Poruchy řeči v předškolním věku a jejich náprava

Tematická rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-PK) http://www.epk.cz/ (elektronická nebo papírová forma) nebo e-mailem na adrese petrovicova@npmk.cz (pouze papírová forma).


1. Cvičení pro rozvoj řeči [Exercises for speech development] / -- čeština -- Lit.1

In: Informatorium 3-8 -- [CZ] -- Roč. 9, č.10 (2002), s.18. Pokrač.1.

Další soubor cvičení a her určených k prevenci a nápravě poruch komunikace malých dětí - vnímání hlasu, zvukové projevy dítěte a rozlišování zvuků. Autory cvičení jsou logopedové a učitelé neslyšících dětí z mateřských škol. Hry jsou vybrány z knihy Ch. Lynche a J. Kidda Cvičení pro rozvoj řeči (Portál, 2002).

předškolní dítě; předškolní věk; předškolní výchova; mateřská škola; řeč; porucha řeči; prevence; komunikace; komunikační schopnost; řečová dovednost; rozvíjení schopností; cvičení; hra


2. Dyslálie v MŠ [Dyslalia in kindergarten] / Jana Prokešová -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 3

In: Speciál pro MŠ : příloha časopisu Řízení školy -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 2012, č. 5 (2012).

Příspěvek je určen především učitelkám (učitelům) mateřských škol a popisuje kompetence a způsoby, jak ovlivňovat proces osvojování správné výslovnosti dětí, a rizika vad výslovnosti dětí v předškolním vzdělávání.

porucha řeči; mateřská škola; učitel; učitelka; popis práce; způsobilost; pedagogické povolání; pedagogická dovednost; cvičení; výchova; proces učení; učení; výslovnost; rizikové dítě; handicap; předškolní výchova; dyslálie


3. Hudební činnosti v logopedické prevenci předškolních dětí [Musical activities in logopedic prevention in pre-school children] / Milena Kmentová -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Hudební výchova : časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní -- ISSN 1210-3683 -- Roč. 21, č. 1 (2013), s. 13-14.

Melodizované a rytmizované hry s řečí v mateřské škole. Jazyková výchova a logopedická prevence (významná zejména pro děti s odlišným mateřským jazykem a děti z dvojjazyčného prostředí). Široké spektrum her a didaktických činností jako reakce na konkrétní problematické jevy dětské řeči. Využívání dechových, rezonančních a artikulačních cvičení. Použití altové zvonkohry k doprovodu činností.

hudba; hudební výchova; mateřská škola; předškolní dítě; logopedie; porucha řeči


4. K rozvoji řeči potřebují děti kvalitní podněty [Children need quality stimuli for the development of speech] / Dana Kutálková, [Autor interview] Marie Těthalová -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Informatorium : Časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách -- ISSN 1210-7506 [CZ] -- Roč. 14, č. 6 (2007), s. 6-7.

Vývoj dětské řeči - jednotlivé etapy a jejich znaky. Podmínky pro rozvoj obsahově bohaté řeči. Negativní působení dlouhodobého vysedávání dětí u televize či počítače. Nejčastější vady řeči u předškolních dětí. Možnosti odhalení vad a jejich nápravy v mateřské škole. Výuka cizích jazyků v předškolním věku. Vliv řečové poruchy na život v dospělosti. Prevence a náprava hlasové únavy učitelky MŠ.

předškolní dítě; předškolní věk; mateřská škola; řeč; řečová dovednost; ústní projev; vývoj řeči; porucha řeči; náprava; logopedie; hlas; hlasová porucha


5. K stručnému hodnoteniu individuálnej logopedickej starostlivosti na materských školách / Edita Ondrušová -- slovenština

In: Naša škola -- [SK] -- Roč. 7, č. 4 (2003/04), s. 31-33.

Výchova řeči jako výchova nejvyšších hodnot člověka. Úlohy logopeda v praxi. Obsah hodin individuálních logopedických cvičení. Výsledky individuální logopedické péče v předškolním období.

mateřská škola; předškolní věk; logopedie; řeč; porucha řeči; hodnocení; řečové cvičení


6. Když dítě špatně mluví [Wrong speech of pre-school children] / Věra Kopicová -- čeština

In: Informatorium 3-8 -- [CZ] -- Roč. 11, č.1 (2004), s.12-13.

Logopedická depistáž v mateřské škole - poskytování informací rodičům a vychovatelům dítěte o stavu jeho řeči a výslovnosti - zaujetí správného výchovného postoje, prevence chyb (ze zanedbání či naopak nepřiměřených nároků). Způsoby hodnocení artikulace, věkové hranice pro zahájení logopedické péče. Průběh komplexní logopedické péče - příprava, vlastní nácvik artikulace.

předškolní dítě; předškolní věk; mateřská škola; řeč; řečová dovednost; výslovnost; porucha řeči; diagnostika; prevence; logopedie


7. Koktavé dítě v mateřské škole [Stammering child in kindergarten] / Marie Těthalová, Dana Kutálková -- čeština

In: Informatorium : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách -- ISSN 1210-7506 -- Roč. 17, č. 9 (2010), s. 20-21.

Koktavost (balbuties) a její dopad na osobnost dítěte a jeho zapojení do společnosti, zejména do kolektivu vrstevníků a na jeho adaptaci na školní a později pracovní prostředí. Charakteristika koktavosti - časté opakování nebo prodlužování zvuků i slabik a slov nebo časté váhání a přestávky narušující rytmický tok řeči. Skrytá koktavost - váhání na počátku řeči. Další projevy poruchy, které někdy okolí ani nezaznamenává - mrkání, olizování rtů apod., prefonační napětí. Možný souběh koktavosti a jiné vady řeči. Faktory ovlivňující výskyt koktavosti - vrozené dispozice (úzkostná povaha, labilita), trauma, stres. Věk 3-5 let jako kritický pro výskyt poruchy. Terapie koktavosti - navození spontánní či kontrolované plynulosti řeči logopedem. Nutnost včasného podchycení poruchy a její terapie. Negativní vliv přetěžování dětí, zejména těch s vadou řeči. Článek doplňují zásady pro správnou práci s koktavým dítětem.

předškolní dítě; předškolní věk; mateřská škola; porucha řeči; koktavost; terapie; prevence; metodika


8. Koktavost / [Stammering] / Milena Vránová -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 7

In: Speciál pro MŠ : příloha časopisu Řízení školy -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 2012, č. 4 (2012), s. 13-15.

Příspěvek je věnován koktavosti dítěte, diagnostice vady řeči, roli klinického logopeda, stanovení postupu řečové terapie, postavení pedagoga v mateřské škole a dítěte s koktavostí ve třídě mateřské školy. Nedílnou součástí celého postupu terapie je pak nezbytná spolupráce klinického logopeda, rodičů a pedagogů v mateřské škole.

koktavost; dítě; diagnostika; diagnóza; porucha řeči; role; logoped; postup; terapie; učitelský status; učitel; mateřská škola; třída; spolupráce; spolupráce ve výchově; rodiče; speciální vzdělávací potřeby; speciální pedagogika; klinická logopedie


9. Logopedická pomoc předškolákům [Speech therapy for pre-school children] / Milada Tichá -- čeština

In: Rodina a škola -- [CZ] -- Roč. 50, č.2 (2003), s.4.

Spolupráce MŠ a logopedické poradny, konkrétní zkušenosti MŠ v Olomouci - Helsinské ulici. Několik pravidel logopedického cvičení.

dítě; předškolní věk; vývoj řeči; řečová dovednost; porucha řeči; logopedie; cvičení; hra; smyslová výchova; mateřská škola; spolupráce ve výchově


10. Logopedie není nuda [Speech teaching is not a bore] / Alena Váchová -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 6

In: Informatorium : Časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách -- ISSN 1210-7506 [CZ] -- Roč. 13, č. 7 (2006), s. 16.

Problematika motivace dětí při nápravě řeči. Možnosti využití skupinové práce v logopedii. Oblasti nápravy řeči, ve kterých je možné využít skupinovou práci - činnosti a hry vhodné pro tuto formu práce. Práce s dětskými časopisy. Spolupráce s rodiči a s odborníky.

předškolní dítě; předškolní výchova; mateřská škola; porucha řeči; náprava; logopedie; vyučovací metoda; motivace


11. Logopedie v mateřských školách [Část] 4. [Speech therapy in kindergartens]. Part 4 / Alžběta Peutelschmiedová. -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 6

In: Informatorium : Časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách -- ISSN 1210-7506 [CZ] -- Roč. 13, č. 3 (2006), s. 12-14.

Závěr seriálu článků je zaměřen na diagnostické metody při zjišťování rozsahu narušení komunikační schopnosti: anamnéza, pozorování, dotazník, rozhovor, analýza kresby a hry, testové metody. Výběr logopedických pomůcek, jejich rozdělení: stimulační, motivační, derivační, podpůrné, názorné, registrační, didaktické. Logopedické říkanky (nejvhodnější Brousek pro tvůj jazýček - Fr. Kábele), nevhodnost některých nových publikací, opatrnost při práci s jazykolamy. Počítačové programy pro logopedii.

předškolní dítě; předškolní věk; mateřská škola; porucha řeči; diagnostika; náprava; prevence; logopedie


12. Mluvit není jen vyslovovat [To speak is not just to pronounce] / Jitka Tučková; [Autor interview] Marie Těthalová -- čeština

In: Informatorium : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách -- ISSN 1210-7506 -- Roč. 20, č. 8 (2013), s. 8-11.

Rozhovor s klinickou logopedkou Jitkou Tučkovou. Logopedická prevence v mateřských školách. Logopedie je chybně vnímána jako úprava vadné výslovnosti, avšak jde o poruchy řeči obecně. Vývoj řeči je podporován pohybovým a rozumovým rozvojem dítěte, zde je působení mateřské školy významné. Dítěti nelze poskytovat přemíru podnětů, je nutné vybírat dobré zdroje (např. dobré dětské časopisy). Jednoduchost slov a pestrost obrázků bývají nejúspěšnější. Jitka Tučková je i autorkou knížek říkanek pro upevnění hlásek.

porucha řeči; logoped; logopedie; mateřská škola; říkanka


13. Mutismus v mateřské škole [Mutism in kindergarten] / Jana Prokešová -- čeština

In: Speciál pro MŠ : příloha časopisu Řízení školy -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 2012, č. 2 (2012), s. 8-9.

Příspěvek je zaměřen na jednu ze závažnějších poruch řeči – mutismus. Popisuje formy, příčiny, faktory mutismu, je věnován diagnostice, terapii mutismu a projevům dítěte s mutismem v prostředí mateřské školy.

mutismus; mateřská škola; porucha řeči; diagnostika; dítě; terapie; projev; prostředí


14. Práce logopedické asistentky [Work of speech therapist in kindergarten] / Vlastimila Kazdová -- čeština

In: Informatorium 3-8 -- [CZ] -- Roč. 10, č.5 (2003), s.6-7.

Program výchovy řeči dětí v mateřské škole od 3 let věku jako prostředek rozvoje osobnosti - základní okruhy. Speciální pomůcky a metodické materiály k procvičování mluvidel. Speciální třída pro děti s vadami řeči - cíle, činnosti, individuální péče, spolupráce s rodiči. Zájmové kroužky v MŠ - angličtina s využitím PC - s přihlédnutím ke správné výslovnosti a rozvoji řeči. Pravidelné rekreační činnosti.

předškolní dítě; předškolní věk; předškolní výchova; mateřská škola; řeč; řečová dovednost; rozvíjení schopností; porucha řeči; logopedie; terapie


15. Vady řeči / Ilona Kejklíčková -- čeština

In: Predškolská výchova -- [SK] -- Roč. 56, č.6 (2001/02), s.14-17.

Správný vývoj řeči a jeho předpoklady. Vznik poruch tohoto vývoje. Koktavost a možnosti jejího zmírnění. Logopedická péče v mateřské škole a klinická logopedie. Vliv sportu na rozvoj řeči. Náprava nesprávné výslovnosti. Důvody pro odborné vyšetření dítěte.

porucha řeči; řeč; logoped; logopedie; výslovnost; psychomotorický vývoj; dítě; koktavost; mateřská škola; sport


16. Výchova řeči v MŠ [Education to speaking in a kindergarten] / Vlastimila Kazdová -- čeština

In: Informatorium 3-8 -- [CZ] -- Roč. 8, č.10 (2001), s.5.

Speciální program na téma Výchova řeči dětí od tří let jako prostředek rozvoje osobnosti - prevence nesprávné výslovnosti dětí přecházejících na základní školu. Nutnost včasné intervence. Prevence poruch řeči v mateřské škole - práce s tří až čtyřletými dětmi. Úspěšnost programu v mateřské škole - příklad z MŠ v Jihlavě. Speciální logopedická třída pro děti se závažnějšími logopedickými problémy. Hodnocení dlouhodobého uplatňování programu (od r.1992).

předškolní dítě; předškolní výchova; mateřská škola; řeč; vývoj řeči; porucha řeči; logopedie; prevence; terapie; projekt


17. Zajakavé (balbutické) dieťa v materskej škole / Edita Odndrušová -- slovenština -- lit.

In: Naša škola -- [SK] -- Roč. 4, č.2 (2000/01), s.30-34.

Problematika stále častějších poruch řeči u dětí, přetrvávajících i v období nástupu do předškolního zařízení či školy. Objasnění okolností vzniku a celého pozadí průběhu poruch projevujících se koktáním. Včasná diagnostika prvních příznaků a indicie koktavosti dítěte.

koktavost; předškolní dítě; diagnostika; porucha řeči; logopedie; mateřská škola


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019