Novinky - OSTATNÍ SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBORY - červenec-srpen 2014

1. Akademický atlas českých dějin / Eva Semotanová, Jiří Cajthaml a kol. -- Vyd. 1.

Praha : Academia, 2014 -- xxviii, 559 s. -- cze

ISBN 978-80-200-2182-3 (váz.)

Sign.: III 37607V1

dějiny středověku ; dějiny novověku ; dějiny dvacátého století ; mapa ; historiografie ; Česko ; pravěk

Anotace:

Publikace zpřístupňuje na mapách, kartografických modelech, vyobrazeních, grafech a kartogramech hierarchicky uspořádaný soubor vybraných poznatků moderní české historické vědy po roce 1989 vztahujících se k českým a slovenským dějinám, zasazených do evropského, především středoevropského prostoru. Cílem projektu bylo zpracování výsledků historického bádání v mezinárodních souvislostech kartografickou metodou.


2. Bezpečí na internetu pro všechny / Thorsten Petrowski ; [z německého originálu ... přeložil Tomáš Kurka] -- Vyd. 1.

Liberec : Dialog, 2014 -- 242 s. -- cze

ISBN 978-80-7424-066-9 (váz.)

Sign.: II 112097V1

Internet ; bezpečný internet ; práce s počítačem

Anotace:

Tato kniha vyjmenovává bezpečnostní rizika a nebezpečí hrozící uživatelům internetu a smartphonů, současně však poskynuje instrukce, jak se jim vyhnout. Srozumitelně a jednoduše, takže poslouží nejen pokročilejším uživatelům, ale i úplným začátečníkům.


3. Bible pro kluky a holky / převyprávěla Lois Rocková ; ilustrovala Kay Widdowsonová ; [překlad Petra Mizurová] -- 1. vyd.

Praha : Česká biblická společnost, 2014 -- 127 s. -- cze

ISBN 978-80-87287-67-5 (váz.)

Sign.: I 34260V1

posvátná kniha ; předškolní dítě ; mladší školní věk ; literatura pro děti a mládež ; příběh

Anotace:

Bohatě ilustrovaná kniha přibližuje malým čtenářům nejznámější biblické příběhy ze Starého i Nového zákona. Je určená k předčítání především nejmenším dětem, větší písmenka jsou vhodná pro malé školáky, kterým se jednoduchý text dobře čte.


4. Demokratizace a lidská práva : středoevropské pohledy / Jan Holzer, Pavel Molek a kol. -- Vyd. 1.

Praha : Masarykova univerzita, 2013 -- 266 s. -- cze

ISBN 978-80-7419-159-6 (Sociologické nakladatelství - SLON

Sign.: II 112082V1

demokratizace ; lidská práva ; demokracie ; volby ; politická filozofie ; konstitucionalismus

Anotace:

Kniha nejprve rozebírá metodologické výzvy současného výzkumu demokratizace a lidských práv. V dalších kapitolách autoři kladou základní otázky po smyslu a definici demokracie, jejích různých formách a koncepcích, podrobně rozebírají lidská práva, proměny jejich zdůvodnění v různých obdobích a různých školách politické filozofie a zaměřují se i na otázku konstitucionalismu a jeho propojení s demokracií a lidskými právy. Druhá část knihy je zaměřena na konkrétnější a praktičtější problémy: vztah voleb a demokratizace, demokratizaci a lidská práva pohledem současných základních teorií mezinárodních vztahů či sekuritizaci lidských práv a demokracie.


5. Finanční gramotnost : výpočty v Excelu / Zbyněk Bárta -- Vyd. 1.

Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2014 -- 370 s. -- cze

ISBN 978-80-7478-483-5 (brož.)

Sign.: II 112094V1

tabulkový kalkulátor ; finanční gramotnost ; osobní finance ; Microsoft Excel

Anotace:

Předkládaná publikace je zaměřena na nejširší veřejnost s cílem přispět ke zvýšení celkové FG. Kniha by měla plnit funkci jakési příručky, pomocníka, ale i cenného zdroje nových informací pro aplikaci tabulkového kalkulátoru MS Office Excel do výpočtů týkajících se FG. Čtenář získá přehled o širokém použití již zmíněného nástroje při sestavování a provádění celé řady výpočtů a šetření.


6. Když nejde jenom o krásu : dějiny českého estetického myšlení / Věra Beranová -- Vyd. 1.

Praha : Balt-East, 2014 -- 381 s. -- cze

ISBN 978-80-87283-76-9 (váz.)

Sign.: III 37626V1

estetika ; kultura ; dějiny ; osobnost ; Česko ; století 19-20

Anotace:

Kniha je přehledem estetického myšlení na našem území od nejstaršího období do poloviny 20. století, zejména v prvním padesátiletí 20. století. Jde o akademické pojetí estetiky, tak i o estetiku programovou. Vychází se ze skutečností, které existují vně estetického zájmu, které však vytváří či podmiňují estetické vědomí dané doby.


7. Kniha ekonomie / [z anglického originálu ... přeložili Michaela Buchtelová, Zuzana Hocková, Otakar Vochoč ; odpovědná redaktorka Jitka Zykánová] -- Vyd. 1.

Praha : Euromedia Group, 2014 -- 352 s. -- cze

ISBN 978-80-242-4498-3 (váz.)

Sign.: II 112142V1

ekonomie ; ekonomika ; obchod

Anotace:

Srozumitelně napsaná kniha, doplněná o krátká, výstižná objasnění ekonomických pojmů, diagramy, které krok za krokem zpřehledňují složité teorie, klasické výroky, jež činí ekonomii snáze zapamatovatelnou, a vtipné ilustrace, které si pohrávají s našimi představami o velkých myšlenkách.


8. Kvalita života osob se speciálními potřebami / Libuše Ludíková a kolektiv -- 1. vyd.

Olomouc : Univerzita Palackého, 2013 -- 240 s. -- cze

ISBN 978-80-244-3827-6 (brož.)

Sign.: II 112066V1

legislativa ; kvalita života ; sociální integrace ; profesní uplatnění ; zdravotně postižený

Anotace:

Publikace se zabývá problematikou kvality života osob se speciálními potřebami. Prezentovány jsou zde výsledky výzkumů, které v této oblasti byly realizovány pracovníky a studenty Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.


9. Nové šance a rizika : flexibilita práce, marginalizace a soukromý život u vybraných povolání a sociálních skupin / Radka Dudová (ed.) -- 1. vyd.

Praha : Sociologický ústav (Akademie věd ČR), 2008 -- 308 s. -- cze

ISBN 978-80-7330-138-5 (brož.)

Sign.: II 112130V1

trh práce ; rodina ; flexibilita ; profese ; marginální skupina

Anotace:

Tato kniha se zaměřuje na studování souvislostí a důsledků současných proměn pracovního trhu a pracovních podmínek na soukromý život lidí v České republice. Ve středu pozornosti přitom stojí dva fenomény, které mohou, ale nemusí být vzájemně provázané: zvyšující se flexibilita pracovních trhů a pracovních podmínek a marginalizace určitých skupin na pracovním trhu. Tyto fenomény byly zkoumány na příkladu deseti případových studií – kvalitativních výzkumů zaměřených na určité skupiny obyvatelstva nebo povolání.


10. Románská symbolika : duch 12. století / Marie-Madeleine Davy ; [z francouzského vydání ... přeložil Josef Bradáč] -- Vyd. 1.

Praha : Malvern (nakladatelství), 2014 -- 324 s. -- cze

ISBN 978-80-87580-77-6 (brož.)

Sign.: I 34257V1

symbol ; románský sloh ; umění ; architektura ; literatura ; symbolika ; století 12

Anotace:

Francouzská medievistka Marie-Madeleine Davy (1903-1998) ve své knize zkoumá úlohu symbolů v románském umění a role symboliky v životě člověka 12. století. V širokém rozpětí od mystických textů, přes architekturu až po grálovou literaturu autorka přibližuje duchovní zkušenost tehdejšího člověka, která je symboly živena. Symboly vyučují jazyku, který je jazykem lásky a poznání a jsou tedy v této době alfou a omegou duchovní zkušenosti, ba dokonce tvoří celou abecedu tohoto tajemného jazyka, přirovnávaného k jazyku andělů.


11. Stáří ve městě, město v životě seniorů / Lucie Vidovićová ... [et al.] -- Vyd. 1.

Brno : Masarykova univerzita, 2013 -- 371 s. -- cze

ISBN 978-80-7419-141-1 (Sociologické nakladatelství - SLON

Sign.: II 112087V1

starší člověk ; stáří ; byt ; město ; kvalita života ; urbanismus ; ageismus ; mobilita ; sociální gerontologie

Anotace:

Kniha se zaměřuje na souvislosti fenoménů demografického, resp. individuálního stárnutí a urbanizace, přesněji řečeno na každodennost stárnoucích obyvatel měst v kontextu sociálně-prostorových procesů regenerace a gentrifikace.


12. Umění a ctnost : k teorii umělecké reprezentace / Petr Osolsobě -- 1. vyd.

Brno : Barrister & Principal : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Seminář estetiky, 2013 -- 313 s. -- cze

ISBN 978-80-7485-015-8 (váz.)

Sign.: II 112088V1

kultura ; estetika ; etika ; filozofie ; umění ; kulturní dějiny ; kritika ; ctnost

Anotace:

Do knihy autor vložil mnohaletou zkušenost s výkladem aristotelské mimetické teorie umění a literatury a s interpretací děl Danta Alighieriho, Williama Shakespeara, Sorena Kierkegaarda, K. G. Chestertona, Samuela Becketta, Jana Zahradníčka a mnohých jiných, jimž zasvětil své přednášení na Masarykově univerzitě a na Janáčkově akademii múzických umění, v Brně i jinde.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018