Novinky - PEDAGOGIKA - červenec-srpen 2014

1. Kyslíková maska pro rodiče dětí s Aspergerovým syndromem / Roman Pešek -- Vyd. 1.

V Praze : Pasparta, 2013 -- 65 s. -- cze

ISBN 978-80-905576-1-1 (brož.)

Sign.: V 23316V1

výchova dítěte ; rodinná výchova ; vztah rodiče-dítě ; mentální hygiena ; relaxace ; autismus ; Aspergerův syndrom

Anotace:

Péče o dítě s Aspergerovým syndromem je pro rodiče a další blízké osoby nejen velkou zátěží, ale i výzvou pro jejich osobnostní růst. Pro rodiče může být jejich dítě zrcadlem, které odráží riziková a slabá místa jejich osobnosti, včetně jejich přístupu k sobě samým, k životu a ke druhým lidem obecně. Odborná péče o rodiče dětí s Aspergerovým syndromem by se neměla zaměřovat jen na předávání způsobů práce „jak usměrnit problémové chování dítěte“, ale měla by se orientovat také na předávání doporučení „jak pracovat sám/sama se sebou, abych se se současnými a budoucími problémy svého dítěte lépe vyrovnal/a“.


2. Metoda Montessori a jak ji učit doma : školní léta / Elizabeth G. Hainstock ; [z anglického originálu ... přeložila Růžena Pokorná]

Praha : Pragma, c1999 -- 166 s. -- cze

ISBN 80-7205-662-X (brož.)

Sign.: I 34256V1

montessoriovský systém ; školní věk ; matematika ; jazyková výuka ; domácí vzdělávání

Anotace:

Tato velice čtivá a podnětná kniha, zaměřená na oblasti výuky matematiky a jazyka, vás poučí, jak efektivně doplnit školní vzdělání vašeho dítěte.


3. Organizační klima fakult připravujících učitele / Helena Grecmanová ... [et al.] -- 1. vyd.

Olomouc : Univerzita Palackého, 2013 -- 163 s. -- cze

ISBN 978-80-244-3863-4 (brož.)

Sign.: II 112068V1

vysoká škola ; vysoká škola pedagogická ; klima školy ; řízení ; vysokoškolský pedagog ; organizační klima

Anotace:

Kniha seznamuje s organizačním klimatem vysokoškolského prostředí se zaměřením na pedagogické fakulty či fakulty připravující učitele. Jednotlivé kapitoly reflektují výzvy Boloňského procesu, charakterizují náplň práce akademických pracovníků a zabývají se teoretickými východisky percepce organizačního klimatu vysokých škol a fakult. Významným přínosem je seznámení s vlastním výzkumem, s tvorbou a ověřením výzkumných nástrojů. Stěžejní část je proto věnována popisu etap vývoje dotazníků percepce organizačního klimatu akademickými pracovníky, způsobům jejich ověřování a koncipování archu polostrukturovaného rozhovoru pro výzkum percepce organizačního klimatu fakult připravujících učitele jejich vedením.


4. Plánujeme školu v přírodě, aneb, Výjezdy se školou / Anna Doubková, Dana Svobodová, Karel Tomek

Stařeč : INFRA, c2013 -- 78 s. + -- cze

ISBN 978-80-86666-46-4 (brož.)

Sign.: V 23318V1

škola v přírodě ; mimoškolní vzdělávání ; základní škola ; první stupeň ; druhý stupeň ; bezpečnost ; legislativa

Anotace:

Publikace nabízí ucelený koncept přípravy a realizace školy v přírodě či adaptačního pobytu včetně legislativních procesů a propojení s ŠVP.


5. Praktická příručka pro chůvy / Michaela Pitáková -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2014 -- 103 s. -- cze

ISBN 978-80-247-5005-7 (brož.)

Sign.: II 112144V1

péče o dítě ; výchova dítěte ; pedopsychologie ; první pomoc ; chůva ; profesní kompetence

Anotace:

Publikace se zabývá problematikou profesionální přípravy na hlídání dětí. Je určena především pro budoucí či již pracující chůvy nebo pro ty, které se chystají do ciziny jako au-pair. Při psaní autorka čerpá také ze zkušeností z rodin, ve kterých pracovala nebo stále pracuje jako chůva. V knize se čtenář dozví, co by měla dobrá chůva ovládat, jak postupovat při adaptaci dítěte na chůvu, rady pro au-pair, typy na různé aktivity s dětmi, první pomoc při drobných poraněních apod.


6. Výchovné poradenství / V. Mertin, L. Krejčová a kolektiv -- 2., přeprac. vyd.

Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2013 -- 363 s. -- cze

ISBN 978-80-7478-356-2 (brož.)

Sign.: II 112093V1

výchovné poradenství ; legislativa ; výchovný poradce ; pedagogická diagnostika ; porucha učení ; porucha chování ; záškoláctví ; přechod ze základní na střední školu ; klima třídy ; vztah rodiče-škola ; dokumentace ; speciálně pedagogické centrum ; individuální vzdělávací plán ; spolupráce školy s rodinou ; středisko výchovné péče

Anotace:

Publikace je určena výchovných poradcům, kteří chtějí svojí práci vykonávat na vysoké úrovni, chápou smysl poradenské práce a současně si uvědomují, že se někdy vyplatí mít v záloze zdroj informací a podporu pro svoji činnost.


7. Zpracování osobních údajů školami / Václav Bartík, Eva Janečková -- Vyd. 1.

Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2013 -- 207 s. -- cze

ISBN 978-80-7478-359-3 (brož.)

Sign.: II 112091V1

školství ; Česko ; osobní údaje ; ochrana osobních údajů

Anotace:

Ochrana osobních údajů si neklade za cíl absolutně bránit používání osobních údajů jiných lidí; jejím jediným deklarovaným a s větším či menším úspěchem naplňovaným cílem je zabránit zneužití osobních údajů a zároveň umožnit zpřístupnění osobních údajů k legálním účelům. Prostřednictvím této publikace získáte praktický návod, jak tohoto cíle dosáhnout.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018