Novinky - PEDAGOGIKA - září 2014

1. 111 nápadů pro celý školní rok : nápadník aktivit, her a rad od prvního školního dne až po předání vysvědčení / Sabine Herzig, Anke Lange-Wandling ; [překlad Jana Martiníková] -- 1. vyd.

Brno : Edika, 2014 -- 191 s. -- cze

ISBN 978-80-266-0500-3 (brož.)

Sign.: II 112167V1

první stupeň ; základní škola ; didaktická hra ; tvořivost ; výtvarná výchova ; rozvoj osobnosti

Anotace:

Jste začínající pedagog nebo vám docházejí nápady? Hledáte inspiraci pro výuku? Chcete své hodiny zpestřit, obohatit, motivovat děti hravou formou? Potřebujete zlepšit klima třídy nebo děti smysluplně zabavit ve volných chvílích? Chcete si vytvořit z rodičů a žáků partnery? A při práci se i dobře bavit? Pokud jste si odpověděli alespoň jednou ANO, je tato kniha určená právě vám.


2. Andragogický výzkum / Jan Průcha -- Vyd. 1.

Praha : Grada Publishing, 2014 -- 152 s. -- cze

ISBN 978-80-247-5232-7 (brož.)

Sign.: II 112177V1

pedagogika dospělých ; výzkum ; metoda výzkumu

Anotace:

Publikace o metodách výzkumu vzdělávání dospělých, která objasňuje témata a problémy, jež je potřebné zkoumat na tomto poli. Přináší popis metod (dotazník, SWOT analýza apod.), které se pro andragogiku nabízejí, a zajímá se o vzdělávací potřeby nejen z hlediska jednotlivců, ale také například zaměstnavatelů. Klade si otázky, jaké jsou v současné době vzdělávací potřeby dospělých a které formy vzdělávání jsou nejvyhledávanější a v českém prostředí nejdostupnější.


3. Děti a jejich sexualita : rádce pro rodiče a pedagogy / kolektiv autorů -- 1. vyd.

V Brně : CPress, 2014 -- 200 s. -- cze

ISBN 978-80-264-0290-9 (brož.)

Sign.: II 112170V1

sexualita ; dítě ; adolescent ; gender ; pohlavní výchova ; komunikace ; vztah rodiče-dítě ; zdravotně postižený ; nízkoprahové zařízení

Anotace:

Cílem této publikace je předat čtenářům z řad rodičů, pedagogů, vychovatelů a sociálních pracovníků nejen potřebné informace, ale seznámit je také s modelovými příklady z praxe a přinést inspiraci pro další výchovné či vzdělávací působení. Autoři, z nichž většina pracuje, či pracovala ve Sdružení Linka bezpečí, v knize popisují zásady komunikace s dětmi a dospívajícími o sexualitě, věnují se problematice homosexuální orientace a coming outu, sexuální problematice mladých lidí se zdravotním postižením a na modelových příkladech uvádí praktické zkušenosti z práce s klienty a klientkami.


4. Didaktika matematiky : jak učit matematiku zajímavě a užitečně / Josef Polák -- 1. vyd.

Plzeň : Nakladatelství Fraus, 2014 -- 431 s. -- cze

ISBN 978-80-7238-449-5 (váz.)

Sign.: II 112162V1

matematika ; střední škola ; didaktika ; předmětová didaktika

Anotace:

Publikace má za cíl jednak pomoci výuce didaktiky a historie matematiky, ale hlavně být zdrojem inspirace pro středoškolské učitele, kteří mají zájem o kvalitní výuku.


5. Dítě a mateřská škola : co by měli rodiče znát, učitelé respektovat a rozvíjet / Soňa Koťátková -- 2., rozš. a aktualiz. vyd.

Praha : Grada Publishing, 2014 -- 256 s. -- cze

ISBN 978-80-247-4435-3 (brož.)

Sign.: II 112178V1

mateřská škola ; předškolní výchova ; předškolní dítě ; školní adaptace ; rodina ; rodinná výchova ; pedopsychologie

Anotace:

Kniha systematicky popisuje specifika rozvoje a výchovy dětí do šesti let v rodině a se zaměřením na vzdělávací práci v mateřských školách.


6. Dítě s mentálním postižením a podpora jeho vývoje / Barbora Bazalová -- Vyd. 1.

Praha : Portál, 2014 -- 183 s. -- cze

ISBN 978-80-262-0693-4 (brož.)

Sign.: II 112237V1

dítě ; mentálně postižený ; vývoj dítěte ; péče o dítě ; rodinná výchova ; vzdělávání ; raná péče ; zákrok ; sociální služba

Anotace:

Kniha představuje aktuální teoretické poznatky o problematice mentálního postižení doplněné výsledky realizovaných výzkumů a zkušeností z praxe.

Má pomoci především rodičům dětí s mentálním postižením zorientovat se v problematice. Do knihy byla zařazena témata, s nimiž by se rodiče dětí s postižením měli seznámit, například postavení rodiny ve společnosti, sourozenci dětí s mentálním postižením a inkluzivní vzdělávání. Věnuje se i konkrétním praktickým problémům, například hra dítěte s mentálním postižením, rozvoj sebeobsluhy nebo komunikačních schopností. Kniha obsahuje řadu kazuistik a příkladů z praxe.


7. Hra a její využití v předškolním vzdělávání / Eliška Suchánková -- Vyd. 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2014 -- 182 s., [1] s. obr. příl. -- cze

ISBN 978-80-262-0698-9 (brož.)

Sign.: II 112235V1

předškolní dítě ; předškolní výchova ; hra ; hračka ; vývoj dítěte ; rozvoj osobnosti ; pedopsychologie

Anotace:

Publikace se věnuje hře dětí předškolního věku, pojednává o specificích hry a v pojetí současného předškolního vzdělávání předkládá učitelkám mateřských škol řadu praktických informací a návodů, jak integrovaný vzdělávací obsah koncipovat u dětí formou hry s ohledem na jejich věk a vývojové zvláštnosti tak, aby byl naplněn princip individualizace. Praktická rovina navazuje na teoretická východiska této problematiky doplněná o ukázky z praxe. Tato provázanost vede učitelky k hlubšímu pochopení daného tématu a tím k zefektivnění jejich práce s dětmi. Kniha je určena pedagogům mateřských škol.


8. Hravá škola hezkého chování / Zuzana Pospíšilová ; ilustrace Michal Sušina -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2014 -- 87 s. -- cze

ISBN 978-80-247-4261-8 (váz.)

Sign.: V 23323V1

mravní výchova ; výchova dítěte ; literatura pro děti a mládež

Anotace:

Příběhy v této knížce pomohou dětem rozlišit co je dobré a co špatné. Moudrá knížka potěší nejen pohádkami a básničkami, ale také vtipnými ilustracemi Michala Sušiny.


9. Jak ochránit děti před pornografií na internetu / Mary Muller ; [z anglického originálu přeložila Petra Diestlerová] -- Vyd. 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2014 -- 167 s. -- cze

ISBN 978-80-262-0694-1 (brož.)

Sign.: II 112236V1

dítě ; mládež ; Internet ; patologie ; prevence ; komunikace ; pornografie ; sexting

Anotace:

Kniha provází rodiče a vychovatele nebezpečím, jaké představuje pornografie na internetu pro jejich děti. Seznamuje je s možnostmi internetu i dalších komunikačních prostředků, jako jsou e-maily, chaty, sociální sítě, mobilní telefony.


10. Největší kniha nápadů pro děti 6-10 let / [kolektiv autorů ; překlad Barbora Antonová] -- 1. vyd.

Brno : CPress, 2014 -- 191 s. -- cze

ISBN 978-80-264-0498-9 (váz.)

Sign.: II 112203V1

tvořivost ; výtvarné techniky a materiály ; ruční práce ; rozvoj osobnosti ; věk 6-10

Anotace:

Publikace pro všechny tvořivé děti obsahuje přes 200 nápadů, které lze snadno realizovat doma, ve škole nebo v kroužcích. Kniha je rozdělena do 5 kapitol: dárečky, výzdoba bytu, hry a hračky, svátky během roku a roční období.


11. Podpora rodiny : manuál pro pomáhající profese / Oldřich Matoušek, Hana Pazlarová a kol. -- Vyd. 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2014 -- 171 s. -- cze

ISBN 978-80-262-0697-2 (brož.)

Sign.: II 112234V1

rodina ; výchova dítěte ; sociální služba ; byt ; postižený ; rizikové dítě ; závislost ; mentálně postižený ; cizinec ; náhradní rodina ; rozvod ; pomáhající profese ; sanace ; dysfunkční rodina ; domácí násilí ; sociální vyloučení

Anotace:

Záměrem publikace je formulovat pragmatické východisko pro práci s tzv. mnohoproblémovými rodinami. Manuál poskytuje praktické instrukce týkající se procesu práce s rodinou (mj. navázání kontaktu, práce s obranami, ochrana pracovníka, spolupráce organizací), dále instrukce pro intervenci v hlavních sférách fungování rodiny (zaměstnání, bydlení, výživa, ochrana zdraví, vedení domácnosti, výchova dětí aj.) a konečně vodítka pro práci s rodinami, v nichž jeden vážný problém dominuje (např. domácí násilí, závislost na návykových látkách, pobyt ve vězení, duševní nemoc).


12. Už brzy půjdu do školy : práce s předškoláky v mateřské škole a přípravné třídě / Iva Košek Bartošová, Blanka Křováčková ; ilustrace Patricie Koubská -- Vyd. 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2014 -- 126 s. -- cze

ISBN 978-80-262-0702-3 (brož.)

Sign.: II 112241V1

předškolní výchova ; předškolní dítě ; mateřská škola ; přechod z mateřské na základní školu ; školní zralost ; věk 5-7

Anotace:

Kniha nabízí soubor cvičení a pracovních listů, který je určen dětem ve věku 5–7 let, jejich rodičům a učitelům mateřských škol a přípravných tříd při základní škole. Záměrem je vybavit děti předškolního věku znalostmi a dovednostmi, které jim umožní zvládat nároky 1. třídy základní školy bez větších obtíží, či ještě lépe s radostí a s prožitky úspěchu.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018