Komeniologická literatura za rok 2012

s dodatky ze starší získané literatury

Předkládaný soupis je výběrovou bibliografií české článkové komeniologické literatury za rok 2012 s dodatky ze starší získané literatury. Excerpční základnu bibliografie tvoří odborné časopisy (komeniologické, historické, pedagogické a filozofické) získané do fondů pedagogické knihovny NPMK. Záznamy článků jsou uspořádány abecedně podle názvu a obsahují bibliografické údaje, anotaci, deskriptory a webovou adresu záznamu. Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-PK)  nebo v papírové podobě e-mailem na adrese studovna@npmk.cz.

Tento soupis je  výstupem z bibliografické databáze komeniologické literatury, která je v  pedagogické knihovně vytvářena od roku 1993. V současné době je databáze komeniologické literatury jako součást Pedagogické bibliografické databáze zpřístupněna v rámci on-line katalogu na webových stránkách NPMK.


1. Adam Fijałkowski, Orbis pictus : świat malowany Jana Amosa Komeńskiego = Orbis pictus : die Welt in Bildern des Johann Amos Comenius / [Recenzent] Marta Bečková -- němčina

In: Acta Comeniana : archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského : international review of Comenius studies and early modern intellectual history : internationale Revue für Studien über J. A. Comenius und Ideengeschichte der frühen Neuzeit -- ISBN 978-80-7007-355-1 (brož.) -- Roč. 48, č. 24 (2010), s. 150-151.

Recenze na: Orbis pictus : świat malowany Jana Amosa Komeńskiego = Orbis pictus : die Welt in Bildern des Johann Amos Comenius Komenský, Jan Amos -- Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2008 -- 123 s. -- 978-83-924821-9-2

Recenze polsko-německé verze díla Orbis pictus, kterou vydala Waršavská univerzita při příležitosti 350. výročí vydání této proslulé Komenského učebnice. Recenzent upozorňuje na některé drobné nepřesnosti v doprovodném textu a oceňuje grafickou stránku publikace.

učebnice ; jazyková výuka ; polština ; němčina ; recenze


2. Aleš Prázný - Věra Schifferová (Hrsg.), Pojetí světa v díle Jana Amose Komenského [Aleš Prázný - Věra Schifferová (Hrsg.), Concept of the world in the work of Johann Amos Comenius] / [Recenzent] Petr Zemek -- němčina

In: Acta Comeniana : archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského : international review of Comenius studies and early modern intellectual history : internationale Revue für Studien über J. A. Comenius und Ideengeschichte der frühen Neuzeit -- ISBN 978-80-7007-355-1 (brož.) -- Roč. 48, č. 24 2010), s. 151-154.

Recenze na: Pojetí světa v díle Jana Amose Komenského -- Pardubice : Univerzita Pardubice, 2009 -- 202 s. -- 978-80-7395-221-1

Recenze sborníku příspěvků do dvou komeniologických konferencí konaných na zámku v Pardubicích v listopadu 2004 a listopadu 2008. Konference byly zaměřeny na aktuálnost Komenského odkazu a na Komenského pojetí světa a jeho řádu. Rozbor jednotlivých příspěvků.

konference ; komeniologie ; dílo ; současnost ; koncepce ; svět ; Komenský, Jan Amos ; Pardubice ; sborník


3. Arbor sanguinis, arbor disciplinarum : intelektuální genealogie Johanna Heinricha Alsteda. Část 1, Alstedovo intelektuální dědictví =Arbor sanguinis, arbor disciplinarum : the Intellectual Genealogy of Johann Heinrich Alsted  Part 1, Alsteds Intellectual Inheritance / Howard Hotson -- angličtina

In: Acta Comeniana : archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského = Internationale Revue für Studien über J. A. Comenius und Ideengeschichte der Frühen Neuzeit = International review of Comenius studies and early modern intellectual history -- ISSN 0231-5955 -- Roč. 49, č. 25 (2011) , s. 47-91.

Studie se věnuje genealogii J. H. Alsteda, učitele Komenského, z hlediska biografického i bibliografického. Nahlíží na ni nejen jako na prostředek objasňující jeho rodinné vazby a původ, ale také jako na nástroj studia intelektuální biografie učence z reformovaného akademického a kněžského prostředí v Hesensku a Wetterau. Ukazuje, že Alstedova touha po pokračování reformace má kořeny v účasti členů jeho rodu v různých proudech renesančního humanismu, reformované teologie a dalších nových směrech. V samém úvodu se zabývá Alstedovou cestou k vydání jeho encyklopedie.

biografie ; bibliografie ; komeniologie ; humanismus ; teologie ; publikační činnost ; encyklopedie ; Alsted, Johann Heinrich ; Hesensko ; Wetterau ; reformace ; genealogie ; století 16-17


4. Cartesian Common Sense? = Kartesiánský pojem zdravého rozumu? / Petr Glombíček -- angličtina

In: Acta Comeniana : archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského : international review of Comenius studies and early modern intellectual history : internationale Revue für Studien über J. A. Comenius und Ideengeschichte der frühen Neuzeit -- ISBN 978-80-7007-355-1 (brož.). -- Roč. 48, č. 24 (2010), s. 133-141.

Pojem zdravého rozumu v Descartově filozofii. Jeho odlišnost od aristotelského pojetí i od běžného vnímání tohoto pojmu. Pojmem zdravý rozum se Descartes zabýval ve více dílech, zejména v Rozpravách o metodě a ve spisu Studium bonae mentis. Možný zdroj Descartova pojetí vidí autor příspěvku v Senecových textech.

inteligence ; pojem ; filozofie ; dílo ; Descartes, René ; rozum


5. The Construction of a Spiritual Network =  Vytváření spirituální sítě : the Correspondence of Antoinette Bourignon (1616 - 1680) : korespondence Antoinetty Bourignonové (1616 - 1680) / Mirjam de Baar -- angličtina

In: Acta Comeniana : archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského = Internationale Revue für Studien über J. A. Comenius und Ideengeschichte der Frühen Neuzeit = International review of Comenius studies and early modern intellectual history -- ISSN 0231-5955 -- Roč. 49, č. 25 (2011), s. 173-197.

Studie mapuje epistolární strategie Antoinetty Bourignonové, vlámské mystičky a prorokyně, která žila od roku 1667 v Amsterodamu, kde vlastnila tiskárnu. K šíření zpráv o svém spirituálním poslání využívala intenzivně i korespondence s významnými učenci své doby. K jejím korespondenčním partnerům patřil i Jan Amos Komenský.

rozšiřování informací ; dějiny novověku ; komeniologie ; Bourignon, Antoinette, ; Komenský, Jan Amos ; Amsterdam ; duchovní život ; korespondence


6. Der Homo migrans der Frühen Neuzeit = Homo migrans v raném novověku : die bömischen Exulanten und die neuere deutsche Migrations- und Exilforschung : exulanti z českých zemí a novější německé bádání o migracích a exilu / Martina Lisá -- němčina

In: Acta Comeniana : archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského = Internationale Revue für Studien über J. A. Comenius und Ideengeschichte der Frühen Neuzeit = International review of Comenius studies and early modern intellectual history -- ISSN 0231-5955 -- Roč. 49, č. 25 (2011), s. 221-240.

Výsledky novějších německých výzkumů k tématu raně novověkého exilu a migrace s důrazem na český pobělohorský exil. Vydání tří disertačních prací a publikování studií k raně novověké konfesijní migraci a nábožensky motivovanému exilu v odborných časopisech a sbornících z konferencí. Poznámky k pojmu exil, výsledky dosavadního bádání, nastínění tendencí výzkumu v této oblasti (nové přístupy, koncepty a metody).

výsledek výzkumu ; analýza vědecké literatury ; migrace ; uprchlík ; náboženství ; náboženské vyznání ; protestantismus ; dějiny novověku ; pobělohorská emigrace


7. Christian Ambrosius Cochlevius - a Polish disciple of Jan Amos Comenius = Christian Ambrozy Kochlewski - polský žák Jana Amose Komenského / Mariola Jarczykowa -- angličtina

In: Acta Comeniana : archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského : international review of Comenius studies and early modern intellectual history : internationale Revue für Studien über J. A. Comenius und Ideengeschichte der frühen Neuzeit -- ISBN 978-80-7007-355-1 (brož.). -- Roč. 48, č. 24 (2010), s. 99-113.

Krátký život šlechtice Ch. A. Kochlewského (1627 - 1647), který se stal spolu se svým bratrancem Komenského žákem. Komenský mu věnoval svůj spisek Regulae vitae, ve kterém předkládá mladému muži pravidla chování a rady ohledně studia, cestování a vedení ušlechtilého života. Po mladíkově předčasné smrti bylo sepsáno pohřební kázání velebící nadání a zbožnost mladého šlechtice.

biografie ; žák ; pravidlo ; chování ; život ; vztah učitel-žák ; komeniologie ; Komenský, Jan Amos ; Kochlevski, Kristian Ambrož, ; Regulae vitae


8. Jan Patočka : Korespondence s komeniology [Jan Patočka : Correspondence with comeniologists] / [Recenzent] Zuzana Svobodová -- čeština

In: Filosofický časopis -- ISSN 0015-1831 -- Roč. 60, č. 5 (2012), s. 769-775.

Recenze na: Korespondence s komeniology I / Patočka, Jan -- Praha : Oikúmené, 2011 -- 366 s. -- 978-80-7298-439-8

Recenze vydání dalších dvou dílů sebraných spisů Jana Patočky. Oba díly jsou věnovány jeho korespondenci s českými i zahraničními komeniology. Recenze prvního dílu se věnuje zejména korespondenci s Miladou Blekastadovou, komenioložkou českého původu žijící v Norsku, zmiňuje se i o korespondenci s Josefem Bramborou, Stanislavem Sousedíkem a dalšími. Ocenění přesného poznámkového aparátu a pečlivé redakční práce na publikaci.

komeniologie ; filozofie ; publikace ; recenze ; Blekastad, Milada ; korespondence


9. Jan Patočka : Korespondence s komeniology [Jan Patočka : Correspondence with comeniologists] /  [Recenzent] Zuzana Svobodová -- čeština

In: Filosofický časopis -- ISSN 0015-1831 -- Roč. 60, č. 5 (2012), s. 769-775.

Recenze na: Korespondence s komeniology II / Patočka, Jan -- Praha : Oikúmené, 2011 -- 287 s. -- 978-80-7298-440-4

Recenze dvou dílů sebraných spisů Jana Patočky věnovaných jeho korespondenci s našimi i zahraničními komeniology. Druhý díl obsahuje korespondenci se zahraničními komeniology, z nichž největší prostor je věnován korespondenci s Klausem Schallerem. Recenzentka oceňuje pečlivou redakční práci a přesný poznámkový aparát publikace.

komeniologie ; filozofie ; publikace ; recenze ; Schaller, Klaus, ; korespondence


10. Johannes Amos Comenius, Antisozinianische Schriften : deutsche Übersetzung, Teil 1-3 [Jan Amos Komenský, Antisociniánské spisy : německé vydání, díl 1-3] / / [Recenzent] Mihály Balász -- němčina

In: Acta Comeniana : archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského : international review of Comenius studies and early modern intellectual history : internationale Revue für Studien über J. A. Comenius und Ideengeschichte der frühen Neuzeit -- ISBN 978-80-7007-355-1 (brož.). -- Roč. 48, č. 24 (2010), s. 143-149.

Recenze na: Johannes Amos Comenius, Antisozinianische Schriften : deutsche Übersetzung, Teil 1-3 Komenský, Jan Amos -- Frankfurt am Main : Peter Lang, 2008 -- 1272 s. -- 978-3-631-55614-6

Recenze trojdílné antologie významného německého komeniologa Erwina Schadela, která je výstupem projektu započatého v roce 1983. Recenzovaná publikace obsahuje německý překlad Komenského latinských prací, v nichž polemizuje se sociniány v otázce trojjedinosti boží a dalších teologických otázkách.

antologie ; teologie ; dílo ; komeniologie ; recenze ; Komenský, Jan Amos


11. Konfessionelle Polemik in der Begräbnishomiletik :  Fünf Leichenpredigten des Kontroverspredigers Georg Scherer aus den Jahren 1583 - 1603 = Konfesijní polemika v pohřební homiletice : pět pohřebních kázání kontroverzního kazatele Georga Scherera z let 1583 - 1603 / Radmila Pavlíčková -- němčina

In: Acta Comeniana : archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského : international review of Comenius studies and early modern intellectual history : internationale Revue für Studien über J. A. Comenius und Ideengeschichte der frühen Neuzeit -- ISBN 978-80-7007-355-1 (brož.). -- Roč. 48, č. 24 (2010), s. 7-41.

Studie zasazuje do historicko-náboženského kontextu a analyzuje obsah pěti pohřebních kázání z pera současníka Komenského, jezuity a kontroverzního vídeňského dvorského kazatele Georga Scherera. Zaměřuje se na zvolená témata a na používání konfesně zaměřené argumentace. Dvě z kázání byla pronesena nad členy habsburského rodu, arcivévodou Arnoštem (1585) a císařovnou vdovou Marií (1603).

text ; obsahová analýza ; katolicismus ; náboženství ; dějiny novověku ; Vídeň ; kázání ; století 16-17


12. Kdy byl Komenský ordinován na konseniora Jednoty / [When was Comenius designated a Unity consenior?] / Marta Bečková -- čeština

In: Studia Comeniana et historica -- ISSN 0323-2220 -- Roč. 41, č. 85-86 (2011), s. 213-215.

Upozornění na téměř neznámou událost v životě J. A. Komenského - jeho ordinování na seniora Jednoty bratrské. Autorka připomíná okolnosti jeho uvedení mezi první seniory, ale nejednoznačné jsou zprávy o tom, kdy k této události došlo. Nejčastěji se za dobu zvolení Komenského konseniorem považuje rok 1632. V textu je uvedeno množství pramenů, ze kterých je možno získat informace o této události ze života J. A. Komenského.

dějiny ; dějiny novověku ; náboženství ; náboženské vyznání ; protestantismus ; komeniologie ; působení ; Komenský, Jan Amos ; Jednota bratrská ; století 17


13. Komenský, Jan Amos : Orbis sensualium pictus [Comenius, Johan Amos : Orbis sensualium pictus] / [Recenzent] Eva Hájková -- čeština

In: Cizí jazyky : časopis pro teorii a praxi : časopis pro učitele všech stupňů a druhů škol a pro organizátory cizojazyčné výuky -- ISSN 1210-0811 -- Roč. 55, č. 5 (2011/2012), s. 54-55.

Recenze na: Orbis sensualium pictus Komenský, Jan Amos -- Beroun : Machart, 2012 -- 224 s.

Pochvalná recenze vydání jednoho z nejznámějších Komenského děl, jazykové učebnice Orbis sensualium pictus. Toto vydání zahrnuje latinu, češtinu, angličtinu, němčinu a ruštinu a je opatřeno zasvěcenou předmluvou lingvistky Naděždy Kvítkové.

učebnice ; jazyková výuka ; jazykové vzdělávání ; multilingvismus ; Orbis sensualium pictus


14. Der Konvertit und Exulant Jiří Holík und seine antikatholischen Schriften =  Konvertita a exulant Jiří Holík a jeho protikatolické spisy / Marie Ryantová -- němčina

In: Acta Comeniana : archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského = Internationale Revue für Studien über J. A. Comenius und Ideengeschichte der Frühen Neuzeit = International review of Comenius studies and early modern intellectual history -- ISSN 0231-5955 -- Roč. 49. č. 25 (2011), s. 199-219.

Osudy a působení Jiřího Františka Holíka. Přestože pocházel z nekatolické rodiny, byl dán na výchovu k jezuitům a stal se členem dominikánského řádu. Roku 1666 však uprchl do Žitavy a pokusil se působit jako luteránský kazatel (neúspěšně), později odešel do pruského Královce a nakonec do Rigy. V Sasku vydal několik prací o pronásledování nekatolíků v Čechách. Citoval v nich i pasáže Komenského Historie o těžkých protivenstvích. Tyto práce jsou zajímavým vhledem do myšlenek českého exulanta a konvertity.

biografie ; dílo ; emigrant ; uprchlík ; protestantismus ; katolicismus ; Holík, Jiří František ; Historia o těžkých protivenstvích církve české ; Sasko ; století 17


15. Labyrint světa a ráj srdce : takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané [Future times will reflect the behaviour of future citizens, said Comenius] / J. A. Komenský: / Hana Jurásková, Jana Kazíková, Jana Derflová -- čeština

In: Moderní vyučování : časopis na podporu rozvoje škol -- ISSN 1211-6858 -- Roč. 18, č. 3 (2012), s. 41.

Autorky představují multimediální vzdělávací program občanského sdružení Šance udělat trochu radosti Labyrint světa a ráj srdce. Tento program, který je určen dětem mateřských a základních škol, vychází z myšlenek J. A. Komenského a je zaměřen na oblast prevence rasismu a xenofobie. Další informace jsou dostupné na www.sutros.cz.

xenofobie ; rasismus ; prevence ; výchovný program ; multimediální metoda ; mateřská škola ; základní škola ; cíl výchovy ; výchovně vzdělávací cíle ; výchovně vzdělávací principy ; občanské sdružen í; Komenský, Jan Amos, ; Labyrint světa a ráj srdce


16. Markéta Pánková : rozhovor [Interview with director of Comenius Museum and Library in Prague Markéta Pánková] / Markéta Pánková -- čeština

In: Moderní vyučování : časopis na podporu rozvoje škol -- ISSN 1211-6858 -- Roč. 18, č. 4 (září-říjen) (2012), s. 29-31.

Ředitelka Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského odpovídá na otázky týkající se současného vzdělávání v České republice. Na fungování škol a vzdělávacího systému pohlíží prostřednictvím své detailní znalosti odkazu J. A. Komenského. Některé z myšlenek Komenského uvádí v kontextu dnešní doby. V tomto čísle časopisu Moderní vyučování vyjadřuje své názory na školství dalších patnáct školských odborníků.

školství ; vzdělávání ; systém výchovy a vzdělávání ; školská politika ; současnost ; výchovně vzdělávací principy ; působení ; názor ; Komenský, Jan Amos ; Česká republika


17. Michael Widmann, Wege aus der Krise : frühneuzeitliche Reformvision bei Johann Valentin Andreae und Johann Amos Comenius [Michael Widmann, Cesty z krize : raně novověká reformní vize Johanna Valentina a Jana Amose Komenského] / [Recenzent] Uwe Voight -- němčina

In: Acta Comeniana : archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského = Internationale Revue für Studien über J.A. Comenius und Ideengeschichte der Frühen Neuzeit = International review of Comenius studies and early modern intellectual history -- ISSN 0231-5955 -- Roč. 49, č. 25 (2011), s. 241-244.

Recenze na: Wege aus der Krise : frühneuzeitliche Reformvision bei Johann Valentin Andreae und Johann Amos Comenius Widmann, Michael -- Epfendorf am Neckar : Bibliotheca academica Verlag, 2011 -- 677 s. -- 978-3-928471-78-7

Recenze disertační práce, která vznikla pod vedením K. E. Nipkowa na Fakultě evangelické teologie Univerzity Eberharda Karla v Tübingenu. Vyjádření k obsahu jednotlivých částí disertace věnované pracem německého teologa a filozofa J. V. Andreae a J. A. Komenského, v nichž se odráží snaha najít východisko z duchovní a společenské krize 17. století.

recenze ; disertace ; komeniologie ; teologie ; filozofie ; společnost ; náprava ; reforma ; dílo ; Andreae, Johann Valentin ; Komenský, Jan Amos ; Tübingen ; duchovní krize


18. Muzejní škola hrou a stáří / [Museum's schola ludus for seniors] /  Kateřina Tomešková -- čeština

In: Studia Comeniana et historica -- ISSN 0323-2220 -- Roč. 41, č. 85-86 (2011), s. 216-218.

Vrcholem Komenského pedagogické soustavy je koncept celoživotního vzdělávání. Podle odborníků z oblasti psychologie Komenský naznačil zásady moderní gerontopsychologie, gerontopedagogiky a gerontodidaktiky. Přerovské muzeum Komenského využilo své prostory k projektu Škola hrou, kde poskytují seniorům herní aktivity, které mají pedagogický, ale zároveň i diagnostický a léčebný rozměr. Jsou využity herní metody v kombinaci se zážitkovou pedagogikou zacílenou směrem k relaxačně-poznávacímu významu.

muzeopedagogika ; muzeum ; celoživotní vzdělávání ; komeniologie ; hra ; vzdělávací kursy pro dospělé ; vzdělávací projekt ; psychoterapie ; výchovně vzdělávací cíle ; gerontopedagogika ; Komenský, Jan Amos, ; Muzeum J. A. Komenského (Přerov, Česko)


19. Neue Nachrichten über Johann Amos Comenius im Archiv von Matouš Konečný = Nové zprávy o Janu Amosovi Komenském v archivu Matouše Konečného / Jiří Just -- němčina

In: Acta Comeniana : archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského = Internationale Revue für Studien über J. A. Comenius und Ideengeschichte der Frühen Neuzeit = International review of Comenius studies and early modern intellectual history -- ISSN 0231-5955 -- Roč. 49, č.. 25 (2011), s. 125-172.

O působení Jana Amose Komenského před jeho exilem se nedochovalo mnoho zpráv. Archiv Matouše Konečného nalezený v létě 2006 v Mladé Boleslavi přináší některé nové informace o pozadí Komenského studijního pobytu v Herbornu a Heidelbergu (v listech Jana Laneckého mladoboleslavskému biskupovi Matouši Konečnému), další nové informace se týkají Komenského působení na Moravě po roce 1614 (jahenská ordinace roku 1616, Komenského literární začátky).

biografie ; studijní cesta ; publikační činnost ; informace ; archiv ; komeniologie ; Komenský, Jan Amos ; Konečný, Matouš ; Mladá Boleslav ; korespondence


20. Parataktické vyjádření temporálních vztahů v Komenského díle / [Paratactic expressions of the time relations in the works of Comenius] /  Petra Mondříková -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 9

In: Studia Comeniana et historica -- ISSN 0323-2220 -- Roč. 41, č. 85-86 (2011), s. 118-129.

Autorka se snaží postihnout vyjádření časových vztahů v pěti dílech J. A. Komenského z hlediska parataxe (spojené skladebné celky jsou po syntaktické a významové stránce rovnocenné). Rozděluje parataktické vyjádření časových vztahů na úrovni textové, souvětné a větněčlenské. Jsou uvedeny nejčastější spojovací výrazy v Komenského díle a bylo potvrzeno, že temporální vztahy jsou nejčastěji vyjadřovány hypotakticky a prostřednictvím přechodníkových konstrukcí.

čeština ; filologie ; jazyk ; jazykový rozbor ; syntax ; dílo ; text ; Komenský, Jan Amos


21. Pedagogický reformátor Johannes Sturm : štrasburská škola a české země v prvním století novověku [Educational reformer Johannes Sturm : Strasbourg school and the Czech Lands in the first century of the new age] / Martin Holý -- čeština

In: Studia Comeniana et historica -- ISSN 0323-2220 -- Roč. 41, č. 85-86 (2011), s. 37-52.

Autor sleduje česko-štrasburské kulturní, vzdělanostní a intelektuální kontakty v 16. století a vliv pedagoga Johannese Sturma (1507-1589) na školní praxi v českých zemích. Jak a kdy se české země dostaly do kontaktu se Sturmem a štrasburským gymnáziem (od r. 1566 akademií), které založil a reprezentoval jako jeho rektor. Jaká byla povaha takových kontaktů. Jak se odrazily v kulturních a vzdělanostních dějinách českých zemí.

školství ; dějiny školství ; dějiny pedagogiky ; reforma ; pedagog ; vzdělávání ; historické hledisko ; mezinárodní spolupráce ; mezinárodní vzdělávání ; mezinárodní vztahy ; mezinárodní škola ; organizace výuky ; kulturní vývoj ; společenská potřeba vzdělání ; Sturm, Johannes, ; Štrasburk ; století 16


22. Die Schulen der Brüderunität in Böhmen und Mähren als Objekt adliger Studieninteressen in der Zeit vor der Schlacht am Weissen Berg = Školy Jednoty bratrské v Čechách a na Moravě jako objekt studijního zájmu nobility v době předbělohorské / Martin Holý -- němčina

In: Acta Comeniana : archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského : international review of Comenius studies and early modern intellectual history : internationale Revue für Studien über J. A. Comenius und Ideengeschichte der frühen Neuzeit -- ISBN 978-80-7007-355-1 (brož.). -- Roč. 48, č. 24 (2010), s. 43-71.

Na základě analýzy historických pramenů se studie snaží postihnout úlohu českobratrského školství ve výchově a vzdělávání příslušníků vyšších stavů. Upozorňuje na rostoucí zájem domácí šlechty o českobratrské školy v průběhu 16. století, zaměřuje se na náplň studia v jednotlivých vzdělávacích institucích, na důvody výběru konkrétní školy nebo na národnostně-jazykovou, sociální a konfesijní skladbu šlechtických studentů. Přináší náměty pro další bádání.

obsahová analýza ; historický výzkum ; informační pramen ; dokument ; církevní škola ; protestantismus ; student ; vládnoucí třída ; volba školy ; dějiny školství ; Jednota bratrská ; Čechy ; Morava ; šlechta


23. Textbooks at the Academy of Bremen at the Beginning of the 17th century : New Evidence from the Bohemian Brethren Archives in Mladá Boleslav = Učebnice na brémské akademii na počátku 17. století : nová zjištění z mladoboleslavského bratrského archivu / Markéta Růčková -- angličtina

In: Acta Comeniana : archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského : international review of Comenius studies and early modern intellectual history : internationale Revue für Studien über J. A. Comenius und Ideengeschichte der frühen Neuzeit -- ISBN 978-80-7007-355-1 (brož.). -- Roč. 48, č. 24 (2010), s. 73-98.

Obtížnost založení protestantských univerzit v německých zemích, protože k založení univerzity bylo třeba udělení císařského nebo papežského privilegia. Řešení tohoto problému v podobě vzniku sítě tzv. zemských akademií, tzv. gymnasií illustria. Popis organizačního uspořádání a zaměření výuky Brémské školy, kterou tvořilo tzv. pedagogium a gymnasium illustre. Čerpáno z pramenů nalezených v Archivu biskupa Matouše Konečného, který zde pobýval v letech 1614-1617. Seznam pramenů uveden na konci článku.

obsahová analýza ; informační pramen ; univerzita ; alternativní škola ; protestantismus ; organizace výuky ; obsah výuky ; učebnice ; Brémy ; století 17


24. The 3rd International Scientific Seminar at Siedlce : J. A. Comenius and the 17th-Century Europe [3. mezinárodní vědecký seminář v Siedlcích : J. A. Komenský a Evropa 17. století] / Barbara Sitarska, Roman Mnich -- angličtina

In: Studia Comeniana et historica -- ISSN 0323-2220 -- Roč. 41, č. 85-86 (2011), s. 223-224.

Zpráva o semináři s názvem J. A. Komenský a Evropa 17. století, který se konal 21.-22. září 2011 na Přírodovědné a humanitní univerzitě v Siedlcích v Polsku. Zúčastnili se ho komeniologové z Německa, Polska, České republiky a Slovenska. Obsah semiáře byl interdisciplinární - účastníci se zabývali pedagogikou, historií, religionistikou, lingvistikou a uměním v životě a díle J. A. Komenského na pozadí Evropy 17. století. Průběh semináře, jeho cíle a námět pro další ročník (březen 2013). Informace o historii výzkumu v oblasti komeniologie v Siedlcích.

seminář ; vědecká organizace ; vědecká činnost ; komeniologie ; pedagogika ; dějiny ; lingvistika ; umělecké vzdělávání ; Komenský, Jan Amos ; Siedlce (Polsko) ; 2011


25. Tomáš Knoz, Karel starší ze Žerotína : Don Quijote v labyrintu světa = Karel the Elder of Žerotín : Don Quixote in the Labyrinth of the World / [Recenzent] Tomáš Sterneck -- angličtina

In: Acta Comeniana : archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského : international review of Comenius studies and early modern intellectual history : internationale Revue für Studien über J. A. Comenius und Ideengeschichte der frühen Neuzeit -- ISBN 978-80-7007-355-1 (brož.) -- Roč. 48, č. 24 (2010), s. 180-185.

Recenze na: Karel starší ze Žerotína : Don Quijote v labyrintu světa Knoz, Tomáš -- Praha : Vyšehrad, 2008 -- 368 s. -- 978-80-7021-956-0

Recenze nové biografie věnované jedné z významných postav české historie a kultury, Karlu staršímu ze Žerotína, příteli a podporovateli Komenského. Recenze oceňuje modernost pojetí biografie a tematické uspořádání látky, které umožňuje soustředit se na vybrané aspekty Žerotínovy osobnosti. Upozorňuje na některé drobné chyby v textu a v seznamu ilustrací.

biografie ; komeniologie ; dějiny novověku ; osobnost ; kultura ;  Karel starší ze Žerotína, ; století 16-17


26. Unie Comenius a Jaroslava Pešková / [The Comenius Union and Jaroslava Pešková] /  Jana Přívratská -- čeština

In: Unie Comenius : bulletin -- ISSN 1213-1776, -- Roč. 19, č. 33-34 (2011), s. 23-26.

Působení J. Peškové v Unii Comenius od jejího založení v roce 1990. Činnost v oblasti spolupráce s vysokými školami a se zahraničím. Její podíl na přípravě rozsáhlého díla Encyclopaedia Comeniana.

vědecká organizace ; komeniologie ; činnost ; spolupráce ; vysoká škola ; publikační činnost ; encyklopedie ; Pešková, Jaroslava ; Unie Comenius ; Encyclopaedia Comeniana


27. Víra v krajině 19. století (příklady z moravských pomezí) / [Religious faith in the 19th century countryside (examples from the Moravian frontiers)] /  Sixtus Bolom-Kotari -- čeština

In: Studia Comeniana et historica -- ISSN 0323-2220 -- Roč. 41, č. 85-86 (2011), s. 130-142.

Autor se zabývá myšlenkou, jak vystihnout téma víra a krajina. Jak se vzájemně ovlivňovala náboženská víra a krajina v 19. století. Je přesvědčen o tom, že kultura krajiny byla spojena s křesťanským duchovním životem už od dob baroka, které usilovalo poznat Boha skrze tento svět. V 19. století se ale objevila hluboká krize a ovlivnila tento vzájemný vztah. Důsledkem krize byla ztráta estetických a spirituálních hodnot krajiny. Sekularizace a individualizace prostoupila všechny společenské třídy. Snahy o zvelebení krajiny se na sklonku 19. století prolnuly s myšlenkami ochrany přírody, včetně hnutí za ochranu domoviny (Heimatschutz).

životní styl ; náboženství ; křesťanství ; víra ; národní vědomí ; prostředí ; kulturní vývoj ; chování skupiny ; Morava (Česko) ; krajina ; století 19


28. Zdravotní postižení, učení a náprava v díle J. A. Komenského : příspěvek k historii speciální pedagogiky [Disability, education and remedy in the work of J. A. Comenius : contribution to the history of special education] / J. A. Comenius and the 17th-Century Europe / Petr Kopřiva -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky -- ISSN 1211-2720 -- Roč. 22, č. 4 (2012), s. 326-356.

Příspěvek zpřístupňuje dosud nepředložené pasáže z Komenského díla, které se týkají zdravotního postižení. V tomto kontextu pak sleduje vývoj Komenského myšlení včetně jeho odrazu v pedagogice. Předkládá Komenského klasifikaci postižení (nedostatků) a také jeho úvahy o způsobech výuky lidí s postižením. Didaktická pasáž o smyslovém učení a teoretická pasáž o obecné nápravě. Všeobecný rozsah vědění umožnil Komenskému skloubit pohled pedagoga, filosofa a člověka se znalostí o stavbě a fungování lidského těla, pohybu a smyslů.

handicap ; postižený ; terapie ; speciální pedagogika ; pedagogické nadání ; pedagogika ; didaktika ; náprava ; smyslová porucha ; psychika ; lidské tělo ; poznávací schopnost ; Eruditio scholastica Lexicon reale pansophicum


29. Zpráva o činnosti Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě za rok 2010  [Report on the activities of Comenius Museum in Uherský Brod in the year 2010] / Pavel Popelka -- čeština

In: Studia Comeniana et historica -- ISSN 0323-2220 -- Roč. 41, č. 85-86 (2011), s. 231-248.

Ředitel Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě Pavel Popelka předkládá za kolektiv pracovníků muzea zprávu o činnosti za rok 2010. Ekonomické ukazatele, sbírkotvorná činnost, tabulkový přehled evidence sbírek a nesbírkových fondů a péče o ně (digitalizace, restaurování, konzervace, revize fondů). Vědeckovýzkumná činnost muzea, ediční a výstavní činnost, informace o kulturních akcích. Přehled seminářů a konferencí pořádaných muzeem, formy zahraniční spolupráce a spolupráce s domácími institucemi. Publikační a přednášková činnost jednotlivých pracovníků muzea.

činnost ; zpráva o činnosti ; muzeopedagogika ; muzeum ; popularizace ; publikační činnost ; výstava ; ekonomické podmínky ; komeniologie ; Komenský, Jan Amos ;  Muzeum J. A. Komenského (Uherský Brod, Česko) ; 2010


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019