Novinky - PEDAGOGIKA - březen 2015

1. Co často zajímá rodiče a učitele dětí s Aspergerovým syndromem : nebojujte s těmito dětmi, učte se s nimi tančit / Roman Pešek -- Vyd. 1.

V Praze : Pasparta, 2014 -- 99 s. -- cze

ISBN 978-80-905576-7-3

Sign.: II 112488V1

výchova dítěte ; rodinná výchova ; sociální dovednost ; emoce ; myšlení ; škola ; vzdělávání ; motivace ; Aspergerův syndrom ; pracovní uplatnění

Anotace:

Publikace je určena především rodičům, učitelům a jiným odborníkům, kteří pečují o děti a dospívající s Aspergerovým syndromem. V úvodu čtenář nalezne charakteristiku těchto osob. Následně se autor zabývá častými problémy, které se u lidí s Aspergerovým syndromem objevují. Poté navazují doporučení, jak jim pomoci tyto potíže zvládnout.


2. Didaktika literatury: výzvy oboru : od textů umělecké povahy k didaktice estetickovýchovného oboru / Ondřej Hník -- Vyd. 1.

Praha : Karolinum (nakladatelství), 2014 -- 179 s. -- cze

ISBN 978-80-246-2626-0

Sign.: II 112536V1

literární výchova ; čtenářství ; didaktika ; pedagogická dovednost ; vzdělávání učitelů ; kultura ; předmětová didaktika ; tvorba

Anotace:

Autor monografie zastává názor, že existují tři oblasti, které je třeba mít v oboru didaktiky literatury i školním literárním vzdělávání na zřeteli a které je třeba udržovat v rovnováze: 1. četba (četba literárních textů a její reflexe), 2. tvorba (konstrukce a rekonstrukce textu a jejich reflexe), 3. nauka (poznávání kontextů relevantních pro interpretaci textu, udržení kulturní kontinuity a kulturní identity). Kniha ukazuje, že je třeba rozvíjet všechny významné oblasti literárního vzdělávání a jiné přístupy než naukové, a to především z toho důvodu, že žáci mají rozumět literatuře tak, jak převládá v reálném životě, ve čtenářství, v kultuře.


3. Dítě - váš partner ve výchově : na cestě za novými rodinnými hodnotami / Jesper Juul ; [překlad Kristina Václavů] -- Vyd. 1.

Praha : Nakladatelství Argo, 2015 -- 192 s. -- cze

ISBN 978-80-257-1241-2

Sign.: II 112489V1

výchova dítěte ; rodinná výchova ; vztah rodiče-dítě ; interpersonální vztahy ; pedopsychologie ; sebedůvěra ; odpovědnost ; sebevědomí ; rodičovství

Anotace:

Kniha dánského rodinného terapeuta podává pomocnou ruku všem rodičům, kteří by svým dětem chtěli lépe porozumět, a všem dospělým, kteří si s dětmi touží vybudovat zdravý a plodný vztah. Podle Jespera Juula je pro zdárný vývoj dětí rozhodující, aby rodiče svým dětem důvěřovali a aby profesionální vychovatelé a učitelé zase důvěřovali rodičům, že se chovají, jak nejlépe dovedou. Děti vysílají naprosto kompetentní signály a v zásadě reagují na svět velmi způsobile, na rozdíl od obecně rozšířené představy, že schopné jedince z nich vychovají teprve dospělí.


4. Fenomén výchovy a etika učitelského povolání / Naděžda Pelcová, Ilona Semrádová -- Vyd. 1.

Praha : Karolinum (nakladatelství), 2014 -- 220 s. -- cze

ISBN 978-80-246-2636-9

Sign.: II 112537V1

výchova ; vzdělávání ; filozofie výchovy ; hodnota ; pedagogické povolání ; etika ; mravní výchova ; didaktické využití počítače ; axiologie

Anotace:

Monografie se zabývá povahou výchovy jako specifického lidského jednání. Z hermeneutických pozic zkoumá ontologická východiska výchovného vztahu jako vztahu ke světu, ke společenství a k sobě samému. Ukazuje kontexty, z nichž se výchova rodí, a podmínky, v nichž je možno ji rozvinout. Autorky sledují nutné proměny výchovného vztahu a vymezují základní rozdíly mezi výchovou a činnostmi, které sice také ovlivňují a formují osobnost člověka, ale s dobrou výchovou nemají nic společného (vedení, školení, výcvik, drezura, manipulace, ovlivňování).


5. Jak zacházet s dětským strachem : hravé rodičovství / Lawrence Cohen ; [z anglického originálu ... přeložily Milena Jeřábková a Jana Ježková] -- Vyd. 1.

Praha : Nakladatelství Argo, 2015 -- 238 s. -- cze

ISBN 978-80-257-1386-0 (brož.)

Sign.: II 112490V1

dítě ; výchova dítěte ; rodinná výchova ; pedopsychologie ; strach ; úzkost ; vztah rodiče-dítě ; sebedůvěra

Anotace:

Ve své knize nabízí autor rodičům řadu praktických postupů a cvičení, které vedou k uvolnění vnitřního napětí dítěte, k rozvoji jeho sebedůvěry, k prohloubení vztahu mezi dětmi a rodiči, ke zlepšení jejich vzájemné komunikace a v důsledku toho ke snížení hladiny úzkosti.


6. Klidná výchova k disciplíně / Daniel J. Siegel, Tina Payneová-Brysonová ; přeložila Eva Klimentová -- 1. vyd.

Praha : Triton, 2015 -- 269 s. -- cze

ISBN 978-80-7387-848-1

Sign.: II 112561V1

výchova dítěte ; pedopsychologie ; vývojová psychologie ; psychika ; mozek ; dítě ; vztah rodiče-dítě ; interpersonální vztahy

Anotace:

Autoři nabízejí výchovný přístup založený na nejnovějších poznatcích o vývoji mozku a konkrétní návod, jak klidně a laskavě navázat s dítětem kontakt, konstruktivně s ním komunikovat, ale zároveň mu jasně a důsledně vymezovat hranice. Příběhy ze života, vtipné ilustrace a přehledná shrnutí poskytují praktické rady, jak pracovat s vyvíjejícím se mozkem dítěte, klidně řešit konflikty a na základě této výchovné filozofie vést novou generaci ke šťastnému a spokojenému životu.


7. Mám poruchu pozornosti, i když jsem dospělý? : nejen o kladech a záporech syndromu ADHD u dospívajících a dospělých / Hana Žáčková, Drahomíra Jucovičová -- Vyd. 1.

Praha : D & H, 2014 -- 155 s.

ISBN 978-80-87295-17-5

Sign.: II 112491V1

adolescent ; dospělý ; hyperaktivita ; porucha učení ; poruchy pozornosti ; ADHD

Anotace:

Publikace provází čtenáře vývojem syndromu ADHD od dětství až do dospělosti, popisuje obtíže, které s ADHD souvisí, přináší konkrétní možnosti, jak řešit v běžném životě problémy s pozorností, pamětí, dochvilností, s dodržováním termínů, s udržením pořádku, chaosem, se zbrklostí, s učením, ale i s emoční nevyrovnaností, udržením přátelského nebo i partnerského vztahu, s vlastní sebekázní a vůlí.


8. Motivační tříminutovky : přes 100 jednoduchých cvičení k aktivizaci skupiny / Kathy Paterson ; [z anglického originálu ... přeložila Miroslava Kopicová] -- Vyd. 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2015 -- 183 s. -- cze

ISBN 978-80-262-0794-8 (brož.)

Sign.: II 112528V1

aktivní metoda ; výuka ; motivace ; pozornost ; aktivizující metoda

Anotace:

Motivace a pozornost žáků a studentů během výuky kolísá. Všimne-li si učitel, že jeho výklad nikdo neposlouchá je čas na motivační tříminutovku. Tyto jednoduché a osvědčené aktivity a hry nevyžadují zvláštní přípravu a jsou časově nenáročné. Dávají příležitost učiteli i žákům či studentům udělat si malou přestávku, ale také rozproudit energii ve třídě nebo ji naopak zklidnit, zaujmout žáky a zvýšit jejich připravenost k učení.


9. O vzdělání / Richard Buckminster Fuller ; editor Jaime Snyder ; [z anglického originálu ... přeložila Alena Všetečková] -- 1. vyd.

Dolní Kounice : MOX NOX, c2014 -- 223 s. -- cze

ISBN 978-80-905064-5-9

Sign.: II 112493V1

vzdělávání ; inovace ve vzdělávání ; učení

Anotace:

Kniha překračuje oborové hranice a zamýšlí se nad tím, jaký svět budeme opravdu mít a kam směřují převažující trendy pro vzdělání. Fuller zde čtenářům představuje originální a dodnes platné postřehy a v pro něj typicky širokých souvislostech přibližuje také pozadí svého vlastního vzdělání a své zkušenosti architekta a učitele, který přednášel a diskutoval s tisíci studentů architektury po celém světě.


10. Rozvíjíme jazyk a řeč dětí : dítě a jeho psychika - jazyk a řeč / Alena Váchová, Zuzana Kupcová, Michaela Kukačková

Praha : Raabe, c2015 -- 126 s. -- cze

ISBN 978-80-7496-173-1

Sign.: II 112591V1

předškolní výchova ; předškolní dítě ; řeč ; jazyk ; vyjadřování ; komunikační schopnost ; výslovnost ; literární texty

Anotace:

Publikace Rozvíjíme jazyk a řeč dětí poslouží jako užitečná příručka k výuce vzdělávací oblasti Dítě a jeho psychika a její podoblasti Jazyk a řeč nejen v mateřských školách. Vedle potřebného metodického zázemí nabízí spoustu originálních námětů a zábavných aktivit, které jsou ověřeny praxí a garantovány editorským kolektivem z řad odborníků na předškolní výchovu a vzdělávání. I přes větší zaměření k jedné vzdělávací oblasti neztrácejí činnosti svůj integrovaný charakter a přispívají k celostnímu rozvoji dítěte.


11. Školní vzdělávání v Estonsku / Věra Ježková, Edgar Krull, Karmen Trasbergová -- Vyd. 1.

Praha : Karolinum (nakladatelství), 2014 -- 145 s. -- cze

ISBN 978-80-246-2687-1

Sign.: II 112539V1

systém výchovy a vzdělávání ; kurikulum ; školská politika ; hodnocení vzdělávacího systému ; jazykové vzdělávání ; Estonsko

Anotace:

Analyticko-srovnávací studie Školní vzdělávání v Estonsku je pátou publikací řady Školní vzdělávání v zahraničí.

Studie zachovává metodologický přístup užitý v těchto publikacích, tj. problémové pojetí (důraz na hlavní problémové okruhy školního vzdělávání) a dva pohledy na představenou problematiku: pohled „zvenku“, který poskytuje česká autorka, a pohled „zevnitř“, který zprostředkovávají estonští autoři. Těžiště studie tvoří problémy, které se jeví jako zásadní v estonském školním vzdělávání a jsou také aktuální pro rozvoj českého školního vzdělávání.


12. Tradice pěstounské péče v českých zemích / Veronika Smolíková -- Vyd. 1.

Brno : European Society for History of Law, 2014 -- 77 s. -- cze

ISBN 978-80-7418-218-1

Sign.: V 23385V1

pěstounská péče ; dějiny ; legislativa ; komparace ; Česko ; náhradní rodinná péče

Anotace:

Tato publikace podává ucelený pohled na vývoj pěstounské péče v českých zemích a nastiňuje vznik tradice pěstounské péče jako jednoho ze způsobů realizace náhradní rodinné péče. Zvláštní pozornost je přitom věnována reflexi právního rámce, na jehož základě byla pěstounská péče uskutečňována.


13. Úžasné chemické pokusy v kuchyni / Cynthia Light Brownová ; ilustrace Blair Shedd ; [překlad Kateřina Komárková] -- 1. vyd.

V Brně : Edika, 2015 -- 122 s. -- cze

ISBN 978-80-266-0639-0

Sign.: III 37813V1

chemie ; experiment ; pokusy ; věk 9

Anotace:

V knize Úžasné chemické pokusy v kuchyni mohou děti starší 9 let experimentovat s materiály, které najdou doma v kuchyni, a odhalovat při tom tajemství chemie. Dozví se, co jsou to atomy, molekuly, pevné látky, kapaliny, plyny, polymery, jak vypadá periodická tabulka prvků, a spoustu dalších informací. Výroba gumového slizu, různých dobrot a chemické reakce, které si vyzkouší, jim pomohou ozřejmit důležité chemické pojmy.


14. Vedení lidí ve školách a školských zařízeních / Irena Trojanová -- Vyd. 1.

Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2014 -- 120 s. -- cze

ISBN 978-80-7478-656-3

Sign.: II 112496V1

řízení ; řízení školy ; personální řízení ; školství ; komunikace ; motivace ; odborný rozvoj zaměstnanců ; týmová práce ; řešení konfliktů

Anotace:

Publikace Vedení lidí ve školách a školských zařízeních se zabývá dosud málo publikovanou problematikou, kterou představuje působení nejen ředitele školy, ale obecně všech vedoucích pracovníků na podřízené, aby se jejich prostřednictvím naplnily cíle školy.


15. Zkoušeli jsme všechno! : respektující a klidné výchovné postupy / Isabelle Filliozat ; ilustrovala Anouk Dubois ; [překlad Ester Kukrálová] -- 1. vyd.

Brno : CPress, 2015 -- 139 s. -- cze

ISBN 978-80-264-0637-2

Sign.: II 112498V1

výchova dítěte ; rodinná výchova ; pedopsychologie ; předškolní věk ; vztah rodiče-dítě ; věk 1-5

Anotace:

Autorka vás na konkrétních situacích seznámí s myšlenkovými pochody a reakcemi dětského mozku. Její poznatky vycházejí z nedávných objevů neurofyziologie a experimentální psychologie, a její rady umožňují lepší pochopení reakcí dítěte v různém věku. Díky autorce zjistíte, že do určitého věku dítě není schopno jednat strategicky ani provádět naschvály a vypočítavé kroky, a jeho reakce jsou pouze přirozenou obranou nebo nutností, jak vyjádřit své potřeby. V knize najdete kresby, které svou jednoduchostí a názorností ukazují modelové výchovné situace i vědecká vysvětlení dětského chování.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018