Informace z českých časopisů - č. 8/2013

Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-PK) http://www.epk.cz/ nebo v papírové podobě e-mailem na adrese studovna@npmk.cz nebo kubelkova@npmk.cz.


1. Učme děti, jak se vyhnout exekuci / [Let's teach children how to avoid distraint] / Barbora Říhová -- čeština

In: Lidové noviny : [vydání Praha] : založeny 1893 - obnoveny 1988 -- ISSN 0862-5921 -- Roč. 26, č. 36 (12.II.) (2013), s. 18.

Od 1. září 2013 se bude na všech základních školách povinně vyučovat finanční gramotnost. Žáci by se měli například dozvědět, co je to hotovostní a bezhotovostní styk, jaké jsou typy pojištění, jak fungují banky či z čeho se skládá domácí rozpočet. Kurzy pro učitele, kteří budou finanční gramotnost učit, má ve své nabídce Národní institut pro další vzdělávání.

peníze; domácí hospodářství; rodinný rozpočet; spotřebitelská výchova; výuka; obsah výuky; obsah výchovy; základní škola; další vzdělávání učitelů; kurs; školská politika; Národní institut pro další vzdělávání; finanční gramotnost; finanční vzdělávání; 2013


2. Organizace školního roku 2014/2015 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích (č.j. MŠMT18448/2013 ze dne 21. 5. 2013) / [Organisation of school year 2014/2015 in primary, secondary, basic art schools and conservatories (No. MSMT18448/2013 from 21st May 2013)] / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy -- čeština

In: Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR -- Roč. 69, č. 7 (2013), s. 16.

Informace o organizaci školního roku 2014/2015. Začátek a konec školního vyučování, termíny podzimních, vánočních, pololetních a jarních prázdnin.

prázdniny; rozvržení prázdnin; organizace výuky; výchovně vzdělávací zařízení; základní škola; střední škola; základní umělecká škola; konzervatoř; Česká republika; 2014/2015


3. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly / [Ministry of Education approved the following titles to the list of textbooks and teaching texts] / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy -- čeština

In: Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR -- Roč. 69, č. 7 (2013), s. 17-19.

Průběžně doplňovaný seznam učebnic pro základní vzdělávání a pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, který byl schválen MŠMT. Název, termín platnosti, název nakladatelství, součást ucelené řady (SUŘ).

základní škola; speciální škola; speciální vzdělávací potřeby; učebnice; soupis; schválení; Česká republika; schvalovací doložka


4. Interní předpisy školy – školní řád a organizační řád / [Internal school regulations - school rules and organizational rules] / Monika Puškinová -- čeština

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 10, č. 7 (2013), s. 4-7.

Příspěvek je prvním z plánovaných příspěvků časopisu Řízení školy, které budou postupně publikovány a jejichž účelem je zmapovat základní interní předpisy školy a vyčlenit momenty, jež jsou v daných předpisech povinné, možné a rizikové. Tento příspěvek je věnován školnímu a organizačnímu řádu. U školního řádu jsou popsány jeho povinné části, části ve kterých se chybuje a ty, které je nutno na základě nových právních předpisů změnit. U organizačního řádu se zmíněné změny týkají statusu, předmětu činnosti školy, jejího organizačního členění a způsobu řízení.

interní směrnice; školská legislativa; školská správa; školní řád; řízení školy; legislativa; škola; činnost; výklad; porozumění; organizační řád; status; způsob práce


5. Ještě pár slov ke školnímu řádu / [A few more words about school rules] / Martina Pekárková -- čeština

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 10, č. 7 (2013), s. 8-9.

Příspěvek popisuje pravidla školního života, stanovená práva a povinnosti všech účastníků školního života, které jsou vymezeny v základním dokumentu školy – školním řádu, a zabývá se vztahem školního řádu k právním předpisům, jež vytvářejí rámec, ve kterém se pravidla školního řádu pohybují.

školní řád; školská legislativa; školská správa; řízení školy; pravidlo; školní život; právo; participace; zaměstnanec; žák; student; rodiče; dokument; škola; klima školy; povinnost


6. Zveřejňování osobních údajů žáků / [Publishing personal data of pupils] / Eva Janečková -- čeština

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 10, č. 7 (2013), s. 10-11.

Příspěvek objasňuje pojmy zpřístupnění, zveřejňování a zpracovávání osobních údajů a věnuje se nejčastějším způsobům zveřejňováním osobních údajů ve školním prostředí. Komentář je doplněn paragrafovým zněním příslušné právní normy.

zveřejnění; soupis; žák; student; informace; zabezpečení dat; dokumentace studenta; dokumentace žáka; školská legislativa; legislativa; škola; výklad; zákon; zpracování; zpřístupnění; osobní údaje


7. Rodilí mluvčí ve škole / [Native speakers in school] / Jan Voda -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 5

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 10, č. 7 (2013), s. 14-17.

Příspěvek poukazuje na posuny v komunikaci na škole, kde část pedagogického sboru tvoří rodilí mluvčí – učitelé cizích jazyků bez znalosti češtiny. Potenciál bilingvního prostředí školy, pohled na specifické postavení rodilých mluvčích v širším kontextu života školy, řízení kvality komunikace v bilingvní škole (komunikace rodilých mluvčích s žáky v nedidaktických situacích, komunikace s rodiči, komunikace a spolupráce uvnitř pedagogického sboru, komunikace s vedením školy) jsou specifika, kterým je příspěvek věnován.

učitel; zahraniční učitel; škola; dvojjazyčné vzdělávání; bilingvismus; komunikace; komunikační schopnost; vyučující personál; jazyková výuka; cizí jazyk; znalost; čeština; školní prostředí; řízení; kvalita; rodiče; spolupráce; ředitel školy; rodilý mluvčí


8. Proč Česká republika potřebuje novou strategii vzdělávání? / [Why does the Czech Republic need a new educational strategy?] / Petr Černikovský -- čeština

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 10, č. 8 (2013), s. 4-5.

Příspěvek poukazuje na změny ve společnosti a jejich dopad na vzdělávání, představuje vizi toho, jak má český vzdělávací systém vypadat a jaký význam má mít pro kvalitu života, demokracii a konkurenceschopnost České republiky, seznamuje s kontextem vzniku Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020, průběhem a výsledky veřejné konzultace k její přípravě.

vzdělávání; společnost; systém výchovy a vzdělávání; život; demokracie; konkurence; konzultace; školství; školská politika; koncepce; návrh; Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020; Česká republika


9. Adaptace začínajících učitelů / [Adaptation of beginning teachers] / Irena Lhotková -- čeština

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 10, č. 8 (2013), s. 9-10.

Příspěvek přináší komentované výsledky orientačního výzkumného šetření zaměřeného na to, jakého vlastně učitele absolventa potřebují ředitelé škol. Šetření proběhlo v únoru 2013 a ředitelé základních a středních škol byli jeho respondenty. Výsledky šetření poukázaly u začínajících učitelů na nedostatky jak u pregraduální přípravy na fakultách, tak i při adaptaci na konkrétních školách.

adaptace; začínající učitel; pedagogický výzkum; výsledek výzkumu; učitel; absolvent; ředitel školy; škola; základní škola; střední škola; nedostatek; vzdělávání učitelů; pedagogická fakulta; vysokoškolské studium; přechod ze školy do zaměstnání; pracovní integrace; pregraduální příprava


10. Vnitřní platový předpis / [Internal salary regulation] / Monika Puškinová -- čeština

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 10, č. 8 (2013), s. 23-25.

Příspěvek je pokračováním série článků o směrnicích školy a pojednává o vnitřním platovém předpisu (tj. vnitřním předpisu veřejné školy nebo školského zařízení), komentuje typická místa platového předpisu, která nejsou v souladu s právní úpravou, nebo místa, která odpovídají právní úpravě, ale v praxi se nedodržují nebo mylně interpretují, a poukazuje na změny platné legislativy.

plat; legislativa; školská legislativa; směrnice; škola; veřejná škola; výchovně vzdělávací zařízení; odměna; pracovník; personál školy; platový předpis


11. Přijímání a adaptace zaměstnanců / [Hiring and adaptation of new employees] / Martin Šikýř -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 5

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 10, č. 8 (2013), s. 26-28.

Příspěvek Přijímání a adaptace zaměstnanců navazuje na zveřejněné příspěvky, které se týkaly získávání a výběru zaměstnanců (Řízení školy č. 4/2013) a plnění stanovených požadavků pro výkon práce na volném pracovním místě (Řízení školy č. 5 a 6/2013), popisuje formální procedury spojené s uzavřením pracovněprávního vztahu s vybraným uchazečem o zaměstnání a představuje formální i neformální procedury adaptace spojené s odborným zapracováním a sociálním začleněním přijatého zaměstnance v novém zaměstnání.

přijímání zaměstnanců; přijímání učitelů; zaměstnanecká politika; podmínky přijetí; pracovní vztahy; legislativa; výklad; adaptace; zaměstnanec; školská legislativa; výkon; práce; volné místo; pracovní právo; zaměstnání; kvalifikace; sociální integrace; pracovní poměr


12. Strategie k minimalizaci plagiátorství ze strany vzdělávací instituce / [Strategies for the Minimisation of Plagiarism from the Side of the Educational Institution] / Blanka Farková -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Pedagogika : časopis pro vědy o vzdělávání a výchově -- ISSN 0031-3815 -- Roč. 63, č. 2 (2013), s. 220-241.

Text je zaměřen na základní strategie k minimalizaci plagiátorství realizované vzdělávací institucí. Oblast preventivních a represivních strategií. Rozdíly v řešení případů plagiátorství. Text je zaměřen na studenty, učitele a popřípadě rodiče. Autorka se zabývá jak preventivními, tak represivními strategiemi uplatňovanými vzdělávací institucí vůči těmto subjektům.

diplomová práce; student; písemná práce; nepoctivost; výchovné působení; nesprávné chování; etika; podvádění; prevence; výsledek výzkumu; plagiát


13. Speciální vzdělávací potřeby: spor o realizaci ve školách / [Special Educational Needs: The dispute over their realisation in schools] / Jan Průcha -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Pedagogika : časopis pro vědy o vzdělávání a výchově -- ISSN 0031-3815 -- Roč. 63, č. 2 (2013), s. 242-251.

Pojem speciální vzdělávací potřeby se týká žáků a studentů, kteří trpí určitým znevýhodněním (zdravotním či sociálním), jež je omezuje ve standardním vzdělávání v tzv. hlavním vzdělávacím proudu. V praxi jsou pro ně určeny dobře fungující speciální školy, včetně praktických škol. Avšak ze strany radikálních zastánců totální inkluze všech žáků do běžných škol se nyní požaduje, aby speciální a praktické školy byly zrušeny. Probíhají k tomu polemiky, které shrnuje tento příspěvek. Autor formuluje vlastní stanovisko zdůrazňující také roli, kterou by v záležitosti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami měl mít pedagogický výzkum.

speciální škola; speciální školství; žák; postižený; speciální vzdělávací potřeby; integrace žáka; pedagogický výzkum


14. Denotace inkluzivního vzdělávání s odkazem pro vzdělávací praxi v České republice / [The Denotations of Inclusive Education with Reference to Educational Practice in the Czech Republic] / Vanda Hájková, Iva Strnadová -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Pedagogika : časopis pro vědy o vzdělávání a výchově -- ISSN 0031-3815 -- Roč. 63, č. 2 (2013), s. 252-258.

Článek se věnuje velmi aktuálnímu tématu v oblasti českého školství - problematice inkluzivního vzdělávání. Autorky analyzují denotace a konotace spojené s pojmem inkluzivního vzdělávání, vysvětlují rozdíl mezi inkluzivním vzděláváním a tzv. totální inkluzí a představují inkluzivní vzdělávání jako jeden z vědecky doložených přístupů ve vzdělávací praxi (v angl. evidence-based practice). V závěru autorky ukazují na měnící se roli oboru pedagogika v současné společnosti.

školství; integrace žáka; postižený; třída; socializace; vztahy mezi vrstevníky; výsledek výzkumu


15. Nové metody ve škole : [New methods at school :: what should a new system of education of gifted children look like?] / jak by měl vypadat systém vzdělávání nadaných dětí? / Václav Petráš -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 8

In: Řízení ve školství : [publikace pro řídící pracovníky ve školství] -- Roč. 21, č. 4 (2013), s. 19-26.

Současný systém vzdělávání nadaných dětí je velmi nesourodý nejen v České republice, ale stává se celosvětovým fenoménem. Jednotlivé země se liší ve stanovení cílů pro práci s nadanými dětmi. Autor se zabývá úvahami o nejvhodnějším způsobu vzdělávání a speciálních potřebách nadaných dětí - integrace či vyčlenění? Uvádí příklady z různých zemí a studijních oborů, možnosti financování a zároveň problém úniku mozků do zahraničí.

nadaný; nadání; vzdělávací možnosti; systém výchovy a vzdělávání; intelektuální vývoj; integrace žáka; financování; cíl výuky; cílové skupiny výchovy a vzdělávání; srovnávací pedagogika


16. Novinky ze školských paragrafů [News from school-oriented articles] / -- čeština

In: Řízení ve školství : [publikace pro řídící pracovníky ve školství] -- Roč. 21, č. 4 (2013), s. 4-16.

Upozornění na změny zákonů a nařízení vlády. Zákon 155/2013, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., novela zákoníku práce (část o pracovním poměru) s komentářem, dále zákon 162/2013, kterým se mění zákon č. 245/200 Sb. o státních svátcích, významných dnech a dnech pracovního klidu. Změny právních předpisů - nařízení vlády č. 210/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb. o minimální mzdě včetně komentáře, zákon č. 231/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci.

školství; školská legislativa; zákon; pracovní právo; nařízení vlády; změna


Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková 12. 9. 2013

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019