Novinky - OSTATNÍ SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBORY - červenec – srpen 2013

1. Cyril a Metoděj mezi Konstantinopolí a Římem / Vladimír Vavřínek -- Vyd. 1.

Praha : Vyšehrad (nakladatelství), 2013 -- 375 s., [16] s. barev. obr. příl. -- čeština

ISBN 978-80-7429-344-3 (váz.)

Sign.: II 110915V1

dějiny středověku; křesťanství; kultura; Konstantin,; Metoděj,; Evropa; cyrilometodějská mise; církevní dějiny; duchovní život

Anotace:

Známý český byzantolog se v knize vrací k tématu, jímž se zabýval už před padesátilety, aby s využitím nových vědeckých poznatků znovu vyprávěl příběh cyrilometodějskémisie. Zasvěceně líčí byzantské prostředí, z něhož oba soluňští bratři, Konstantin-Cyrila Metoděj, na Velkou Moravu přišli, vysvětluje motivy jejich vyslání i roli, kterou sehráliv utváření tamní společnosti.


2. České země a jejich obyvatelé očima románského světa 16.-17. století / Jaroslava Kašparová -- Vyd. 1.

České Budějovice : Veduta, 2010 -- 319 s., xvi s. barev. obr. příl. -- čeština

ISBN 978-80-86829-53-1 (váz.)

Sign.: II 109337V1

dějiny novověku; turistika; kultura; společnost; Česko; Evropa; století 16-17

Anotace:

Publikace přináší na základě různé dobové tištěné produkce vydané v zemích románského světa obraz českých zemí a jejich obyvatel tak, jak si jej v 16. a 17. století utvářeli nejen jejich návštěvníci, ale i ti, kteří se k nám nikdy nepodívali. Čtenáře přivádí k zamyšlení nad otázkami, které jsou aktuální i dnes, tj. jak jsme se jevili obyvatelům raně novověké románské Evropy a proč.


3. Fyzika : 50 myšlenek, které musíte znát / Joanne Bakerová; [z anglického originálu ... přeložili a upravili Jakub Rozehnal a Petr Kulhánek] -- Vyd. 1.

[Praha] : Slovart, 2013 -- 208 s. -- čeština

ISBN 978-80-7391-719-7 (váz.)

Sign.: II 110919V1

fyzika; dějiny; teorie; fyzikální vztahy

Anotace:

Jasně a stručně formulovaná hesla vás zasvětí do myšlenek o samotné podstatě existence vesmíru a jeho principů. Seznámí vás s historickými milníky v chápání fyzikálního světa, jako jsou Keplerovy zákony pohybu planet či Newtonův gravitační zákon. Popis fyzikálních teorií a jejich vzniku doprovází řada užitečných informací, například biografie předních fyziků, časový sled klíčových událostí daného oboru, názorná schémata a autentické citace.


4. Churchill - vizionář, státník, historik / John Lukacs; [z anglického originálu ... přeložila Olga Kovářová] -- Vyd. 1.

Praha : Academia, 2013 -- 193 s. -- čeština

ISBN 978-80-200-2281-3 (brož.)

Sign.: II 111021V1

dějiny dvacátého století; politika; biografie; Churchill, Winston Leonard Spencer,; Evropa; století 20

Anotace:

Autor zachycuje Churchilla v době, kdy byl na vrcholu sil, a kromě barvitého popisu jeho vztahů se Stalinem, Rooseveltem, Eisenhowerem a dalšími světovými vůdci uvažuje o Churchillově schopnosti předvídat blížící se druhou světovou válku i válku studenou; zkoumá Churchillovu prestiž coby historika, který se dívá zpět na konflikty, jichž se sám účastnil; a posuzuje často kontroverzní způsob, jakým na Churchilla pohlíželi jeho kritikové i obdivovatelé.


5. Japonsko za zrcadlem / Alan Macfarlane; [z anglického originálu ... přeložili Barbora Scheinherrová a Pavel Černovský] -- Vyd. 1.

Zlín : Kniha Zlín, 2013 -- 242 s. -- čeština

ISBN 978-80-87162-65-1 (brož.)

Sign.: I 34155V1

společnost; kultura; civilizace; náboženství; Japonsko

Anotace:

Autor v kize provází všemi stránkami japonské společnosti, od těch nejobecnějších až po ty nejintimnější. Postupně před námi odkrývá mnohostrannou povahu této země a jejích lidí. Bez sentimentu a s čestností nám ukazuje Japonsko tak, jak ještě nikdo před ním.


6. Jednání se zájemcem o službu sociální péče od A do Z / Soňa Chloupková -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2013 -- 119 s. -- čeština

ISBN 978-80-247-4678-4 (brož.)

Sign.: II 110967V1

sociální služba; legislativa; sociální šetření

Anotace:

Kniha přináší ucelený pohled na oblast jednání se zájemcem o sociální službu. Čtenáři přináší podněty pro praxi, obsahuje konkrétní příklady a také ukázky dokumentů, které jsou užívány při jednání se zájemcem o službu.


7. Kvalita života seniorů v kontextu ošetřovatelství / Anna Hudáková, Ľudmila Majerníková -- 1. vyd.

Praha : Grada, 2013 -- 115 s. -- čeština

ISBN 978-80-247-4772-9 (brož.)

Sign.: II 110972V1

starší člověk; kvalita života; ošetřovatelství; zdravotnická péče; geriatrie

Anotace:

V předkládané publikaci je největší pozornost věnována kvalitě života u seniorů související s mobilitou, soběstačností, emocionálním a sociálním atributem. Komponenty kvality života jsou analyzovány u seniorů v ústavním zařízení různého typu a výsledky analýzy jsou prezentovány jako doporučení pro praktické využití. Kniha je proto určená odborníkům z oblasti geriatrie, ošetřovatelství, sociologie a psychologie.


8. Mezigenerační solidarita v péči o seniory / Hynek Jeřábek a kol.; spolupracovali Jana Hamanová, Jan Řehák, Věra Tomandlová -- Vyd. 1.

Praha : Sociologické nakladatelství, 2013 -- 316 s. -- čeština

ISBN 978-80-7419-117-6 (brož.)

Sign.: II 111028V1

generační vztahy; starší člověk; péče; rodinné prostředí; sociologický výzkum; solidarita

Anotace:

Publikace začíná podrobným rozborem motivací a aktivit neformální péče o seniory v českých rodinách. Výsledky prvního z výzkumných projektů seznamují se způsoby, motivy a důsledky péče v životě rodin, které se starají o seniora v domácích podmínkách. Druhým cílem knížky je seznámit čtenáře s modely mezigenerační solidarity, vyvíjenými v USA a v Evropě v letech 1976 až 2001. Snahou autorů bylo ověřit, nakolik tyto modely platí pro rodiny v České republice, a vyvinout lepší měřící nástroje pro toto zjišťování.


9. Nenávistný internet versus právo / Štěpán Výborný -- Vyd. 1.

Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2013 -- 164 s. -- čeština

ISBN 978-80-7357-766-7 (brož.)

Sign.: II 110976V1

Internet; komunikace; nenávist; svoboda projevu; trestní právo

Anotace:

Autor věnuje pozornost různým formám nenávistných projevů na internetu a především rozebírá možnosti, které při zadržování nenávisti v kyberprostoru nabízí současný český právní řád. Vychází z ústavněprávních východisek svobody projevu, zamýšlí se nad jejich proměnou na internetu, ale rozebírá též instrumenty trestního či správního práva využitelné v boji proti virtuální nenávisti. Z hlediska mezinárodního rámce sleduje spolupráci evropských států a odlišný přístup k těmto projevům v USA, který má přímý dopad též na české prostředí.


10. Proměny partnerství : životní dráhy a partnerství v české společnosti / Jaroslava Hasmanová Marhánková, Martin Kreidl (eds.); další autoři Barbora Hubatková ... [et al.] -- Vyd. 1.

Praha : Sociologické nakladatelství, 2012 -- 264 s. -- čeština

ISBN 978-80-7419-142-8 (brož.)

Sign.: II 111030V1

životní cyklus; sociální mobilita; sociologický výzkum; Česko; partnerství; životní dráha

Anotace:

Kniha se zaměřuje na proměny partnerského života z perspektivy životních drah. Jejím cílem je prostřednictvím zkoumání dílčích partnerských situací, jejich načasování, společenských souvislostí, důsledků a způsobů, jakými je interpretují sami jednotlivci, přispět ke zmapování a pochopení případných proměn partnerského života spojovaných v České republice s procesem de-standardizace životních drah a společenskými změnami, kterými česká společnost v několika minulých dekádách prošla.


11. Public relations : dějiny - teorie - praxe / Ladislav Kopecký -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2013 -- 238 s. -- čeština

ISBN 978-80-247-4229-8 (brož.)

Sign.: II 110970V1

vztah k veřejnosti; dějiny; organizace; plánování; veřejné mínění

Anotace:

Autor zprostředkovává své osobní zkušenosti z působení v různých marketingově komunikačních řídicích funkcích doma i v zahraničí a přináší jedinečný a poutavý studijní materiál pro studenty vysokých škol ekonomického, finančně správního a sociálního zaměření, pro manažery marketingu a marketingových komunikací, korporací, pro pracovníky v oblasti vnějších vztahů a PR, státních institucí, kulturních a sportovních zařízení i neziskových organizací.


12. Trestání delikventní mládeže / Jana Hulmáková -- Vyd. 1.

V Praze : C.H. Beck, 2013 -- xvi, 235 s. -- čeština

ISBN 978-80-7400-450-6 (brož.)

Sign.: II 111031V1

kriminalita; delikvence mládeže; trestní právo; Česko

Anotace:

Předkládaná monografie přináší ucelené, aktuální zpracování problematiky sankcí, ukládaných delikventní mládeži, včetně sankcí neformálních – odklonů v trestním řízení.


13. Velká kniha rétoriky : jak s jistotou a přesvědčivě vystupovat při každé příležitosti / Wolfgang Bilinski; [překlad Iva Michňová] -- 1. vyd.

Praha : Grada, 2011 -- 214 s. -- čeština

ISBN 978-80-247-3905-2 (brož.)

Sign.: II 110965V1

řečnictví; komunikační schopnost; ústní projev

Anotace:

Publikace je ojedinělá tím, že si svůj projev sestavíte zcela individuálně díky komentářům a doporučením zkušeného profesionála v oblasti komunikace. Budete postupovat krok za krokem k cíli stát se dobrým řečníkem - počínaje pečlivou přípravou na projev, který se naučíte správně strukturovat, přes využívání řeči těla a dalších výrazových prostředků a konče brilantním přednesem.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018