Novinky – PSYCHOLOGIE – březen 2015

1. Čtyři klíče k životu / Ira Byock ; [z anglického originálu ... přeložila Hana Antonínová] -- Vyd. 1.

Praha : Portál, 2015 -- 239 s. -- cze

ISBN 978-80-262-0777-1

Sign.: II 112524V1

interpersonální vztahy ; komunikace ; rozvoj osobnosti ; láska ; cit ; případová studie ; sociální interakce

Anotace:

Postřehy a příběhy dr. Byocka nám pomáhají vzájemně si odpouštět, oceňovat a milovat bližní a vážit si jich. Autor nám také ukazuje, že i na samém sklonku života je možné dosáhnout překvapivé míry citového uzdravení. Pocit celistvosti a naplnění lze prožít i po rodinné hádce, osobní tragédii či rozvodu, a dokonce i tváří v tvář smrti.


2. Duševní pružnost v každodenním životě / Karel Nešpor -- Vyd. 1.

Praha : Portál, 2015 -- 139 s. -- cze

ISBN 978-80-262-0778-8

Sign.: II 112525V1

mentální hygiena ; pozitivní psychologie ; duševní zdraví ; psychická odolnost ; resilience

Anotace:

Najdete zde rady, jak rozvíjet duševní pružnost a čemu se raději vyhnout. V poslední části budeme uvažovat o tom, jak uplatnit duševní pružnost v běžném životě.


3. Emoční balast : zbavte se nevědomé manipulace / Carl Alasko ; [přeložila Hana Antonínová] -- Vyd. 1.

Praha : Portál, 2015 -- 207 s. -- cze

ISBN 978-80-262-0783-2

Sign.: II 112526V1

emoce ; interpersonální vztahy ; řešení konfliktů ; rozvoj osobnosti ; řešení problémů ; manipulace ; sebepoznání

Anotace:

Kniha přináší neotřelý pohled na všudypřítomnou manipulaci v mezilidských vztazích. Popisuje trio obranných mechanismů, které znepříjemňují život v osobním i pracovním životě. Tvoří je popření, sebeklam a obviňování. Na konkrétních příkladech ze své psychoterapeutické praxe objasňuje autor povahu těchto mechanismů jako ve své podstatě přirozené obrany proti čtyřem negativním emocím: úzkosti, hněvu, strachu a bolesti.


4. Homo psychoticus / Michaela Malá ; s předmluvou Františka Koukolíka -- Vyd. 1.

Praha : Triton, 2015 -- 208 s. -- cze

ISBN 978-80-7387-845-0

Sign.: II 112559V1

duševní nemoc ; schizofrenie ; Malá, Michaela, ; duševní poruchy ; autobiografie

Anotace:

Statečná, otevřená a nestylizovaná osobní výpověď o závažném duševním onemocnění je svědectvím každodenního zápasu o normalitu, tedy o něco, co zdraví lidé považují za samozřejmost, podléhajíce iluzorní představě, že na ni mají nárok. Autorka dokonale ilustruje soužití s nemocí, na niž — přesněji na některou z jejích forem — stůně asi jeden člověk ze sta. Přestože jde o postižení velmi časté, ani nejbližší okolí nemocných si nedokáže představit jejich utrpení často jen málo ovlivnitelné moderní terapií, které může pacienty přivést až na hranici sebevraždy.


5. Jak dosáhnout souhlasu : zásady úspěšného vyjednávání / Roger Fisher, William Ury, Bruce Patton ; [z anglického originálu ... přeložil Aleš Lisa] -- 4. vyd.

Praha : Management Press, 2015 -- 175 s. -- cze

ISBN 978-80-7261-299-4

Sign.: II 112613V1

interpersonální vztahy ; asertivita ; rozvoj osobnosti ; vyjednávání ; sociální interakce

Anotace:

Publikace seznamuje s metodami vyjednávání, jež umožňují řešit zdánlivě neřešitelné situace a dosáhnout přijatelného výsledku i tam, kde klasické poziční vyjednávání selhává. Pojednává o tzv. principiálním vyjednávání, které umožňuje řešit problémy spíše jejich analýzou a které vychází z hledání společných cílů všude tam, kde je to možné.


6. Jak žít s těžkým zrakovým postižením? : souhrn (nejen) psychologické problematiky / Tereza Kimplová, Marta Kolaříková -- 1. vyd.

Praha ; Kroměříž : Triton, 2014 -- 157 s. -- cze

ISBN 978-80-7387-831-3

Sign.: II 112588V1

zrakově postižený ; sociální služba ; vzdělávání ; psychologie ; kompenzační pomůcky

Anotace:

Kniha nabízí čtenářům ucelené odborné informace týkající se problematiky zrakového postižení. Publikace je určena široké cílové skupině: rodinám dětí se zrakovým postižením, které chtějí pochopit důsledky vzniklé životní situace a hledat řešení; lidem, kteří ztratili nebo ztrácejí zrak v dospělosti; laické veřejnosti, která by se ráda dozvěděla, jak konkrétně a správně lidem s takovým postižením pomoci, a rovněž veřejnosti odborné.


7. Král, válečník, kouzelník, milovník : čtyři mužské archetypy / Robert Moore, Douglas Gillette ; [z anglického originálu přeložil Jiří Krejčí] -- Vyd. 2., přeprac., V Portálu 1.

Praha : Portál, 2015 -- 183 s. -- cze

ISBN 978-80-262-0781-8

Sign.: II 112527V1

muž ; psychologie osobnosti ; vývojová psychologie ; pohlaví ; psychika ; maskulinita ; archetypy ; spiritualita ; analytická psychologie

Anotace:

Tato kniha se snaží znovuobjevit, posílit a podpořit mužnost v mužích. Podle autorů je mužství utvořeno čtyřmi archetypickými mužskými energiemi, které jsou všem mužům vrozené a slouží různým účelům. Aby se muž stal opravdovým, musí projít iniciací chlapce v muže a rozvinout všechny tyto síly: Krále, Válečníka, Kouzelníka i Milovníka. Zralá mužnost není mocichtivá ani násilnická, ale mocná a tvořivá.


8. Spektrum poruch příjmu potravy : interdisciplinární přístup / Hana Papežová (ed.) -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2010 -- 424 s., vi s. barev. obr. příl. -- cze

ISBN 978-80-247-2425-6

Sign.: II 112592V1

neurofyziologie ; genetika ; diagnóza ; medicína ; psychologie ; terapie ; psychoterapie ; poradenství ; rodina ; porucha příjmu potravy ; kognitivní terapie ; farmakoterapie

Anotace:

Kniha je výsledkem dlouhodobé klinické a výzkumné práce editorky a spolupracujících odborníků, především lékařů a psychologů. Cílem je seznámit odborníky s komplexní problematikou poruch potravy, s klinicky ověřenými postupy, se standardy léčby a s dalšími možnostmi a úskalími v každodenní praxi. Zaměřuje se na nově zaváděné terapeutické přístupy a technologie v léčbě i prevenci.


9. Truchlení : fáze a šance psychického procesu / Verena Kast ; [z německého originálu ... přeložil Petr Babka] -- Vyd. 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2015 -- 143 s. -- cze

ISBN 978-80-262-0789-4 (brož.)

Sign.: II 112530V1

psychoterapie ; úmrtí ; deprese ; emoce ; smutek ; truchlení

Anotace:

Autorka ve své knize vychází z klinické zkušenosti z práce s depresivními klienty, kteří až příliš nedostatečně prožili okamžiky ztráty. Truchlení je podle Vereny Kastové téma, které bývá málo zpracováváno, uvážíme-li dopad, který má pro naše psychické zdraví. Naše sebevědomí a sebeobraz vycházejí podstatnou měrou z našich vztahů k druhým lidem. Smrtí blízkého člověka proto dochází k otřesení našeho sebeobrazu i obrazu okolního světa. Truchlení představuje emoční proces, díky němuž se můžeme se zemřelým rozloučit, můžeme zpracovat problémy zaniklého vztahu a můžeme integrovat tolik z jedinečných vlastností našeho protějšku, jež nám umožní žít s novým porozuměním sobě i okolnímu světu.


10. Vývojová psychologie : proměny lidské psychiky od početí po smrt / Kateřina Thorová -- Vyd. 1.

Praha : Portál, 2015 -- 575 s. -- cze

ISBN 978-80-262-0714-6

Sign.: II 112531V1

vývojová psychologie ; psychika ; chování ; psychologie osobnosti ; životní cyklus ; gender ; genetika ; socializace ; vývoj řeči ; kognitivní vývoj ; sociální interakce ; neuropsychologie ; rodičovství ; morální vývoj

Anotace:

Publikace podává srozumitelný výklad vývoje člověka napříč celým životním cyklem. Zachycuje proměny lidské psychiky a chování od početí a prenatálního života až po umírání a smrt.


11. Životní cyklus rozšířený a dokončený : devět věků člověka / Erik H. Erikson ; [z anglického originálu ... přeložil a doslov napsal Jiří Šimek] -- Vyd. 2., přeprac., V Portálu 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2014 -- 147 s. -- cze

ISBN 978-80-262-0786-3 (brož.)

Sign.: II 112532V1

vývojová psychologie ; psychologie osobnosti ; psychoanalýza ; životní cyklus

Anotace:

Koncept vývojových stadií Erika Eriksona je dnes nedílnou součástí vývojové psychologie. Autor vychází z Freudova pojetí, ale obohacuje jeho myšlenky o sociální rozměr a prodlužuje popis stadií na celý život. Každý věk se vyznačuje určitým vývojovým úkolem, který je třeba splnit, aby člověk získal potřebnou zkušenost a postoupil dále.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018