Informace z českých časopisů - č. 05/2014

Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-PK) nebo v papírové podobě e-mailem na adrese studovna@npmk.cz nebo kubelkova@npmk.cz.


1. Být hodnou ženou z domácnosti nestačí : [To be a nice housewife is not enough: without assistants there would be no integration, but there's not much money to pay them] / bez asistentů pedagoga by nebyla integrace, peněz na ně ale dost není / Radmil Švancar -- cze

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 117, č. 8 (2014), s. 18-20.

Asistenty pedagogů si školy obvykle rozdělují do dvou skupin, na ty, co pracují s žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí a na ty, co se věnují žákům se zdravotním postižením. V článku je věnována pozornost financování asistentů pedagoga v regionálním školství, požadované výši vzdělání pro výkon pozice asistenta pedagoga a katalogu prací, které by měl tento asistent ve svých platových třídách (tj. ve tř. 4 a 8) vykonávat.

asistent ; učitel ; žák ; postižený ; sociálně znevýhodněný ; vzdělávání ; integrace žáka ; spolupráce ve výchově ; kvalifikace ; vzdělání ; pracovní požadavky ; regionální školství ; financování ; zdravotně postižený

ABA012


2. ČŠI spustila moduly pro školní i domácí testování : [Czech School Inspection has triggered modules for both school and home testing :: those nominated by headteachers can take part in these free courses] / v následujících měsících se mohou bezplatných kurzů zúčastnit ti, které nominují ředitelé / Lukáš Doubrava -- cze

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 117, č. 9 (2014), s. 18-19.

Česká školní inspekce (ČŠI) spustila na internetu projekt, který má sloužit pro školní i domácí testování. Portál obsahuje moduly určené odborné i laické veřejnosti k ověřování úrovně vědomostí žáků základních škol. Cílem ČŠI je vytvořit do roku 2015 databanku zhruba dvanácti tisíc testových úloh napříč předměty i ročníky. Ředitelé škol i učitelé budou s tímto programem postupně seznamováni zdarma prostřednictvím kurzů. Další informace jsou na uvedených webových stránkách.

žák ; znalost ; úroveň vědomostí ; hodnocení žáka ; test ; didaktický test ; základní škola ; portál ; pomoc ; další vzdělávání učitelů ; ředitel školy ; kurs ; projekt ; školská politika ; Česká školní inspekce ; školský portál

ABA012


3. Jak dál s kurikulární reformou / [How to proceed further with curricular reform] / Jana Straková -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Pedagogická orientace -- ISSN 1211-4669 -- Roč. 23, č. 5 (2013), s. 734-743.

Stanovisko autorky ke kurikulární reformě a vyjádření k tomu, jak by měla být dále rozvíjena. Reflexe současného stavu. Potřeba a vymezení nových vzdělávacích cílů. Vymezení a výčet šesti klíčových kompetencí v českých rámcových vzdělávacích programech pro povinné vzdělávání. Význam kognitivních i nekognitivních dovedností pro uplatnění na trhu práce a v životě.

kurikulum ; učební osnovy ; vyučovací metoda ; učební plán ; reforma

ABA012


4. Jak si objednat dodatky k osvědčení pro absolventy / [How to order supplements to certificate for a graduate] / Lucie Šnajdrová -- cze

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 117, č. 7 (2014), s. 13.

Dodatek k osvědčení je jeden z dokumentů Europassu. Popisuje obsah a úroveň studia, najdou se v něm např. údaje o obecných a odborných kompetencích nebo profesním uplatnění držitele. Europass je vhodný pro žadatele, kteří chtějí dále studovat v zahraničí nebo si v zahraničí hledají práci. Autorka článku poskytuje užitečné rady středním odborným školám a učilištím, jak mají postupovat, když chtějí pro své budoucí absolventy Europass objednat.

odborné vzdělání ; kvalifikace ; osvědčení ; uznání kvalifikace ; trh práce ; zahraniční studium ; mezinárodní spolupráce ; střední odborná škola ; střední odborné učiliště ; odborné školství ; absolvent ; poradenství ; poradenská služba ; Europass

ABA012


5. Koncepční rámec pro oblast řešení problémů v projektu PISA 2012 / [Conceptual framework for the field of problem solution in the PISA 2012 project] / Jana Palečková, Česká školní inspekce -- cze

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 22, č. 15 (2014), s. 10.

Cíl zjišťování a hodnocení gramotnosti v oblasti řešení problémů v šetření PISA 2012: zjistit, zda jsou žáci pro budoucnost připraveni vypořádat se s dosud neznámými situacemi. Obsah koncepčního rámce k této části šetření: definice kompetence k řešení problémů, hlavní aspekty řešení problémů, struktura testu a typy testových úloh.

řešení úloh ; učení řešením problémů ; zvládání ; způsobilost ; test ; mezinárodní spolupráce ; koncepce ; PISA ; 2012

ABA012


6. Mezinárodní konference lektorů znakového jazyka - LESICO 2013 : [International conference of sign-language lecturers LESICO 2013] / historicky první mezinárodní konference lektorů znakového jazyka - LESICO / Radka Nováková -- cze

In: Gong : časopis sluchově postižených -- ISSN 0323-0732 -- Roč. 43, č. 1-3 (2014), s. 36-37.

Informace z mezinárodní konference lektorů znakového jazyka LESICO, která se konala v roce 2013 v Praze. Konference se zúčastnilo 177 neslyšících lektorů, lingvistů a dalších odborníků na výuku znakových jazyků z 25 států z celého světa. Účastníci konference si nejen vyměnili své lektorské zkušenosti a novinky z výuky a výzkumu znakového jazyka, měli i jedinečnou možnost získat nové kontakty v tomto oboru.

znaková řeč ; výuka ; výzkum ; nonverbální komunikace ; neslyšící ; sluchově postižený ; učitel ; mezinárodní spolupráce ; konference ; Praha ; výměna zkušeností ; mezinárodní konference ; lektor ; 2013

ABA012


7. Nabídnou pedagogické fakulty nekvalifikovaným učitelům možnost doplnit si vzdělání? / [Will colleges of education offer unqualified teachers possibility to complete their education?] / Olga Šedivá -- cze

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 22, č. 17 (2014), s. 1, 3.

Čtyři výjimky z požadavků na kvalifikaci učitelů v novele zákona o pedagogických pracovnících (věk nad 55 let a minimálně dvacetiletá praxe, rodilí mluvčí, odborní pracovníci, nedostatek kvalifikovaných učitelů dané aprobace v okrese). Nabídka studijních programů pedagogických fakult pro učitele, kteří si potřebují doplnit kvalifikaci.

zákon ; kvalifikace ; učitel ; nekvalifikovaný pracovník ; další vzdělávání učitelů ; doplňovací vzdělávání ; studijní program ; pedagogická fakulta ; nekvalifikovaný učitel

ABA012


8. Společné, či oddělené vzdělávání dívek a chlapců? / [Co-education or single-sex education?] / Irena Smetáčková -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Pedagogická orientace -- ISSN 1211-4669 -- Roč. 23, č. 5 (2013), s. 717-733.

Článek porovnává dva základní vyučovací modely z hlediska zastoupení dívek a chlapců - koedukovanou a oddělenou výuku. Diskutuje pozitivní a negativní stránky obou modelů. Článek přináší výsledky dotazníkového šetření žáků a žákyň 2. stupně základních škol, které mapovalo jejich postoje a zkušenosti s pobytem ve smíšených a oddělených skupinách. Děti preferují smíšené třídy, avšak zároveň mají zkušenosti se vzájemným genderově motivovaným obtěžováním a genderově stereotypním zacházením ze strany vyučujících.

koedukace ; koedukovaná škola ; pedagogický výzkum ; výuka ; základní škola ; gender ; rovnost možností ; prospěch ; výkon

ABA012


9. Vstoupí individuální vzdělávání i na 2. stupeň základních škol? : [Will home education be approved for lower secondary schools? :: opinions of its supporters and opponents] / názory zúčastněných na formu vyučování, která má své zastánce i odpůrce / Jaroslava Štefflová -- cze

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 117, č. 6 (2014), s. 4-6.

Každé dítě, které je vyučováno svými rodiči, je zároveň žákem konkrétní spádové základní školy. Ta je povinna minimálně dvakrát do roka žáka přezkoušet a tak ověřit, zda má znalosti, které by měl v daném období mít. V současné době je domácí vzdělávání na 1. stupni stanoveno zákonem, na druhém je stále ještě v pokusném ověřování. Článek přináší názory školských odborníků na to, zda případné zavedení domácí výuky pro druhý stupeň bude pro školství přínosem nebo naopak velkým problémem.

domácí vzdělávání ; odškolštění vzdělání ; výuka ; vzdělávání ; rodičovská účast ; rodiče ; participace ; základní škola ; první stupeň ; druhý stupeň ; názor

ABA012


10. Vše vlastní a ustavičnou praxí žáků / [Everything through pupils' own and continuous work] / František Kuřina -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 19

In: Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky -- ISSN 1211-2720 -- Roč. 24, č. 1 (2014), s. 3-11.

Autor se zamýšlí nad možnostmi postupného zlepšování výsledků vyučování matematice na základních školách praktických a uplatňuje zásadu J. A. Komenského Vše vlastní a ustavičnou praxí žáků. Cílem článku je ukázat na některé možnosti činnostních přístupů k vyučování v počátečním matematickém vzdělávání. Výklad je ilustrován příklady z geometrie. Dále se článek zabývá významem reprezentací pojmů ve vyučování v souvislosti s Brunerovou klasifikací a některými jevy v současných učebnicích pro základní školy praktické.

speciální škola ; speciální výuka ; speciální vzdělávací potřeby ; matematika ; geometrie ; výuka ; aktivní metoda ; učení praxí ; porozumění ; činnostní vyučování

ABA012


11. Všichni žáci zažívají opakovaně pocit úspěchu / [All pupils experience repeatedly the feeling of success] / Jiří Paclt -- cze

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 22, č. 17 (2014), s. 7.

Interaktivní neboli vnitřně činorodá výuka jako vyučovací styl, který umožňuje zapojení všech žáků do výuky pomocí co nejvíce smyslů. Příklady uplatnění tohoto přístupu ve výuce matematiky v 7. ročníku základní školy (práce se zlomky). Pozitivní vliv metody na sebeúctu žáků. Odkaz na webové stránky projektu Internetová výuka technických a přírodovědných předmětů na ZŠ.

aktivní metoda ; participace ; žák ; výuka ; matematika ; základní škola ; působení ; sebeúcta ; ročník 7

ABA012


12. Vzor kolektivní smlouvy / [Model collective contract] / Dalibor Štys, František Dobšík -- cze

In: Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR -- Roč. 70, č. 2 (2014), s. 4-13.

Vzor kolektivní smlouvy, který nahrazuje předchozí vzor publikovaný ve Věstníku MŠMT, sešit č. 7/2012. Připojený vzor má pouze doporučující charakter. Obsahuje všeobecná ustanovení a dále tyto oddíly: zaměstnanost a pracovní podmínky, platové nároky a ostatní peněžitá plnění, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, péče o zaměstnance a závěrečná ustanovení.

odbory ; odborová organizace ; pracovní právo ; směrnice ; zaměstnavatel ; zaměstnanec ; zaměstnanecká politika ; pracovní podmínky učitelů ; bezpečnost práce ; plat ; Česko. ; Českomoravský odborový svaz pracovníků školství ; kolektivní smlouva ; 2014

ABA012


Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková 2. 6. 2014

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018