Informace ze zahraničních časopisů č. 08/2014

Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Pedagogickou knihovnou J. A. Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-PK) v záhlaví webové stránky PK (http://npmk.cz/) nebo e-mailem na adrese studovna@npmk.cz nebo kubelkova@npmk.cz


1. What Parents Know About How Well Their Children Are Doing in School / [Co rodiče vědí o prospěchu svých dětí ve škole] / Susan Sonnenschein, Laura M. Stapleton, Shari R. Metzger -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Journal of educational research : official organ of The Educational Research Association -- ISSN 0022-0671 -- Roč. 107, č. 1-3 (2014), s. [152]-162.

Článek je zaměřen na výzkum spolupráce rodičů se školou. Na základě longitudinální studie raného dětství autoři zkoumali, jestli rodiče znají výsledky svých dětí v matematice a čtení, jestli spolupracují s učitelem a kontrolují domácí přípravu. Výzkum probíhal formou dotazování v průběhu školní docházky dětí (mateřská škola - 5. třída), ohniskem výzkumu byly výsledky dětí v matematice a čtení ve 3. třídě základní školy (3 213 dětí z 1 485 škol). Jedním z měřítek výzkumu byl také etnický původ rodičů, jejich životní úroveň a vzdělání. Přehledné výsledky výzkumu v tabulkách.

základní škola ; první stupeň ; čtení ; matematika ; spolupráce ve výchově ; vztah rodiče-škola ; vztah rodiče-dítě ; rodičovská účast ; etnická skupina ; pedagogický výzkum ; ročník 3

ABA012


2. The role of structured cooperative learning groups for enhancing Chinese primary students' reading comprehension / [Role strukturovaného kooperativního učení při zvyšování čtenářské gramotnosti u čínských žáků na základní škole] / Yin-Kum Law -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Educational psychology [Tištěný text] : an international journal of experimental educational psychology -- ISSN 0144-3410 -- Roč. 34, č. 4 (2014), s. [470]-494.

Představení studie, která srovnávala efektivitu dvou typů skupin v kooperativním učení (učení mezi vrstevníky). Podprůměrní žáci zaznamenali lepší výsledky v heterogenní skupině, kde je učili žáci s lepším prospěchem, než ve skupině, kde byli jen jejich podprůměrní vrstevníci. Nadprůměrní žáci naopak lépe vynikali v homogenních skupinách. Průzkum proběhl v oblasti čtenářské gramotnosti na vzorku žáků ze 6. tříd v Hongkongu.

čtení ; porozumění textu ; učení ve skupině ; vzájemné učení mezi vrstevníky ; žák ; základní škola ; komparace ; Hongkong ; ročník 6

ABA012


3. Selected student and tutor perceptions of ICTs in further and higher education in England / [Jak vnímají studenti a vysokoškolští učitelé v Anglii informační technologie v dalším a vysokoškolském vzdělávání] / Ewan Ingleby -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Journal of further and higher education -- ISSN 0309-877X -- Roč. 38, č. 3 (2014), s. [287]-304.

Jedním z faktorů, které ovlivňují vzdělávání, je zařazení různých informačních technologií do výuky. Popisovaný výzkum v rámci dalšího vzdělávání je zaměřen na skupinu 330 pedagogických pracovníků (průměrný věk 36 let), kteří jsou zapojeni do studijního programu Early Years Sector Endorsed Foundation Degree (EYSEFD) a pracují s dětmi do 8 let a 5 vedoucích pracovníků programu (tutorů) v Anglii. Prostřednictvím dotazníků a pohovorů vyjadřují své názory a zkušenosti s využitím informačních technologií. Studenti dalšího vzdělávání využívají převážně pouze počítač a software, zatímco lektoři pojímají využití IT v širším měřítku. Ukázky dotazníků a názorů studentů.

informační technologie ; informační potřeba ; informační gramotnost ; počítačová gramotnost ; další vzdělávání ; další vzdělávání učitelů ; didaktické využití počítače ; názor ; pedagog ; tutor ; Anglie

ABA012


4. Investigating the Link Between Learning Progressions and Classroom Assessment / [Zkoumání spojitosti mezi pokroky v učení a hodnocením třídy] / Erin Marie Furtak, Deb Morrison, Heidi Kroog -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Science education -- ISSN 0036-8326 -- Roč. 98, č. 4 (2014), s. [640]-673.

Problematika využití hodnocení třídy vycházející z pokroků žáků v učení jako podkladu pro modifikování výuky. Průběh a výsledky amerického výzkumu v podobě případové studie práce středoškolských učitelů biologie v jednom školním obvodu, během které využívali tento typ hodnocení. Žáci byli před a po absolvování výuky k tématu přirozeného výběru podrobeni testu, který ukázal jejich pokroky v učení. Učitelé se učili, jak z výsledků vyvodit závěry, které jim pomohou revidovat výuku tak, aby byla efektivnější.

biologie ; střední škola ; hodnocení ; učení ; třída ; učitel ; didaktické modelování ; příprava na vyučování ; efektivnost vzdělávání ; pedagogický výzkum ; USA

ABA012


5. Informal Learning with Technology : [Neformální učení pomocí technologií :: efekty vlastní konstrukce externalizace] / the Effects of Self-Constructing Externalizations / Gregor Damnik, Antje Proske, Susanne Narciss, Hermann Körndle -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Journal of educational research : official organ of The Educational Research Association -- ISSN 0022-0671 -- Roč. 106, č. 6 (2013), s. [431]-440.

V kontextu neformálního vzdělávání je důležité vědět, jak získat odpovídající znalosti a současně porozumět, jak probíhá proces myšlení. Autoři studie zkoumali efekty různých úrovní získávání znalostí na základě informačních zdrojů. Test proběhl za podpory technologie TEE (The Electronic Exercise). Studie se zúčastnilo 38 studentů (29 žen a 9 mužů). V textu, tabulkách a grafech jsou vysvětleny metody, postupy, výsledky testů a podněty pro další výzkum.

vzdělávání ; neformální vzdělávání ; informální učení ; psychologie učení ; sebevzdělávání ; proces učení ; myšlení ; poznávací schopnost ; informační technologie

ABA012


6. Improving learning and teaching in transnational education : [Jak zlepšit učení a výuku v nadnárodním vzdělávání :: může praktickým způsobem pomoci komunita?] / can communities of practice help? / Jeanne Keay, Helen May, Joan O'Mahony -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Journal of education for teaching [Tištěný text] : international research and pedagogy -- ISSN 0260-7476 -- Roč. 40, č. 3 (2014), s. [251]-266.

Článek se zabývá nadnárodním studiem zprostředkovaným Akademií vysokoškolského vzdělávání ve Velké Británii, která při poskytování studijních programů pracuje většinou s místními komunitami. Praktická práce v komunitách v nadnárodním vzdělávacím partnerství zvyšuje důraz na kvalitu a zkušenosti s učením, které se utvářejí i díky vzájemným diskuzím. Vzniká tak sdílená odpovědnost za rozvoj dané komunity i sdílený repertoár, který podporuje spolupráci vzdělávacích týmů se studenty.

vysokoškolské studium ; mezinárodní vzdělávání ; vztahy mezi školami ; lokální společenství ; komunitní vzdělávání ; odpovědnost ; spolupráce ; Velká Británie

ABA012


7. Entering the Conversation : [Zahájení konverzace :: badatelská rozprava v rámci přírodovědné výuky na nižší střední škole] / Exploratory Talk in Middle School Science / Gina N. Cervetti, Anne L. DiPardo, Sara J. Staley -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Elementary school journal -- ISSN 0013-5984 -- Roč. 114, č. 4 (june 2014) (2013/2014), s. [547]-572.

I když se mnoho výzkumů věnovalo roli badatelsky orientované diskuse v přírodovědné výuce, jen málo studií zkoumalo, jak učitelé diskusi ve výuce zahahují a zapojují do ní žáky. Americký výzkum se proto zabýval výzvami, kterým museli čelit dva učitelé městské nižší střední školy při zahajování diskuse v rámci přírodovědné výuky, a podmínkami, za kterých se žáci do diskuse zapojili.

diskuse ; učení bádáním ; přírodovědný předmět ; učitel ; role učitele ; nižší střední škola ; participace ; žák ; pedagogický výzkum

ABA012


8. Die Rolle der Lehrkraft für die Unterrichtsqualität und den Lernerfolg von Schülerinnen und Schülern : [Role učitele pro kvalitu vyučování a učební úspěšnost žákyň a žáků :: úvod do tematického čísla] / Einführung in den Thementeil / Dirk Richter, Petra Stanat, Hans Anand Pant -- ger

In: Zeitschrift für Pädagogik -- ISSN 0044-3247 -- Roč. 60, č. 2 (2014), s. [181]-183.

Profesionální způsobilost pedagogů je hlavním předpokladem pro úspěšný proces výuky a učení a tím i pro školní úspěšnost žáků. Souvislost mezi znaky vyučujících a vyučování a mezi dosaženými výkony žáků byla dosud málo zkoumána. Celé číslo je věnováno této problematice. Charakteristika čtyř hlavních příspěvků.

učitel ; kvalita vyučování ; žák ; školní úspěšnost ; pedagogický výzkum ; role učitele

ABA012


9. Die Bedeutung des pädagogische-psychologischen Wissens von angehenden Lehrkräften für die Unterrichtsqualität / [Význam pedagogicko-psychologických znalostí začínajících učitelů pro kvalitu výuky] / Thamar Voss, Mareike Kunter, Johanna Seiz, Verena Hoehne, Jürgen Baumert -- ger -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Zeitschrift für Pädagogik -- ISSN 0044-3247 -- Roč. 60, č. 2 (2014), s. 184-201.

V předložené práci bylo zjišťováno, zda pedagogicko-psychologické znalosti budoucích učitelů mají význam pro jejich pozdější vyučovací úspěch. Testování budoucích učitelů během studia a o dva roky později dotazníkem u žáků (zjišťování kvality vyučování). Ukázalo se, že pedagogicko-psychologické znalosti učitele jsou pro kvalitu výuky i vedení třídy důležité. Pro potenciál ke kognitivní aktivizaci ve výuce se naopak jeví jako nevýznamné.

vzdělávání učitelů ; začínající učitel ; znalost ; pedagogika ; psychologie ; vedení třídy ; kvalita vzdělání ; kvalita vyučování ; žák ; pedagogický výzkum ; dotazník

ABA012


10. Comparison of the Effects of Computer- Based Practice and Conceptual Understanding Interventions on Mathematics Fact Retention and Generalization / [Porovnání účinků procvičování pomocí počítače a konceptuální intervence na uchování a zobecnění matematických výsledků] / Rebecca Kanive, Peter M. Nelson, Matthew K. Burns, James Ysseldyke -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Journal of educational research : official organ of The Educational Research Association -- ISSN 0022-0671 -- Roč. 107, č. 1-3 (2014), s. [83]-89.

Cílem předložené studie bylo porovnat účinnost procvičování násobení jednociferným číslem a matematických slovních úloh pomocí počítače s konceptuálně pojatou intervencí u žáků 4. a 5. třídy základní školy v Minnesotě. Učitelé vybrali 90 žáků (48 děvčat, 42 chlapců různého etnického složení) se specifickými vzdělávacími potřebami ve čtení a matematice a náhodně rozdělené skupiny po 30 žácích absolvovaly předtest, intervenci a následný test. V textu je popsána metoda výzkumu a podrobné výsledky, které potvrdily větší účinnost výuky násobení a slovních úloh u skupiny, které byla poskytnuta intervence prostřednictvím počítače.

základní škola ; speciální vzdělávací potřeby ; matematika ; řešení úloh ; počítání ; počítač ; didaktické využití počítače ; cvičení ; zákrok ; srovnávací analýza ; Minnesota ; slovní úloha ; násobení ; ročník 4-5

ABA012


11. Boarding Schools and Capital Benefits : [Internátní školy a kapitálové výhody :: co z toho vyplývá pro městskou školskou reformu] / implications for Urban School Reform / Lisa R. Bass -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Journal of educational research : official organ of The Educational Research Association -- ISSN 0022-0671 -- Roč. 107, č. 1-3 (2014), s. [16]-35.

Autorka se zabývá problematikou modelu internátních škol jako efektivní alternativy běžné školní docházky pro znevýhodněnou afroamerickou mládež v USA. Tento typ školy jim může umožnit lepší sociální postavení, kulturní prostředí a vzdělávání (tzv. Bourdieu's capital). V předložené kvalitativní studii je zmapováno prostředí několika konkrétních internátních škol v USA a jejich celodenní režim. Přes velmi pozitivní výsledky studie však autor upozorňuje na jedno negativum - vyčlenění mládeže z původního prostředí. V příloze ukázka dotazníků pro studenty, učitele a administrativní pracovníky.

školství ; alternativní škola ; etnická skupina ; školská politika ; školská reforma ; internát ; internátní škola ; hodnocení ; hodnocení školy ; postoj žáka ; sociálně znevýhodněný ; USA

ABA012


12. Analyzing the Discourse of Dropouts and Resilient Students / [Analýza rozpravy o žácích, kteří nedokončili studium a těch, kteří ve studiu vytrvali] / Anne Lessard, Lynn Butler-Kisber, Laurier Fortin, Diane Marcotte -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Journal of educational research : official organ of The Educational Research Association -- ISSN 0022-0671 -- Roč. 107, č. 1-3 (2014), s. [103]-110.

Autoři se ve své studii zaměřili na žáky střední školy v Quebecku, kteří byli ohroženi propadnutím, a zkoumali, proč někteří z nich studia přesto dokončili a jiní ne. Data byla získána od 60 úspěšných žáků a 80 neúspěšných. Výsledky ukázaly, že problémy ve studiu dokázali úspěšní žáci překonat pomocí vůle, nebáli se požádat o pomoc, navázáním pozitivních vztahů s učiteli, plánováním a uskutečněním svých rozhodnutí. Ze všech účastníků, kteří se podrobili rozhovorům, byli vybráni dva (úspěšná žákyně a neúspěšný žák) a na základě vyprávění byly podrobně popsány jejich životní podmínky, vlastnosti a průběh jejich školní docházky od mateřské školy do současného studia na střední škole.

žák ; střední škola ; docházka ; nedokončení studia ; neúspěch ; postoj žáka ; podmínky učení ; životní příběh ; zaostávání v učení ; Quebec

ABA012


13. A match between university professors and school inspectors? : [Zápas univerzitních profesorů proti školním inspektorům? :: inovace a stagnace tělesné výchovy v kurikulu] / innovation and stagnation of the physical education curriculum / Hans Vangrunderbeek, Pascal Delheye -- eng

In: Paedagogica historica [Tištěný text] -- ISSN 0030-9230 -- Roč. 50, č. 3 (2014), s. [338]-355.

V 60. a 70. letech 20. století se vzdělávání na středních školách v západní Evropě soustředilo na kurikula zajišťující všeobecné vzdělání. Navzdory reformám v intelektuální oblasti se dále věnovalo podstatně méně času tělesné výchově. Článek se věnuje reformě výuky tělesné výchovy v Belgii, první zemi světa (kromě Švédska samotného), která již v r. 1908 zavedla tzv. švédskou gymnastiku na všechny stupně státních škol a zároveň byla jednou z posledních zemí, kde byla švédská gymnastika zrušena (v r. 1968). Kdo stál za zavedením této pohybové aktivity a proč se udržela tak dlouhou dobu. Role škol a školní inspekce. Změny přišly zároveň s výměnou generací v jejich vedoucích pozicích.

tělesná výchova ; historické hledisko ; gymnastika ; školská reforma ; Belgie ; století 20

ABA012


Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková 1. 9. 2014

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019