Informace ze zahraničních časopisů č. 11/2013

Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Pedagogickou knihovnou J. A. Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-PK) v záhlaví webové stránky PK (http://npmk.cz/) nebo e-mailem na adrese studovna@npmk.cz nebo kubelkova@npmk.cz


1. Accelerating decoding-related skills in poor readers learning a foreign language : [Jak zlepšit dovednost dekódovat text u dětí s problémy se čtením při výuce cizích jazyků :: intervence počítačovým programem] / a computer-based intervention / Piia Maria Björn, Paavo H. T. Leppänen -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Educational psychology [Tištěný text] : an international journal of experimental educational psychology -- ISSN 0144-3410 -- Roč. 33, č. 6 (2013), s. [671]-689.

Studie, která zkoumala, zda počítačový program zaměřený na procvičování čtení v cizím jazyce ulehčí osvojení si dovedností v dekódování a čtení (zde v angličtině). Výsledky ukázaly, že takováto intervence je významná pro dovednost uchopit cizí jazyk a být schopen v něm plynně číst, oddělovat slova, rozkládat je do slabik a hlásek a opět z nich slova skládat. Studie probíhala ve Finsku na vzorku dětí z pátých tříd, které tvořily sledovanou a kontrolní skupinu.

jazyková výuka; angličtina; čtení; cizí jazyk; vyučovací metoda; počítač; zákrok; slovo; hláskování; výukový software; program; výzkum; Finsko; ročník 5


2. The effects of Reading Recovery on children's literacy progress and special educational needs status : [Vliv interevence na pokrok dětí ve čtení a status speciálních vzdělávacích potřeb :: tříletá následná studie] / a three-year follow-up study / Andrew J. Holliman, Jane Hurry -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Educational psychology [Tištěný text] : an international journal of experimental educational psychology -- ISSN 0144-3410 -- Roč. 33, č. 6 (2013), s. [719]-733.

Reading Recovery (Uzdravené čtení) je intenzivní individuální intervence zaměřená na pěti- až šestileté děti, které mají po roce formálního vyučování nejhorší výsledky ve čtení z celé třídy. Tento program má velmi dobré výsledky a dlouhodobý efekt i pro děti, které mají speciální vzdělávací potřeby. Prezentovaná studie zkoumala výkon dětí před a po intervenci a její výsledky přináší článek v přehledných tabulkách. Výzkum probíhal ve Velké Británii.

počáteční čtení; zákrok; speciální vzdělávací potřeby; individualizovaná výuka; výchovný program; vyučovací metoda; doučování; výzkum


3. Über Lehrersprache muss man sprechen … : [O řeči učitele se musí mluvit ... :: perspektivy pro lepší vedení rozhovoru ve škole] / Perspektiven für eine bessere Gesprächsführung in der Schule / Gerhard Eikenbusch -- němčina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 8

In: Pädagogik -- ISSN 0933-422X -- Roč. 65, č. 7-8 (2013), s. 6-10.

Řeč učitele a vedení rozhovoru se žáky mají velký význam, ale jen zřídka jsou předmětem vzdělávání učitelů. Řeč učitele jako výraz a projev učitelovy osobnosti. Učitelova řeč a vedení hovoru jsou nástrojem učitele a platí pro ně pravidla sociálního jednání.

učitel; řečová dovednost; působení; dialog; ústní projev; chování učitele; pedagogická komunikace; pedagogická dovednost; výslovnost; osobní předpoklady


4. Group work experiences : [Zkušenosti ze skupinové práce :: zkušenosti domácích studentů MBA a výsledky spolupráce s mezinárodními studenty] / domestic MBA student experiences and outcomes when working with international students / Patricia D. Rafferty -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Journal of further and higher education -- ISSN 0309-877X -- Roč. 37, č. 6 (2013), s. [737]-749.

Článek se zaměřuje na sumativní hodnocení výsledku výzkumu, jehož cílem bylo zjistit, jak vnímají studenti obchodního studia ve Spojených státech přínos mezinárodní spolupráce. Byla využita metoda strukturovaných a časově neomezených rozhovorů, výsledky případové studie a studentské deníky. Studie byla limitována tím, že zahrnovala studenty pouze ze Spojených států, jednu instituci (soukromá koedukovaná univerzita) a jeden studijní program (MBA). Výsledky budou využity pro přípravu a rozvoj fakulty, učitelského sboru a programů absolventského studia.

vysoká škola; odborná vysoká škola; absolvent vysoké školy; obchodní vzdělávání; skupinová práce; mezinárodní spolupráce; mezinárodní vzdělávání; výzkumná zpráva; USA


5. Sich realistisch einschätzen und den weiteren Lernprozess planen : [Realisticky se ocenit a plánovat další proces učení :: jak mohou být vedeny rozhovory o rozvoji učení se žáky a rodiči] / wie Lernentwicklungsgespräche mit Schülern und Eltern geführt werden können / Andreas Giese -- němčina

In: Pädagogik -- ISSN 0933-422X -- Roč. 65, č. 7-8 (2013), s. 28-31.

Hovory o vývoji učení jsou formou společného setkání žáků, rodičů a učitelů, při kterém se hodnotí rozvoj učení a stav výkonu žáků. Žáci a učitelé bilancují své výsledky v učení, hodnotí, co například v posledním půlroce dokázali, co ne a čeho mohou dosáhnout v dalším období. Nutnost správného ocenění dosažených hodnot a empatie mezi účastníky rozhovoru.

učitel; žák; rodiče; dialog; hodnocení žáka; prospěch; učení


6. Exploring the use of learner-focused teaching approaches in different academic disciplines / [Jak se využívá způsob výuky zaměřené na studenta v různých akademických disciplinách] / Sandra J. Kemp -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Journal of further and higher education -- ISSN 0309-877X -- Roč. 37, č. 6 (2013), s. [804]-818.

Vyučující ve všech oblastech výuky jsou postaveni před výzvu více zaměřit výuku na studenta (teorie konstruktivismu). Ve vysokoškolském vzdělávání se některé studie zaměřily na vazbu mezi tímto způsobem výuky a akademickými disciplinami. Článek informuje o studii, která zkoumá přístupy vyučujících ke vzdělávání (344 lektorů polytechnického vzdělávání v Singapuru). Vyučující tzv. tvrdých disciplin (matematika, fyzika, chemie) zaměřují výuku více na učitele, vyučující tzv. měkkých disciplin (historie, právo) prosazují výuku zaměřenou na studenta.

vysokoškolské studium; vysokoškolský pedagog; student; vyučovací metoda; forma výuky; konstruktivistická pedagogika; studijní obor; vztah učitel-student; Singapur


7. Exploring the link among entry characteristics, participation behaviors and course outcomes of online learners : [Zkoumání vztahu mezi vstupními charakteristikami, chováním z hlediska účasti a výsledky účastníků e-learningového kurzu :: výzkum profilu studujících využívající klastrové analýzy] / an examination of learner profile using cluster analysis / Erman Yukselturk, Ercan Top -- angličtina

In: British journal of educational technology -- ISSN 0007-1013 -- Roč. 44, č. 5 (2013), s. [716]-728.

Turecký výzkum mezi 186 účastníky e-learningových kurzů sledoval, jak se vstupní charakteristiky (zaměstnanost, věk, pohlaví aj.) a chování účastníků související s účastí v kurzech (zapojování do diskusí a jiných aktivit) promítají do prospěchu v kurzu. Bylo použito několik typů analýzy, mimo jiné klastrová analýza. Účastníky kurzů bylo možno zařadit do jedné z následujících skupin: zaměstnaní muži, ženy, nezaměstnaní muži.

e-learning; vzdělávací kursy pro dospělé; chování; participace; muž; žena; věk; zaměstnání; nezaměstnaný; působení; prospěch; analýza; výsledek výzkumu; Turecko


8. Design-based research on the use of a tangible user interface for geometry teaching in an inclusive classroom / [Výzkum využití fyzického uživatelského rozhraní ve výuce geometrie v inkluzivní třídě] / Andreja Istenic Stercic, Mara Cotic, Matej Zajc -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: British journal of educational technology -- ISSN 0007-1013 -- Roč. 44, č. 5 (2013), s. [729]-744.

Metodologie, průběh a výsledky dvouletého slovinského výzkumu realizovaného ve třech věkových skupinách žáků (předškolní věk, první tři ročníky a poslední tři ročníky základní školy) zahrnujících i děti s poruchami jemné motoriky a poruchami učení. Žáci pracovali ve výuce geometrie s počítačovým rozhraním označovaným jako tangible user interface, v němž interakce probíhá ve fyzickém prostředí. Potvrdilo se, že práce s tímto rozhraním podporuje pojmový rozvoj a pomáhá žákům s motorickými problémy i obtížemi v učení, aby se lépe zapojili do třídy.

geometrie; předškolní věk; mladší školní věk; starší školní věk; didaktické využití počítače; rozhraní člověk-stroj; působení; zlepšení; porozumění; pojem; porucha učení; dysfunkce; grafomotorika; výsledek výzkumu; Slovinsko


9. Steuergruppen - ein Gremium zur Stärkung des Kollegiums / [Řídící skupiny - grémium k posílení kolegia] / Tobias Feldhoff -- němčina

In: Pädagogische Führung : Zeitschrift für Schulleitung und Schulberatung -- ISSN 0939-0413 -- Roč. 24, č. 2 (2013), s. 52-55.

Aktuální požadavky na školu a její rozvoj. Decentralizace ve formě organizačního rozvoje a rozšíření autonomie jednotlivých škol. Konstrukce řídících skupin ve škole jako grémia kolegia školy. Otázka vztahu mezi vedením školy a řídící skupinou. Školní inspekce a sledování rozpočtu školy. Empirické studie dokazují pozitivní vliv řídících skupin na rozvoj školy.

řízení školy; školská politika; učitelská organizace; rozpočet; nezávislost školy


10. Herausforderung Vielfalt : [Výzva různorodosti :: školy potřebují podporu blízkou praxi] / Schulen brauchen praxisnahe Unterstützung / Ulrich Kober -- němčina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Pädagogische Führung : Zeitschrift für Schulleitung und Schulberatung -- ISSN 0939-0413 -- Roč. 24, č. 2 (2013), s. 59-62.

První úspěchy školské reformy v Německu. Výuka postavená na různorodosti dětí, jejich individuální podpora. Stejné možnosti pro děti různého původu. Podíl inkluze v jednotlivých spolkových zemích. Možnosti zakotvení individuální podpory ve školách. Více svobody pro školy, ale i kvalitativní kontroly inspekce.

školská reforma; inspekce; kontrola výkonu; integrace žáka; individuální přístup; rovnost možností


11. Teachers' source evaluation self-efficacy predicts their use of relevant source features when evaluating the trustworthiness of web sources on special education / [Vnímaná zdatnost učitelů v oblasti hodnocení zdrojů předurčuje jejich výběr relevantních zdrojů při hodnocení důvěryhodnosti internetových zdrojů pro oblast speciální pedagogiky] / Rune Andreassen, Ivar Braten -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy:

In: British journal of educational technology -- ISSN 0007-1013 -- Roč. 44, č. 5 (2013), s. [821]-836.

Norský výzkum ověřoval vztah mezi tzv. vnímanou zdatností (tj. přesvědčením o vlastních schopnostech) učitelů v oblasti hodnocení internetových zdrojů a jistotou, s jakou hodnotili důvěryhodnost zdrojů pro oblast speciální pedagogiky. Dalšími sledovanými proměnnými byly věk, pohlaví, znalost oboru, frekvence hledání na internetu, tyto proměnné však výsledek neovlivnily.

sebedůvěra; sebehodnocení; učitel; speciální pedagog; vyhledávání informací; hodnocení; informace; informační pramen; Internet; výzkum; Norsko


12. Vom Umgang mit Geld : [O zacházení s penězi :: aspekty ekonomického základního vzdělávání jako součást vzdělávání pro trvalý rozvoj] / Aspekte ökonomischer Grundbildung als Teil der Bildung für nachhaltige Entwicklung / Steffen Wittkowske -- němčina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Grundschulunterricht Sachunterricht -- ISSN 1865-4991 -- Roč. 60, č. 3 (2013), s. 4-7.

Peníze a jejich hodnota jsou přímo nebo nepřímo tématem v různých kontextech ve výuce na základní škole. Zkušenosti z dětství ovlivňují pozdější zacházení s penězi. Poznání významu peněz vede ke správným vzorům chování. Vzdělávací perspektivy na téma peníze ve věcném vyučování.

peníze; rozpočet; znalost; všeobecné vzdělání; věcné vyučování; způsobilost; základní škola; SRN; finanční gramotnost


Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková 4. 12. 2013

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018