitelovy práce. Význam učitelova pracovního nasazení a nutnost péče o to, aby si učitel udržel zaujetí pro svou práci. Neustálý růst učitelů zapojených do projektu Pomáháme školám k úspěchu.

učitel; výuka; pracovní podmínky učitelů; kvalita; pomoc; kvalifikační úroveň; další vzdělávání učitelů

ABA012


13. Lékařské prohlídky žáků střední školy / [Medical check-ups of secondary school students] / Monika Puškinová -- čeština

In: Speciál pro střední školy : příloha časopisu Řízení školy -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 2013, č. 3 (2013), s. 6-7.

Lékařské prohlídky žáků před podáním přihlášky ke vzdělávání ve střední škole a lékařské prohlídky žáků v průběhu vzdělávání na střední škole a odpovídající právní úpravy obsažené v platných předpisech, doplněné komentářem a paragrafovým zněním, jsou hlavním tématem příspěvku, jehož účelem je osvětlit smysl prohlídek, zajistit a zjistit zdravotní způsobilost žáků k určitým činnostem při praktickém vyučování.

lékařské vyšetření; žák; střední škola; přihláška; přijetí do školy; vzdělávání; školská legislativa; školská správa; statut; výklad; zákon; způsobilost; práce ve třídě; činnosti mimo vyučování; praktická práce; lékařské prohlídky

ABA012


14. Školy mohou využít jednotné zadání / [Schools can utilize unified assignment] / Zoja Franklová -- čeština

In: Speciál pro střední školy : příloha časopisu Řízení školy -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 2013, č. 3 (2013), s. 8-9.

Příspěvek představuje informační systém Nová závěrečná zkouška 2, kde byla v průběhu března a dubna zpřístupněna jednotná zadání (informace na webových stránkách) pro učební obory s tím, že se může každá škola seznámit s obsahem sjednocené závěrečné zkoušky v oborech, které vyučuje, a rozhodnout, zda se k ní dobrovolně přidá.

škola; střední odborná škola; střední odborné učiliště; závěrečná zkouška; informační systém; informační technologie; webová stránka; učební obor; výuka; jednotné zadání; sjednocená závěrečná zkouška

ABA012


15. Ředitelská kuchařka po deseti letech / [Cookery book for headmasters ten years after] / Tomáš Feřtek -- čeština

In: Moderní vyučování : časopis na podporu rozvoje škol -- ISSN 1211-6858 -- Roč. 19, č. 3-4 (2013), s. 8-9.

Před deseti lety vydala společnost AISIS publikaci s názvem Ředitelská kuchařka, knihu pro ty, které už nebaví čekat na reformu školství. Jejím smyslem bylo poskytnout ředitelům škol stručný návod a motivaci pro změny, které v té době stát sliboval, ale neuměl naplnit. V článku jsou z této ředitelské kuchařky vybrány otázky a odpovědi týkající se změn v atmosféře školy.

řízení školy; klima školy; škola; interpersonální vztahy; metodika; metodická příručka; zlepšení; inovace; návod; inspirace

ABA012


16. Ředitelská diskuse tentokrát na téma Klima školy : [Headmasters' discussion on school climate :: what's your recipe for a school with positive climate where both pupils and teachers are happy] / jaký je váš recept na rozvoj pozitivního klimatu školy, ve které učitelé rádi učí a děti se dobře cítí? -- čeština

In: Moderní vyučování : časopis na podporu rozvoje škol -- ISSN 1211-6858 -- Roč. 19, č. 3-4 (2013), s. 10-11.

Zkušenosti ředitelů pěti základních škol s vytvářením a podporou pozitivního klimatu školy, kde učitelé rádi učí a do které děti rády chodí. Celá ředitelská diskuze je na http://www.modernivyucovani.cz.

klima školy; klima třídy; vztah učitel-žák; vztahy mezi vrstevníky; interpersonální vztahy; základní škola; zlepšení; ředitel školy; názor; zkušenost

ABA012


17. Výsledky českých žáků v mezinárodním šetření TIMSS 2011 / [Results of Czech pupils in the TIMSS 2011 international survey] / Česká školní inspekce -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 116, č. 13 (2013), s. 24.

Shrnutí výsledků mezinárodního šetření TIMSS 2011, který zjišťoval výsledky v matematice a přírodních vědách u žáků 4. a 8. ročníků základních škol. Čeští žáci získali 511 bodů v matematických znalostech a 536 v přírodovědných, což znamená, že se dostali do nadprůměru. Nejlepších výsledků dosáhly tradičně asijské státy a Skandinávie.

matematika; přírodní vědy; přírodovědný předmět; žák; základní škola; znalost; úroveň vědomostí; měření výkonu; hodnocení žáka; komparace; pedagogický výzkum; srovnávací výzkum; mezinárodní spolupráce; výsledek výzkumu; zahraničí; TIMSS; Česká republika; ročník 4; ročník 8; 2011

ABA012


18. Postoje českých žáků, učitelů a rodičů v šetření TIMSS 2011 / [Attitudes of Czech pupils, teachers and parents in the TIMSS 2011 survey] / Česká školní inspekce -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 21, č. 21 (2013), s. 11.

Vedle testů zjišťujících dovednosti a znalosti žáků 4. a 8. ročníků základních škol v matematice a přírodních vědách šetření TIMSS obsahuje i dotazníky pro žáky, učitele a rodiče. Článek přináší některé zajímavé informace a poznatky, které z nich vyplývají, např. o postojích žáků k různým vyučovacím předmětům a ke škole všeobecně, o složení pedagogických sborů nebo způsobech výuky a o rodinném zázemí žáků z hlediska domácích zdrojů učení nebo stupně vzdělání rodičů.

postoj žáka; postoj učitele; postoj rodičů; postoj ke škole; rodinné prostředí; podmínky učení; dotazník; základní škola; výsledek výzkumu; TIMSS; ročník 4; ročník 8; 2011

ABA012


19. Novinky ze školských paragrafů : [News from the school law articles :: ruling of the Supreme Administrative Court in application for review of results of state secondary school-leaving examination] / rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci žádostí o přezkum výsledků státní maturity -- čeština

In: Řízení ve školství : [publikace pro řídící pracovníky ve školství] -- Roč. 21, č. 3 (2013), s. 4-15.

Nejvyšší správní soud rozhodoval ve věci přezkoumání výsledku didaktického testu ze zkušebního předmětu maturitní zkoušky český jazyk a literatura. Bylo rozhodnuto, že soud nemá právo určovat, jaké hodnocení měla účastnice řízení získat, hodnocení vědomostí, znalostí a schopností prokázaných studentem u zkoušky náleží pouze hodnotiteli. Je tomu tak i proto, že hlediska odborná mohou převažovat nad hledisky právními. Rozhodnutí soudu obsahuje rozbor všech použitých paragrafů školského zákona (Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání), které se státní maturitní zkoušky týkají.

žák; hodnocení žáka; státní maturita; didaktický test; test schopností; čeština; školská legislativa; školský zákon; ministerstvo školství; soudní rozhodnutí; nespokojenost; Česko.; stížnost

ABA012


Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková 3. 7. 2013

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018