Informace ze zahraničních časopisů č. 01/2015

Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronicképedagogické knihovny (e-PK) http://www.epk.cz/ nebo v papírové podoběe-mailem na adrese studovna@npmk.cznebo kubelkova@npmk.cz.


1. Školské reformy 1997 a 2008 z hľadiska gymnaziálneho učiva (matematika).Část 2 [Educational reforms 1997 and 2008 from the aspect of grammar school subject matter (mathematics). Part 2] / VladimírStrečko -- slo -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Academia : súčasnosť a perspektíva vysokých škôl -- ISSN 1335-5864 -- Roč. 25, č. 2-3 (2014), s. 27-59.

Pokračování příspěvku, který reaguje na situaci ve výuce matematiky na gymnáziu po uskutečněných školských reformách na Slovensku v letech 1997 a 2008. Vzniká tak přehled o úrovni matematických vědomostí současného a minulého absolventa gymnázia. Autor uvádí okruhy učiva a v tabulkách porovnává vyučovací cíle pro rok 1997, 2008 a požadavky na vědomosti pro maturitu 2009. V závěru hodnotí reformu 2008, celkovou úroveň matematiky a uvádí vlastní návrhy a doporučení.

gymnázium ; střední školství ; matematika ; kurikulum ; znalost ; školská legislativa ; školská reforma ; úroveň vědomostí ; absolvent ; maturita ; cíl výuky ; komparace ; názor ; Slovensko ; 1997 ; 2008

ABA012


2. Ichmöchtewissen, wiedudenkst! :diagnostische Gespräche mit Kindernführen [Chtěla bych vědět, jak přemýšlíš! : vést diagnostické rozhovory s dětmi] / Juliane Leuders -- ger -- Obsahuje bibliografické odkazy: 5

In: Grundschulunterricht Mathematik -- ISSN 1865-4983 -- Roč. 61, č. 4 (2014), s. 12-15.

Rozhovory učitele (učitelky) s dětmi jsou součástí každého vyučování. Příspěvek ukazuje, jak mohou být rozhovory pro učitele co nejvíce informativní, aniž by žáka zatěžovaly. Typické situace v rozhovorech (např. objasnění cílů daného tématu výuky, vysvětlení počátečního neúspěchu žáka při řešení obtížné úlohy). Jak má učitel zacházet s žákem, který s ním nechce komunikovat, a jak se může vyjádřit k chybám žáka ve výuce.

matematika ; výuka ; základní škola ; komunikace ; učitel ; žák ; rozvoj osobnosti ; pedagogická komunikace ; chyba ; vztah učitel-žák ; reflexe

ABA012


3. Beregite planetu! : konspekt zanjatija po ekologiji dlja staršich doškol'nikov [Střežte planetu! : zaměstnání na ekologické téma pro starší předškolní věk] / S. Sabarovskaja -- rus

In: Doškol'noje vospitanije -- ISSN 0012-561X -- Roč. 86, č. 10 (2014), s. 31-35.

Ekologická výchova jako jeden z hlavních vzdělávacích úkolů dneška. Je třeba děti naučit milovat přírodu a uvážlivě využívat její bohatství. Projekt ekologické výchovy pro mateřské školy. Má za úkol formovat ekologické představy u dětí pomocí hry. Pomůcky: projektor, plátno, audionahrávka zvuků Země (zpěv ptáků, ševelení listů, voda v potoce apod.). Ukázky ekologických katastrof, didaktické hry s ekologickou tematikou. Jak se chovat v přírodě, vztah ke zvířatům a rostlinám.

ekologická výchova ; ekologie ; mateřská škola ; příroda ; živočich ; rostlina ; projekční zařízení ; zvuk ; projekt ; Rusko

ABA012


4. Adolescents' psychologicalwell-being and self-esteem in the context of relationships at school [Osobní pocit pohody a sebeúcta u adolescentů v kontextu vztahů ve škole] / Maria Sarkova, Maria Bacikova-Sleskova, Andrea Madarasova Geckova, Zuzana Katreniakova, Wim van den Heuvel, Jitse P. van Dijk -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Educational research : a review for teachers and all concerned with progress in education -- ISSN 0013-1881 -- Roč. 56, č. 4 (2014), s. [367]-378.

Školní prostředí jako důležitý faktor k vysvětlení chování adolescentů. Článek prezentuje studii, která zjišťovala, zda existuje souvislost mezi vztahy žáků s vrstevníky či učiteli a jejich osobním pocitem pohody a sebeúcty, a zda se tyto souvislosti liší v případě zkušeností s šikanou. Studie proběhla na Slovensku na vzorku více než 4500 žáků základních škol. Výsledky ukázaly na důležitost dobrých vztahů ve škole pro pocit spokojenosti, ale i v zájmu vyhnutí se depresím a napětí u žáků.

školní prostředí ; vztah učitel-žák ; vztahy mezi vrstevníky ; subjektivní pohoda ; šikanování ; sebeúcta ; chování žáka ; působení ; adolescent ; základní škola ; výzkum ; Slovensko

ABA012


5. Žiackeportfólio- nástroj rozvojažiaka a učiteľa [Pupil's portfolio - tool for the development of pupil and teacher] / Klára Vranaiová -- slo -- Obsahuje bibliografické odkazy: 9

In: Pedagogické rozhľady : odborno-metodický časopis -- ISSN 1335-0404 -- Roč. 23, č. 3 (2014), s. 10-13.

Portfolio jako módní trend současné pedagogiky i nástroj podpory procesů učení se. Typy portfolií podle jejich účelu, obsahu a cíle, podle toho, kdo do nich vybírá materiály nebo hodnotí jejich obsah, podle funkce a účelu hodnocení. Fáze práce s portfoliem: plánování, vytváření sbírky, vedení dialogu, prezentování portfolia, spolupráce s rodiči a odborníky.

portfolio ; dokumentace žáka ; metodika ; pomoc ; proces učení ; rozvíjení schopností ; žák ; učitel ; hodnocení

ABA012


6. Rola učiteľa v rozvoji matematickej gramotnosti žiakov v základnej škole / [Teacher's role in the development of mathematical literacy of pupils in primary and lower secondary school] / Jozef Bernát -- slo -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Pedagogické rozhľady : odborno-metodický časopis -- ISSN 1335-0404 -- Roč. 23, č. 3 (2014), s. 18-19.

Podněty pro učitele v oblasti rozvíjení matematické gramotnosti žáků. Jedna z příčin menší oblíbenosti matematiky mezi žáky na druhém stupni základní školy oproti stupni prvnímu: stereotyp vyučovacích hodin. Možnosti využití aktivizujících a zábavných metod a forem výuky: projektová metoda, kooperativní metoda, didaktické hry, hlavolamy, logické hádanky. Rozvíjení finanční gramotnosti žáků v hodině matematiky.

role učitele ; rozvíjení schopností ; matematika ; gramotnost ; motivace učení ; projektová metoda ; aktivní metoda ; skupinové vyučování ; didaktická hra ; základní škola ; matematická gramotnost

ABA012


7. The Bridge and the Troll Underneath: summer Bridge Programs and Degree Completion [Bridge a jeho návnada : letní programy Bridge a dokončení vysoké školy] / Daniel Douglas, Paul Attewell -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: American journal of education-- ISSN 0195-6744 -- Roč. 121, č. 1 (november2014) (2015), s. 87-109.

V USA je stále vysoký počet vysokoškolských studentů, kteří nedokončí školu. Proto školy navrhují nová řešení, která by ukončila starší, neosvědčené programy. Článek představuje letní program Bridge (Most) určený pro nové studenty, kteří na podzim začnou studovat na vysoké škole. Přehled studií na téma úpěšnost takovýchto programů a jejich analýza. Zjistila, že po absolvování programu se počet studentů, kteří dokončili školu, zvýšil o 10%.

student ; vysoká škola ; nedokončení studia ; studijní program ; zákrok ; prázdniny ; efektivnost vzdělávání ; USA

ABA012


8. Schülerbeteiligung von Anfangan : vom Klassenrat bis zurverantwortlichen Gestaltung des eigenen Lernens [Účast žáků od začátku : od třídní rady k zodpovědnému utváření vlastního učení]/ BettinaBrückmann, Hildegard Lippert -- ger

In: Pädagogik-- ISSN 0933-422X -- Roč. 66, č. 11 (2014), s. 24-29.

Již od začátku školní docházky se mají žáci učit demokratickému jednání, zodpovědnosti za vlastní učení, za prospěch skupiny žáků a dobrý život ve společnosti. Proto jsou důležité i hlasy nejmladších žáků. Oblasti zodpovědnosti rostou s věkem žáka a zahrnují všechny oblasti života školy. Sdělování vlastního mínění žáků učitelům.

demokracie ; demokratická výchova ; rozvoj osobnosti ; žák ; názor ; spolupráce ve výchově

ABA012


9. Absolventi vysokých škôl na trhu práce : priebežné výsledky z prieskumu [Higher education graduates on the labour market : continuous results of the survey] / Ľubomíra Srnánková -- slo -- Obsahuje bibliografické odkazy: 3

In: Academia : súčasnosť a perspektíva vysokých škôl -- ISSN 1335-5864 -- Roč. 25, č. 2-3 (2014), s. 3-26.

Průběžné výsledky z průzkumu uplatnění absolventů vysokých škol na trhu práce, který uskutečnil v roce 2013 Ústav informací a prognóz školství v Bratislavě. První kapitola obsahuje údaje o průzkumném souboru. V kapitole o prvním pracovním místě se příspěvek zaměřuje na otázky hledání zaměstnání ve vztahu k formě studia, pohlaví a studijnímu oboru včetně pracovních aktivit (částečného pracovního poměru) studentů denního studia. Další kapitolou je uplatnění vystudovaného oboru a jeho využití v pracovním procesu. Závěrem hodnocení výběru vysoké školy a studijního oboru. Doplněno přehlednými tabulkami a grafy.

absolvent ; absolvent vysoké školy ; trh práce ; uplatnění ; přechod ze školy do zaměstnání ; zaměstnanost mládeže ; zaměstnaný student ; zaměstnanecká politika ; výzkum ; výsledek výzkumu ; Slovensko ; 2013

ABA012


10. Demokratielernen durch Schülervertretung? : wie Schülerinnenund Schüler Partizipationerfahren [Učit se demokracii žákovským zastupováním? : jak žákyně a žáci prožívají participaci] / Manuela Gamsjäger -- ger -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Pädagogik-- ISSN 0933-422X -- Roč. 66, č. 11 (2014), s. 14-17.

Žáci a žákyně mají podle zákona široká spolurozhodovací práva ve školách. Na jakých faktorech závisí, zda se skutečně na některých rozhodováních podílí. Žáci mají vlastní zodpovědnost, ale ze strany učitelů je jim vymezeno pouze úzké rozhodovací pole. Žákovská zastoupení se podstatně podílejí na utváření třídní a školní kultury.

žák ; participace ; řízení školy ; žákovská samospráva ; spolupráce ve výchově

ABA012


12. Disablist bullying in NorthernIreland and the Republic ofIreland : an investigation of student teachers' knowledge, experience and confidence [Šikana postižených žáků v Severním Irsku a v Irské republice : znalost, zkušenost a důvěra u studentů učitelství] / NoelPurdy, ConorMcGuckin -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: European journal of special needs education -- ISSN 0885-6257 -- Roč. 29, č. 4 (november2014) (2014), s. [446]-456.

O šikaně postižených žáků zatím neexistuje mnoho výzkumů. Autoři se zaměřili na výzkum tohoto tématu z hlediska učitele. Na vzorku studentů učitelství ze Severního Irska a Irské republiky zjistili, že o řešení šikany postižených žáků nejsou poučeni ani učitelé ani studenti učitelství během studia. Postižení žáci se stávají častějším objektem šikany díky své nízké sociální kompetenci a díky skutečnosti, že mají ve třídě méně kamarádů než zdravé děti. I jim by mělo být poskytnuto více informací, jak se mají v takových případech chovat.

šikanování ; postižený ; handicap ; žák ; vztahy mezi vrstevníky ; nesprávné chování ; student učitelství ; zkušenost ; výzkum ; Irsko ; Severní Irsko

ABA012


13. Vocational education and training and transitions in to the labour market of persons with intellectual disabilities [Odborné vzdělávání a výcvik a přechod osob s mentální vadou na trh práce] / Helga Fasching -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: European journal of special needs education -- ISSN 0885-6257 -- Roč. 29, č. 4 (november2014) (2014), s. 505-520.

Článek si klade za cíl najít odpovědi na otázky: do jaké míry jsou opatření politiky pracovního trhu přístupná mužům a ženám s mentální vadou? Jaká je realita přechodu těchto osob do zaměstnání? Jaké mají tito handicapovaní šance vůbec najít a udržet se v zaměstnání? Studie na národním vzorku takto postižených lidí v Rakousku (625 osob) prokázala, že významné procento z nich je schopno najít si práci na běžném pracovním trhu. Velká část mentálně postižených lidí, zvláště těch, kteří navštěvují speciální školy, však vůbec nedosáhne na odborné vzdělávání. Větší šancí dostat se k tomuto vzdělávání je nejpravděpodobněji inkluzivní politika běžných škol.

mentálně postižený ; mentální handicap ; odborné vzdělání ; trh práce ; přechod ze školy do zaměstnání ; zaměstnání ; zaměstnatelnost ; Rakousko ; inkluzivní vzdělávání

ABA012


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018