Informace z českých časopisů - č. 10/2013

Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-PK) http://www.epk.cz/ nebo v papírové podobě e-mailem na adrese studovna@npmk.cz nebo kubelkova@npmk.cz.


1. Příprava jednotných zkoušek pro učně vrcholí / [Preparation of unified tests for apprentices is culminating] / Zoja Franklová -- čeština

In: Speciál pro střední školy : příloha časopisu Řízení školy -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 2013, č. 5 (2013), s. 6-7.

Příspěvek pojednává o přípravě jednotných zkoušek pro učně, o procesu přípravy od záměru sjednotit závěrečné zkoušky až po jejich realizaci, o průběhu a vyhodnocení závěrečných zkoušek v roce 2013 a plánech na jejich dokončení.

koncepce; zkouška; ústní zkouška; praktická zkouška; písemná zkouška; učeň; hodnocení; plánování ve školství; odborné vzdělání; odborné školství; budoucnost; závěrečná zkouška; Česká republika; sjednocená závěrečná zkouška; 2013


2. Mentoring : [Mentoring :: look from outside pays off] / pohled zvenčí se vyplatí / Jan Froněk -- čeština

In: Moderní vyučování : časopis na podporu rozvoje škol -- ISSN 1211-6858 -- Roč. 19, č. 9-10 (2013), s. 31.

Cílem mentoringu je podpořit samostatný rozvoj učitele a zlepšit jeho pocit z práce. Mentor bedlivě pozoruje práci učitele a následně mu sděluje, co pozoroval. Práci učitele nehodnotí (nejedná se o hospitaci), je spíš průvodcem, poradcem a partnerem, který učiteli pomáhá rozvíjet se. Mentorská podpora je vhodná např. pro učitele, který ke své běžné výuce dostane na starost ještě další pro něho novou roli (např. koordinátor určitého projektu na škole).

učitel; pedagogické povolání; poradce; uvádějící učitel; výchovný poradce; profesní profil; spolupráce ve výchově; další vzdělávání učitelů; rozvíjení schopností; mentoring; mentor


3. Ještě k rozhodování ředitelů mateřských škol ve správním řízení / [Decision-making of kindergarten headteacher in administrative procedure once again] / Jiří Valenta -- čeština

In: Speciál pro MŠ : příloha časopisu Řízení školy -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 2012, č. 5 (2012).

Příspěvek čtenáři předkládá rozbor právních souvislostí rozhodování ředitelů mateřských škol ve správním řízení v souladu s platnou legislativou. Zásady vyplývající ze školského zákona a správního řádu, náležitosti rozhodnutí ve správním řízení přijímání dětí po navýšení kapacity MŠ jsou další témata příspěvku. Příspěvek obsahuje i vzor rozhodnutí ve věci žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

rozhodování; ředitel školy; mateřská škola; školská legislativa; školský zákon; legislativa; přijetí do školy; dítě; vzor; předškolní výchova; vzdělávání; správní řízení; rozhodnutí; kapacita; správní řád; zásady


4. Maturitní fórum : [] / vize MŠMT a odborných organizací se diametrálně liší = School-leaving Examination Forum: MEYS and Expert Bodies Have Completely Different Ideas / Helena Průžová -- čeština

In: Český jazyk a literatura -- ISSN 0009-0786 -- Roč. 64, č. 1 (2013), s. 34-37.

Informace ze setkání nazvaného Maturitní fórum, které se uskutečnilo 1. června 2013 v Hradci Králové. Hlavním cílem bylo zhodnotit dosavadní průběh maturitní zkoušky a diskutovat o možnostech jejího dalšího vývoje. Byl konfrontován pohled MŠMT na státní maturity a plánované změny v maturitním modelu se stanovisky odborných asociací. Podrobný návrh maturitního modelu včetně diskuse k němu je umístěna na webových stránkách Asociace středoškolských češtinářů.

střední škola; maturita; státní maturita; čeština; hodnocení; diskuse; ministerstvo školství; sdružení; učitel; názor; Hradec Králové (Česko); 2013


5. Moderní trend – zájmové kroužky v MŠ / [Modern trends - leisure activity groups in kindergarten] / Lenka Krejčová -- čeština

In: Speciál pro MŠ : příloha časopisu Řízení školy -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 2012, č. 6 (2012).

Autorka ve svém příspěvku uvádí pár příkladů moderních trendů ve výuce jazyků, zamýšlí se nad novinkami, které zasáhly do volnočasových aktivit dětí a které pronikly i do práce pedagogů v mateřských školách. V čem mohou být zájmové kroužky přínosem, klady a zápory zájmových kroužků jsou další témata příspěvku. Závěr obsahuje doporučení pro pedagogickou praxi.

inovace ve vzdělávání; zájmový kroužek; mimoškolní vzdělávání; mateřská škola; výklad; vzor; výuka; jazyková výuka; dítě; práce; učitel; pedagogická praxe; cizí jazyk; mimoškolní činnost


6. Speciální třídy v mateřské škole / [Special classes in kindergarten] / Ilona Hulínová-Mihalcová -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 2

In: Speciál pro MŠ : příloha časopisu Řízení školy -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 2012, č. 6 (2012).

Legislativní rámec speciální péče v běžných mateřských školách (paragrafové znění, komentář) a postavení speciální třídy v předškolním vzdělávání, způsob zřízení speciální třídy, analýza toho, kdo má zájem o zřizování speciálních tříd, skupinová a individuální integrace, provoz speciálních tříd, personální zajištění, podpůrná, organizační a finanční opatření zabezpečující fungování speciálních tříd jsou témata příspěvku.

speciální třída; mateřská škola; legislativa; školská legislativa; speciální vzdělávací potřeby; péče o dítě; předškolní výchova; způsobilost; analýza; zájem; integrace; personál; učitel; financování; zřizování škol; opatření; individuální integrace; skupinová integrace


7. Plán činnosti školy na 2. pololetí školního roku a hlavní prázdniny na středních školách / [Plan of school activities in the 2nd half of the school year and summer holidays in secondary schools] / Monika Puškinová -- čeština

In: Speciál pro střední školy : příloha časopisu Řízení školy -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 2013, č. 1 (2013), s. 1-8.

Příspěvek je zaměřený na doplnění plánovaných činností střední školy na 2. pololetí školního roku a hlavní prázdniny. V textu příspěvku jsou zpracovány změny vyvolané novelou školského zákona a vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, účinné od 9.11.2012. Paragrafové znění je doplněno komentářem.

plán; plánování; činnost; škola; školní rok; prázdniny; střední škola; školský zákon; vyhláška; zákon; ukončení školy; vzdělávání; maturita; zkouška; plánování ve školství; školská legislativa; legislativa; organizace výuky; 2009; 2012


8. Podoba maturitní zkoušky na jaře 2013 / [Form of state secondary school-leaving examination in spring 2013] / Monika Puškinová -- čeština

In: Speciál pro střední školy : příloha časopisu Řízení školy -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 2013, č. 1 (2013), s. 9-14.

Příspěvek je věnován nové podobě maturitní zkoušky na jaře 2013 - změny vyvolané novelou školského zákona vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, účinné od 9.11.2012. Paragrafové znění je doplněno komentářem.

maturita; zkouška; hodnocení studenta; školská legislativa; legislativa; vyhláška; školský zákon; vzdělávání; střední škola; ukončení školy; nová maturita; 2012; 2013; 2009


9. Přijímací řízení a přijímací zkouška : [Entrance procedures and entrance examination :: summary of changes after mendment to the education act and amendment to the organization of entrance procedures, duties of headteacher] / shrnutí změn po novele školského zákona a novele vyhlášky o organizaci přijímacího řízení, povinností ředitele školy / Monika Puškinová -- čeština

In: Speciál pro střední školy : příloha časopisu Řízení školy -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 2013, č. 2 (2013), s. 1-5.

Cílem článku je vyčlenit změny, které byly zavedeny novelou školského zákona (zákon č. 472/2011 Sb.) a novelou vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách (vyhláška č. 86/2012 Sb.), krátce okomentovat tradiční momenty přijímacího řízení nebo přijímací zkoušky, které vyvolávají potíže, a stručně shrnout povinnosti ředitele školy v průběhu přijímacího řízení. Souhrn povinností ředitele střední školy v průběhu prvního kola přijímacího řízení je přehledně zveřejněn v tabulce v závěru příspěvku.

přijetí do školy; přijímací zkouška; školský zákon; vyhláška; ředitel školy; vzdělávání; střední škola; zveřejnění; zákon; školská legislativa; legislativa; řízení školy; způsobilost; tradice; povinnost; první kolo přijímacího řízení; 2011; 2012; 2004


10. Absolventi VOŠ mají na trhu práce lepší uplatnění než bakaláři, znělo v Senátu / [School-leavers from higher vocational schools have better position in labour market than Bachelors, could be heard in the Senate] / Olga Šedivá -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 21, č. 29 (2013), s. 3.

Informace, které zazněly během veřejného slyšení na podporu vyššího odborného školství v Senátu ČR. Sporné legislativní ukotvení vyšších odborných škol: dle školského zákona nejsou zařazeny do terciálrního vzdělávání a nefunguje prostupnost mezi nimi a vysokými školami. Jejich absolventi však nacházejí ve srovnání s absolventy bakalářského studia díky konkrétnímu profesnímu zaměření lepší uplatnění na trhu práce.

vyšší odborná škola; postsekundární vzdělávání; školský zákon; školská legislativa; absolvent; komparace; bakalářské studium; uplatnění; trh práce; Česká republika


11. Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení : [Legal regulations and important information for work in schools and educational institutions :: change over the period September 2013] / změny za období září 2013 / Monika Puškinová -- čeština

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 10, č. 10 (2013), s. 2-3.

V příspěvku jsou obsaženy právní předpisy, zveřejněné ve sbírce zákonů, informace MŠMT, informace CERMAT, informace ČŠI a připravovaná legislativa, jež jsou doplněny způsobem zpřístupnění veřejnosti, komentářem a datem účinnosti.

legislativa; školská legislativa; statut; informace; výklad; zveřejnění; práce; škola; výchovně vzdělávací zařízení; MŠMT ČR; Centrum pro reformu maturitní zkoušky; Česká školní inspekce; sbírka zákonů; právní předpis; komentář; účinnost; 2013


12. Řízení pracovního výkonu / [Management of work performance] / Martin Šikýř -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 3

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 10, č. 10 (2013), s. 17-18.

Příspěvek je věnován nástrojům k dosažení očekávaných výsledků školy cestou dosahování požadovaných výsledků práce a chování pracovníků, které jsou podstatou řízení pracovního výkonu. Problematika je popsána v částech příspěvku - proces řízení pracovního výkonu, dohoda o pracovním výkonu, řízení pracovního výkonu a hodnocení pracovního výkonu.

řízení; práce; výkon; výkonnost; očekávání; škola; chování; pracovník; výchova; hodnocení; výklad; řízení školy; pracovní výkon; řídící činnost


Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková 11. 11. 2013

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019