Informace z českých časopisů - č. 11/2014

Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-PK) http://www.epk.cz/ nebo v papírové podobě e-mailem na adrese studovna@npmk.cz nebo kubelkova@npmk.cz.


1. Studenti, kteří odcházejí = [] / Leaving Students : kvantitativní analýza nedokončených vysokoškolských studií : Quantitative Analysis of University Dropouts / Petr Fučík, Lenka Slepičková -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku -- ISSN 1210-6658 -- Roč. 22, č. 1 (2014), s. 24-54.

Zaměření a výsledky našich i zahraničních výzkumů věnujících se příčinám nedokončení vysokoškolského studia. Cíle, metody a výsledky výzkumu, který analyzoval data z databáze studentů ukončujících studia na jedné české univerzitě. Výzkum hledal odpovědi na tři otázky: 1) V jaké životní situaci se nacházejí studenti v době (předčasného) ukončení studia, 2) Jakou roli v ukončení studia hraje skutečnost, že student nestuduje jím preferovaný obor, a jakou roli hraje nesoulad mezi jeho schopnostmi a nároky vysokoškolského studia a 3) Jak často je ukončení studia zároveň celkovým odchodem z terciárního vzdělávání.

nedokončení studia ; vysokoškolské studium ; vysoká škola ; student ; studijní obor ; postoj studenta ; dovednost studovat ; pedagogický výzkum ; analýza ; výsledek výzkumu

ABA012


2. Vědecká expedice : [Scientific expedition :: how to engage all pupils in the instruction] / jak zapojit do výuky opravdu všechny žáky / Lenka Dvořáková -- cze

In: Komenský : časopis pro učitele základní školy -- ISSN 0323-0449 -- Roč. 139, č. 1 (2014), s. 36-41.

Článek seznamuje s tříměsíčním projektem pro žáky 6. ročníků Tyršovy základní školy v Brně. Ten zajímavým způsobem umožnil propojit výuku českého jazyka, informatiky, občanské výchovy a výtvarné výchovy. Tříčlenné skupinky žáků odjely prostřednictvím hry na fiktivní vědeckou výpravu a učitelé fungovali pouze jako poradci a pomáhali žákům dosáhnout cíle. Žáci se kromě probírané látky naučili nejen lépe spolupracovat a komunikovat ve skupině, ale také se postupně vyjadřovat i před ostatními lidmi.

čeština ; informatika ; občanská výchova ; výtvarná výchova ; výuka ; forma výuky ; skupinová práce ; projektová metoda ; učení bádáním ; hra ; role učitele ; žák ; komunikace ; rozvíjení schopností ; základní škola ; Brno ; ročník 6

ABA012


3. Soukromé doučování a vzdělávací politiky v Evropě / [Private supplementary tutoring and education policies in Europe] / Vít Šťastný -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Pedagogická orientace -- ISSN 1211-4669 -- Roč. 24, č. 3 (2014), s. 353-374.

Definice soukromého doučování a jeho možné implikace pro formální vzdělávací systém a jeho spravedlnost. Představení Brayovy typologie vzdělávacích politik ve vztahu k soukromému doučování a její vývoj v čase. Aktuální situace a postoj k soukromému doučování v ČR a v některých evropských zemích (Francie, Litva, Německo, Slovensko, Chorvatsko).

soukromé vzdělávání ; doučování ; systém výchovy a vzdělávání ; školství ; školská politika ; Česká republika ; Evropa

ABA012


4. Co změnit na práci asistentů pedagoga? / [What Needs to Be Changed in the Work of Teaching Assistants?] / Zbyněk Němec, Klára Šimáčková-Laurenčíková, Vanda Hájková -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Pedagogika : časopis pro vědy o vzdělávání a výchově -- ISSN 0031-3815 -- Roč. 64, č. 2 (2014), s. 200-211.

S příklonem k inkluzivnímu modelu ve vzdělávání roste i počet pedagogických asistentů v běžných školách. Ve vymezení kompetencí asistentů stále přetrvávají četné nejasnosti. Autoři článku se soustřeďují na preferované změny v práci asistentů z pohledu několika skupin aktérů vzdělávacího procesu. Větší prostor v práci asistenta by měl být věnován společným přípravám s učiteli, komunikaci s rodinami žáků nebo doprovodu žáků na akce odehrávající se v rámci vyučování mimo prostředí školy.

asistent ; stupeň vzdělání ; učitel ; vyučující personál ; speciální vzdělávací potřeby ; žák ; základní škola ; pracovní požadavky ; inkluzivní vzdělávání

ABA012


5. Německá souhrnná škola - Gesamtschule / [The German Comprehensive School - Gesamtschule] / Miroslava Váňová -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Pedagogika : časopis pro vědy o vzdělávání a výchově -- ISSN 0031-3815 -- Roč. 64, č. 2 (2014), s. 226-237.

Studie pojednává o tzv. souhrnné škole ve Spolkové republice Německo, o důvodech jejího vzniku v šedesátých letech 20. století, o jejích cílech, o vývojových peripetiích ovlivněných často politickou situací, o výzkumech zjišťujících její efektivitu a o jejím současném postavení v německém školském systému. Souhrnná škola se dostává do konkurenčního boje s ostatními typy škol a stává se obohacením školského systému, protože z nutnosti bojovat o svoji existenci přináší neustálé pedagogické a didaktické inovace.

souborná střední škola ; školská politika ; nižší střední škola ; systém výchovy a vzdělávání ; rovnost možností ; SRN

ABA012


6. A k čemu jsou vlastně ty tablety ve školách dobré? / [And what are the tablets in schools good for?] / Nakladatelství Fraus -- cze

In: Rodina a škola : časopis pro všechny rodiče a učitele -- ISSN 0035-7766 -- Roč. 61, č. 8 (2014), s. 21.

Tablet se může stát pro žáky smysluplným nástrojem jejich vzdělávání teprve pod vedením učitele a používáním didakticky zpracovaného vzdělávacího obsahu. Proto ministerstvo školství nabízí školám projekt Výzva 51, jehož smyslem je vzdělávání pedagogů pro využívání moderních technologií ve výuce. Nakladatelství Fraus poskytuje školám profesionálně zpracovaný výukový materiál - digitálně zpracované učebnice v tabletu (i-učebnice, systém FlexiLearn, Flexibooks a mobilní aplikace Fraus Media). Díky používání interaktivních materiálů se výuka stává zajímavější a atraktivnější pro žáky i učitele.

základní škola ; pomůcky žáka ; informační technologie ; přenosný počítač ; didaktické využití počítače ; Internet ; aktivní metoda ; výukový software ; vyučovací metoda ; vzdělávací technologie ; tablet ; elektronická učebnice

ABA012


7. Výchova k finanční gramotnosti v českých školách / [Financial literacy education in Czech schools] / Jana Palečková -- cze

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 11, č. 9 (2014), s. 20-21.

Důvody pro zavedení finančního vzdělávání na celonárodní úrovni v České republice a zveřejnění výsledků zúčastněných zemí šetření úrovně finanční gramotnosti patnáctiletých žáků v rámci základního vzdělávání PISA 2012, kterého se kromě České republiky účastnilo dalších 17 zemí z celého světa, jsou hlavní témata příspěvku.

výchova ; financování ; gramotnost ; způsobilostní minimum ; vzdělávání ; mezinárodní spolupráce ; mezinárodní vztahy ; komparace ; výzkum ; výsledek výzkumu ; úroveň vědomostí ; základní vzdělání ; základní škola ; test ; schopnost ; spotřebitelská výchova ; PISA ; Česká republika ; finanční vzdělávání ; věk 15 ; 2012

ABA012


8. S výchovou k technickým předmětům by se mělo začít u předškoláků, říká Jiří Zajíček, ředitel Masarykovy střední školy chemické v Praze / [Technical education should start at pre-school age, says Jiří Zajíček, director of the Masaryk Secondary Chemical School in Prague] / Jiří Zajíček ; [Autor interview] Olga Šedivá -- cze

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 22, č. 33 (2014), s. 3.

Rozhovor s předsedou Unie školských asociací a ředitelem střední odborné školy o příčinách propadu zájmu o technické obory mezi žáky a možnostech zlepšení situace na příkladu chemie. Potřeba přijetí komplexních opatření včetně legislativních změn a navýšení investic do vybavení odborných učeben. Potřeba zavést polytechnickou výchovu už v mateřských školách a na 1. stupni ZŠ. Přehled aktivit Masarykovy střední školy chemické v Praze zaměřených na podchycení zájmu žáků základních škol. Další aktivity: workshopy Národního technického muzea s chemickou a přírodovědnou tematikou aj.

zájem ; nedostatek ; technický předmět ; technické vzdělání ; technické studium ; polytechnická výchova ; chemie ; motivace ; předškolní věk ; mateřská škola ; základní škola ; první stupeň

ABA012


9. Školský zákon čekají po deseti letech změny / [Education Act is to be changed after 10 years] / Olga Šedivá -- cze

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 22, č. 31 (2014), s. 3.

Z projednávání návrhu novely školského zákona, která by měla platit od ledna 2015, ve školském výboru Poslanecké sněmovny. Změny se týkají hlavně žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, registru pedagogických pracovníků, povinné školní docházky a spádových škol, ukončování středního vzdělávání nebo pracovního poměru ředitelů škol.

školský zákon ; návrh zákona ; speciální vzdělávací potřeby ; povinná školní docházka ; ředitel školy ; ukončení školy ; střední škola ; středoškolské vzdělání

ABA012


10. Jednotné přijímací zkoušky na střední školy pilotně již v roce 2015 / [Pilot stage of standardized entrance examinations to upper secondary school already in 2015] / Olga Šedivá -- cze

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 22, č. 30 (2014), s. 3.

Stanovisko ředitelů vybraných středních škol k plánovanému zavedení jednotných přijímacích zkoušek na všechny typy středních škol a k přípravě rozdílných státních maturit pro gymnázia a pro střední odborné školy. V roce 2015 budou jednotné přijímací zkoušky vyzkoušeny na pilotních školách, od roku 2016 by měly být zavedeny celoplošně.

přijímací zkouška ; střední škola ; státní maturita ; gymnázium ; střední odborná škola ; názor ; postoj ; ředitel školy

ABA012


11. Zvýšení platů vnímáme jako první krok k nápravě chyb v odměňování pedagogů, říká František Dobšík, předseda ČMOS pracovníků školství / [We appreciate rise of salaries as the first step to right the wrongs in teacher remuneration, says the chairman of school trade unions František Dobšík] / František Dobšík ; [Autor interview] Karla Tondlová -- cze

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 22, č. 32 (2014), s. [1], 4.

Stanovisko odborů ke schválení zvýšení platů zaměstnancům veřejné správy a služeb včetně pracovníků školství. Zúžení okruhu osob, u nichž je možné využít tzv. plovoucí tarify a nepřihlížet přitom k délce jejich praxe. Plánované zvýšení platů nepedagogických a pedagogických zaměstnanců škol. Tabulka se stupnicí platových tarifů pro pedagogy platných od listopadu 2014.

odbory ; odborová organizace ; postoj ; názor ; plat ; vyučující personál ; učitel ; nepedagogický personál

ABA012


12. Jak rozvíjet grafomotoriku dětí - problém nejen českých škol / [How to develop children's graphomotorics - problem of (not only) Czech schools] / Olga Široká ; [Autor interview] Kubiková, Simona -- cze

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 22, č. 32 (2014), s. 10.

Rozhovor se speciální pedagožkou věnující se problematice rozvíjení grafomotoriky (GFM) u dětí. Důležitost rozvíjení GFM již v předškolním věku. Zhoršující se grafický projev a zručnost současných dětí. Co nejvíce ovlivňuje a formuje GFM. Význam rodinného zázemí. Kritický názor na písmo Comenia Script. Význam ručního psaní v dnešní přetechnizované době.

speciální pedagog ; názor ; grafomotorika ; rozvíjení schopností ; působení ; rodinné prostředí ; písemný projev ; písmo ; Comenia Script

ABA012


13. MŠMT chystá reformu odborného vzdělávání / [Ministry of Education has been preparing reform of vocational education] / Petr Husník -- cze

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 117, č. 28 (2014), s. 18-19.

Výčet změn v odborném školství, které připravuje ministerstvo školství. Jednotné přijímací zkoušky do všech maturitních oborů (často se totiž stává, že školy berou každého, kdo podá přihlášku). Povinný výuční list pro absolventy, kteří úspěšně zvládli závěrečnou zkoušku. Podpora profesního růstu na základě mistrovských zkoušek, které zájemcům umožní studovat na technických vysokých školách podobně jako v Německu atd.

odborné školství ; odborné vzdělání ; učňovské školství ; příprava učňů ; přijímací zkouška ; závěrečná zkouška ; zkušební systém ; střední odborná škola ; další vzdělávání ; přechod ze střední na vysokou školu ; technická vysoká škola ; školská politika ; výuční list ; mistrovská zkouška

ABA012


14. Proč začínat znovu pokaždé, když přijde nový ministr? / [Why to start again from the very beginning with every new minister?] / Světlana Sojková ; [Autor interview] Martin Kovalčík -- cze

In: Zvoní! : časopis o inkluzivním vzdělávání -- Roč. 1, č. 1 (2013), s. 10-11.

Zkušenosti se sloučením tří sokolovských základních škol ze sedmi, z nichž jednu navštěvovalo 90% žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí. Opatření přijatá sokolovským odborem školství a kultury k eliminaci problémů doprovázejících tento krok. Výsledky dotazníkového šetření zaměřeného na klima ve sloučených školách.

zkušenost ; slučování škol ; sociálně znevýhodněný ; základní škola ; klima školy ; dotazník

ABA012


Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková 19. 11. 2014

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018