Informace z českých časopisů - č. 08/2014

Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-PK) http://www.epk.cz/ nebo v papírové podobě e-mailem na adrese studovna@npmk.cz nebo kubelkova@npmk.cz.


1. Zkušenosti ze zavádění včasné péče do českých mateřských škol / [Experience from the implementation of timely care to Czech kindergartens] / Zora Syslová -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Predškolská výchova -- ISSN 0032-7220 -- Roč. 68, č. 5 (máj-jún 13/14) (2013/2014), s. 6-14.

Autorka se ve svém příspěvku zabývá situací inkluzivního vzdělávání v mateřských školách v České republice. Poukazuje na několik rizikových oblastí, které snižují možnosti zavedení inkluzivního vzdělávání a včasné péče o děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. K největším problémům patří nedostatek míst v MŠ, vysoké počty dětí ve třídách, velké procento odkladů a nedostatečná kvalifikace učitelek. Blíže se zabývá projektem Tvorba metodiky na poskytování včasné péče dětem se sociokulturním znevýhodněním a její implementace do MŠ. Rozbor v textu a grafech.

mateřská škola ; předškolní dítě ; předškolní výchova ; sociálně znevýhodněný ; raná péče ; spolupráce ve výchově ; integrace žáka ; projekt ; metodika ; Česká republika ; inkluze ; inkluzivní pedagogika

ABA012


2. Zdravá školní svačina, aneb, Uzdravme školní automat i bufet / [Healthy school snack, or, Let us make school snack machines and buffets healthier] / Zlata Šťástková -- cze

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 22, č. 21 (2014), s. 5.

Nezdravé stravovací návyky českých dětí školního věku a jejich podpora v podobě nezdravých potravin a nápojů ve školních automatech a bufetech. Příprava vyhlášky MŠMT zakazující ve školách prodávat sladkosti a nezdravé potraviny. Vydání metodického dokumentu Zdravá školní svačina aneb uzdravme svůj školní automat i bufet obsahující rady pro výběr sortimentu nápojů a potravin vhodných do škol.

výchova ke správné výživě ; stravovací zvyklosti ; děti školního věku ; školní stravování ; zdraví ; vyhláška ; metodická příručka ; nápoje ; zdravá výživa

ABA012


3. Školní hodnocení očima matek žáků druhého stupně základní školy = [] / School assessment from the perspective of lower secondary school students' mothers / Michaela Pavelková -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 8

In: Studia paedagogica : časopis Ústavu pedagogických věd FF MU Brno -- ISSN 1803-7437 -- Roč. 19, č. 1 (2014), s. [149]-159.

Výsledky studie zabývající se otázkou, jak matky žáků druhého stupně základní školy vnímají školní hodnocení svých dětí. Kvalitativní výzkumné šetření realizované formou hloubkových polostrukturovaných rozhovorů zjistilo, že existují rozdíly mezi vnímáním hodnocení a následným chováním matek dětí s výborným prospěchem a matek dětí s horším prospěchem. Obě skupiny vnímají známky jak indikátor vzdělávacího potenciálu dítěte.

postoj ; vnímání ; chování ; matka ; hodnocení žáka ; klasifikace ; prospěch ; ukazatel ; druhý stupeň ; základní škola ; výsledek výzkumu ; kvalitativní výzkum

ABA012


4. Stojí vůbec žáci o dokonalého kantora? : [Do pupils prefer perfect teacher? :: and what do pupils want in fact?] / a co vlastně žáci chtějí? / Jaroslav Vídeňský -- cze

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 22, č. 24 (2014), s. 5.

Zamyšlení učitele nad tím, zda je nutné, aby se pedagog pro školu a žáky zcela obětoval a věnoval přípravě na školu veškerý volný čas, což ho může dovést k vyčerpání a psychickému zhroucení. Pro žáky bude větším přínosem kantor - nevystresovaný člověk, který může čerpat ze zkušeností z bohatého osobního života. Příklady z autorovy praxe.

učitel ; role učitele ; vztah učitel-žák ; příprava na vyučování ; organizace času ; duševní zdraví ; subjektivní pohoda

ABA012


5. S ministrem školství o výuce cizích jazyků v České republice / [With the Minister of Education about intruction of foreign languages in the Czech Republic] / Marcel Chládek ; [Autor interview] Vlasta Hlavičková -- cze

In: Cizí jazyky : časopis pro teorii a praxi : časopis pro učitele všech stupňů a druhů škol a pro organizátory cizojazyčné výuky -- ISSN 1210-0811 -- Roč. 57, č. 5 (2013/2014), s. 3-5.

Rozhovor s ministrem školství v souvislosti se zavedením povinné výuky druhého cizího jazyka na našich základních školách. Opatření na podporu získávání kvalifikovaných pedagogů pro výuku cizích jazyků, výuka jazyků na různých typech středních škol, obtížná situace pedagogů vyučujících cizí jazyky na vysokých školách (obor didaktika cizích jazyků není akreditovaným vědním oborem).

druhý cizí jazyk ; povinný předmět ; základní škola ; potřeba učitelů ; střední škola ; výuka ; vysoká škola ; akreditace ; didaktika ; cizí jazyk

ABA012


6. Recepce poezie u žáků středního odborného učiliště a gymnázia = [] / Reception of poetry by vocational and grammar school students / Jaroslav Vala, Miroslav Chráska -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Studia paedagogica : časopis Ústavu pedagogických věd FF MU Brno -- ISSN 1803-7437 -- Roč. 19, č. 1 (2014), s. [43]-63.

Dílčí výsledky výzkumu recepce vybraných básnických textů žáky středního odborného učiliště (SOU). Výzkum ověřoval vhodnost výzkumné metody na bázi sémantického diferenciálu, která byla původně zkonstruována pro výzkum čtenářských prožitků žáků gymnázia, i pro tuto skupinu respondentů. Srovnání výsledků žáků SOU s výsledky žáků gymnázia.

vnímání ; text ; poezie ; měření ; postojová škála ; metoda výzkumu ; komparace ; žák ; střední odborné učiliště ; gymnázium ; výsledek výzkumu

ABA012


7. Problémy v ústavech se už nebudou zametat pod koberec : [Problems in youth detention centres will not be swept under the carpet any longer :: education minister Marcel Chladek said this at a meeting with the centres' directors] / ministr školství Marcel Chládek to prohlásil při jednání s řediteli výchovných zařízení / Marcel Chládek ; [Autor interview] Lukáš Doubrava -- cze

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 117, č. 16 (2014), s. 18-19.

Ministr školství považuje situaci ve výchovných ústavech za velice špatnou a slibuje, že se ve své funkci postará o změnu systému převýchovy dětských provinilců. Jde totiž často o velmi agresivní mladé zločince, kteří neváhají své učitele a vychovatele ohrozit na životě. Přitom zaměstnanci těchto ústavů nejsou zákonem před těmito násilníky nijak zvlášť chráněni.

dítě ; mládež ; kriminalita ; delikvence mládeže ; nápravná výchova ; ústavní výchova ; nápravné zařízení pro mladistvé ; vychovatel ; vztah učitel-žák ; bezpečnost ; bezpečnost práce ; zákon ; nedostatek ; školská politika

ABA012


8. Pomohou firmy odborným školám k lepším absolventům? : [Will firms help vocational school to produce better agraduates? :: now they have more suitable conditions] / podmínky k tomu mají stále výhodnější / Petr Husník -- cze

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 117, č. 13 (2014), s. 4-6.

Podle ministerstva školství se současný systém odborného vzdělávání míjí s poptávkou firem. Učební obory neodpovídají požadavkům trhu práce a produkují absolventy, kteří nejsou flexibilní. Ministerstvo proto chystá (ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy) rozsáhlou reformu odborného školství, která by např. podporovala spolupráci odborných škol a firem, zohlednila klíčové obory, a to v souladu s regionálními hledisky, a změnila financování učňovského školství.

odborné školství ; učňovské školství ; odborné vzdělání ; vztah škola-výroba ; financování ; učební obor ; absolvent ; uplatnění ; trh práce ; nedostatek ; školská politika

ABA012


9. Odborné praxe jsou atraktivní pro absolventy i zaměstnavatele [Vocational practice is attractive for both school graduates and employers] / -- cze

In: Práce & sociální politika : noviny Ministerstva práce a sociálních věcí -- ISSN 0049-0962 -- Roč. 11, č. 4 (2014), s. 1, 3.

Zájem zaměstnavatelů z celé republiky o vstup do projektu Odborná praxe pro mladé do 30 let. Cílem projektu je umožnit mladým lidem získání potřebné praxe a tím zvýšit jejich šance při hledání zaměstnání. Přednost dostávají mladí lidé déle evidovaní na úřadu práce. Příspěvek firmě i na mentora, který dohlíží na plnění plánu odborné praxe absolventa.

odborná praxe ; absolvent ; nezaměstnanost ; nezaměstnanost absolventů vysokých škol ; zaměstnavatel ; projekt

ABA012


10. Kvalitní vzdělávání se bez navýšení rozpočtu školství neobejde / [Quality education can't be ensured without higher budget] / Olga Šedivá -- cze

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 22, č. 21 (2014), s. 3.

Tři priority Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020: snižovat nerovnosti ve vzdělávání, podporovat kvalitní výuku a učitele a efektivně řídit vzdělávací systém. Připravovaná opatření ministerstva školství k podpoře těchto priorit (např. zavedení povinné předškolní výuky a povinné maturity z matematiky, dokončení kariérního řádu pro učitele, modernizace systému hodnocení nebo zřízení Národní rady pro vzdělávání). Potřeba navýšení finančních prostředků na realizaci strategie.

koncepce ; vzdělávání ; školská politika ; rovnost možností ; přístupnost vzdělání ; kvalita vyučování ; efektivnost vzdělávání ; řízení školství ; financování ; rozpočet na vzdělání ; ministerstvo školství ; Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 ; Česká republika ; -2020

ABA012


11. Dys-centrum® Praha o. s. / [Dys-center® Prague] / Zuzana Pospíšilová -- cze

In: Školní poradenství v praxi -- ISSN 2336-3436 -- Roč. 01, č. 0 (2014), s. 28-29.

Autorka informuje o aktivitách Dys-centra Praha, jehož cílovou skupinu tvoří jedinci s poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie a dyskalkulie) a poruchami chování (syndrom ADHD, ADD). Klientelu tvoří různé věkové kategorie (předškolní děti, žáci základních škol, dospívající i dospělí lidé s dyslexií). Skupinám klientů je nabízeno dlouhodobé vedení prostřednictvím reedukací i využitím ucelených programů. Centrum se zaměřuje na spolupráci s rodiči dětí, komplexní diagnostiku poruch učení a chování, dynamickou diagnostiku, organizuje vzdělávací akce pro pracovníky školských zařízení, výstavy, konference, distribuci pomůcek.

žák ; předškolní věk ; základní škola ; mládež ; porucha chování ; porucha učení ; dysfunkce ; dysgrafie ; dyskalkulie ; dyslexie ; dysortografie ; diagnostika ; spolupráce ve výchově ; poradenství ; DYS-centrum Praha

ABA012


12. DSM-5 : [DSM-5 :: changes in categorization and criteria for mental disorders of children] / změny v kategorizaci a kritériích u psychických poruch u dětí / Václav Mertin -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 3

In: Školní poradenství v praxi -- ISSN 2336-3436 -- Roč. 01, č. 0 (2014), s. 15-17.

Školský přístup k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami prochází v posledních letech v ČR i ve světě zásadními změnami. Dochází i k posunům v odborném chápání diagnóz nejběžnějších dětských psychických poruch, mění se i diagnostická kritéria, což následně ovlivňuje systémové školské přístupy k těmto dětem. V červnu 2013 vyšel Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5). Autor stručně informuje o čtyřech nejfrekventovanějších kategoriích poruch: specifické poruchy učení a chování (ADHD), poruchy autistického spektra, mentální retardace a dyspraxie.

poradenství ; speciální pedagogika ; speciálně pedagogické centrum ; speciální vzdělávací potřeby ; diagnostika ; porucha chování ; autismus ; porucha učení ; porucha motoriky ; mentální retardace ; mentální handicap ; DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) ; ADHD ; 2013

ABA012


13. Dětské skupiny pomáhají i znevýhodněným dětem [Children groups also help disadvantaged children] / -- cze

In: Práce & sociální politika : noviny Ministerstva práce a sociálních věcí -- ISSN 0049-0962 -- Roč. 11, č. 4 (2014), s. 1.

Zavedení jednotných pravidel pro fungování tzv. dětských skupin (DS). DS se mohou zřizovat u firem, úřadů, vysokých škol nebo na místech, kde o ně bude zájem. DS spočívá v pravidelné péči o dítě mimo domácnost dítěte, v kolektivu dětí, mimo režim předpisů o školách a školských zařízeních. Návrh zákona o DS upravuje konkrétní podmínky týkající se hygieny, počtu dětí apod.

předškolní věk ; předškolní dítě ; péče o dítě ; mateřská škola ; návrh zákona ; dětská skupina

ABA012


Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková 1. 9. 2014

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018