Informace z českých časopisů - č. 7/2013

Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-PK) http://www.epk.cz/ nebo v papírové podobě e-mailem na adrese studovna@npmk.cz nebo kubelkova@npmk.cz.


1. Audit zjistil, že peníze na vědu nerozdělujeme efektivně : [Money allocated for science is not distributed effectively :: new project should instroduce a better system of financing] / připravovaný projekt by měl přinést lepší systém financování / Lukáš Doubrava -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 115, č. 42 (2012), s. 12-13.

Český systém rozdělování peněz na vědu a výzkum je, podle nezávislého šetření britské společnosti Technopolis Group, nevhodný. Deformuje chování zúčastněných aktérů, snižuje stabilitu výzkumného systému a je na překážku jeho výkonnosti. Ministerstvo školství proto spouští projekt pod názvem Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací, který by měl postupně tuto situaci zlepšit. Součástí projektu bude pilotní ověřování, kterého se zúčastní vybraná vysoká škola, nějaký ústav akademie věd a jeden rezortní či soukromý výzkumný ústav.

výzkum; věda; vědecká činnost; vysoká škola; akademie věd; vědní politika; výzkumná politika; hodnocení; financování; přidělení finančních prostředků; nedostatek; zlepšení; projekt; pilotní projekt; školská politika; Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací; Česká republika


2. Školství chybí přirozená motivace / [Czech education system lacks natural motivation] / Pavel Zelený -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 116, č. 15-16 (2013), s. 42-43.

Autor poukazuje na nedostatky českého vzdělávacího systému, který (podle něho) propadá do rezignace na kvalitu, protože mu chybí motivace. Přebujení všech druhů a typů škol poskytuje žákům a studentům neomezené možnosti s často minimálními požadavky. Nekontrolovaný růst atraktivních vzdělávacích příležitostí a dlouhodobá absence účinných brzdných mechanizmů učinila všem vše dostupné. Autor nabízí dvě možnosti, jak je možné tuto situaci řešit.

školství; vzdělávání; systém výchovy a vzdělávání; kvalita; nedostatek; krize výchovy a vzdělání; názor; zlepšení; návrh; Česká republika; kritika


3. Cíle vzdělávání v České republice / [Aims of education in the Czech Republic] / Arnošt Veselý -- čeština

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 10, č. 6 (2013), s. 8-12.

Autor ve svém příspěvku vymezuje různé úrovně vzdělávacích cílů, provádí samostatný rozbor jednotlivých definovaných cílů a v závěru rozebírá otázky, co je s formulací těchto cílů v ČR v nepořádku a co by bylo třeba k jejich naplnění konkrétně učinit.

cíl výuky; vzdělávání; analýza; otázka; organizace výuky; výsledek výzkumu; hodnocení; výchovně vzdělávací cíle; Česká republika; cíl vzdělávání


4. Autorské právo ve vyučování / [The copyright act in teaching] / Adam Hlaváč -- čeština

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 10, č. 6 (2013), s. 13-14.

Otázka aplikace autorského práva ve vyučování (učební materiály, kopírování celých autorských děl, užití částí autorských děl ve vyučování, kompilace autorských děl) a upozornění na potenciální protiprávní jednání v této souvislosti je předmětem tohoto článku.

autorské právo; výuka; legislativa; školská legislativa; škola; řízení školy; školní prostředí; výklad; učební pomůcka; dílo; jednání


5. Plnění povinné školní docházky v zahraničí / [Fulfilling compulsory school attendance in primary schools abroad] / Martina Pekárková -- čeština

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 10, č. 6 (2013), s. 15-17.

Příspěvek podrobně rozebírá nejběžnější způsob plnění povinné školní docházky v zahraničí, a sice vzdělávání ve škole patřící do školské soustavy cizího státu, resp. práva a povinnosti, které žákům, rodičům i ředitelům v této souvislosti vznikají.

povinná školní docházka; základní škola; zahraničí; zahraniční škola; vzdělávání; žák; školství; cizí země; právo; povinné vzdělávání; rodiče; ředitel; škola


6. Mediální gramotnost v ČR / [Media literacy in CR] / Vilma Hušková -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 3

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 10, č. 6 (2013), s. 37-41.

Příspěvek je zaměřen na historii a úroveň mediální gramotnosti v ČR a na osvětlení pojmů a přístupů souvisejících s mediálním vzděláváním a standardy mediální výchovy na českých školách.

mediální výchova; škola; historické hledisko; úroveň vědomostí; gramotnost; výklad; pojem; didaktická kontinuita; školní vzdělávací program; hromadné sdělovací prostředky; působení; práce s informacemi; Česká republika


7. Učňů pomalu, ale jistě přibývá : [Number of apprentices has slowly been on the rise :: maybe thanks to regional scholarships] / možná zčásti i díky krajskému kapesnému / Petr Husník -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 116, č. 17 (2013), s. 12-13.

Demografický pokles obyvatelstva spolu s klesajícím zájmem žáků o učňovské obory dlouhodobě ohrožují učňovské školství. Aby se tento trend zmírnil, zavedly některé učňovské školy (jako motivační nástroj) žákovská stipendia. Systém finanční podpory zájemců o učební obory zavedla už většina krajů. Jak praxe ukazuje, má tato podpora na zvýšení počtu učňů určitě vliv.

učňovské školství; odborné školství; učňovská škola; odborné vzdělání; učební obor; počet žáků; úbytek žáků; populační trend; působení; žák; zájem; stipendium; podpora; motivace; zlepšení; regionální školství; školská politika


8. Potrava pro poradenské vyhlášky / [New regulations for psychological-pedagogical counseling] / Karolina Homolová; [Autor interview] Radmil Švancar -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 116, č. 18 (2013), s. 12-13.

Rozhovor s předsedkyní Asociace pracovníků pedagogicko - psychologických poraden o změnách, které v poradenství navrhuje připravovaná novela školského zákona. Zmíněny jsou zde hlavně vyhlášky, které požadavky a dopady zákona konkretizují.

poradenství; poradenská služba; psychologická služba; pedagogicko-psychologická poradna; školství; koncepce; návrh; školský zákon; návrh zákona; školská legislativa; vyhláška; názor; Asociace pracovníků pedagogicko - psychologických poraden; novelizace


9. Nová podoba státní maturity v hledáčku odborníků / [New form of state secondary school-leaving examination in the centre of attention of experts] / Olga Šedivá -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 21, č. 24 (2013), s. 5.

Kritické názory odborníků na současnou podobu státní maturity. Podle jednoho z nich nelze společnou maturitní zkoušku vědecky zdůvodnit a obhájit. Navrhuje dvě možná řešení: první model počítá s odlišnou maturitou pro gymnázia a odborné školy, v druhém modelu by mohlo dojít k průniku těchto dvou typů maturit na nejnižší úrovni stávajících společných předmětů. Koncepce státních maturit podle Asociace středoškolských učitelů češtiny, návrh na státní maturitu z cizího jazyka podle sdružení AMATE.

státní maturita; koncepce; kvalita; názor; návrh


10. Sháníme asistenta. Zn. Na plný úvazek : [We search for assistant, as a full-time job :: you can have him, but for just a few lessons per week] / stále více škol žádá asistenty pro děti s poruchami učení : nejčastěji slyší : máte ho mít, ale jen na pár hodin týdně / Barbora Říhová -- čeština

In: Lidové noviny : [vydání Praha] : založeny 1893 - obnoveny 1988 -- ISSN 0862-5921 -- Roč. 26, č. 72 (26.III.) (2013), s. [17], 19.

Na českých školách můžou působit tři typy asistentů pro děti s poruchami učení, asistent pedagoga (je zaměstnancem školy a pomáhá dítěti při výuce), osobní asistent (ten pomáhá dítěti ve škole i mimo ni a zaměstnancem školy není) a asistent pro romské děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, který dítěti pomáhá ve třídě a po škole ho doučuje. Do konce roku 2012 mohli mít tito romští asistenti (po vyškolení) pouze základní školu. Brzy to ale bude jinak, ministerstvo školství chystá změnu, která bude od nich vyžadovat středoškolské vzdělání.

žák; porucha učení; Romové; sociálně znevýhodněný; vzdělávání; spolupráce ve výchově; učitel; asistent; kvalifikace; vzdělání; stupeň vzdělání; středoškolské vzdělání; školská politika


11. Vybrané okruhy speciálněpedagogické diagnostiky v období povinné školní docházky, aneb, Co by měl vědět pedagog, který vzdělává v rámci integrace žáka se zdravotním postižením / [Selected areas of special educational diagnosis in the period of compulsory school attendance, or, What teacher should know when teaching pupil with health disability in the framework of integration] / Dagmar Přinosilová -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 6

In: Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky -- ISSN 1211-2720 -- Roč. 23, č. 2 (2013), s. 95-111.

Příspěvek se zabývá hlavními oblastmi diagnostiky v období povinné školní docházky žáků se zdravotním postižením z pohledu pedagoga a jeho spoluprací s příslušnými poradenskými pracovišti. Cílem článku je prohloubení informovanosti pedagogů běžných základních škol, kteří v rámci integrace vzdělávají žáky se zdravotním postižením. Období povinné školní docházky je zde ohraničeno diagnostikou školní zralosti při nástupu dítěte do školy a diagnostikou profesní orientace při opuštění základní školy. Důraz je kladen také na propojenost diagnostiky školního období s raným a předškolním věkem žáka.

pedagogická diagnostika; povinná školní docházka; žák; speciální vzdělávací potřeby; porucha učení; postižený; integrace žáka; pedagogicko-psychologická poradna; školní zralost; poradenství; profesní orientace


12. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - sedmý rok realizace výzkumného projektu / [Special needs of pupils in the context of the Framework educational programme for primary education - seventh year of research realisation] / Marie Vítková -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky -- ISSN 1211-2720 -- Roč. 23, č. 2 (2013), s. 134-142.

V článku je prezentován výzkumný záměr Speciální potřeby žáků v kontextu RVP ZV. Je koncipován jako výzkum základní, dlouhodobý a intenzivní (období 2007-2013). Jedná se o dvě strategie řešení problému - metodologickou a statistickou. Předmětem bádání je systematická tvůrčí činnost v oblasti inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními potřebami v ZŠ s důrazem na postupnou implementaci RVP ZV. Výstupy jsou prezentovány po etapách ve formě konferencí a publikační činnosti. Dosažené výsledky mají přispět k efektivnímu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a k vytvoření modelu inkluzivní didaktiky.

rámcový vzdělávací program; školní vzdělávací program; základní škola; speciální vzdělávací potřeby; integrace žáka; pedagogický výzkum; didaktika; statistická metoda; inkluzivní pedagogika


13. Postavení maturitní zkoušky v rámci evaluace a její hlavní funkce / [The position of secondary school-leaving examination within the evaluation and its main functions] / Jiří Zíka -- čeština

In: Speciál pro střední školy : příloha časopisu Řízení školy -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 2013, č. 4 (2013), s. 4-10.

Příspěvek osvětluje jednotlivé funkce maturitní zkoušky: certifikační, informační a motivační. Zvláštní pozornost je věnována fenoménu dlouhodobě spojeného s maturitní zkouškou, kterým je snaha využívat výsledků jako hodnotícího kritéria. V závěru příspěvku je vyhodnocení maturitních testů 2013 z matematiky, českého jazyka a literatury a anglického jazyka.

role; maturita; hodnocení; koncepce; osvědčení; informace; motivace; motivace výkonu; hodnotící kritérium; test; matematika; čeština; literatura; angličtina; maturitní test; 2013


Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková 13. 8. 2013

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018