Informace z českých časopisů - č. 10/2014

Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-PK) http://www.epk.cz/ nebo v papírové podobě e-mailem na adrese studovna@npmk.cz nebo kubelkova@npmk.cz.


1. Malé děti vnímají cizí jazyk naprosto přirozeně, bez problémů / [Young children perceive foreign language in a natural way, without any problems] / Petra Plíhalová, Linda Neumayerová ; [Autor interview] Marie Těthalová -- cze

In: Informatorium 3-8 : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách -- ISSN 1210-7506 -- Roč. 21, č. 7 (2014), s. 8-10.

Rozhovor se dvěma učitelkami angličtiny v mateřské škole a na prvním stupni základní školy v České Lípě. Škola obdržela několik ocenění za výuku angličtiny. Učitelky hovoří a tom, jak staré děti se mají učit cizí jazyk, jak nereálné mohou být představy rodičů, jak vyučují výslovnost, jakou kvalifikaci by měla mít učitelka cizího jazyka, jakou výhodu mají děti na prvním stupni, pokud už se učily cizí jazyk v mateřské škole atd. Úspěšnost dětí z České Lípy v mezinárodních soutěžích.

mateřská škola ; první stupeň ; výuka ; cizí jazyk ; angličtina ; kvalifikace ; předškolní dítě ; základní škola

ABA012


2. Totální inkluze není na pořadu dne / [Total inclusion is not the topic of the day] / Jiří Kantor ; [Autor interview] Radek Musílek -- cze

In: Můžeš : noviny o svépomoci zdravotně postižených -- ISSN 1213-8908 -- Roč. 22, č. 9 (2014), s. 8-10.

Rozhovor o současnosti a blízké budoucnosti inkluzivního vzdělávání postižených dětí v České republice. Školský systém se postupně transformuje a přibližuje k inkluzi, ale k tzv. totální inkluzi, s níž se lze setkat např. v USA, naše školství určitě nespěje. Očekává se sice určitá redukce speciálních škol, k jejich úplnému zrušení by z tradičních a jiných důvodů nemělo (alespoň v blízké budoucnosti) dojít.

postižený ; žák ; vzdělávání ; integrace žáka ; speciální škola ; speciální školství ; současnost ; budoucnost ; školská politika ; názor ; Česká republika ; inkluze

ABA012


3. Standard a kariérní systém učitele: problémy předložené koncepce v širších souvislostech / [Standard and career system of teacher: problems of introduced conception in general connections] / Tomáš Janík, Vladimíra Spilková, Michaela Píšová -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Pedagogická orientace -- ISSN 1211-4669 -- Roč. 24, č. 2 (2014), s. 259-274.

Diskuse o učitelské profesi a vzdělávání učitelů v posledních 20 letech. Standard a kariérní systém učitele - koncepce z Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV). Zveřejnění koncepce v prosinci 2013. Distancování fakult od předložené podoby kariérního systému. Cílem diskusního příspěvku je prohloubit výklad této problematiky. V koncepci NIDV je základním principem gradace kvality/profesionality rozsah učitelova působení mimo třídu. Dle názoru fakult by základním principem gradace měla být kvalita učitelovy práce se žáky ve třídě. Dále podle NIDV je cílem kariérní postup, jeho vztah k profesnímu růstu není vymezen. Podle názoru fakult by měl být cílem profesní růst učitele jakožto základní podmínka pro kariérní postup.

učitel ; profesní dráha ; vzdělávání učitelů ; diskuse ; návrh reformy ; služební věk ; Národní institut pro další vzdělávání ; kariérní systém pedagogických pracovníků

ABA012


4. Jak učíme finanční gramotnosti / [How we teach financial literacy] / Lucie Jandová -- cze

In: Rodina a škola : časopis pro všechny rodiče a učitele -- ISSN 0035-7766 -- Roč. 61, č. 7 (2014), s. 3.

Autorka článku informuje o průběhu a výsledcích šetření v rámci projektu Finanční gramotnost do škol, které se zaměřovalo na metodické zázemí začleňování finanční gramotnosti na základních a středních školách. On-line dotazníkový průzkum zkoumal především využívání didaktických pomůcek, metod a forem výuky. Výstupy včetně grafického zpracování na www.financnigramotnostdoskol.cz.

základní škola ; střední škola ; výuka ; obsah výuky ; spotřebitelská výchova ; vyučovací metoda ; forma výuky ; projekt ; didaktická kontinuita ; finanční gramotnost ; finanční vzdělávání

ABA012


5. Má se v dějepise hodnotit minulost? / [Should the past be assessed in history lessons?] / Kamil Činátl -- cze

In: Rodina a škola : časopis pro všechny rodiče a učitele -- ISSN 0035-7766 -- Roč. 61, č. 7 (2014), s. 22-24.

Tématem příspěvku je výuka soudobých dějin v hodinách dějepisu a otázka, zda mají žáci při výuce hodnotit minulost. Rámcové vzdělávací programy při popisu cílového zaměření vzdělávací oblasti spojují dějepis s utvářením pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou zkušenost. Autor článku (bývalý učitel dějepisu, dějepisnému vzdělávání se nyní věnuje v Ústavu pro studium totalitních režimů) posuzuje školní praxi, nabízí konkrétní řešení a také inspiraci ze zahraniční didaktiky dějepisu. Připojuje dva praktické příklady do výuky (historie 50. let 20. století) a uvádí zdroje pro výuku.

základní škola ; dějepis ; výuka ; cíl výuky ; historické hledisko ; dějiny dvacátého století ; názor ; hodnocení ; rámcový vzdělávací program ; didaktika ; výchovně vzdělávací praxe

ABA012


6. Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků / [Plan of further education of educational workers] / Monika Puškinová -- cze

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 11, č. 8 (2014), s. 12-15.

Cílem článku je připomenout povinnosti ředitele školy související s plánem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP), které plynou ze zákona, a těch, které zákon přímo nepředepisuje, avšak souvisí s působením ředitele školy jako manažera. Povinnost ředitele vydat plán DVPP, postup před vydáním plánu DVPP a jeho obsah, prohlubování a zvyšování kvalifikace pedagogického pracovníka a zásady poskytování dnů volna na samostudium. V příspěvku jsou uvedeny odkazy na platné právní předpisy.

plánování ve školství ; vzdělávání ; vyučující personál ; ředitel školy ; další vzdělávání učitelů ; legislativa ; školská legislativa ; řízení školy ; zlepšení ; kvalifikace ; studium při zaměstnání ; povinnost ; manažer ; pracovní volno ; samostudium ; komentář

ABA012


7. Jak na školní družinu. [Managing after school care centre.. Part 1 - Who?] / Část první – Kdo? / Irena Trojanová -- cze

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 11, č. 8 (2014), s. 31-33.

První díl příspěvku pojednává o tom, kdo bude stát v čele školní družiny a bude řediteli oporou. Postavení a pracovní náplň zástupce ředitele pro školní družinu, organizační fungování školní družiny, vyhodnocení spolupráce třídních učitelů a vychovatelů jsou další témata příspěvku.

školní družina ; řízení školy ; organizace výuky ; ředitel ; manažerský personál ; role ; učitelský status ; pracovní požadavky ; pracovní podmínky ; hodnocení učitele ; spolupráce ; třídní učitel ; vychovatel ; zástupce ředitele

ABA012


8. Dítě s ADHD ve škole, aneb, Jak na ně / [Child with ADHD at school, or, How to treat them] / Markéta Krčmářová -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 5

In: Školní poradenství v praxi -- ISSN 2336-3436 -- Roč. 01, č. 1 (2014), s. 24-25.

Autorka textu je učitelkou, výchovnou poradkyní a matkou dítěte s ADHD. Shrnuje pedagogické postupy a zásady, které používá ve své praxi, a které vycházejí z vlastních zkušeností. Nejprve zdůrazňuje předpoklady pro společnou řeč školy a rodičů. Předkládá ukázku ze svého plánu spolupráce rodiny a školy a postup, jak pracovat s dětmi s ADHD. V závěru se zmiňuje o tom, čeho se vyvarovat při jednání s rodiči a při práci s dětmi s poruchou chování.

škola ; učitel ; výchovný poradce ; výchovný program ; vztah rodiče-učitel ; porucha chování ; hyperaktivita ; lehká mozková dysfunkce ; nesprávné chování ; spolupráce ve výchově ; výchovné poradenství ; komunikace ; ADHD

ABA012


9. Přehled platných metodických pokynů a dalších dokumentů MŠMT / [Overview of existing guidelines and other documents of the Ministry of Education] / Monika Puškinová -- cze

In: Školní poradenství v praxi -- ISSN 2336-3436 -- Roč. 01, č. 1 (2014), s. 12-13.

Přehled základních metodických pokynů, stanovisek, informací MŠMT v rozpětí let 2002-2014, které jsou důležité pro výchovné poradce. Základní dokumenty a informace vydané MŠMT, které jsou důležité pro činnost výchovného poradce, jsou zveřejňovány zejména ve věstnících MŠMT, sekci základní vzdělávání a speciální vzdělávání.

poradenství ; základní škola ; speciální škola ; výchovný poradce ; dokument ; metodika ; směrnice ; ministerstvo školství ; 2002-2014

ABA012


10. Poradenská podpora žáků se specifickými poruchami učení na 2. stupni základních škol a metodická podpora jejich učitelů / [Advisory support for pupils with specific learning difficulties at lower secondary schools and methodological support for their teachers] / Zuzana Bodnárová -- cze

In: Školní poradenství v praxi -- ISSN 2336-3436 -- Roč. 01, č. 1 (2014), s. 28-29.

Informace o projektu DYS-centra® Praha o.s., který je realizován od července 2013. Projekt je zaměřen na žáky 2. stupně základních škol, jimž byly diagnostikovány specifické poruchy učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie a dyskalkulie), a jejich učitele. Cílem projektu je naplnění tří klíčových aktivit - 1) diagnostická, poradenská a konzultační práce s žáky se SPU, 2) vytvoření metodických materiálů pro učitele, 3) vzdělávání učitelů 2. stupně a poskytování konzultací v oblasti SPU. Více informací na www.dyscentrum.org.

projekt ; poradenství ; základní škola ; druhý stupeň ; metodika ; speciální vzdělávací potřeby ; speciálně pedagogické centrum ; dysfunkce ; dysgrafie ; dyskalkulie ; dyslexie ; dysortografie ; 2013

ABA012


11. Česká republika bude mít svého školského ombudsmana / [Czech Republic will have its own school ombudsman] / Eduard Zeman ; [Autor interview] Olga Šedivá -- cze

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 22, č. 26 (2014), s. 3.

Rozhovor s novým školským ombudsmanem, který se ujímá funkce 15. září 2014. Hlavní úkol a funkce: řešení nedostatků ve fungování běžného úředního vyřizování (např. stížností) a funkce odvolacího místa pro práci všech školských institucí. První podněty k řešení.

úředník ; jmenování ; právo ; odvolání ; činnost ; nedostatek ; Česká republika ; školský ombudsman

ABA012


12. TALIS 2013 - spokojenost učitelů v zaměstnání / [TALIS 2013 - satisfaction of teachers in employment] / Vendula Kašparová, Česká školní inspekce -- cze

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 22, č. 27-28 (2014), s. 20-21.

Srovnání spokojenosti českých učitelů v povolání s průměrem zjištěným v rámci šetření TALIS 2013. Zjišťovány byly např. klady a zápory pedagogického povolání z pohledu učitelů, prestiž povolání viděná učiteli, spokojenost s volbou tohoto povolání, spokojenost s podmínkami v konkrétní škole, souvislost se sebedůvěrou učitele apod.

spokojenost v povolání ; pedagogické povolání ; učitel ; sebehodnocení ; sebedůvěra ; status povolání ; prestiž ; výzkum ; komparace ; výsledek výzkumu

ABA012


13. Co přinese reforma financování regionálního školství? / [What will the reform of regional school system financing bring?] / Marcel Chládek ; [Autor interview] Olga Šedivá -- cze

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 22, č. 29 (2014), s. 1, 3.

Kroky ministerstva školství k přeměně systému financování regionálního školství. Srovnání normativu na žáka, rozdělení finančních prostředků na základní a na střední školství. U základních škol bude rozdělovat prostředky stát, u středního školství ze 70 % stát a ze 30 % bude rozdělení v kompetenci krajských úřadů. Uvažovaná změna financování soukromých a církevních škol. Předpokládaný rok spuštění reformy financování: 2016.

reforma ; financování ; regionální školství ; základní školství ; střední školství ; přeměna ; přidělení finančních prostředků ; ministerstvo školství ; speciální vzdělávací potřeby ; soukromá škola ; církev ; Česká republika ; 2016

ABA012


14. Praktická výuka se přesouvá do firem : [Practical instruction shifts to firms :: will dual system be a universal concept for vocational schools?] / bude duál univerzálním konceptem pro odborné školy? / Petr Husník -- cze

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 117, č. 22 (2014), s. 4-6.

Hlavní znaky německého duálního systému odborného vzdělávání učňů. Učňovské duální vzdělávání probíhá na dvou místech - v podniku, v němž má učeň postavení zaměstnance, a ve škole, v níž je normálním žákem. Podnik hradí nejen celou profesní přípravu učně, ale i mzdu za vykonanou práci, která činí v průměru třetinu mzdy začínajícího zaměstnance. V článku jsou uvedeny možnosti a předpoklady, za kterých by se prvky německého duálního vzdělávání učňů daly využít i v českých podmínkách.

odborné školství ; odborné vzdělání ; učňovské školství ; příprava učňů ; duální systém ; odborná praxe ; učeň ; mzda ; vztah škola-výroba ; spolupráce ; SRN ; příklad

ABA012


15. Škola jako stavebnice : [School as a construction kit :: Centre of Vocational Preparation in Sezimovo Ústí has put through module instruction] / Centrum odborné přípravy v Sezimově Ústí vsadilo na modulovou výuku / Petr Husník -- cze

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 117, č. 23 (2014), s. 10-11.

Příklad odborné školy v Sezimově Ústí (zahrnující Vyšší odbornou školu, Střední odbornou školu a Centrum odborné přípravy), které po kurikulární reformě nekompromisně trvá na modulové výuce, jíž se naučila v programu PHARE. Základem metody je cíl každého modulu, jemuž pak učitel přizpůsobí obsah učiva, metodiku a hodnocení. Škola se rozhodla pro modulovou výuku především proto, že na jejím základě může pružně reagovat na změny v technologiích a velmi rychle přizpůsobit celoživotní učení, které je jejím pilířem.

odborné vzdělání ; odborná škola ; střední odborná škola ; vyšší odborná škola ; centrum odborné přípravy ; modulární profesní příprava ; učební modul ; profesní příprava ; forma výuky ; celoživotní vzdělávání ; Sezimovo Ústí ; příklad

ABA012


16. Učni kazí statistiky efektivity vzdělávání : [Apprentices spoil statistics on the effectiveness of education :: do we have a problem, or is it normal?] / máme problém, nebo je to naprosto normální? / Petr Husník -- cze

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 117, č. 24 (2014), s. 4-6.

Zaměstnavatelé stále častěji volají po změnách v učňovském školství. Učni totiž vykazují nejnižší úroveň ve všech typech gramotností, velké nedostatky jsou i v jejich praktické přípravě. I atraktivita učňovského školství je ve srovnání s ostatními typy středního vzdělávání poměrně nízká, ačkoli jde o jednu z nejdražších forem vzdělávání. Ze statistik vyplývá, že absolventi oborů s výučním listem mají nejvyšší míru nezaměstnanosti a se svým vzděláním nejsou spokojeni.

učňovské školství ; odborné školství ; odborné vzdělání ; příprava učňů ; odborná praxe ; profesní příprava ; kvalita vzdělání ; efektivnost vzdělávání ; nedostatek ; nezaměstnanost ; nezaměstnanost mládeže

ABA012


17. Vzdělávání učitelů ve Finsku / [Teacher education in Finland] / Anna Konopásková -- cze

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 117, č. 25 (2014), s. 22.

Úspěšnost finského školství je založena na kvalitě vzdělávání učitelů. Jednotlivé učitelské pozice popisuje příslušný zákon.Všichni učitelé musejí absolvovat magisterské studium, s výjimkou učitelů mateřských škol, kde stačí bakalářské vzdělání. Pilířem studia je pedagogika a řízená vyučovací praxe. Protože učitelé ve Finsku mají velkou profesní svobodu a odpovědnost, jsou povinni pravidelně se vzdělávat, a to minimálně tři dny ve školním roce.

učitel ; vyučující personál ; pedagogické povolání ; kvalifikace ; vysokoškolské studium ; vzdělávání učitelů ; další vzdělávání učitelů ; stupeň vzdělání ; obsah výuky ; učitelský status ; Finsko

ABA012


Rešerši zpracovala: Mgr. LudmilaKubelková 23. 10. 2014

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018