Novinky - PEDAGOGIKA - červen 2015

1. Agresivita a kriminalita školní mládeže / Zdeněk Martínek -- 2., aktualizované a rozšířené vydání

Praha : Grada, 2015 -- 190 stran

ISBN 978-80-247-5309-6

Sign.: II 112940V1

Edice:Pedagogika (Grada)

agresivita ; kriminalita ; násilí ; šikanování ; záškoláctví ; porucha chování ; pedagogická psychologie ; mládež ; školní prostředí ; kyberšikana ; sociálně patologický jev

Anotace:

Autor seznamuje pedagogickou veřejnost, studenty učitelství, rodiče a vychovatele se způsoby agresivního chování dětí a mládeže ve škole, s druhy agresí, s nimiž se mohou setkat ve školním prostředí, a také s jejich příčinami a důsledky pro další vývoj jedince. Nově je doplněna kapitola o kyberšikaně.


2. Druhý a cizí jazyk: osvojování a vyučování : terminologický slovník / Karel Šebesta a kolektiv -- Vydání první

Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014 -- 121 stran -- cze

ISBN 978-80-7308-554-4

Sign.: II 112863V1

lingvistika ; jazyková výuka ; cizí jazyk ; čeština ; angličtina ; terminologie

Anotace:

Slovník doplňuje českou terminologii v oblasti osvojování jazyka, vyučování jazyka, výzkumné metody, měření a hodnocení. Publikace je určena nejen ke zjednodušení výzkumu na poli pedagogické lingvistiky a didaktiky jazyka, ale zároveň přispívá i k rozvoji výuky češtiny pro cizince a oboru navazujícího magisterského studia Učitelství češtiny jako cizího jazyka na UČJTK, FF UK.


3. Meziválečná školská reforma v Československu / Markéta Pánková, Dana Kasperová, Tomáš Kasper a kol. -- Vydání první

Praha : Academia : Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A. Komenského, 2015 -- 326 stran -- cze, cze slo

ISBN 978-80-200-2496-1

Sign.: II 112869V1

dějiny školství ; dějiny pedagogiky ; reforma ; reformní pedagogika ; filozofie výchovy ; experimentální škola ; pokusná škola ; Československo ; století 20

Anotace:

Tato kolektivní monografie je výsledkem obecně pedagogického a historicko-pedagogického výzkumu k tématu tzv. „příhodovské“ reformy. V první části publikace je zasazena otázka meziválečné reformy na primárním a nižším sekundárním stupni do filozofických a obecně pedagogických souvislostí. Jedná se především o otázky vztahu pozitivismu, pragmatismu, amerikanismu v české meziválečné pedagogice a vliv kvantitativních pedagogických psychologických směrů, jež výrazně ovlivnily československé meziválečné pedagogické hnutí. Druhá část publikace rekonstruuje nejvýznamnější příklady pokusného meziválečného školství v ČSR.


4. Přehled pedagogiky : úvod do studia oboru / Jan Průcha -- 4., aktualizované vydání

Praha : Portál, 2015 -- 270 stran

ISBN 978-80-262-0872-3

Sign.: II 112878V1

pedagogika ; pedagogický výzkum ; dějiny pedagogiky ; teorie výchovy ; filozofie výchovy ; pedagogická sociologie ; pedagogická diagnostika ; pedagogické povolání ; školská politika ; pedagogická evaluace

Anotace:

Mezinárodně uznávaný autor shromáždil v přehledné práci informace o současném stavu a trendech v pedagogických vědách; jejich klíčových poznatcích i otevřených otázkách. Velká pozornost je věnována výzkumným metodám a informačním pramenům.


5. Učíme se s tabletem : využití mobilních technologií ve vzdělávání / Ondřej Neumajer, Lucie Rohlíková, Jiří Zounek -- Vydání první

Praha : Wolters Kluwer, 2015 -- 188 stran -- cze

ISBN 978-80-7478-768-3

Sign.: II 112880V1

inovace ve vzdělávání ; didaktické využití počítače ; vzdělávání ; výuka ; moderní technologie ; tablet

Anotace:

Tato kniha se věnuje využití tabletů ve vzdělávání. Publikace není určena počítačovým odborníkům, ale zejména učitelům, lektorům, ICT koordinátorům, metodikům, ředitelům škol a manažerům vzdělávacích institucí. Kniha může být přínosná rovněž pro všechny zájemce o využití tabletů při vzdělávání různých cílových skupin na všech stupních vzdělávacího systému nebo i při samostudiu.


6. Vědci v mateřské škole : aktivity pro malé badatele / Ivana Rochovská, Dagmar Krupová ; ze slovenštiny přeložila Michaela Škultéty -- Vydání první

Praha : Portál, 2015 -- 133 stran -- cze

ISBN 978-80-262-0818-1

Sign.: II 112879V1

předškolní výchova ; mateřská škola ; vzdělávací program ; přírodní vědy ; experiment ; konstruktivistická pedagogika

Anotace:

Kniha pracuje s dětskými prekoncepty (představami) o vzduchu a počasí a poskytuje inspiraci k jejich využití a rozvíjení. V knize najdeme jak vědecké aktivity, tedy různé pokusy, tak výtvarné, dramatické či hudební činnosti.


7. Vychovatelství : učebnice teoretických základů oboru / Stanislav Bendl a kolektiv -- Vydání 1.

Praha : Grada, 2015 -- 306 stran

ISBN 978-80-247-4248-9

Sign.: II 112937V1

výchova ; filozofie výchovy ; pedagogická psychologie ; sociální psychologie ; speciální pedagogika ; volný čas ; prostředí ; multikulturní výchova ; vychovatelství

Anotace:

Tato publikace provede studenty i ostatní čtenáře teoretickými základy oboru Vychovatelství.

Obsahuje poznatky obecné a sociální pedagogiky, filozofie výchovy, pedagogiky volného času, multikulturní výchovy, ale i učivo z oblasti sociální psychologie, speciální pedagogiky a teorie funkční gramotnosti.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019