Novinky - PSYCHOLOGIE - říjen 2013

1. Člověk a strach : strach v antropologických perspektivách / Lenka Hanovská, Linda Hroníková a kol. -- Vyd. 1.

Praha : Togga, 2013 -- 216 s. -- čeština

ISBN 978-80-7476-018-1 (brož.)

Sign.: II 111159V1

strach; člověk; psychologie; biologie; antropologie

Anotace:

Autoři předkládané monografie ke strachu přistupovali jako k součásti lidské zkušenosti: na jedné straně jako k příčině, která zkušenost nějak formuje, na druhé straně jako k následku, respektive projevu ve zkušenosti obsaženém a ve zkušenosti také vznikajícím. Strach se projevil coby zajímavé pomezní téma, jehož výzkum ukazuje člověka jakožto součást živočišné říše a zároveň jako bytost přesahující rámec své biologické konstituce.


2. Dopravní psychologie pro praxi : výběr, výcvik a rehabilitace řidičů / Matúš Šucha ... [et al.] -- Vyd. 1.

Praha : Grada Publishing, 2013 -- 216 s. -- čeština

ISBN 978-80-247-4113-0 (brož.)

Sign.: II 111124V1

doprava; dopravní provoz; psychologie; diagnostika; způsobilost

Anotace:

Dopravní psychologie je komplexní a na našem knižním trhu jedinečná publikace v oblasti bezpečnosti dopravy, která se věnuje výběru, výcviku a rehabilitaci řidičů. Čtenář se obeznámí se základy psychologické diagnostiky v oblasti dopravy, s postupem dopravněpsychologického vyšetření, nezbytného k posouzení psychické způsobilosti pro řízení, i s jeho legislativním rámcem, dále se věnuje osobnostním rysům problémových řidičů a možnostem jejich rehabilitace.


3. Myšlenkové mapy pro děti : rychlá cesta k úspěchu nejen ve škole / Tony Buzan; [překlad Zdeněk Mužík] -- 1. vyd.

Brno : BizBooks, 2013 -- ix, 120 s. -- čeština

ISBN 978-80-265-0121-3 (brož.)

Sign.: II 111139V1

mentální mapa; dítě; tvořivost; myšlení; rozvoj osobnosti; věk 7-14

Anotace:

Myšlenkové mapy jsou nejefektivnější současnou pomůckou pro přemýšlení. Kniha dětem pomůže zefektivnit psaní poznámek a učení, zkrátit dobu strávenou nad domácími úkoly, rozvíjet kreativitu a představivost, zlepšit paměť. Naučí se nejen zefektivnit práci do školy, ale třeba i jak naplánovat narozeninovou oslavu, aniž by na něco zapomněly, nebo jak napsat dopis.


4. Myšlenkové mapy v byznysu : revoluce ve vaší práci a podnikání / Tony Buzan s Chrisem Griffithsem a Jamesem Harrisonem, konzultujícím redaktorem; [překlad Michal Kašpárek] -- 2. vyd.

Brno : BizBooks, 2013 -- 253 s. -- čeština

ISBN 978-80-265-0129-9 (brož.)

Sign.: II 111251V1

mentální mapa; podnikání; myšlení; organizace; projekt; prezentace; personální řízení

Anotace:

Autor ukazuje, jak můžete zásadně zlepšit všechny své schopnosti související s prací a podnikáním – od organizace projektů přes prodej až k vedení lidí. Myšlenkové mapy vám pomohou myslet jasně, kreativně a originálně, dobře pracovat s informacemi a s časem, efektivně přesvědčovat, vyjednávat a prezentovat, dokončovat projekty včas atd.


5. Osobnost jako terapeutický nástroj / Michéle Baldwinová ed.; [z anglického originálu ... přeložil Matěj Černý] -- 1. vyd.

Brno : Cesta - Iva Pospíšilová, 2013 -- 276 s. -- čeština

ISBN 978-80-7295-152-9 (brož.)

Sign.: II 111164V1

psychoterapie; psychoterapeut; osobnost; klient; sociální interakce

Anotace:

Na výsledek psychoterapie má vliv nejen odbornost terapeuta, ale též jeho osobnost a životní zkušenost, které jsou velmi důležité pro interakci s klienty. Proto psychoterapeutka Michele Baldwinová, PhD. požádala své kolegy, psychology, psychiatry a sociální pracovníky, aby se s ní podělili o svůj pohled na využití „sebe sama“ v práci s klienty. Kniha nepřináší jen obecné úvahy o tématu či vhled do historických a filosofických souvislostí, ale také případové studie terapeutů, kteří sami prodělali životní krizi a snaží se ji nyní využít ve své práci či konkrétní doporučení týkající se výcviku a průpravy budoucích profesionálů.


6. Posílení rodiny : základy krátké terapie zaměřené na řešení / Insoo Kim Berg; [z anglického originálu ... přeložil Ivan Úlehla] -- Vyd. 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2013 -- 167 s. -- čeština

ISBN 978-80-262-0500-5 (brož.)

Sign.: II 111186V1

psychoterapie; rodina; sociální péče; sociální práce; rodinná terapie; sanace

Anotace:

V knize se objevují snad všechny základní myšlenky krátké terapie zaměření na řešení: odklon od problémů ve prospěch řešení; důraz na výjimky a na malé změny; zájem o klientovy cíle, jeho úspěchy i silné stránky; pravidla typu „nespravuj, co není rozbité“ či „dělej víc toho, co funguje“ atd. Zároveň s tím jsou představeny mnohé „techniky“, které z těchto myšlenek přirozeně plynou, např. zázračná otázka, měřicí otázky, skládání komplimentů, přerámování. Právě takový kontext uvažování, který se zabývá tím, co chtějí sami klienti a co jim zároveň přináší sebemenší prospěch při řešení jejich potíží, umožňuje autorce, aby pracovala i s lidmi, kteří jsou obvykle považováni za „nespolupracující“ či „nemotivované“.


7. Poznávání interpersonálních charakteristik osobnosti / Martin Seitl -- 1. vyd.

Olomouc : Univerzita Palackého, 2012 -- 164 s. -- čeština

ISBN 978-80-244-3320-2 (váz.)

Sign.: II 111145V1

psychologický výzkum; psychologie osobnosti; charakter; hodnota; interpersonální vztahy; sociální chování; Rorschach Test

Anotace:

Publikace se zaměřuje na dvě významné tradice psychologického přístupu k interpersonálním otázkám jedince. Jednotlivé kapitoly jsou zaměřeny na ohraničení hodnot jako osobnostních kategorií a následně na jejich klasifikaci, původ a vývoj v osobnosti jedince, stejně jako na výzkum a aplikaci v praxi. Druhý přístup k interpersonální dimenzi člověka je představen v podobě popisných charakteristik osobnosti, reprezentovaných teoriemi sociálních psychologů a psychologů osobnosti. Celá publikace je provázána vlastním výzkumem, který sleduje prostřednictvím specifické metodologie vzájemné vazby obou velkých tradic poznávání interpersonálních charakteristik jedince.


8. Profesní psychohygiena terapeuta : cvičení a náměty pro sebehodnocení, seberozvoj a péči o sebe sama / Jeffrey A. Kottler; [z anglického originálu přeložil Petr Jochmann] -- Vyd. 1.

Praha : Portál, 2013 -- 183 s. -- čeština

ISBN 978-80-262-0372-8 (brož.)

Sign.: II 111185V1

psychoterapeut; odborný rozvoj zaměstnanců; rozvoj osobnosti; sebehodnocení; mentální hygiena; relaxace

Anotace:

Známý psychoterapeut nám touto publikací předkládá spíše cvičebnici než knihu – aby jejím prostřednictvím terapeuty co nejvíce zaangažoval a stimuloval k aktivní spolupráci. Činí tak prostřednictvím různých dotazníků, cvičení a námětů k zamyšlení, které mají vést k sebereflexi a zároveň k tomu, že terapeut si vede zápisky, které shrnují jeho vlastní práci.


9. Psychopatologie pro pomáhající profese / Marie Vágnerová -- Vyd. 5.

Praha : Portál, 2012 -- 870 s. -- čeština

ISBN 978-80-262-0225-7 (váz.)

Sign.: II 111223V1

psychopatologie; porucha chování; mentální handicap; agresivita; násilí; duševní poruchy; porucha osobnosti; syndrom CAN; pomáhající profese

Anotace:

Každá snaha o pomoc dětem i dospělým trpícím v důsledku psychických obtíží a nemocí musí vycházet z porozumění příčinám, projevům a sociálním dopadům jejich obtíží. Úvod seznamuje se základními pojmy psychopatologie, s pojetím normy a příčinami vzniku odchylek v oblasti psychiky, jejich diagnostice a terapii. Druhá část je věnována složitému vztahu mezi tělesným onemocněním a psychikou člověka, a psychologii handicapu. Třetí část podává přehled hlavních typů duševních onemocnění a poruch chování. Závěr knihy přináší originální přehled poznatků o dopadech negativních sociálních jevů na psychiku člověka.


10. Psychosociální krizová spolupráce / Bohumila Baštecká a kolektiv -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2013 -- 317 s. -- čeština

ISBN 978-80-247-4195-6 (brož.)

Sign.: II 111114V1

krizové situace; krizová intervence; psychosociální péče; sociální pomoc

Anotace:

Učebnice se zaměřuje na současný vývoj: klade důraz na odolnost, komunitu, duchovní potřeby a zdroje, partnerství, rozmanitost a mezioborovost (kterou reprezentuje i autorský kolektiv). Čtenář dostává možnost nahlédnout tato zásadní témata očima duchovního, novináře, sociální pracovnice, filozofa, psycholožky, ale i těch, kdo prožili a přežili mimořádnou událost. Výsledkem je evoluční, antropologický, spirituální, sociálněpsychologický a bezpečnostní pohled na neštěstí a pomoc.


11. Stres ve škole a jak ho zvládnout / Petra Buchwald; [překlad Milada Vlachová] -- 1. vyd.

Brno : Edika, 2013 -- 104 s. -- čeština

ISBN 978-80-266-0159-3 (brož.)

Sign.: II 111138V1

stres; syndrom vyhoření; učitel; mentální hygiena; relaxace; psychická zátěž; pedagogické povolání

Anotace:

Pedagogové pracují pod velkým stresem. Zátěž spojená s administrativou a frustrující pocit, že člověk ve vyučování nestačí nárokům, vedou právě u zanícených učitelů ke stresu. Kniha nabízí pomoc, jak stres zvládnout. Na příkladech z každodenního života vysvětluje, jak se stres projevuje, a nabízí nové metody a cvičení pro jeho zvládnutí, které jsou okamžitě využitelné v běžném pracovním dni.


12. Učitelé na vlnách transformace : kultura školy před rokem 1989 a po něm / Dana Moree -- Vyd. 1.

Praha : Karolinum, 2013 -- 185 s. -- čeština

ISBN 978-80-246-2298-9 (brož.)

Sign.: II 111153V1

škola; kultura; přeměna; systém výchovy a vzdělávání; sociologický výzkum; Česko; sociální změny; století 20-21

Anotace:

Transformující se společnost prochází změnami na mnoha úrovních. Těmi hlavními dvěma jsou změny ve strukturách a kultuře společnosti. Jak se však tyto velké změny promítají do životů jednotlivců a malých společenství?

Kniha Učitelé na vlnách transformace se snaží přispět k porozumění těmto otázkám pomocí exploratorního výzkumu na dvou školách v menším městě ve středních Čechách.

V obou školách sleduje autorka osudy dvou generací učitelů. Při rozhovorech s učiteli, vedením i rodiči se zaměřuje na oblast vztahů, hodnot, sdílených příběhů i symbolického a rituálního světa – tedy na kulturu školy.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018