Informace z českých časopisů - č. 02/2015

Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-PK) http://www.epk.cz/ nebo v papírové podobě e-mailem na adrese studovna@npmk.cz


1. Spisovnost v mluvených projevech na 2. stupni základních škol / [Standard Code in Spoken Language at the Second Stage of Primary School] / Pavel Sojka -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 7

In: Český jazyk a literatura -- ISSN 0009-0786 -- Roč. 65, č. 3 (2014/2015), s. 120-125.

Článek prezentuje výsledky syntetického a systematického výzkumu školské spisovnosti (korpus SCHOLA 2010) se zřetelem ke konkurenci spisovných a obecně českých tvaroslovných a hláskových variant. Pro tvaroslovnou analýzu bylo vybráno 40 přepisů vyučovacích hodin českého jazyka, dějepisu, zeměpisu a základů společenských věd na 2. stupni ZŠ a v odpovídajících ročnících víceletého gymnázia Středočeského kraje. Charakteristika výzkumu, výčet sledovaných jevů a procentní zastoupení nespisovné varianty.

základní škola ; druhý stupeň ; víceleté gymnázium ; jazyk ; ústní projev ; pedagogický výzkum ; výsledek výzkumu ; morfologie ; čeština ; dějepis ; zeměpis ; společenské vědy ; Středočeský kraj ; nespisovný jazyk ; korpus

ABA012


2. Rozvíjíme žákovské dovednosti : práce s mapou. Část 1 / [Developing pupils' skills : working with maps. Part 1] / Martin Hanus, Veronika Oubrechtová -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Geografické rozhledy : výuka a popularizace geografie, ekologická výchova -- ISSN 1210-3004 -- Roč. 24, č. 1 (2014/2015), s. 14-16.

Jedním z úkolů geografie je naučit žáky pracovat s mapami, vyčíst z nich potřebné informace, tyto informace správně interpretovat a použít. Článek nabízí několik užitečných námětů na rozvíjení žákovské dovednosti práce s mapou. Je zde uvedeno i srovnání požadavků na mapové dovednosti žáků v USA a v ČR.

zeměpis ; učivo ; obsah výuky ; mapa ; kartografie ; práce s informacemi ; žák ; rozvíjení schopností ; ukázka ; znalost ; dovednost ; úroveň vědomostí ; komparace ; USA ; Česká republika

ABA012


3. Poprvé bez maminky : nezvládnutá adaptace v mateřské škole může zanechat stopy / [Without mum for the first time : bad adaptation in kindergarten can leave scars] / Pavla Petrů-Kicková -- cze

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 117, č. 40 (2014), s. 21-22.

Mateřskou školu mohou navštěvovat všechny děti od tří do šesti let. Jediné omezení je její kapacita. Ne každé dítě ale dobře zvládá adaptaci na školní prostředí. O době zvládnutí přechodového období, kdy je dítě bez matky, často rozhoduje jeho temperament. Podle něho lze děti rozčlenit na nenáročné, pasivní, nedůtklivé, a na ty zbývající, které se do žádné této kategorie nehodí. Pokud je prostředí přátelské, laskavé a chápající, většina dětí se rychle přizpůsobí a do školy se dokonce těší.

předškolní věk ; předškolní dítě ; předškolní výchova ; mateřská škola ; dítě ; školní adaptace ; klima školy ; školní prostředí ; působení ; výchovné působení ; pedopsychologie

ABA012


4. Pojetí a rozvoj čtenářské pregramotnosti v předškolním období / [The approaches to and the development of pre-reading literacy in pre-school age] / Jana Kropáčková, Radka Wildová, Anna Kucharská -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Pedagogická orientace -- ISSN 1211-4669 -- Roč. 24, č. 4 (2014), s. 488-509.

Problematika čtenářské pregramotnosti v předškolním období. Rozvoj osobnosti dítěte, jeho motivace pro další vzdělávání. Charakteristika pojetí, podpory a rozvoje čtenářské pregramotnosti v domácím prostředí. Sumarizování závěrů výzkumných šetření. Zařazení této problematiky v pregraduální přípravě učitelek mateřských škol na PedF UK v Praze.

předškolní dítě ; předškolní věk ; mateřská škola ; učitelka ; vzdělávání učitelů ; rodinná výchova ; motivace ; předškolní výchova ; počáteční čtení

ABA012


5. Nuda ve škole / [Boredom in schools] / Ingrid Čejková -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Studia paedagogica : časopis Ústavu pedagogických věd FF MU Brno -- ISSN 1803-7437 -- Roč. 19, č. 3 (2014), s. [155]-170.

Příspěvek se zabývá příčinami vzniku pocitu nudy u adolescentů na středních školách (monotónnost vyučovacích hodin, absence motivace aj.) a jejími projevy. Předkládá výsledky analýzy písemných vyprávění žáků gymnázií a středních odborných škol na téma zábavné a nudné dny ve škole. Zaměřuje se na to, co během těchto dní dělají žáci a co učitelé.

nuda ; žák ; střední škola ; gymnázium ; střední odborná škola ; adolescent ; postoj žáka ; výuka ; aktivita ; pasivita ; obsahová analýza ; písemná práce

ABA012


6. Některé aspekty pedagogické evaluace, přijímací zkoušky versus státní maturita / [Some aspects of educational evaluation, entrance examinations versus state secondary school-leaving examination] / Petra Jeřábková -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 8

In: Cizí jazyky : časopis pro teorii a praxi vyučování cizím jazykům -- ISSN 1210-0811 -- Roč. 58, č. 2 (2014/2015), s. 14-21.

Současná praxe a kritika pedagogické evaluace. Pedagogická evaluace ve výuce cizích jazyků. Obecné požadavky na testování podle G. Heydové. Přijímací zkouška na vysokou školu jako zvláštní druh pedagogické evaluace a její ekonomické a sociální aspekty (příprava na přijímací zkoušky jako výnosný obchod, problematické využívání výsledků placených testů Scio). Důvody skepse vysokých škol vůči využití výsledků státní maturity z cizího jazyka jako kritéria přijetí. Praxe přijímacích zkoušek z cizího jazyka na Vysoké škole ekonomické v Praze.

cizí jazyk ; hodnocení ; test ; zkouška ; přijímací zkouška ; státní maturita ; vysoká škola ; Česká republika ; kritika

ABA012


7. Muminci - radost Tove Janssonové / [The joy of Tove Jansson] / Eva Bartoňová Veselá -- cze

In: Biblio Literární noviny : časopis pro čtenářskou veřejnost - o knihách ze všech stran -- Roč. 2, č. 12 (2014), s. 14.

Příspěvek připomíná sté výročí narození finské malířky a spisovatelky, představuje její rodinné prostředí a životní situace, které ovlivnily její literární a malířskou tvorbu a životní postoje.

spisovatel ; biografie ; narození ; rodinné prostředí ; rodinný život ; život ; literatura ; malířství ; Jansson, Tove, ; Jansson, Tove, ; Finsko ; malíř ; výročí ; literární dílo ; literární tvorba

ABA012


8. Klíčovou investicí do bezpečnosti je čas : i s nulovými náklady dokázaly některé školy vytvořit fungující systém ochrany / [Key investment into safety is time : with zero expenditures schools were able to set-up a functioning safety system] / Lukáš Doubrava -- cze

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 117, č. 39 (2014), s. 4-6.

Každá škola by měla mít zpracovaný bezpečnostní plán, který pojmenovává hlavní rizika, uvádí opatření proti nim a popisuje postupy vhodné pro vybrané krizové situace (např. vniknutí případného útočníka, útok na školu atd.). Příspěvek seznamuje s jedním z nejzajímavějších prostředků ochrany ve školních budovách, s tzv. bezpečnostním přístavem (save haven). Jde o jednu nebo více místností ve škole, do nichž se v případě nebezpečí přesunou všichni nebo část žáků. Zde (pod uzamčením) počkají do příjezdu policie nebo záchranných složek.

škola ; školní prostředí ; agrese ; bezpečnost ; prevence ; ukázka ; nebezpečí ; ochranný systém ; příklad

ABA012


9. Historie a současnost víceletých gymnázií / [History and present of multiple years grammar schools] / Petr Sucháček -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Komenský : časopis pro učitele základní školy -- ISSN 0323-0449 -- Roč. 139, č. 2 (2014/2015), s. 28-33.

Problematika víceletých gymnázií na základě analýzy historických pramenů a empirických výzkumů. Vznik a vývoj včetně změn jejich funkcí v průběhu asi sto padesáti let. Spory související s existencí víceletých gymnázií, kritika a snahy o jejich zrušení, argumenty pro a proti. Současná situace. Výzkumy PISA, výsledky žáků víceletých gymnázií a žáků základních škol.

víceleté gymnázium ; dějiny školství ; hodnocení žáka ; pedagogický výzkum ; historické hledisko ; PISA

ABA012


10. Český systém základního uměleckého vzdělávání je světovým unikátem / [Czech system of basic art education is unique in the world] / Bojana Kljunić -- cze

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 117, č. 40 (2014), s. 22-23.

Systém základního uměleckého vzdělávání má u nás dlouholetou tradici. Počátky hudební výuky zasahují dokonce až do 17. a 18. století. V 19. století vznikají první soukromé a spolkové hudební školy. Po vzniku Československa bylo v Čechách a na Moravě postupně zřízeno 70 hudebních škol. Od roku 1966 se datuje vznik tzv. lidových škol umění (lidušek), které byly po roce 1989 přejmenovány na základní umělecké školy (ZUŠ). V současné době zajišťují ZUŠ propojení čtyř uměleckých oborů (hudebního, literárně dramatického, výtvarného a tanečního), což je zcela jedinečný světový unikát.

umělecké školství ; umělecké vzdělávání ; hudba ; hudební výchova ; hudební škola ; základní umělecká škola ; studijní obor ; dějiny ; historické hledisko ; současnost ; Česká republika ; Československo

ABA012


11. Celostátní přehled středních škol a vyšších odborných škol pro školní rok 2015/2016 / [Nation-wide list of secondary and technical terciary schools for the school year 2015/2016] / -- cze

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 117, č. 43-44 (2014), s. 13-76.

Seznam středních škol a vyšších odborných škol a oborů, které budou tyto školy nabízet v rámci přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016. Do seznamu jsou zahrnuty i ty obory, které jsou ještě ve schvalovacím řízení, a u nichž je pravděpodobné, že budou schváleny. Školy jsou řazeny abecedně dle svého sídla.

střední škola ; vyšší odborná škola ; studijní obor ; učební obor ; soupis ; Česká republika ; 2015/2016

ABA012


12. Benediktini ve středověku / [Benedictines in the Middle Ages] / Petr Sommer, Dušan Foltýn, Jan Klípa, Vít Vlnas -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Dějiny a současnost : kulturně historická revue -- ISSN 0418-5129 -- Roč. 36, č. 10 (2014), s. 8-[25].

Několik článků o benediktinském řádu. Jeho založení, jeho role ve franské říši Karla Velikého, pronikání Benediktinů do střední Evropy a do Čech (kláštery v Sázavě a v Břevnově), benediktinské kláštery jako umělecké dílny, opat Božetěch - první jménem známý český výtvarný umělec (kolem poloviny 12. století).

dějepis ; dějiny středověku ; církev ; umělec ; výtvarné umění ; Evropa ; Čechy ; benediktini

ABA012


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018