Novinky - OSTATNÍ SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBORY - říjen 2014

1. Adamité : historie a vyhubení husitských naháčů / Jakub Jiří Jukl -- 1. vyd.

Praha : Dokořán, 2014 -- 164 s. -- cze

ISBN 978-80-7363-601-2 (brož.)

Sign.: II 112270V1

dějiny středověku ; náboženství ; sekta ; Česko ; husité ; adamité

Anotace:

Adamité neboli „naháči“ byli jednou z nejzajímavějších sekt nejen husitské doby, ale ve své podstatě celých našich dějin. Vyrostli jednak z domácí duchovní tradice, z chiliasmu (očekávání brzkého druhého příchodu Krista), jednak byli ovlivněni náboženskými proudy z ciziny. Významným impulsem pro rozvoj adamitství byla také eucharistická nauka táborského kněze Martina Húsky. Autor ve své knize mapuje dějiny této sekty od zformování Húskovy náboženské skupiny, přes její radikalizaci a vyhnání z Tábora, až po nalezení útočiště na ostrově na řece Nežárce, odkud podnikala přepady okolních městeček. Kniha nám přibližuje středověký svět s jeho duchovními i světskými spory na pozadí husitských válek.


2. Bez léčby to jde : proces přestávání s pervitinem bez odborné pomoci / Pavel Nepustil -- 1. vyd.

Brno : Masarykova univerzita, 2014 -- 121 s. -- cze

ISBN 978-80-210-6754-7 (brož.)

Sign.: II 112251V1

závislost ; toxikomanie ; drogy ; terapie ; interview ; případová studie ; Česko ; autoterapie

Anotace:

Kniha se zabývá možnostmi ukončení dlouhodobého užívání návykových látek bez odborné pomoci. Zahraniční výzkumy dostatečně prokazují, že lidí, kteří se s těmito problémy vypořádají bez pomoci odborníků, je daleko více než léčených závislých. Tato práce je jednou z prvních, která fenomén tzv. přirozeného zotavení popisuje v českém prostředí, navíc u uživatelů specificky české drogy – pervitinu. Autor realizoval devatenáct narativních rozhovorů s bývalými uživateli pervitinu, sedm z nich detailně analyzoval a jejich jedinečné příběhy nabízí v této knize.


3. Cestovní ruch : principy, příklady, trendy / Charles R. Goeldner, J.R. Brent Ritchie ; [překlad Lucie Schürerová] -- 1. vyd.

Brno : BizBooks, 2014 -- xviii, 545 s. -- cze

ISBN 978-80-251-2595-3 (váz.)

Sign.: II 112260V1

plánování ; marketing ; sociologie ; služby ; dějiny ; cestovní ruch ; strategie

Anotace:

Kniha vyčerpávajícím způsobem pojednává o cestovním ruchu ve všech jeho souvislostech, od historických kořenů po současnost s nástinem pohledu do budoucnosti; čtenáři se v ní dozvědí mnohé o tom, co to cestovní ruch vlastně je, z čeho se skládá, jaké jsou jeho dopady, jakými nástroji měříme jeho jednotlivé složky, kdo jsou lidé, kteří se v něm pohybují a kam jej směřují.


4. Diplomatické vztahy Československa a USA 1918-1968. 2. svazek, Diplomatické vztahy Československa a USA 1918-1938. Priority, diplomatická praxe a politický kontext / Milada Polišenská -- 1. vyd.

Praha : Libri, 2014 -- 719 s., [12] s. obr. příl. -- cze

ISBN 978-80-7277-494-4 (váz.)

Sign.: II 112273V1

zahraniční vztahy ; zahraniční politika ; politika ; Československo ; Spojené státy americké ; diplomacie ; 1918-1938

Anotace:

Druhý svazek studie o diplomatických vztazích. Po popisu struktury a fungování amerického Department of State a U. S. Foreign Service na jedné straně a československého ministerstva zahraničních věcí na straně druhé, kterými se zabývala autorka v prvním svazku, pokračuje analýzou diplomatických jednání o významných mezistátních dohodách. Dále se zabývá činností československých konzulátů v USA a jejich spoluprací s našimi krajany. Významnou částí publikace je podrobný přehled československé zpravodajské činnosti v USA a americké zpravodajské činnosti v Československu.


5. Když výzkum, tak kvalitativní : serpentinami bádání v terénu / Michal Pavlásek, Jana Nosková (eds.) -- Vyd. 1.

Brno : Masarykova univerzita : Etnologický ústav AV ČR, pracoviště Brno, 2013 -- 152 s. -- cze, cze slo

ISBN 978-80-210-6480-5 (Masarykova univerzita

Sign.: II 112250V1

sociální výzkum ; kvalitativní výzkum ; terénní výzkum ; interview

Anotace:

Cílem sborníku je tematizace a následná diskuse dilemat souvisejících s realizací terénních výzkumů. Dilemata a nejistoty pramení z faktu, že sociální vědec nestojí „mimo“ studovaný svět aktérů, nýbrž je jeho nedílnou součástí. Terénní (etnografický) výzkum je nástrojem hlubších kulturních poznatků a z tohoto faktu vychází legitimita jeho pozice klíčového znaku antropologie/etnologie. Kvalitativní terénní výzkum přitom zahrnuje řadu teoretických, epistemologických, metodologických a metodických linií, přístupů a pozic. O jeho reflexi, včetně metod kvalitativního sběru dat a jejich epistomologického pozadí, se pokouší tento sborník.


6. Léta padesátá ve vzpomínkách spolužáků z La Guardiova gymnázia v Praze / [text kolektiv autorů]

[S.l.] : Vega-L, 2014 -- 223 s. -- cze

ISBN 978-80-87275-68-9 (váz.)

Sign.: II 112258V1

dějiny dvacátého století ; politika ; společnost ; školství ; gymnázium ; La Guardiovo gymnázium (Praha, Strossmayerovo náměstí, Česko) ; Praha (Česko) ; vzpomínky ; století 20

Anotace:

Kniha Léta padesátá ve vzpomínkách spolužáků z La Guardiova gymnázia v Praze je ojedinělým kolektivním dílem zachycujícím osobní i společenskou situaci své doby. Vzdává hold dnešní Praze 7 s rodnou Letnou, Holešovicemii Stromovkou, pocitu svobody v nesvobodě, intelektu a mladické družnosti. Může být i historickým poučením, neboť obsahuje důkladný soubor poznámek a vysvětlivek, určených jak vrstevníkům, tak i budoucím generacím.


7. Malé ruce ve velké válce : osudy dětí za první světové války / Yury a Sonya Winterbergovi ; [z německého originálu ... přeložil Jiří Lexa] -- Vyd. 1.

Praha : Knižní klub, 2014 -- 358 s., [16] s. obr. příl. -- cze

ISBN 978-80-242-4542-3 (váz.)

Sign.: II 112275V1

dítě ; dějiny dvacátého století ; válka ; první světová válka ; příběh ; století 20

Anotace:

Autorská dvojice Yury a Sonya Winterbergovi odhaluje z deníkových zápisků a dosud nezpracovaných archivních zdrojů osudy dětí z Německa, Rakousko-Uherska, Francie, Anglie, Itálie, Belgie, Srbska, Polska, Ruska, USA, Kanady, Austrálie, Jamajky, Číny i českých zemí. Dovídáme se tak o dětských vojácích, dětech na útěku a obětech okupace, o mladičkých válečných zdravotních sestrách nebo nedospělých dezertérech a nuceně pracujících dětech. Poprvé tak máme příležitost seznámit se s jejich příběhy, jež podávají otřesný a zároveň jímavý obraz prvního světového konfliktu 20. století.


8. Multikulturalismus - ztracené paradigma? / Andrea Preissová Krejčí -- 1. vyd.

Olomouc : Univerzita Palackého, 2014 -- 202 s. -- cze

ISBN 978-80-244-4134-4 (brož.)

Sign.: II 112276V1

Romové ; menšina ; cizinec ; ideologie ; multikulturní výchova ; multikulturalismus ; antropologie

Anotace:

Cílem publikace je upozornit na možnosti znovu-promyšlení multikulturní ideologie na bázi kritického přístupu k ní a na možnosti její aplikace do sfér výchovy a vzdělávání. Chce ukázat, jak přehnaná akcentace etnické diferenciace znehodnocuje cíle multikulturalismu založené na spravedlivém přístupu i napříč jinými typy odlišností.


9. Nenechali se vyloučit : sociální vzestupy Romů v české společnosti : (kvalitativní studie) / Laura Fónadová -- Vyd. 1.

Brno : Masarykova univerzita, 2014 -- 131 s. -- cze

ISBN 978-80-210-6574-1 (brož.)

Sign.: II 112249V1

Romové ; sociální mobilita ; vzdělávání ; hodnotový systém ; sociální integrace ; sociální znevýhodnění ; případová studie ; Česko

Anotace:

Sociální šance Romů žijících v České republice jsou ve srovnání s příslušníky majority znatelně menší. Cílem této práce je představit okolnosti a životní strategie, které přispěly k tomu, že některým Romům se podaří překonat etnicky podmíněné sociální bariéry a dosáhnout vyššího socioekonomického postavení a to ve společenském kontextu, ve kterém většina Romů zůstává v nejnižších patrech sociální struktury. Na základě kvalitativních rozhovorů a následné kvalitativní analýzy kniha nabízí odpověď na otázku, jakým způsobem se podařilo zkoumaným Romům překonat etnicky podmíněné sociální bariéry a dosáhnout vyššího společenského postavení (úspěchu ve vzdělávacím systému a na trhu práce), než jaké mají jejich rodiče.


10. Poučeni z krizového vývoje : poválečná česká společnost v reflexi normalizační prózy / Alena Fialová -- Vyd. 1.

Praha : Academia, 2014 -- 297 s. -- cze

ISBN 978-80-200-2386-5 (váz.)

Sign.: II 112277V1

próza ; literatura ; společnost ; ideologie ; politika ; propaganda ; literární kritika ; normalizace ; česká literatura ; století 20

Anotace:

Autorka se zabývá úvahami na téma dějin a národní paměti, souvislosti umělecké literatury a propagandy, filmu a televize a podoby normalizační literární kritiky – vše v souvislosti s analyzovanými prozaickými díly. Jádrem práce je tematický rozbor próz z jednotlivých úseků zmíněného období a dále typologie postav a způsobu, jakým byly v tomto období reflektovány společenské vrstvy a třídy: dělníci, rolníci, buržoazie, inteligence a umělci.


11. Praha avantgardní : literární průvodce metropolí v letech 1918-1938 / Kateřina Piorecká, Karel Piorecký -- Vyd. 1.

Praha : Academia, 2014 -- 564 s. -- cze

ISBN 978-80-200-2442-8 (brož.)

Sign.: II 112279V1

literatura ; Praha (Česko) ; česká literatura ; avantgarda ; 1918-1938

Anotace:

Literární průvodce provede čtenáře českou metropolí dvacátých a třicátých let, kdy Prahou zněl jazz a noc prosvěcovaly neony. Zavede je do míst, kde byl založen Devětsil, do kaváren a barů, kde se scházeli básníci a prozaici s teoretiky, výtvarníky i architekty. Před čtenáři se otevřou dveře redakcí časopisů a nakladatelství, výstavní sály i ateliéry umělců. Výklad je vždy doplněn mikrosondou spojenou s literární osobností, událostí či dílem. Každé heslo doplňují citáty z pamětí, korespondence a literární ukázky. Součástí hesla je i dobová či současná fotografie místa, reprodukce výtvarných děl, knižních obálek, ilustrací, karikatur či dobových reklam. Knížku doprovází plán Prahy a návrh tematických vycházek.


12. Slavnosti, ceremonie a rituály v pozdním středověku / (edd.) Martin Nodl a František Šmahel -- Vyd. 1.

Praha : Nakladatelství Argo, 2014 -- 467 s. -- cze

ISBN 978-80-257-0589-6 (váz.)

Sign.: II 112284V1

dějiny středověku ; zvyk ; kultura ; Česko ; slavnost ; ceremonie ; století 14-15

Anotace:

Obsáhlá a obrazově bohatá monografie mapuje slavnosti, ceremonie a rituály, jež našly uplatnění v prostředí Českého království v období pozdního středověku.

Autorský kolektiv předních českých medievistů v ní na základě širokého spektra dochovaných pramenů, písemné i obrazové povahy, kreslí mnohovrstevnatý obraz slavností, ceremonií a festivit, jež došly uplatnění v různých sociálních prostředích 14. a 15. století. Hlavní důraz je přitom v knize kladen na panovnické dvory, v nichž se rituály, jež povětšinou nabývaly sakrální podoby, uplatňovaly v největší míře.


13. Terénní výzkum v sociální a kulturní antropologii / Martin Soukup -- 1. vyd.

Praha : Karolinum (nakladatelství), 2014 -- 169 s. -- cze

ISBN 978-80-246-2567-6 (brož.)

Sign.: II 112245V1

terénní výzkum ; metodologie ; kulturní antropologie ; sociální antropologie

Anotace:

Publikace se uceleně věnuje metodologickým základům kulturní a sociální antropologie. Vysvětluje systematiku anglosaské antropologie i základní koncepce oboru a popisuje historické okolnosti vzniku a rozvoje jeho metod a technik. Zvláštní pozornost je věnována podrobnému popisu vybraných technik terénního výzkumu a všech jeho fází, od plánování až k jeho završení. Čtivě a přehledně napsaný text autor doplnil o postřehy založené na vlastní zkušenosti z Nové Guineje.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018