Informace z českých časopisů - č. 01/2014

Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-PK) http://www.epk.cz/ nebo v papírové podobě e-mailem na adrese studovna@npmk.cz nebo kubelkova@npmk.cz.


1. V moderním rozvrhu najdete i šachy : [In a modern time-table chess is to be found :: playing chess improves concentration and logical thinking, in some schools chess play is compulsory] / šachy dokážou zlepšit schopnost soustředění a logické myšlení, proto některé školy udělaly z královské hry povinný předmět / Marek Kerles -- čeština

In: Lidové noviny : [vydání Praha] : založeny 1893 - obnoveny 1988 -- ISSN 0862-5921 -- Roč. 26, č. 234 (8.X.) (2013), s. [17].

Od 1. září 2013 zavedlo třiadvacet českých základních škol pro žáky 1. a 2. ročníků povinnou výuku šachů. Jde o pilotní projekt Šachy do škol, který, když se osvědčí, stane se tato královská hra běžnou součástí výuky. Mnohé studie totiž ukázaly, že šachy zlepšují u dětí schopnost soustředění, paměť a logické myšlení.

paměť ; koncentrace ; logické myšlení ; hra ; vyučovací předmět ; rozvíjení schopností ; žák ; základní škola ; pilotní projekt ; vzdělávací projekt ; výuka ; Šachy do škol ; ročník 1-2 ; šachy ; desková hra


2. Předávání osobních údajů žáků pojišťovnám / [Providing pupils' personal data to insurance company] / Eva Janečková, Václav Bartík -- čeština

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 10, č. 11 (2013), s. 4-5.

Příspěvek osvětluje princip pojištění žáků (Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě ve znění pozdějších předpisů) v návaznosti na povinnost školy a školského zařízení vést školní matriku a mimo jiné i údaje o dítěti, žákovi nebo studentovi.

dokumentace ; dokumentace žáka ; žák ; pojištění ; výklad ; legislativa ; školská legislativa ; smlouva ; statut ; škola ; výchovně vzdělávací zařízení ; dítě ; student ; zákon ; školská správa ; povinnost ; školní matrika


3. Povinnosti podle zákona o ochraně osobních údajů vztahující se ke školské dokumentaci / [Duties ensuing from the act on the protection of personal data related to documentation of schools] / Eva Janečková -- čeština

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 10, č. 11 (2013), s. 6-7.

Příspěvek je věnován povinnostem školy, které musí dodržovat při zpracovávání osobních údajů dítěte, žáka, studenta tak, aby dodržela všechny své povinnosti dané zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých údajů ve znění pozdějších předpisů.

legislativa ; zákon ; zabezpečení dat ; dokumentace ; školská správa ; škola ; administrativa ; dokumentace žáka ; dokumentace studenta ; statut ; výklad ; dítě ; žák ; student


4. Vyskočí na lavici a řeknou, co si myslí : [They jump up on the desk and say what they think :: method leading to critical thinking, not blind obedience] / učitelé z pražské základní školy využívají metodu, která vede děti ke kritickému myšlení, nikoli slepé poslušnosti / Lenka Poláková -- čeština

In: Lidové noviny : [vydání Praha] : založeny 1893 - obnoveny 1988 -- ISSN 0862-5921 -- Roč. 26, č. 251 (29.X.) (2013), s. 20.

Příklad Základní školy Otokara Chlupa v Praze - Butovicích, kde už od první třídy aplikují do výuky různých předmětů metodu kritického myšlení. Děti se učí aktivně se podílet na vyučování, vytvářet si vlastní názory, respektovat názory druhých, pochválit práci ostatních a přijímat kritiku. Tato metoda nepředává poznatky, jak je tomu běžně zvykem, žák si musí poznání vybudovat s podporou učitele po svém.

výuka ; aktivní metoda ; vyučovací metoda ; kritičnost ; žák ; aktivita ; samostatnost ; základní škola ; Praha ; kritické myšlení ; příklad


5. Směrnice věnovaná poskytování informací : [Instruction on providing information :: under The Act Nr. 106/1999 on free access to information] / podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím / Monika Puškinová -- čeština

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 10, č. 12 (2013), s. 7-10.

Příspěvek je věnován problematice, která se týká povinností školy a školského zařízení při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, dále pak systémovému vymezení těchto povinností a postavení vlastní směrnice. V závěru příspěvku je zveřejněna struktura informací zveřejněných na webových stránkách.

směrnice ; informace ; zákon ; škola ; výchovně vzdělávací zařízení ; zveřejnění ; webová stránka ; vztah škola-veřejnost ; komunikace ; počítačová síť ; World Wide Web ; prezentace ; Internet ; přístup k informacím


6. Sbírka úloh na pomoc učitelům prvního stupně - praktické uplatnění výsledků mezinárodních šetření / [Collection of problems to help primary school teachers - practical implementation of results from international surveys] / Dominik Dvořák -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 21, č. 40 (2013), s. 11.

Vyvození závěrů z výsledků mezinárodního šetření PISA 2012, které hodnotilo výkony českých patnáctiletých žáků v testech čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti. Srovnání s výsledky šetření PIRLS 2011 a TIMSS 2011. Využití poznatků z těchto šetření při vytváření příručky pro učitele prvního stupně s úlohami ověřujícími a rozvíjejícími uvedené typy gramotnosti. Úlohy mají podobu pracovních listů, jsou doplněny řešením a často i metodickým komentářem. Dostupnost příručky v elektronické podobě na webu České školní inspekce.

výkon ; test ; matematika ; přírodovědný předmět ; porozumění textu ; řešení úloh ; metodická příručka ; pracovní sešit ; základní škola ; první stupeň ; Česká republika ; věk 15


7. Jak na finanční vzdělávání / [Financial education in school] / Blanka Staňková -- čeština

In: Kritické listy : čtvrtletník pro čtenářskou gramotnost a kritické myšlení ve školách -- ISSN 1214-5823 -- Roč. 2013, č. 52 (2013), s. 45-46.

Finanční vzdělávání dětí začíná obvykle zcela přirozeně při běžných situacích v rodině. V současnosti není toto vzdělání dostačující. Od září 2013 vstoupily v platnost změny v RVP ZV, jež zavádějí povinnou výuku finanční gramotnosti na 1. i 2. stupni základní školy. Publikace Rozumíme penězům z roku 2006 obsahuje výukové materiály pro žáky druhého stupně ZŠ a metodiku pro jejich pedagogy. Pozitivní reakce žáků na výuku. Žáky práce zajímala, protože se jednalo o témata ze života a informace, které se jim v budoucnosti budou hodit.

žák ; spotřebitelská výchova ; peníze ; výuka ; výchovně vzdělávací cíle ; povinný předmět ; základní škola ; cíl výuky ; metodická příručka ; finanční gramotnost ; finanční vzdělávání


8. Metodické doporučení pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků / [Methodical recommendations for working with individual educational program in the framework of the risk behavior of pupils] / Jindřich Fryč -- čeština

In: Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR -- Roč. 69, č. 12 (2013), s. 2-21.

Individuální výchovný program (IVýP) je forma spolupráce mezi školou, žákem a zákonným zástupcem při řešení rizikového chování žáka. Ministerstvo školství doporučuje při využití IVýP jednotný metodický postup. Ukázka strukturovaného postupu řešení rizikového chování žáka v rámci školy (tabulka). Personální zajištění, příprava podmínek pro využití IVýP, postup při řešení, administrace IVýP. V přílohách Záznam o jednání se žákem, Záznam o jednání se zákonným zástupcem a ukázka IVýP.

žák ; chování žáka ; nesprávné chování ; rizikové dítě ; riziková skupina ; individuální přístup ; výchovné působení ; výchovné poradenství ; výchovný program ; spolupráce ve výchově ; vztah rodiče-učitel ; individuální výchovný plán


9. Individuální výchovný program - pomoc a podpora pro žáka i jeho rodiče / [Individual educational programme - help and support for pupil and his parents] / Zlata Šťástková -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 22, č. 1 (2014), s. 3.

Výsledky dvouletého ověřování nové formy řešení nárůstu problémového chování žáků, které probíhalo na 63 českých základních školách, kde se pomocí individuálních výchovných programů pracovalo s 1489 žáky. Hodnocení pilotní fáze projektu školní metodičkou prevence a psychologem Václavem Mertinem, autorem projektu. Podle závěrečné zprávy NÚV se individuální výchovné programy neboli smlouvy s rodiči osvědčily jako efektivní nástroj řešení rizikového chování žáků.

hodnocení ; pilotní projekt ; výchovný program ; individuální přístup ; zákrok ; nesprávné chování ; problémové dítě ; porucha chování ; rizikové dítě ; smlouva ; rodiče ; základní škola ; individuální výchovný plán


10. Jednotné přijímací zkoušky povinně pro všechny střední školy? / [Standardized entrance examinations for all secondary schools?] / Olga Šedivá -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 22, č. 1 (2014), s. 1, 4-5.

Odpovědi hejtmanů jednotlivých krajů ČR na dvě anketní otázky: 1) Zda by kraj souhlasil se zavedením jednotných přijímacích zkoušek na střední školy organizovaných institucí ministerstva školství a 2) Zda by tyto zkoušky měly být pro všechny školy (gymnázia a maturitní obory středních odborných škol) včetně soukromých. Odpovědi na obě otázky byly vesměs kladné, upozorňováno bylo např. na potřebu rozlišení obtížnosti zkoušky na gymnázia a střední odborné školy.

přijímací zkouška ; střední škola ; gymnázium ; střední odborná škola ; standardizovaný test ; názor ; regionální správa ; Česká republika ; kraj


11. Malé děti se cizích jazyků nebojí / [Little children are not afraid of foreign languages] / Marie Těthalová -- čeština

In: Informatorium : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách -- ISSN 1210-7506 -- Roč. 21, č. 1 (2014), s. 22-23.

Počet mateřských škol s výukou cizích jazyků roste. V pohraničí se děti učí německy, jinak vede angličtina. Malé děti se cizí jazyk učí hrou, s minimální námahou a bez stresu. Učení je jim přirozeným procesem. Co by měla umět učitelka či lektor cizího jazyka. Základem je dokonalá znalost mateřského jazyka. Důležitost správné výslovnosti, dítě napodobuje to, co slyší. Není však pravda, že by cizí jazyk měl vyučovat pouze rodilý mluvčí.

předškolní dítě ; předškolní výchova ; jazyková výuka ; cizí jazyk ; angličtina ; mateřská škola ; znalost ; výslovnost


12. Špatné nejsou děti, ale metody vzdělávání / [Not children, but educational methods are bad] / Oldřich Botlík, David Souček -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 116, č. 35 (2013), s. 12.

Autoři kritizují současné základní školství za to, že připravuje děti na život v jednadvacátém století nefungujícími metodami ze století devatenáctého. Ve výuce se stále používá memorování a dril, pochopení učiva mnoha žákům uniká. I když se traduje, že matematika rozvíjí logické myšlení, na základních školách to neplatí. Žáci se zde učí matematiku nazpaměť, aniž by pochopili souvislosti a proč výsledek je takový, jaký je. Z mezinárodních výzkumů sice vyplývá, že naši žáci znalosti mají, ale nedovedou s nimi pracovat a využít je.

základní škola ; základní školství ; matematika ; výuka ; vyučovací metoda ; efektivnost vzdělávání ; nedostatek ; krize výchovy a vzdělání ; názor ; kritika


13. Nikdo se nesmí cítit vyčleněný : [Noone must feel excommunicated :: preparatory classes for handicapped children as bonus] / přípravné třídy jsou pro hendikepované děti výrazným bonusem / Jaroslava Štefflová -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 116, č. 35 (2013), s. 18-19.

Přípravné třídy vznikají proto, aby se věnovaly dětem, které potřebují v začátcích pomoc při úspěšném zvládnutí povinné školní docházky. Tyto třídy nejsou určeny pouze zanedbaným dětem, ale i dětem s různým postižením, s poruchami učení i dětem cizinců, které ještě dobře nerozumí češtině. Autorka uvádí příklad pražské Základní školy Novoborská, která přípravnou třídu otevírá už třetím rokem a nemůže si ji vynachválit.

přípravný ročník ; dítě ; handicap ; předškolní dítě ; předškolní výchova ; počáteční vyučování ; přechod z mateřské na základní školu ; zkušenost ; základní škola ; Praha ; příklad


14. Přijímačky 2014 : [Entrance examination 2014 :: practical handbook for parents of future multiple year grammar school pupils] / praktická příloha pro rodiče budoucích primánů / Rostislav Konopa, Blanka Klimešová, Tereza Posekaná, Michaela Dostálová -- čeština

In: Rodina a škola : časopis pro všechny rodiče a učitele -- ISSN 0035-7766 -- Roč. 61, č. 1 (2014), s. 18-22.

Informace o Gymnáziu Duhovka, jehož vzdělávací koncept česko-anglické výuky a montessori pedagogiky je unikátní nejen v ČR, ale i ve střední Evropě. Zástupce ředitele hovoří o způsobu práce na gymnáziu. V dalším článku pokračuje seriál o tom, jak přijímačky prožívají v jedné rodině. Jak se hravou formou připravit na přijímačky pomocí společenské hry Základka aneb škola hrou (firma Jirasgames). Společnost SCIO radí, jak se připravit na Scio testy a uvádí ukázku testu z češtiny pro 9. třídu. V posledním textu se autorky zamýšlejí nad tím, proč je emoční inteligence EQ důležitější než IQ a jak emoční inteligenci rozvíjet.

víceleté gymnázium ; přijímací zkouška ; přechod ze základní na střední školu ; vzdělávací program ; cizí jazyk ; výuka ; hra ; test ; čeština ; inteligenční kvocient ; montessoriovský systém ; emoční inteligence


15. Některé finanční vztahy veřejné školy / [Some financial relations of public school] / Monika Puškinová, Danuše Prokůpková -- čeština

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 11, č. 1 (2014), s. 5-11.

Příspěvek upozorňuje na některé případy, ve kterých škola nepostupuje v souladu se zákonem nebo zřizovací listinou. Tyto případy se týkají vztahů zejména k obdarovaným, kupujícím, příjemcům určité služby, a to včetně žáků (resp. jejich rodičů) a vztahů k zaměstnancům (odměňování vedoucích zájmových útvarů v základní nebo střední škole).

financování ; legislativa ; školská legislativa ; veřejná škola ; škola ; zákon ; dar ; příjem ; služby ; žák ; rodiče ; odměna ; zaměstnanec ; manažerský personál ; pedagog volného času ; zájmový kroužek ; základní škola ; střední škola ; zřizovací listina ; vztahy


16. ČŠI: Jak dál s elektronickým testováním žáků / [CSI: How to continue with electronic testing of pupils] / Ondřej Andrys -- čeština

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 11, č. 1 (2014), s. 19-20.

Česká školní inspekce (ČŠI) seznamuje s výsledkem celoplošných pilotáží, které provedla v letech 2012 a 2013 na úrovni žáků 5. a 9. ročníků základních škol v souladu s programovým prohlášením vlády České republiky z roku 2010 a v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2011-2015. V příspěvku formuluje svá doporučení.

inspekce ; test ; elektronické zpracování dat ; žák ; standardizovaný test ; analýza ; pilotní projekt ; základní škola ; inovace ve vzdělávání ; systém výchovy a vzdělávání ; hodnocení výuky ; ročník ; Česká školní inspekce ; Česká republika ; ročník 5 ; ročník 9 ; celoplošná pilotáž ; programové prohlášení ; dlouhodobý záměr ; rozvoj vzdělávací soustavy ; celostátní testy ; 2012-2013 ; 2010 ; 2011-2015


17. Priority nominovaného ministra školství Marcela Chládka / [Priorities of nominated Minister of Education Marcel Chládek] / Marcel Chládek ; [Autor interview] Olga Šedivá -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 22, č. 2 (2014), s. 1, 3.

Priority kandidáta na post ministra školství Marcela Chládka v oblasti předškolního vzdělávání (navýšení kapacity mateřských škol, povinný poslední ročník), základního školství (jednotný zápis do prvních tříd, změna nastavení platů učitelů), financování regionálního školství, středního a učňovského školství (mistrovské zkoušky jako ekvivalent maturit).

ministr školství ; názor ; koncepce ; předškolní výchova ; přípravný ročník ; základní škola ; financování ; regionální školství ; střední školství ; učňovské školství ; školská politika ; Česká republika ; mistrovská zkouška


18. Branná výchova je zpět - školy se s její výukou musejí vypořádat samy / [National defence education is back - schools must manage its instruction themselves] / Olga Šedivá -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 22, č. 3 (2014), s. 3.

Ohlasy ředitelů českých základních škol na znovuzavedení branné výchovy do vzdělávacích programů. Branná výchova se nevyučuje jako samostatný předmět, ale má být zařazena do jiných předmětů (na prvním stupni např. do prvouky, na druhém stupni do občanské výchovy apod.). Dosavadní zkušenosti s výukou a (zatím nedostatečnou) metodickou podporou ze strany ministerstva školství.

branná výchova ; mezipředmětové téma ; názor ; ředitel školy ; základní škola ; školní vzdělávací program


Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková 10. 2. 2014

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019