Novinky - OSTATNÍ SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBORY - červen 2015

1. Albert Schweitzer : (1875-1965) / Nils Ole Oermann ; z německého originálu Albert Schweitzer 1875-1965 ... přeložil Petr Babka -- Vydání první

V Praze : Vyšehrad, 2015 -- 329 stran -- cze

ISBN 978-80-7429-536-2

Sign.: II 112882V1

biografie ; teologie ; medicína ; politika ; dějiny dvacátého století ; Schweitzer, Albert, ; Evropa ; filozofie kultury ; 1875-1965

Anotace:

Monografie německého evangelického teologa, historika a právníka, profesora univerzity v Lüneburgu, přináší komplexní zpracování bohaté a mnohostranné Schweitzerovy osobnosti. V chronologickém uspořádání sleduje základní etapy Schweitzerova života, jeho mládí a teologická studia, lásku k hudbě a zájem o osobnost Johanna Sebastiana Bacha, kterému věnoval přelomovou monografii, rozhodnutí stát se „pralesním doktorem“ a pobyty v gabunském Lambaréné, jeho rozsáhlé veřejné působení a politickou korespondenci.


2. Bohumil Hrabal: pokus o portrét / Jiří Pelán -- Vydání třetí, druhé samostatné, upravené

Praha : Torst, 2015 -- 118 stran, 32 stran nečíslovaných obrazových příloh

ISBN 978-80-7215-496-8

Sign.: I 34303V1

spisovatel ; biografie ; dílo ; Hrabal, Bohumil, ; česká literatura

Anotace:

Nové vydání po mnoho let již zcela rozebrané knihy předního českého romanisty – esejisty a překladatele, jež patří k tomu nejlepšímu, co u nás bylo napsáno o díle Bohumila Hrabala. Pelánova přesná, hutná a přitom přehledná a čtivá syntetická studie zachycuje celé Hrabalovo literární dílo, jak postupně vznikalo v průběhu šedesáti let. Autor k Hrabalovu dílu přistupuje jako komparatista a zařazuje jej tak organicky do kontextu literatury evropské a světové. Kniha je doplněna fotografickou přílohou, zachycujících Bohumila Hrabala v průběhu jeho života.


3. Filozofové dělají revoluci : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy během komunistického experimentu (1948-1968-1989) / Josef Petráň ve spolupráci s Lydií Petráňovou -- Vydání první

V Praze : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2015 -- 1132 stran

ISBN 978-80-246-2994-0

Sign.: II 112891V1

univerzita ; dějiny dvacátého století ; komunismus ; ideologie ; student ; vysokoškolské studium ; Filozofická fakulta UK v Praze ; Praha (Česko) ; normalizace ; filozofická fakulta ; 1948-1989

Anotace:

Monografie, sepsaná k příležitosti 25. výročí sametové revoluce, sleduje fáze „komunistického experimentu“ na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v širším historickém kontextu. Na osudech generací studentů i pedagogů ukazuje turbulenci poměrů, v nichž se od roku 1948 střídala období závislosti na komunistické ideologii s obdobími, v nichž se mnozí dopracovali k sebereflexi a samostatnému myšlení, jež vyžadovalo občanskou odvahu. Šířeji se věnuje především událostem roku 1989, podmínkám i průběhu politického převratu, a snaží se postihnout dědictví minulosti v dalším vývoji fakulty.


4. Individualismus a holismus v sociologii : jak překonat teoretické dilema? / Jiří Šubrt -- Vydání první

Praha : Sociologické nakladatelství (SLON) 2015 -- 153 stran -- cze

ISBN 978-80-7419-170-1

Sign.: II 112928V1

sociologie ; individualismus ; holismus ; dualismus ; sociologické myšlení

Anotace:

Kniha, která patří tematicky do oblasti sociologické teorie, se zabývá jedním ze základních dilemat soudobé sociologické teorie. Individualismus a holismus představují dva principiálně odlišné přístupy k rozvoji sociálně-vědního myšlení.


5. Klinická adiktologie / Kamil Kalina a kolektiv -- Vydání 1.

Praha : Grada Publishing, 2015 -- 696 stran -- cze

ISBN 978-80-247-4331-8

Sign.: II 112945V1

závislost ; prevence ; diagnostika ; terapie ; poradenství ; psychoterapie ; toxikomanie ; kouření ; psychopatologie ; adiktologie ; substituční léčba ; supervize

Anotace:

Adiktologie je multidisciplinární obor, který se zaměřuje na prevenci, léčbu a výzkum užívání návykových látek a jiných forem potenciálně závislostního chování, jejich dopadů na jedince a na společnost a na sociální reintegraci osob, které v důsledku takových forem chování strádají. Klinická adiktologie zužuje ohnisko na témata relevantní pro přímou práci s klientem. Kniha představuje obor ve všech jeho aspektech.


6. Literatura k dějinám umění : vývojový přehled / Petr Wittlich -- Vydání třetí

Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2015 -- 120 stran

ISBN 978-80-246-3007-6

Sign.: TT 1978V1

dějiny umění ; historiografie ; umění

Anotace:

Kniha shrnuje vývoj myšlení o uměleckém díle od zakladatelských prací v antice, přes středověkou teorii budovanou na empiricko-racionálních základech, kterou rozvinulo italské quattrocento, význam Vasariho uměleckých životopisů, dále vznik klasicistních koncepcí a vůbec prvních univerzálních dějin umění v dílech italských, německých a francouzských autorů, až po osamostatnění disciplíny v 19. století a rozvoj moderní a současné teorie a kritiky. Základní příručka pro studenty dějin umění a cenný zdroj informací pro všechny zájemce o problematiku.


7. Mezi Východem a Západem : české politické diskurzy 1945-1948 / Christiane Brenner ; z německého originálu Zwischen Ost und West ... přeložila Blanka Pscheidtová -- Vydání první

Praha : Argo, 2015 -- 520 stran -- cze

ISBN 978-80-257-1399-0

Sign.: II 112929V1

dějiny dvacátého století ; historiografie ; politika ; identita ; společnost ; demokracie ; Československo ; sudetoněmecká otázka ; stalinismus ; 1945-1948

Anotace:

V monografii autorka zkoumá krátké, avšak politicky i společensky významné období mezi koncem druhé světové války a převzetím moci komunisty v únoru 1948. Ony tři „dlouhé“ roky nepojímá jako jednoznačný zápas mezi demokracií a totalitarismem. Prostřednictvím diskurzivní analýzy prokazuje, že si v československé „lidové demokracii“ nekonkurovaly dva diametrálně odlišné společenské a politické modely. Na základě rozboru dobové publicistiky rekonstruuje kontroverze českých politických elit ohledně výkladu předválečné a válečné minulosti, přítomnosti i budoucnosti, resp. ohledně formování nového státního a politického pořádku. Velkou pozornost věnuje pojímání německé viny a vyrovnání se s českými a moravskými Němci v roce 1945.


8. Pečovatelská služba v České republice / kolektiv autorů Lucie Bicková ... [et al.] -- 1. vyd.

Tábor : Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, 2010 -- 432 s. -- cze

ISBN 978-80-904668-0-7

Sign.: II 112884V1

sociální služba ; dějiny ; Česko ; pečovatelství ; sociální pomoc ; domácí péče

Anotace:

Záměrem knihy je přinést ucelený pohled na složitou problematiku pečovatelské služby, být pomocí jejím pracovníkům a přispět k jejímu rozvoji. Kniha je rozdělena do tří částí: Historie a současnost pečovatelské služby v ČR, Pečovatelská služba v praxi a Rady, stanoviska, informace.


9. Praktický právní průvodce pro neziskové organizace / Petr Vít -- První vydání

Praha : Grada, 2015 -- 157 stran

ISBN 978-80-247-5477-2

Sign.: II 112939V1

právo ; legislativa ; nezisková organizace ; neziskové právnické osoby ; fundraising ; pracovněprávní vztah ; dobrovolnictví

Anotace:

Autor se v knize věnuje hlavním oblastem, jež neziskovky po právní stránce řeší: právní úpravě neziskových organizací, zejména právním formám, pravomocem a odpovědnosti, zakládání neziskových organizací a jejich orgánům, dále právní úpravě fundraisingových nástrojů, a nakonec hlavním právním vztahům a smlouvám se zaměstnanci, dobrovolníky, dárci, sponzory a třetími stranami.


10. Provinění proti národní cti : Malá retribuce v českých zemích a Trestní nalézací komise v Benešově u Prahy / Pavel Kmoch -- Vydání první

Praha : Academia, 2015 -- 659 stran

ISBN 978-80-200-2475-6

Sign.: II 112931V1

dějiny dvacátého století ; trestní právo ; Benešov (Česko) ; Československo ; retribuce ; lidový soud ; soudnictví ; 1945-1948

Anotace:

Tato kniha se věnuje trestání provinění proti národní cti podle dekretu prezidenta republiky č. 138/1945 Sb., tedy tzv. „malému retribučnímu dekretu“. Kromě detailně rozpracované legislativní stránky retribuce a popisu retribuční praxe je zde také prostor pro komparaci s průběhem retribucí v dalších zemích. Formou lokální sondy kniha navíc popisuje činnost a výstupy konkrétní Trestní nalézací komise v Benešově u Prahy. Tato sonda nabízí jak analýzu zahájených kauz a statistiku typů obvinění, odsouzených či osvobozených případů, druhů a výše trestů, tak komparace těchto údajů s údaji v jiných okresech.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019