Informace ze zahraničních časopisů č. 02/2014

Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Pedagogickou knihovnou J. A. Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-PK) v záhlaví webové stránky PK (http://npmk.cz/) nebo e-mailem na adrese studovna@npmk.cz nebo kubelkova@npmk.cz


1. Mit Anforderungen professionell umgehen : [S požadavky zacházet profesionálně :: od přetěžování k požadavkům] / von Überforderungen zu Anforderungen / Reinhold Miller -- němčina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 3

In: Pädagogik -- ISSN 0933-422X -- Roč. 65, č. 11 (2013), s. 34-37.

Co mohou učitelé osobně učinit pro to, aby se z požadavků na jejich práci nestalo přetěžování? Přetěžování vzniká tehdy, když se učitelé domnívají, že očekávání druhých musí splnit. Učitelé se musí osvobodit od tlaku, svobody jednání dosáhnou psychickou přípravou. Při stanovení požadavků na učitele musí být vytvořeny vhodné podmínky, aby se cílů dalo dosáhnout. Učitel si stanoví vlastní cíle a stává se autonomním, nese zodpovědnost za sebe sama.

učitel ; pracovní podmínky učitelů ; pracovní požadavky ; zátěž ; přetěžování ; nezávislost učitele ; výchovně vzdělávací cíle ; SRN


2. Coaching as a Reflection of Changes in the Adult Education / [Koučování jako odraz změn ve vzdělávání dospělých] / Marek Podgórny -- angličtina

In: Czech-Polish historical and pedagogical journal : journal of the Faculty of Education of Masaryk University Brno -- ISSN 1803-6546 -- Roč. 5, č. 2 (2013), s. 3-15.

Se změnami ve společnosti se mění i oblast vzdělávání dospělých. Mění se kritéria účinnosti vzdělávání, povaha vzdělávání, efektivita, hodnota, role učitele, metody i životní zkušenosti dospělých. Autor se zabývá využitím metody koučování ve vzdělávání dospělých, která hraje klíčovou roli v sebereflexi, sebeřízení a schopnosti změnit život. V Polsku se metoda koučování začala objevovat začátkem roku 2000 (International Coaching Community) a od té doby dynamicky roste.

vzdělávání dospělých ; koučování ; celoživotní vzdělávání ; poradenství ; sebehodnocení ; psychologie osobnosti ; psychologie učení ; společenská změna ; Polsko ; sebeřízení


3. Na ceste k úspechu s národným projektom Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov / [On the way to success with national project called Professional and Career Development of Educational Workers] / Anna Surová Čulíková -- angličtina

In: Pedagogické rozhľady : odborno-metodický časopis -- ISSN 1335-0404 -- Roč. 22, č. 2 (2013), s. [11-12].

Představení slovenského národního projektu zaměřeného na odborný a kariérní růst pedagogických pracovníků. Cíl projektu: vytvoření efektivního systému dalšího vzdělávání pedagogických a odborných pracovníků škol a školských zařízení. Čtyři hlavní aktivity projektu (tvorba profesních standardů, analýza vzdělávacích potřeb, tvorba učebních zdrojů a metodik, tvorba a správa interaktivního vzdělávacího portálu).

vzdělávací projekt ; další vzdělávání učitelů ; odborný rozvoj zaměstnanců ; profesní dráha ; školství ; metodika ; portál ; Slovensko ; profesní standardy učitelů


4. Analýza vzdelávacích potrieb pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení : [Analysis of educational needs of educational and professional workers of schools and educational institutions] / aktuality z realizácie aktivity národného projektu PKR / Marián Valent -- slovenština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 3

In: Pedagogické rozhľady : odborno-metodický časopis -- ISSN 1335-0404 -- Roč. 22, č. 2 (2013), s. [14-16].

Výsledky několika průzkumů vzdělávacích potřeb pedagogických a odborných pracovníků slovenských škol a školských zařízení, které se uskutečnily v letech 2010 a 2011. Zjišťovány byly vzdělávací potřeby učitelů, vychovatelů, speciálních pedagogů, školních psychologů, mistrů odborného výcviku a dalších.

průzkum ; potřeba ; vzdělávání ; další vzdělávání ; další vzdělávání učitelů ; učitel ; vychovatel ; školní psycholog ; speciální pedagog ; učitel odborného výcviku ; Slovensko ; 2010 ; 2011


5. Effective Use of Teaching and Learning Resources / [Efektivní využívání výukových a učebních zdrojů] / Rona Bušljeta -- angličtina

In: Czech-Polish historical and pedagogical journal : journal of the Faculty of Education of Masaryk University Brno -- ISSN 1803-6546 -- Roč. 5, č. 2 (2013), s. 55-69.

V dnešní době mají učitelé k dispozici velké množství pomůcek a výukových zdrojů. Pomáhají zajistit zajímavější a pro žáky atraktivnější výuku, povzbuzují žáky k aktivnímu učení, k rozvoji individuálních schopností a učitelé tak lépe dosahují požadovaných výsledků. Je však třeba vytýčit podmínky k využívání těchto výukových zdrojů a pomůcek. Cílem studie je definovat správný výběr a účel jejich využití ve výuce, aby nebyly kontraproduktivní, a zároveň zvolit správný metodický postup. Závěrem se zaměřuje na využití internetu ve výuce.

výuka ; vyučovací metoda ; učební pomůcka ; vyučovací stroj ; informační pramen ; aktivní metoda ; Internet ; využívání


6. Eltern(rechte) - ein notwendiges Übel oder eine Chance im Schulalltag? / [Rodičovská(práva) - nutné zlo nebo šance ve všedním dni školy?] / Susanne Arndt -- němčina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 1

In: Pädagogische Führung : Zeitschrift für Schulleitung und Schulberatung -- ISSN 0939-0413 -- Roč. 24, č. 4 (2013), s. 130-132.

Jako příklad mnohých rodičovských zastoupení ve školách v německých spolkových zemích je uvedeno gymnázium Icking v Bavorsku. Prosazuje práva rodičů při gymnaziálním vzdělávání dětí a podporuje rodiče a rodičovské rady při výzvách denního života školy. Výsledky aktivní spolupráce s rodiči po zavedení školního fóra v roce 1968. Výchova a vzdělávání dětí v zodpovědné spolupráci rodičů a školy je základním předpokladem pro optimální vzdělávání dětí.

rodiče ; spolupráce ve výchově ; rodičovská odpovědnost ; výchovné působení ; vztah rodiče-škola ; gymnázium ; SRN


7. Kindern gute Startchancen ins Leben ermöglichen / [Umožnit dětem dobré startovní šance do života] / Julia Herdramm -- němčina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 3

In: Pädagogische Führung : Zeitschrift für Schulleitung und Schulberatung -- ISSN 0939-0413 -- Roč. 24, č. 4 (2013), s. 149-152.

Příklad školy v Dortmundu, ve které je 83 % dětí migračního původu (34 národností). Děti přistěhovalců je třeba připravit na školní docházku nejen po jazykové, ale i sociální stránce. Podpora učební motivace dětí. Jak získat partnerství rodičů pro úspěšný výchovně vzdělávací proces jejich dětí. Demografický výhled do budoucnosti.

základní škola ; dítě migrujícího pracovníka ; výchova ; vzdělávání ; jazyková bariéra ; přistěhovalec ; předškolní výchova ; rodiče ; spolupráce ve výchově ; vztah rodiče-škola ; SRN


8. Den Übergang gestalten! : [Vytvořit přechod! :: obsahové sítě mezi základní školou a druhým stupněm jsou důležitou podmínkou pro úspěšné napojení] / inhaltliche Vernetzungen von Grundschule und Sekundarstufe als wichtige Bedingung für die Anschlussfähigkeit / Bernd Neubert -- němčina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 5

In: Grundschulunterricht Mathematik -- ISSN 1865-4983 -- Roč. 60, č. 4 (2013), s. 4-6.

Předpoklady ve výuce matematiky pro úspěšný přechod žáků z prvního stupně na druhý stupeň základní školy. Nezbytné základy pro porozumění početním operacím. Učební pomůcky pro znázornění počtu předmětů. Představa velikosti jako předpoklad k modelování v geometrii.

přechod z prvního na druhý stupeň základní školy ; základní škola ; matematika ; geometrie ; výuka ; školní úspěšnost ; školní adaptace ; předběžné znalosti


9. Zážitkové hodiny literatúry na základnej škole : [Adventure pedagogy applied to literature teaching at primary and lower secondary school :: experience from educational practice] / osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe - výťah / Iveta Háberová -- slovenština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 8

In: Pedagogické rozhľady : odborno-metodický časopis -- ISSN 1335-0404 -- Roč. 22, č. 3 (2013), s. [6-11].

Vysvětlení pojmu zážitková pedagogika. Ukázky hodin literární výchovy v 5. - 9. ročníku základní školy, v nichž jsou uplatněny principy zážitkové pedagogiky. Cílem hodin bylo pomoci žákům získat pozitivní vztah k literatuře a čtení, zvýšit jejich sebevědomí a pomoci jim pochopit složité mezilidské vztahy. Obsahem hodin byla práce s pohádkou H. Ch. Andersena a epickou básní S. Chalupky.

pedagogika zážitku ; aktivní metoda ; ukázka ; vyučovací hodina ; literární výchova ; práce s textem ; pohádka ; poezie ; cíl výuky ; druhý stupeň ; základní škola


10. Premena tradičnej školy na učiacu sa : [Transition from traditional school to learning one] / osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe - výťah / Dagmar Boháčiková -- slovenština

In: Pedagogické rozhľady : odborno-metodický časopis -- ISSN 1335-0404 -- Roč. 22, č. 3 (2013), s. [15-18].

Základní cíle a východiska nového předmětu objevování světa ve školním vzdělávacím programu v 1. - 4. ročníku základní školy, který je zaměřen na rozvíjení kritického myšlení, tvorbu projektů a rozvoj prezentačních dovedností dětí. Ukázka výuky věnované práci s interaktivním poznámkovým systémem pro efektivní čtení a myšlení. Cíl a průběh aktivity, doporučení pro praxi. Ukázka hodiny věnované shlukování pojmů.

prvouka ; učení bádáním ; rozvíjení schopností ; myšlení ; prezentace ; projekt ; projektová metoda ; porozumění textu ; pojmová představivost ; vyučovací předmět ; první stupeň ; základní škola ; ročník 1-4


11. Quo vadis mediálna gramotnosť? / [Where are you going, media literacy?] / Nataša Slavíková -- slovenština -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Pedagogické rozhľady : odborno-metodický časopis -- ISSN 1335-0404 -- Roč. 22, č. 4-5 (2013), s.[ 2-8].

Příspěvek je určen metodikům, učitelům a vychovatelům, jimž má sloužit jako inspirace a motivace ke zdokonalování kompetencí v oblasti mediální výchovy. Ukázky jednotlivých kompetencí mediální gramotnosti, jak je uvádí publikace UNESCO Mediální a informační gramotnost - kurikulum pro učitele (2011). Přehled vývoje mediální výchovy na Slovensku. Kde všude by se mediální výchova měla realizovat.

mediální výchova ; způsobilost ; rozvoj ; výchovné působení ; ukázka ; kurikulum ; UNESCO ; Slovensko


12. Intellektual'nyje igry : [Intelektuální hry :: o rozvoji intelektuálních dovedností u předškoláků] / o razvitiji intellektual'nych sposobnostej doškol'nikov / T. Bykova -- ruština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 2

In: Doškol'noje vospitanije -- ISSN 0012-561X -- Roč. 86, č. 1 (2014), s. 30-[33].

Předškolní věk je velmi plodný pro vývoj dítěte - rozvíjí se názorné myšlení, řeč, schopnost pracovat se symboly a znaky, vytvářejí se podmínky ke slovně-logickému myšlení a dochází k rozvoji všech psychických procesů. Článek představuje hry na rozvíjení těchto procesů, které je možné hrát i bez didaktických pomůcek a bez velkých nároků na čas: Nazvi jedním slovem; Najdi, co je zbytečné; Uhádni, co je to a Co se změnilo?

předškolní dítě ; předškolní věk ; vývoj dítěte ; rozvoj osobnosti ; myšlení ; symbol ; logické myšlení ; mateřská škola ; hra ; rozvíjení schopností


13. Mediálna výchova ako prevencia online rizikového správania / [Media education as a prevention of on-line risk behaviour] / Katarína Hollá -- slovenština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 8

In: Pedagogické rozhľady : odborno-metodický časopis -- ISSN 1335-0404 -- Roč. 22, č. 4-5 (2013), s. [19-21].

Rizikové chování dětí a dospívajících v prostředí internetu. Výčet a charakteristika různých typů rizikového chování na internetu a z něho vyplývajících důsledků: kyberšikana, zneužívání osobních údajů, závislost na internetu, sebevraždy a sebepoškozování, působení gangů a nenávistných skupin. Cíle mediální výchovy na různých úrovních vzdělávání v oblasti prevence online rizikového chování. Jakými aktivitami lze těchto cílů dosáhnout.

nesprávné chování ; riziková skupina ; dítě ; adolescent ; Internet ; závislost ; zabezpečení dat ; mediální výchova ; cíl výchovy ; výchova k bezpečnosti


14. Self-efficacy and achievement goals as motivational links between perceived contexts and achievement / [Vnímaná sebevýkonnost a cíle školního úspěchu jako motivační spoje mezi vnímaným kontextem a školní úspěšností] / Yi Jiang, Juyeon Song, Minhye Lee, Mimi Bong -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Educational psychology [Tištěný text] : an international journal of experimental educational psychology -- ISSN 0144-3410 -- Roč. 34, č. 1 (2014), s. [92]-117.

Studie, která zkoumala 1) jak subjektivně vnímané cíle školní úspěšnosti předpovídají vnímanou sebevýkonnost u adolescentů a 2) jak tato vnímaná sebevýkonnost a cíle školních úspěchů předpovídají dobré školní výsledky u těchto adolescentů. Důležitá role vnímaných cílů školního úspěchu u učitelů, vrstevníků a rodičů. Cíl úspěchu ve škole ze strany vrstevníků a rodičů zvyšuje motivaci studentů. Motivace v rámci daného kontextu je nejsilnějším prediktorem studentova školního úspěchu. Výzkum probíhal v Jižní Koreji.

školní úspěšnost ; motivace ; adolescent ; rodiče ; vrstevnická skupina ; sebehodnocení ; působení ; psychologie osobnosti ; cíl ; vnímaná zdatnost


Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková 6. 3. 2014

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018