Informace ze zahraničních časopisů č. 02/2015

Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-PK) http://www.epk.cz/ nebo v papírové podobě e-mailem na adrese studovna@npmk.cz


1. Understanding Text Complexity : Introduction to the Special Issue / [Porozumění náročnosti textu : úvod ke speciálnímu číslu] / Elfrieda H. Hiebert, P. David Pearson -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Elementary school journal -- ISSN 0013-5984 -- Roč. 115, č. 2 (december 2014) (2014/2015), s. [153]-160.

Úvodní článek k číslu věnovanému problematice náročnosti textů používaných ve výuce a testování čtenářské gramotnosti. Všeobecné státní vzdělávací standardy jako první dokument tohoto typu v USA, který se zaměřuje i na pokrok žáků ve čtení stále náročnějších, komplikovanějších textů. Článek se zabývá třemi komponenty modelu náročnosti textu uvedenými v příloze standardů.

čtení ; porozumění textu ; vzdělávací standard ; model ; USA

ABA012


2. Rodičia by si mali pri neúspěchu dieťaťa zachovať chladnú hlavu / [Parents should stay calm in case of child's failure] / Ľubomír Podlužiansky -- slo

In: Rodina a škola : mesačník pre rodičov a učiteľov -- ISSN 0231-6463 -- Roč. 62, č. 9 (november) (2014), s. 14-15.

Rozhovor s odbornicí na školní psychologii na téma, jak se vyrovnat se selháním dítěte při zkoušení nebo testování. Základní příčiny neprospívání a jak je překonat. Jak děti nebo dospívající motivovat ke studiu.

žák ; školní neúspěch ; zkouška ; test ; neúspěch ; rodiče ; pomoc ; motivace učení

ABA012


3. Predictors of teacher intervention in indirect bullying at school and outcome of a professional development presentation for teachers / [Prediktory zákroku učitele v případě nepřímé šikany ve škole a výsledek prezentace o profesním rozvoji učitele] / Anna Dedousis-Wallace, Rosalyn Shute, Megan Varlow, Rachael Murrihy, Tony Kidman -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Educational psychology : an international journal of experimental educational psychology -- ISSN 0144-3410 -- Roč. 34, č. 7 (2014), s. [862]-875.

Studie pracující se vzorkem 326 učitelů z dívčích škol testovala model prediktorů pravděpodobnosti zásahu učitele v případě nepřímé šikany a hodnotila prezentaci profesionálního rozvoje. Učitelé reagovali na příklady šikanování před a po prezentaci o nepřímé šikaně. V souladu s modelem vzbuzovala nepřímá šikana soucit s obětí a pravděpodobnost zásahu, vědomost o dopadu šikany však tyto dva faktory podstatně neovlivnila. Zásahy proti nepřímé šikaně by se měly spíše dotýkat pocitů než faktů, a vzdělávání učitelů by mělo nabízet více strategií, jak intervence uskutečňovat.

učitel ; dívčí škola ; šikanování ; zákrok ; odborný rozvoj zaměstnanců ; vzdělávání učitelů ; emoce ; výzkum

ABA012


4. Metodika provedenija interaktivnych zanjatij s det'mi staršego doškol'nogo vozrasta v muzeje izobrazitel'nych iskusstv / [Metodické pokyny pro interaktivní zaměstnání s dětmi staršího předškolního věku v muzeu výtvarných umění] / N. Butenko -- rus -- Obsahuje bibliografické odkazy: 3

In: Doškol'noje vospitanije -- ISSN 0012-561X -- Roč. 86, č. 11 (2014), s. 47-54.

Představení muzejně-pedagogického programu Masko, tebe znám! Cílem exkurzí do oblastního muzea výtvarných umění je naučit děti určovat vlastnosti člověka umělecky ztvárněného na portrétu a vnímat barvy, světlo a stíny na obraze. Hlavní náplní programu je určovat maskami vyjádřené typické lidské emoce (smích, údiv aj.) vystavené v sále portrétů. Tyto masky pak dle vlastního výběru barvy i materiálu děti následně vyrábějí v mateřské škole podle zkušeností ze hry s maskami v muzeu.

předškolní výchova ; metodika ; muzeopedagogika ; muzeum ; dílo ; malířství ; hra ; emoce ; portrét ; portrétní malířství ; maska

ABA012


5. Inklusion aus der Sicht eines Menschen mit Behinderung / [Inkluze pohledem člověka s postižením] / Carsten Rensinghoff -- ger -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Behindertenpädagogik : Viertejahresschrift für Behindertenpädagogik in Praxis, Forschung und Lehre und Integrafion Behinderten -- ISSN 0341-7301 -- Roč. 53, č. 2 (2014), s. 130-146.

Pohled na inkluzi postižených do vzdělávacího systému. Názory postižených - současný stav je pokrokem a vítězstvím pro všechny zúčastněné. Nutné dílčí změny ve vzdělávání učitelů pro inkluzi. Výčet nejfrekventovanějších postižení žáků v inkluzivním vzdělávání.

postižený ; vzdělávání ; výuka ; vzdělávání učitelů ; přístupnost vzdělání ; dostupnost pro handicapované ; integrace žáka ; inkluze ; inkluzivní vzdělávání

ABA012


6. Influences of developmental contexts and gender differences on school performance of children and adolescents / [Vliv vývoje a genderu na školní výkon dětí a adolescentů] / Eva Diniz, Luciane da Rosa Piccolo, Maria Clara Pinheiro de Paula Couto, Jerusa Fumagalli Salles, Silvia Helena Koller -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Educational psychology : an international journal of experimental educational psychology -- ISSN 0144-3410 -- Roč. 34, č. 7 (2014), s. [787]-798.

Studie, která zjišťovala, jak je školní výkon dětí a adolescentů ovlivněn jejich vývojem a pohlavím. Zúčastnilo se jí 627 dětí a adolescentů z prvních až osmých tříd, kteří žili buď s rodiči nebo ve výchovné instituci. Ukázalo se, že děti z institucionální péče dosahují lepších výsledků (projeví se větší rozdíl k lepšímu) v psaní a čtení a že dívky zaznamenávají lepší výsledky v psaní než chlapci. Výsledky poukazují na fakt, že škola musí být vnímána jako multiprostorové prostředí ovlivňované jak osobními, tak i externími charakteristikami žáků.

žák ; dítě ; adolescent ; výkon ; školní úspěšnost ; gender ; pohlavní rozdíl ; vývoj dítěte ; rodinné prostředí ; dětský domov ; výzkum

ABA012


7. Educational Quality : Global Politics, Comparative Inquiry, and Opportunities to Learn / [Kvalita vzdělávání : globální politika, srovnávací výzkum a příležitosti k učení] / Gilbert A. Valverde -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Comparative education review -- ISSN 0010-4086 -- Roč. 58, č. 4 (november 2014) (2014), s. 575-589.

Analýza cílů a trendů ve světové vzdělávací politice od 90. let do současnosti: orientace na kvalitu vzdělávání, projevující se např. v důrazu na vzdělávací standardy nebo testování výkonu žáků i učitelů (PISA, TIMSS). Kritika trendu označovaného jako radikální obhajoba vzdělávání. Názor, že srovnávací výzkum by se měl zaměřit právě na tuto problematiku.

školská politika ; směr ; kvalita ; vzdělávání ; kvalita vzdělání ; svět ; vzdělávací standard ; standardizovaný test ; analýza

ABA012


8. Čo vieme o nadaných a talentovaných deťoch? / [What do we know about gifted and talended children?] / Ingrid Storinská -- slo

In: Rodina a škola : mesačník pre rodičov a učiteľov -- ISSN 0231-6463 -- Roč. 62, č. 10 (december) (2014), s. 10-11.

Vývoj názorů na podstatu nadání. Problematika rozpoznávání nadání. Charakteristiky intelektově nadaných dětí. Spolupráce rodiny nadaného dítěte a školy. Formy a metody vzdělávání nadaných žáků. Speciální potřeby těchto žáků. Rozdíly mezi bystrým a mimořádně intelektově nadaným žákem.

nadaný ; vysoce nadaný ; talent ; nadání ; pedagogická diagnostika ; speciální vzdělávací potřeby ; vzdělávání ; forma výuky ; vyučovací metoda ; spolupráce ve výchově

ABA012


9. Ako zvýšiť svoju schopnosť učiť sa / [How to increase our ability to learn] / František Šipkovský -- slo

In: Rodina a škola : mesačník pre rodičov a učiteľov -- ISSN 0231-6463 -- Roč. 62, č. 7 (september) (2014), s. 7.

Pět pravidel, jejichž dodržování zvýší výkonnost při učení se (týkají se motivace, soustředění, porozumění, používání logiky, stavění na známých poznatcích). Souhrn rad, jak se efektivně učit.

učení ; proces učení ; schopnost učení ; dovednost studovat ; zlepšení ; výkon ; pravidlo ; metodika

ABA012


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018