Informace ze zahraničních časopisů č. 8/2013

Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Pedagogickou knihovnou J. A. Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-PK) v záhlaví webové stránky PK (http://npmk.cz/) nebo e-mailem na adrese studovna@npmk.cz nebo kubelkova@npmk.cz


1. Globálne rozvojové vzdelávanie na ekonomických fakultách / [Global development education in economic faculties] / Eva Svitačová -- slovenština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 4

In: Academia : súčasnosť a perspektíva vysokých škôl -- ISSN 1335-5864 -- Roč. 24, č. 1-2 (2013), s. 31-39.

Globalizace světového hospodářství přináší mnohé změny, které ovlivňují nejen ekonomiku, ale i vzdělávání. Celý vzdělávací systém je potřeba přizpůsobovat novým potřebám. Autorka se zabývá tématem formování odborného profilu absolventů ekonomických fakult na Slovensku (Národná stratégia pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012-2016), jejich přípravou pro světový trh a působení v multikulturním prostředí, implementací globálního rozvojového vzdělávání do edukačního procesu na ekonomických fakultách - vzdělávacím formám a metodám.

vysoká škola ekonomická; student; profesní orientace; multikulturní výchova; globalizace; mezinárodní spolupráce; absolvent vysoké školy; organizace výuky; systém výchovy a vzdělávání; vyučovací metoda; forma výuky; Slovensko


2. Stredopeurópsky výmenný program - Ceepus III / [Central European exchange programme - Ceepus III] / Dominik Blanár -- slovenština -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Academia : súčasnosť a perspektíva vysokých škôl -- ISSN 1335-5864 -- Roč. 24, č. 1-2 (2013), s. 61-65.

Informace o středoevropském výměnném programu CEEPUS, jeho vzniku a zapojených členských státech. Organizace a řízení programu, jeho cíl, financování (možnost získání stipendií), mezinárodní spolupráce. Podpora tří druhů mobilit - semestrální pobyty studentů a doktorandů (3-10 měsíců), krátkodobé pobyty spojené s vypracováním bakalářské, diplomové nebo disertační práce (1-2 měsíce), přednáškové a výzkumné pobyty pro učitele. Jak je jeho třetí programové období využíváno na Slovensku, a které univerzity se do programu zapojily.

vysoká škola; stipendium; mezinárodní organizace; mezinárodní vzdělávání; výměna studentů; výměna učitelů; studijní program; financování; cílové skupiny výchovy a vzdělávání; mobilita studentů; mobilita učitelů; mezinárodní spolupráce; CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies); Slovensko; střední Evropa


3. Poor English language proficiency hinders generic skills development : [Špatné jazykové znalosti angličtiny brání rozvoji všeobecných dovedností :: kvalitativní studie o perspektivách prvního ročníku mediků] / a qualitative study of the perspectives of first-year medical students / Michelle McLean, Deborah Murdoch-Eaton, Sami Shaban -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Journal of further and higher education -- ISSN 0309-877X, -- Roč. 37, č. 4 (2013), s. [462]-481.

Všeobecné znalosti (nakládání s informacemi, řízené učení, komunikace a prezentace, počítačová gramotnost, kritické myšlení, řešení problémů) by měly být výsledkem vysokoškolského studia a zároveň přípravou absolventů na nepředvídatelné situace v jejich profesi. Studie se zabývá problematikou studentů medicíny, pro které není angličtina mateřským jazykem, při získávání těchto znalostí. Jsou analyzovány schopnosti studentů při vstupu na univerzitu a porovnány s vývojem po roce studia. Přehledné výsledky v tabulkách, ukázky výpovědí studentů a jejich náměty, jak by učitelé mohli přispět k překonání prvotních problémů studentů - cizinců.

vysoká škola; student; cizinec; cizí jazyk; jazyková dovednost; angličtina; komunikační schopnost; informační gramotnost; řešení úloh; všeobecné vzdělání; adaptace; vztah učitel-student; kritické myšlení


4. Mature student experiences in teacher education : [Zkušenosti dospělých studentů v učitelském vzdělávání :: rozšíření účasti v Řecku a v Anglii] / widening participation in Greece and England / Stavroula Kaldi, Vivienne Griffiths -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Journal of further and higher education -- ISSN 0309-877X, -- Roč. 37, č. 4 (2013), s. [552]-573.

V Evropě roste počet dospělých studentů. Komparativní studie poskytuje nové podklady pro porovnání jejich osobní a profesní identity v Řecku a v Anglii. Autorky vyhledávají faktory, které ovlivňují pokroky a rozvoj třiceti dospělých studentů učitelství (15 z každého státu). Bylo zjištěno, že individuální motivace a předchozí pracovní zkušenosti jsou hlavními faktory pro studium. Důležitými faktory úspěchu jsou také vzájemné vztahy a podpora rodiny. V Anglii hraje důležitou roli také podpora univerzity a vyučujících. Ženy studentky jsou částečně ovlivněny finančními problémy a domácími povinnostmi. Ze závěrů vyplývají náměty pro zlepšení podmínek studia.

vysoká škola pedagogická; vysokoškolské studium; student učitelství; vzdělávání dospělých; systém výchovy a vzdělávání; podmínky učení; organizace výuky; motivace učení; dospělý; Anglie; Řecko


5. Marketing pedagogy : [Marketingová pedagogika :: neziskový marketing a rozšíření monitorské výuky v devatenáctém století] / nonprofit marketing and the diffusion of monitorial teaching in the nineteenth century / Patrick Ressler -- angličtina

In: Paedagogica historica [Tištěný text] -- ISSN 0030-9230 -- Roč. 49, č. 3 (2013), s. [297]-313.

V první polovině 19. století vznikl první globální model řízení školy a organizace třídy, tzv. monitorský systém vzdělávání (též zvaný lancasterský či madraský). Týkal se základních škol a byl založen na principu vyučování mladších žáků staršími, zkušenějšími žáky. Článek se zabývá funkcí systému ve Velké Británii a jeho dvou hlavních organizátorů, Britskou a zahraniční společností škol a Národní společností. Tento systém je považován za historicky ranou formu marketingu, k čemuž přispělo i jeho rychlé rozšíření ve více zemích.

dějiny pedagogiky; systém výchovy a vzdělávání; základní škola; třída; organizace; vzájemné učení mezi vrstevníky; historické hledisko; marketing; Velká Británie; monitorský systém vzdělávání


6. The Dalton Plan : [Daltonův plán :: recyklace v masce inovace] / recycling in the guise of innovation / Piet van der Ploeg -- angličtina

In: Paedagogica historica [Tištěný text] -- ISSN 0030-9230 -- Roč. 49, č. 3 (2013), s. [314]-329.

Autor se zabývá koncepcí Daltonského plánu, který vznikl před zhruba 80 lety a rozšířil se do mnoha zemí. Zahrnoval různé experimenty, např. individuální výuku, individuální úkoly, diferenciaci, samostatné tempo učení apod. Autor se však domnívá, že Daltonský plán nebyl originální, ale navazoval na metody používané již v předcházejících desetiletích. Proč byl plán tak populární ve 20. letech minulého století.

školství; dějiny pedagogiky; individualizovaná výuka; individuální přístup; daltonský plán; století 19; století 20


7. Choices and Enrollments in French Secondary and Higher Education : [Volba studia a přijímání ke studiu na středních a vysokých školách ve Francii :: situace u imigrantů druhé generace] / Repercussions for Second-Generation Immigrants / Yaël Brinbaum, Christine Guégnard -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Comparative education review [Tištěný text] -- ISSN 0010-4086 -- Roč. 57, č. 3 (2013), s. 481-502.

V minulých letech došlo ke zvýšení počtu dětí imigrantů (zejména portugalského nebo severoafrického původu) mezi studenty francouzských vysokých škol. Článek analyzuje jejich výběr postsekundárního vzdělávání, přístup k terciárním vzdělávacím programům, nedokončení studia a přechod do zaměstnání ve srovnání se studenty francouzského původu. Větší úspěšnost vykazují studenti, kteří zvolili odborné vysokoškolské kurzy, než ti, kteří se přihlásili do univerzitního studia.

přistěhovalec; vzdělávání cizinců; volba studijního oboru; odborná vysoká škola; postsekundární vzdělávání; nedokončení studia; vysokoškolské studium; vzdělávací dráha; přechod ze školy do zaměstnání; komparace; Francie


8. Response-to-intervention (RTI) as a model to facilitate inclusion for students with learning and behaviour problems / [Model Response-to-intervention (Odpovědi na intervenci) k snadnější inkluzi žáků s poruchami učení a chování] / Michael Grosche, Robert J. Volpe -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: European journal of special needs education -- ISSN 0885-6257 -- Roč. 28, č. 3 (2013), s. [254]-269.

Žáci s poruchami učení a chování jsou v rámci integrace zařazováni do tříd v běžných školách, avšak zatím je nejasná podpora jejich chování i akademických potřeb. Článek představuje specifický model prevence a rané intervence problémů s učením a chováním, Response-to-intervention (RTI) - Odpovědi na intervenci. Prezentuje literaturu na toto téma, aplikovatelnost modelu jako jedné z více možností podpory, a jak s jeho pomocí překonávat hlavní bariéry vznikající při inkluzi postižených žáků do běžných škol.

postižený; žák; integrace žáka; porucha učení; porucha chování; zákrok; prevence; model; inkluze


9. From System Expansion to System Contraction : [Od expanze systému k jeho smrštění :: přístup k vysokoškolskému vzdělávání v Polsku] / Access to Higher Education in Poland / Marek Kwiek -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Comparative education review [Tištěný text] -- ISSN 0010-4086 -- Roč. 57, č. 3 (2013), s. 553-576.

Vývoj přístupu k vysokoškolskému vzdělávání v Polsku od pádu komunistického režimu v roce 1989 po současnost. Po expanzi vysokoškolského vzdělávání po tomto roce dochází v posledních letech v důsledku demografického vývoje (snižování počtu potenciálních studentů) k jeho zmenšování. Článek přináší analýzu dat získaných ze šetření Evropské unie a zabývá se důsledky demografických změn pro dilemata ve veřejném financování a přijímacích kritériích ve veřejném i soukromém vysokoškolském sektoru.

přístupnost vzdělání; vysokoškolské studium; vysoká škola; populační trend; demografie; společenská změna; analýza; působení; financování; podmínky přijetí; veřejná knihovna; soukromá škola; Polsko


10. Studium der Physik : [Studium fyziky :: výzkum a analýza pro úspěšný nástup studia] / Untersuchung und Analyse von Bedingungen für einen erfolgreichen Studieneinstieg / André Albrecht, Volkhard Nordmeier -- němčina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Psychologie in Erziehung und Unterricht -- ISSN 0342-183X, -- Roč. 60, č. 1 (2013), s. 32-47.

Stať se zabývá výsledky dvousemestrové výzkumné studie zaměřené na předpoklady úspěšnosti vysokoškolského studia fyziky na univerzitě. Sledována byla motivace studentů ke studiu, předchozí znalosti, studijní klima, studijní podmínky a úspěšnost v prvních dvou semestrech. Výzkumný vzorek tvořili studenti bakalářského studia fyziky a studenti učitelství fyziky (dvouoborového s dalším předmětem).

vysokoškolské studium; bakalářské studium; student učitelství; fyzika; předběžné znalosti; motivace; univerzita; psychologický výzkum


11. Development and change in disabled children's social participation assessed by parents in Norwegian daycare centres : [Rozvoj a změny v sociálních kontaktech postižených dětí v denních centrech v Norsku :: 1999 - 2009] / 1999 - 2009 / Christian Wendelborg, Borgunn Ytterhus -- angličtina -- Obsahuje bibliografické

odkazy

In: European journal of special needs education -- ISSN 0885-6257 -- Roč. 28, č. 3 (2013), s. [288]-304.

Výzkum na téma sociálních kontaktů dětí s postižením. Probíhal v Norsku na vzorku handicapovaných dětí ve věku 1 - 5 let z center denní péče a srovnával situaci od r. 1999 do r. 2009, jak ji viděli rodiče dětí. Výsledky ukázaly, že zatímco na počátku výzkumu měly na kontakty s vrstevníky důležitý dopad pohlaví a věk postižených dětí, stejně jako skutečnost, že byly separovány do jiného prostředí, na konci výzkumu již tyto faktory nehrály důležitou roli. To lze připsat na vrub politice týkající se postižených dětí do věku povinné školní docházky uplatňované ve světě v průběhu posledních deseti let. Norská centra denní péče o postižené děti stále hrají roli integrujících institucí, které připravují děti na školu.

předškolní dítě; postižený; handicap; sociální integrace; komparace; integrace; rodiče


12. Evidence from full-inclusion model : [Zpráva z modelu plné inkluze :: sociální pozice a smysl pro sounáležitost u studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich vrstevníků v italské základní škole] / the social position and sense of belonging of students with special educational needs and their peers in Italian primary school / Lucia Donata Nepi, Roberta Facondini, Francesco Nucci, Andrea Peru -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: European journal of special needs education -- ISSN 0885-6257 -- Roč. 28, č. 3 (2013), s. [319]-332.

V Itálii funguje model plně inkluzivního vzdělávání na všech stupních škol už více než třicet let. O školních výsledcích a sociálních vazbách žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se však ví málo. Článek představuje studii na vzorku osmi až jedenáctiletých dětí, která zkoumala jejich sociální vztahy a smysl pro sounáležitost s třídním kolektivem. Výsledky ukázaly, že samotná inkluze postižených dětí do běžné školy nestačí, je nutno budovat užší sociální vztahy mezi žáky.

postižený; žák; speciální vzdělávací potřeby; základní škola; integrace žáka; vztahy mezi vrstevníky; sociální postavení; třída; výzkum; Itálie; inkluze; inkluzivní vzdělávání


Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková 12. 9. 2013

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019