Informace ze zahraničních časopisů č. 04/2015

Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-PK) http://www.epk.cz/ nebo v papírové podobě e-mailem na adrese studovna@npmk.cz


1. A phenomenographic investigation on the use of iPads among undergraduate art and design students [Fenomenografický výzkum využívání iPadů studenty uměleckých a designérských oborů] / Nicos Souleles, Stefania Savva, Hilary Watters, Angela Annesley, Ben Bull -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: British journal of educational technology -- ISSN 0007-1013 -- Roč. 46, č. 1 (2015), s. [131]-141.

Přes stále větší rozšíření iPadů a tabletů ve vysokoškolském vzdělávání bylo zatím této problematice věnováno málo výzkumů. Příspěvek přináší zkušenosti z první části mezinárodního výzkumného projektu zaměřeného na využití těchto zařízení v uměleckých a designérských oborech, který byl realizován ve spolupráci kyperské University of Technology a Střediska pedagogického výzkumu britské Falmouth University. Byl sledován zejména pohled studentů na tuto problematiku a byla identifikována řada problémů a výzev, kterým využívání iPadů ve vysokoškolské výuce musí čelit.

vysoká škola ; vysokoškolské studium ; přenosný počítač ; informační technologie ; umělecké vzdělávání ; postoj studenta ; pedagogický výzkum ; mezinárodní spolupráce ; Kypr ; Velká Británie ; tablet

ABA012


2. Diagnostičeskoje issledovanije kognitivnoj sfery rebenka rannego vozrasta, vospityvajuščegosja v nacional'no-smešannoj sem'je [Diagnostické sledování kognitivní sféry dítěte raného věku vychovávaného v národnostně smíšené rodině] / N. Afonina -- rus -- Obsahuje bibliografické odkazy: 9

In: Doškol'noje vospitanije -- ISSN 0012-561X -- Roč. 87, č. 1 (2015), s. 90-96.

Řeč jako důležitý ukazatel vizuálního vnímání dítěte. Jak vypadá proces formování řeči u malého dítěte. Jak je řeč formována v multikulturní rodině, kde každý z rodičů má jiný mateřský jazyk. Důležitým faktorem pro kognitivní rozvoj dítěte je přítomnost dospělých osob v jeho okolí a jejich řeč. Představena je metodika určení úrovně řečového a kognitivního vývoje dítěte od jednoho roku do tří let v jeho jednotlivých etapách ve formě diagnostických balíčků. Jde o děti z jazykově smíšených rodin.

řeč ; řečová dovednost ; vývoj řeči ; rodiče ; mateřský jazyk ; bilingvismus ; kognitivní vývoj ; diagnostika ; Rusko ; věk 1-3

ABA012


3. M-learning adequacy and perceptions of students and teachers in secondary schools [Připravenost učitelů a studentů středních škol na m-learning a jejich názory na mobilní vzdělávání] / Fezile Ozdamli, Huseyin Uzunboylu -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: British journal of educational technology -- ISSN 0007-1013 -- Roč. 46, č. 1 (2015), s. [159]-172.

Stále širší využívání mobilních technologií v různých oborech vyžaduje, aby byly používány i v oblasti vzdělávání. Turecko-kyperský výzkum se zaměřil na dovednosti učitelů a studentů středních škol potřebné k využívání mobilních technologií ve vzdělávání a na jejich vnímání m-learningu. Výsledky ukazují, že učitelé i studenti mají k m-learningu pozitivní vztah, ale nejsou na jeho využívání dostatečně připraveni.

mobilní vzdělávací služby ; nové technologie ; postoj učitele ; postoj žáka ; střední škola ; žák ; učitel ; dovednost ; výsledek výzkumu ; Turecko ; Kypr ; m-learning ; mobilní technologie

ABA012


4. My raskrasim etot mir : zanjatije dlja detej 5 - 8 let s obščim nedorazvitijem reči [Vybarvíme tento svět : zaměstnání pro 5 - 8 leté děti s vadami řeči] / Je. Makarenkova, D. Kulikova, Je. Tupicyna -- rus -- Obsahuje bibliografické odkazy: 8

In: Doškol'noje vospitanije -- ISSN 0012-561X -- Roč. 87, č. 1 (2015), s. 84-89.

Zaměstnání pro děti ve věku 5 - 8 let s narušenými řečovými schopnostmi. Bližší seznámení s podzimem. Upevnění znalostí o podzimu, jeho typických znacích, různorodosti přírodních úkazů a sezónních změn. Přechod od pasivní slovní zásoby k jejímu aktivnímu využití, rozšíření a k rozvoji řečových schopností. Správná výslovnost. Součinnost učitelky, logopeda a hudebního doprovodu při zaměstnání dětí. Děti procházejí královstvím podzimu a plní různé úkoly. Podrobný popis hodiny.

předškolní výchova ; porucha řeči ; mateřská škola ; hra ; řečová dovednost ; výslovnost ; slovní zásoba ; příroda ; rozvíjení schopností ; Rusko ; podzim

ABA012


5. Najväčšie hriechy súčasnej školy [The gravest sins of today's school] / Emil Burák – slo

In: Rodina a škola : mesačník pre rodičov a učiteľov -- ISSN 0231-6463 -- Roč. 63, č. 1 (január) (2015), s. 16-17.

Výčet deseti největších prohřešků současné slovenské základní školy: mnoho zákazů a málo povzbuzení, převaha formálnosti nad tvořivostí, důraz na nesprávné učivo, chybějící vyučovací předměty (zaměřené na zvládání obtížných životních situací apod.), malý důraz na hodnoty, nedostatečná podpora zdravého životního stylu aj.

škola ; základní škola ; nedostatek ; výchovně vzdělávací cíle ; krize výchovy a vzdělání ; Slovensko

ABA012


6. Prejavy agresivity a šikanovania v školách. [Část] 2 [Forms of aggressiveness and bullying in schools. [Part] 2 / Dana Rosová – slo

In: Rodina a škola : mesačník pre rodičov a učiteľov -- ISSN 0231-6463 -- Roč. 63, č. 1 (január) (2015), s. 12-14.

Problematika zvládání šikanování a zasahování proti šikaně. Celoškolní přístup na úrovni vedení školy, třídních učitelů a ostatních vyučujících. Řešení individuálních případů šikanování, schéma vyšetřování, zásady správného postupu učitele. Prevence šikany.

šikanování ; zvládání ; zákrok ; ředitel školy ; třídní učitel ; učitel ; prevence

ABA012


7. Ritual kak sposob vzaimodejstvija roditelej s det'mi doškol'nogo vozrasta [Rituál jako způsob interakce rodičů a dětí předškolního věku] / G. Kriger -- rus -- Obsahuje bibliografické odkazy: 8

In: Doškol'noje vospitanije -- ISSN 0012-561X -- Roč. 87, č. 1 (2015), s. 50-58.

Článek se zabývá místem a obsahem rituálů jako sociálně-kulturního fenoménu v životě rodin s dětmi předškolního věku. Přináší výsledky analýzy rituálů používaných v rodině, jejich typy, frekvenci, kdy jsou používány jako stereotypy, jaké vzbuzují emoce, zájmy, přání, hodnoty a preference. Výsledky v přehledných tabulkách.

rodina ; předškolní dítě ; zvyk ; emoce ; vztah rodiče-dítě ; rituál

ABA012


8. Sociálno-ekonomické životné podmienky denných študentov verejných vysokých škôl na Slovensku [Socio-economic living conditions of full time students at public universities in Slovakia] / František Blanár -- slo -- Obsahuje bibliografické odkazy: 1

In: Academia : súčasnosť a perspektíva vysokých škôl -- ISSN 1335-5864 -- Roč. 25, č. 4 (2014), s. 2-22.

Prezentace výsledků mezinárodního projektu EUROSTUDENT, jehož 5. cyklus je zaměřený na sociálně-ekonomické podmínky studia na vysokých školách. Na Slovensku byl realizován prostřednictvím anonymního dotazníku pro studenty 50 fakult veřejných vysokých škol. Charakteristika vzorku studentů (3 051 interních studentů), jejich zdravotní problémy jako možná překážka ve studiu, sociální zázemí studentů, bydlení, doprava na výuku, finanční situace studentů, spokojenost s kvalitou vzdělávání a případné pokračování ve studiu. Výsledky v přehledných tabulkách a grafech.

student denního studia ; student ; vysoká škola ; životní styl ; životní úroveň ; ekonomické podmínky ; sociální prostředí ; mezinárodní spolupráce ; projekt ; studijní obor ; zdraví ; byt ; doprava ; finanční zdroje ; pracovní příležitost ; EUROSTUDENT V ; Slovensko

ABA012


9. The Front and Back Stages of Swedish School Inspection : Opening the Black Box of Judgement [Rub a líc švédské školní inspekce : otevření černé schránky posuzování] / Joakim Lindgren -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Scandinavian journal of educational research -- ISSN 0031-3831 -- Roč. 59, č. 1 (2015), s. [58]-76.

Článek poskytuje výsledky studie zaměřené na skryté procesy, které probíhají v rámci práce školní inspekce (ŠI) ve Švédsku. Jak jsou výsledky inspekce hodnoceny v zákulisí a jak jsou prezentovány na veřejnosti. Hloubková studie školní inspekce probíhala na čtyřech školách (venkovských i městských ve východním Švédsku). Data zahrnují interní a oficiální materiál ŠI, pozorování ve školách, rozhovory s inspektory a informace o jejich vzdělání a praxi. Součástí textu je také úvodní informace o tom, jaký je systém školní inspekce ve Švédsku.

školství ; inspekce ; inspektor ; hodnocení školy ; hodnocení výuky ; formativní hodnocení ; zpráva o činnosti ; znalost ; Švédsko

ABA 012


10. Výkon trestu odňatia slobody mladistvých - súčasný stav a úskalia [Imprisonment of underage persons - present state and difficulties] / Ingrid Emmerová -- slo -- Obsahuje bibliografické odkazy: 9

In: Mládež a spoločnosť : slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže -- ISSN 1335-1109 -- Roč. 20, č. 3 (2014), s. 23-32.

Vybrané statistické údaje o počtech mladistvých osob ve výkonu trestu odnětí svobody na Slovensku, složení mladistvých odsouzených z hlediska genderu, dosaženého vzdělání nebo délky trestu. Otázka efektivity trestních opatření a postpenitenciární péče u této skupiny.

statistická data ; mládež ; trest ; vězení ; věznění mladistvých ; stupeň vzdělání ; péče o mládež ; Slovensko

ABA012


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019