Portfolio a jeho využití v hodnocení žáků, studentů i učitelů

Tematická rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-PK) http://www.epk.cz/ (elektronická nebo papírová forma) nebo e-mailem na adrese petrovicova@npmk.cz (pouze papírová forma).


1. Dokumentační portfolio [Documentation portfolio] / Jana Straková -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Moderní vyučování : Časopis pro nové programy v českém základním školství -- ISSN 1211-6858 [CZ] -- Roč. 12, č. 1 (2006), s. 6-7.

Dokumentační portfolio jako primární zdroj hodnocení práce žáka. Součásti tohoto portfolia - soubory žákovských prací, záznamy učitele. Podíl žáků na výběru složek dokumentačního portfolia. Hodnocení obsahu portfolia. Článek obsahuje ukázky z konkrétních materiálů pro hodnocení žáků užívaných v australských školách.

žák ; hodnocení ; hodnocení žáka ; metoda hodnocení ; dokumentace žáka ; portfolio

ABA012


2. Fostering self-regulated learning with portfolios in schools and higher education [Podpora sebeřízeného učení s portfolii ve školách a vysokoškolském vzdělávání] / Michaela Gläser-Zikuda, Jan Fendler, Julia Noack, Sasha Ziegelbauer -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Orbis scholae -- ISSN 1802-4637 -- Roč. 5, č. 2 (2011), s. 67-78.

Portfolio jako efektivní přístup pro sebeřízené učení na různých úrovních vzdělávání. Proces plánování, dokumentace, reflexe individuálních učebních aktivit jsou hlavní problematikou využití portfolia. V příspěvku se autoři zabývají dvěma tématy: 1) zlepšení sebeřízeného učení a učebních kompetencí, 2) aspekty hodnocení s využitím portfolia. Článek obsahuje tři studie - jak je využíváno portfolio ve výuce fyziky, ve vzdělávání učitelů a výuková portfolia ve vysokoškolském vzdělávání.

učení ; učební pomůcka ; portfolio ; sebehodnocení ; fyzika ; vzdělávání ; vzdělávání učitelů ; vysokoškolské vzdělání ; způsobilost ; efektivnost vzdělávání ; Jena (Germany) ; sebeřízené učení

ABA012


3. Jak učitel pozná, že učí dobře? : zpětná vazba pomáhá učitelům profesně růst [How does teacher recognize that he teaches well? : feedback helps teachers in professional growth] / Markéta Grulichová -- cze

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 17, č. 2 (2009), s. 5.

Významná role pravidelné, cílevědomé a formativní zpětné vazby při zlepšování práce učitelů. Zkušenosti ředitele základní školy se systémem hodnocení pedagogických pracovníků, který vznikl jako vedlejší produkt při tvorbě školního vzdělávacího programu. Škola si stanovila kritéria mistrovské práce učitele, učitelé si vedou portfolia, mají na každý rok stanoveny dva nebo tři konkrétní cíle v oblasti profesního růstu a jsou motivování k tomu, aby na své vyučovací hodiny, v nichž používají nové metody práce, zvali ředitele, ale i kolegy z vlastní školy nebo jiných škol.

hodnocení učitele ; hodnotící kritérium ; portfolio ; učitel ; základní škola ; zpětná vazba ; motivace ; zlepšení ; inovace ve vzdělávání


4. Mutual feedback in e-portfolio assessment : an approach to the netfolio system [Vzájemná zpětná vazba v elektronickém hodnocení pomocí portfolia: přístup k systému netfolia] / Elena Barbera -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy: 33

In: British journal of educational technology -- ISSN 0007-1013, -- Roč. 40, č. 2 (2009), s. [342]-357.

Představení alternativní aplikace elektronického portfolia při hodnocení univerzitních studentů. Od tradičního konceptu elektronického portfolia se netfolio liší tím, že umožňuje spolupráci studentů, vzájemné posuzování a porovnávání výsledků jejich práce a zlepšování učení.

portfolio ; počítač ; hodnocení studenta ; vzájemné učení mezi vrstevníky ; zpětná vazba ; student ; univerzita ; vrstevnická skupina ; komparace ; zlepšení ; učení

ABA012


5. Portfolio středoškoláka - cesta od výsledků k procesu vzdělávání [Portfolio of secondary school student - way from achievement to educational process] / Břetislav Kožušník -- cze

In: Člověk a výchova : časopis pro pedagogiku Rudolfa Steinera -- Roč. 2011, č. 3 (2011), s. 22-23.

Čtyři pilíře vzdělávání (podle zprávy OECD z r. 1996): učit se učit, učit se jednat, učit se žít s ostatními a učit se být. Tyto dovednosti nelze vyjádřit známkami. Jedna z možností, jak vzbudit v žácích dlouhodobý zájem o poznávání světa, je nově pojaté portfolio - má funkci hodnotící a prezentační. Obsahuje popis projektu ze strany žáka a školy, žákův popis vlastních aktivit, žákovo vlastní hodnocení a hodnocení ze strany učitele. Žáci waldorfských škol jsou hodnoceni na těchto principech.

waldorfská pedagogika ; hodnocení žáka ; dovednost ; učení ; portfolio ; střední škola

ABA012


6. Special educational needs, e-learning and the reflective e-portfolio : implications for developing and assessing competence in pre-service education [Speciální vzdělávací potřeby, e-learning a reflektivní e-portfolio: dopady na rozvoj a hodnocení kompetencí ve vzdělávání učitelů] / Jackie Lambe, Victor McNair, Ron Smith -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Journal of education for teaching : international research and pedagogy -- ISSN 0260-7476 -- Roč. 39, č. 2 (2013), s. [181]-196.

Využití elektronického portfolia (e-portfolio) k jednoročnímu hodnocení studia budoucích učitelů po absolutoriu učitelského vzdělávání zaměřeného na speciální vzdělávací potřeby. Výzkum spektra učitelských kompetencí, kdy byli respondenti vyzváni, aby vytvořili svá vlastní e-portfolia na podkladě svého učení a vývoje během posledního roku studia. Zkušenosti z vytváření vlastních e-portfolií a postoje k jeho využití pro hodnocení průběhu studia. Výzkum probíhal v Severním Irsku.

vzdělávání učitelů ; speciální vzdělávací potřeby ; portfolio ; počítač ; působení ; způsobilost ; hodnocení studenta ; výzkum ; Severní Irsko

ABA012


7. Srdíčko uprostřed paneláků : církevní mateřská škola pro děti věřících i nevěřících rodičů [Little Heart amidst housing estate : denominational kindergarten for children of believing and non-believing parents] / Eva Kuchyňková ; [Autor interview] Jaroslava Štefflová -- cze

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 117, č. 29 (2014), s. 10-11.

Příklad mateřské školy Srdíčko v Praze 5, kde ve výchovně - vzdělávacím procesu podpůrně využívají celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta. Tento směr, který vznikl v 70. letech 20. století v Bavorsku, vychází z křesťanského pojetí člověka a prožitkové pedagogiky. Děti se nové neučí, ale nové spolu s učitelkou prožívají. Celý pozdější život v Srdíčku dokumentuje portfolio, které je založeno každému dítěti hned při jeho nástupu do školky.

mateřská škola ; církevní škola ; křesťanská výchova ; předškolní výchova ; předškolní dítě ; předškolní věk ; pedagogika zážitku ; pedagogika ; vyučovací metoda ; portfolio ; dokumentace žáka ; Kett, Franz ; Kett, Franz ; Praha ; příklad

ABA012


8. Třídní schůzky trochu jinak [Parental meetings in a different way] / Barbara Hansen Čechová -- cze

In: Rodina a škola : časopis pro všechny rodiče a učitele -- ISSN 0035-7766 -- Roč. 58, č. 8 (2011), s. 14-15.

Kromě klasických třídních schůzek se na mnohých školách začínají organizovat konzultace za přítomnosti rodičů, žáka a učitele. Jak tyto konzultace probíhají a jaký je jejich smysl? Autoři Košťálová, Míková a Stang ve své knize Školní hodnocení žáků (Portál, 2009) doporučují využívat dokumentační portfolio. První slovo má žák, který ukazuje, co všechno se naučil, dále rodiče se svými názory a pak teprve hodnotí práci žáka učitel. Konzultace posilují zodpovědnost dítěte a odpadají zbytečná nedorozumění mezi rodiči a učiteli.

rodiče ; učitel ; žák ; konzultace ; postoj rodičů ; postoj učitele ; postoj žáka ; hodnocení žáka ; hodnotící kritérium ; portfolio ; spolupráce ve výchově ; vztah učitel-žák ; vztah rodiče-učitel

ABA012


9. Využití portfolia dítěte jako diagnostického nástroje při přechodu z MŠ na ZŠ [Using child's portfolio as a diagnostic too during the transition from kindergarten to primary school] / Iva Hegrová -- cze

In: Komenský : časopis pro učitele základní školy -- ISSN 0323-0449 -- Roč. 138, č. 4 (červen) (2013/2014), s. 47-50.

Smyslem portfolia je mapování dítěte prostřednictvím obsahové analýzy produktů dítěte a různých záznamů o něm (obrázky, kresby, fotografie, pracovní listy, poznámky, různé dokumenty ilustrující pokroky dítěte aj.). Portfolio má několik funkcí, od nichž se odvíjí jeho typ: sběrné, výběrové a diagnostické. V článku jsou uvedeny zkušenosti učitelky mateřské školy s využitím porfolia jako diagnostického nástroje při přechodu dítěte z mateřské na základní školu.

mateřská škola ; dokumentace žáka ; portfolio ; předškolní dítě ; předškolní věk ; hodnocení ; posudek ; přechod z mateřské na základní školu ; školní zralost ; vývoj dítěte ; pedagogická diagnostika ; zkušenost

ABA012


10. Žiacke portfólio - nástroj rozvoja žiaka a učiteľa [Pupil's portfolio - tool for the development of pupil and teacher] / Klára Vranaiová -- slo -- Obsahuje bibliografické odkazy: 9

In: Pedagogické rozhľady : odborno-metodický časopis -- ISSN 1335-0404 -- Roč. 23, č. 3 (2014), s. 10-13.

Portfolio jako módní trend současné pedagogiky i nástroj podpory procesů učení se. Typy portfolií podle jejich účelu, obsahu a cíle, podle toho, kdo do nich vybírá materiály nebo hodnotí jejich obsah, podle funkce a účelu hodnocení. Fáze práce s portfoliem: plánování, vytváření sbírky, vedení dialogu, prezentování portfolia, spolupráce s rodiči a odborníky.

portfolio ; dokumentace žáka ; metodika ; pomoc ; proces učení ; rozvíjení schopností ; žák ; učitel ; hodnocení

ABA012


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018