Informace ze zahraničních časopisů č. 7/2013

Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Pedagogickou knihovnou J. A. Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-PK) v záhlaví webové stránky PK (http://npmk.cz/) nebo e-mailem na adrese studovna@npmk.cz nebo kubelkova@npmk.cz


1. School-based extracurricular activities, personality, self-concept, and college career development skills in Chinese society / [Školou organizované mimokurikulární aktivity, osobnost, sebepojetí a rozvoj dovedností během studia v čínské společnosti] / Yung-Jong Shiah, Ying Huang, Frances Chang, Chuan-Feng Chang, Lun-Chang Yeh -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Educational psychology [Tištěný text] : an international journal of experimental educational psychology -- ISSN 0144-3410 -- Roč. 33, č. 2 (2013), s. [135]-154.

Výzkum, který zjišťoval, jak působí na studenty středních a vysokých škol mimokurikulární aktivity organizované školou, jak se odrážejí v jejich sebepojetí a rozvoji dovedností. Vzorek 280 studentů vyplňoval čtyři druhy k tomu určených dotazníků. Výsledek potvrdil, že studenti, kteří se angažovali v mimokurikulárních aktivitách ve větší míře, měli zdravější sebepojetí, byli více extravertní, těšili se lepšímu duševnímu zdraví a byli emocionálně stabilnější. Výzkum proběhl na Tchaj-wanu. Podrobné výsledky v tabulkách.

činnosti mimo vyučování; sebepojetí; duševní zdraví; dovednost; rozvoj osobnosti; student; střední škola; vysoká škola; výzkum; žák


2. What trainees in England learn about teaching pupils with special educational needs/disabilities in their school-based work : [Co se studenti učitelství v Anglii učí o výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami/handicapy při práci organizované školou :: příspěvek plánovaných aktivit v ročním kurzu vzdělávání učitelů] / the contribution of planned activities in one-year initial training courses / Hazel Lawson, Brahm Norwich, Tricia Nash -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: European journal of special needs education -- ISSN 0885-6257 -- Roč. 28, č. 2 (2013), s. [136]-155.

Projekt, který se věnoval tématu, jak se budoucí učitelé v jednoročním kurzu po absolutoriu školy učí vyučovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem projektu bylo zlepšit znalosti a chápání učitelského vzdělávání ve vztahu ke speciálním vzdělávacím potřebám žáků. Zkoumány byly přístupy k praktické výuce, k výuce cílené na žáka a k výuce bez úkolů specifických pro speciální vzdělávací potřeby. Co se studenti naučili - podrobně v tabulkách.

vzdělávání učitelů; postgraduální studium; student učitelství; speciální vzdělávací potřeby; postižený; žák; handicap; výuka; forma výuky; Velká Británie; Anglie; přístup


3. You cannot learn this from a book : [Toto se z knih nenaučíte :: budoucí učitelé rozvíjejí empatii k rodičům postižených dětí skrze příběhy těchto rodičů] / pre-service teachers developing empathy towards parents of children with Special Educational Needs (SEN) via parent stories / Karen E. Broomhead -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: European journal of special needs education -- ISSN 0885-6257 -- Roč. 28, č. 2 (2013), s. [173]-186.

V současné době existuje velké množství výzkumů na téma, jak jsou budoucí učitelé připravováni na inkluzivní výuku postižených žáků. Málo se však mluví o tom, jak jsou připravováni na práci s rodiči těchto dětí. Předkládaná studie zjišťovala, jak rodiče postižených dětí vnímají empatii učitelů, a zda jsou na empatii a porozumění učitelé připravováni již ve škole. Hovoří matka dvou dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Výsledek prokázal, že je potřeba dodávat učitelům odvahu k empatii s rodiči postižených žáků od samého počátku jejich pracovní kariéry.

postižený; žák; speciální vzdělávací potřeby; rodiče; vztah rodiče-učitel; vcítění; vzdělávání učitelů; vyprávění; příběh


4. Effects of cues and real objects on learning in a mobile device supported environment / [Vliv ukazatelů a skutečných objektů na učení se v prostředí podporovaném mobilními přístroji] / Tzu-Chien Liu, Xi-Chun Lin, Fred Paas -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: British journal of educational technology -- ISSN 0007-1013 -- Roč. 44, č. 3 (2013), s. [386]-399.

Tchajwanský výzkum ověřoval užitečnost a efektivitu používání některých nástrojů při učení se biologii v prostředí podporovaném mobilními technologiemi. Konkrétně se jednalo o grafické ukazatele, obrázky, text a reálné objekty (rostliny) a jejich kombinace. Zkoumán byl jejich vliv na proces a výsledky učení o morfologii listů u žáků 5. ročníku základní školy.

vzdělávací technologie; nové technologie; efektivnost vzdělávání; působení; proces učení; úroveň vědomostí; rostlina; botanika; základní škola; pedagogický výzkum; Tchaj-wan; m-learning; ročník 5


5. Pre-school children creating and communicating with digital technologies in the home / [Tvoření a komunikace předškolních dětí doma pomocí digitálních technologií] / Joanna McPake, Lydia Plowman, Christine Stephen -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: British journal of educational technology -- ISSN 0007-1013 -- Roč. 44, č. 3 (2013), s. [421]-431.

Příspěvek se zaměřil na oblast, které se pedagogický výzkum dosud příliš nevěnoval, tj. na využívání digitálních technologií předškolními dětmi, zejména v oblasti tvořivosti a komunikace. Shrnuje výsledky tří studií, které se zabývaly technologiemi v domácnostech, digitálními hračkami a hrami a možnostmi rozvíjení kreativity u předškolních dětí pomocí digitálních technologií. Konstatuje, že zkušenosti s digitálními technologiemi nabyté doma jsou pro dítě benefitem při vstupu do formálního vzdělávání.

informační technologie; nové technologie; rozvíjení schopností; tvořivost; komunikace; předškolní dítě; předškolní věk; rodinné prostředí; domácnost; pedagogický výzkum; výsledek výzkumu


6. Instructional effects of a performance support system designed to guide preservice teachers in developing technology integration strategies / [Pedagogický efekt podpůrného systému určeného k vedení budoucích učitelů při rozvíjení strategií integrování technologií do výuky] / Faisal Kalota, Wei-Chen Hung -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: British journal of educational technology -- ISSN 0007-1013 -- Roč. 44, č. 3 (2013), s. [442]-452.

Představení systému, který používá matricové uspořádání a slouží k vedení studentů učitelství k integrování nových technologií do výuky. Cíle, metodologie a výsledky amerického výzkumu, který ověřoval přehlednost, adaptabilnost a užitečnost systému pro studenty učitelství.

didaktické využití počítače; vzdělávání učitelů; student učitelství; pomoc; program; počítačové aplikace; výzkum; USA


7. A group decision approach to developing concept-effect models for diagnosing student learning problems in mathematics / [Přístup k vývoji modelů pro diagnostiku problémů žáků s učením v matematice, založený na skupinovém rozhodování] / Gwo-Jen Hwang, Patcharin Panjaburee, Wannapong Triampo, Bo-Ying Shih -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: British journal of educational technology -- ISSN 0007-1013 -- Roč. 44, č. 3 (2013), s. [453]-468.

Diagnostické systémy zaměřené na problémy s učením bývají založeny na pojmových mapách. Pokud pojmy a vztahy mezi nimi stanovuje jen jeden odborník, je takový systém ohrožen subjektivitou nebo nedostatkem znalostí v určité oblasti. Tchajwanská studie vyřešila tento problém kooperací více odborníků na tvorbě diagnostického modelu a experimentálně ověřila efektivitu tohoto nového přístupu na diagnostice problémů žáků 8. ročníku s učením se matematice.

pedagogická diagnostika; model; modelová konstrukce; didaktické modelování; pojem; mentální mapa; spolupráce; učitel; porucha učení; zaostávání v učení; matematika; pedagogický výzkum; Tchaj-wan; ročník 8


8. Wieder auf den (Lern-)Weg finden : [Nalézt opět cestu k učení :: projekt k zamezení přerušení školy] / ein Projekt zur Vermeidung von Schulabbrüchen / Kerstin Schneider, Maren Zoesche, Heidi Krause, Ilona Krüger -- němčina

In: Pädagogik -- ISSN 0933-422X -- Roč. 65, č. 4 (2013), s. 28-31.

Seznámení s projektem pomoci žákům, kteří chtějí přerušit školu. Jak lze žáky přivést znovu k motivaci a učení. Hovory učitelů s rodiči a společné řešení problémů žáků. Problémové případy potřebují delší časové období k tomu, aby si uvědomili své schopnosti a možnosti učení a studia. Multiprofesionální spolupráce sociálních pedagogů a učitelů při řešení krizí žáků.

přerušení studia; nedokončení studia; absentérství; projekt; spolupráce; rodiče; učitel; pomoc; žák; motivace


9. Using social media applications for educational outcomes in college teaching : [Využití aplikací typu sociálních médií pro zlepšení pedagogických výsledků ve vysokoškolské výuce., strukturální analýza] / a structural equation analysis / Yingxia Cao, Haya Ajjan, Paul Hong -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: British journal of educational technology -- ISSN 0007-1013 -- Roč. 44, č. 4 (2013), s. 581-593.

Americký výzkum, jehož se zúčastnilo 168 vysokoškolských pedagogů, se zaměřil na faktory podporující nebo naopak bránící využívání sociálních médií ve vysokoškolském vzdělávání a na přínosy jejich využití v podobě lepších výsledků studentů a jejich spokojenosti se studiem.

nové technologie; počítačové aplikace; výuka; vysoká škola; působení; prospěch; postoj studenta; postoj učitele; vysokoškolský pedagog; pedagogický výzkum; USA; sociální média


10. An augmented lecture feedback system to support learner and teacher communication / [Systém rozšířené zpětné vazby při přednáškách k podpoře komunikace mezi studenty a učitelem] / Telmo Zarraonandia, Ignacio Aedo, Paloma Díaz, Alvaro Montero -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 9

In: British journal of educational technology -- ISSN 0007-1013 -- Roč. 44, č. 4 (2013), s. [616]-628.

Komunikace mezi učitelem a studenty během přednášky někdy vázne kvůli ostychu některých studentů vystoupit před svými vrstevníky. Příspěvek představuje systém, který tento problém řeší tak, že učitel dostává zpětnou vazbu od studentů anonymně během přednášky, aniž by musel přerušovat výuku. Studenti používají k odesílání ohlasů mobilní zařízení, učitel ovládá jak software pro prezentaci přednášky, tak systém pro zpětnou vazbu.

přednáška; pedagogická komunikace; diskuse; studentská účast; zpětná vazba; počítačové aplikace; didaktické využití počítače


11. Sachaufgaben kann ich nicht! : [Slovní úlohy neumím! :: co může učitel udělat?] / was kann die Lehrkraft tun? / Carina Eidam -- němčina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 7

In: Grundschulunterricht Mathematik -- ISSN 1865-4983 -- Roč. 60, č. 2 (2013), s. 19-23.

Autorka se snaží vysvětlit, jak je možné pozitivně změnit postoj dětí k slovním úlohám v matematice. Důležité je především pochopení textu úlohy a její matematizace. Možnost řešení úloh pomocí nakreslení obrázku. Později se mohou děti pokusit vymýšlet samostatně obdobné úlohy s věcným zadáním.

matematika; počítání; vyučovací metoda; aritmetika; řešení úloh; SRN; slovní úloha


12. Unstandardized Measures : [Nestandardní měření :: analýza různých případů přípravy na testy ve dvou třídách 4. ročníku městské školy] / a Cross-Case Analysis of Test Prep in Two Urban High-Needs Fourth-Grade Classes / Ted Kesler -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Elementary school journal -- ISSN 0013-5984 -- Roč. 113, č. 4 (2012/2013), s. [488]-516.

Výsledky srovnávací analýzy práce dvou učitelů ve 4. třídách amerických městských škol navštěvovaných žáky ze znevýhodněného sociálního prostředí, která se zaměřovala na přípravu žáků na test jazykových dovedností v angličtině. Byl sledován vliv konkrétního prostředí na výuku, hodnoceny byly podmínky ve třídě, testové materiály, organizace testování a výsledky testů.

srovnávací analýza; případová studie; práce ve třídě; test; angličtina; jazyková výuka; pomoc; sociálně znevýhodněný; podmínky učení; školní prostředí; základní škola; USA


13. Child perceptions of Teacher Interpersonal Behavior and Associations with Mathematics Achievement in Dutch Early Grade Classrooms / [Vnímání interpersonálního chování učitelů dětmi a spojitost s prospěchem v matematice v nižších ročnících nizozemských škol] / Haytske Zijlstra, Theo Wubbels, Mieke Brekelmans, Helma M. Y. Koomen -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Elementary school journal -- ISSN 0013-5984 -- Roč. 113, č. 4 (2012/2013), s. [517]-540.

Nizozemská výzkumná studie sledovala, jak děti ve věku 6 - 9 let vnímají interpersonální chování učitele (sledovány byly dvě dimenze: kontrola/řízení a přátelskost/spolupráce) během výuky matematiky a jak se toto chování odráží ve výsledcích žáků v tomto předmětu. K výzkumu byl použit upravený dotazník interakcí učitele.

chování učitele; výuka; matematika; počáteční vyučování; základní škola; interakce; vedení třídy; vztah učitel-žák; působení; prospěch; pedagogický výzkum; dotazník; Nizozemsko


Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková 12. 8. 2013

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018