Informace z českých časopisů - č. 07/2015

Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-PK) http://www.epk.cz/ nebo v papírové podobě e-mailem na adrese studovna@npmk.cz


1. Africké bubny se staly přirozenou součástí expresivní terapie pro žáky se speciálními potřebami / Vlaďka Holásková – cze

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 23, č. (2015), s. 9.

Zapojení Základní školy Rýmařovská v Bruntálu do projektu Zavádění expresivních terapií do výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji. Absolvování kurzů muzikoterapie a arteterapie dvěma speciálními pedagožkami školy a jejich týdenní zahraniční stáž na Slovensku. Příklady zapojení prvků expresivní terapie do hodin hudební a výtvarné výchovy při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (práce s hlasem, rytmická cvičení, používání etnických nástrojů, vyjadřování emocí pomocí barev apod.).

muzikoterapie ; arteterapie ; hudební výchova ; výtvarná výchova ; základní škola ; žák ; speciální vzdělávací potřeby ; rytmika ; expresivní terapie

ABA012


2. Aktuální otázky realizace mediální výchovy = Topical Questions in Putting into Practice of Media Education / Dagmar Strejčková -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Didaktické studie -- ISSN 1804-1221 -- Roč. 1, č. 1 (2013), s. 131-144.

Cílem příspěvku bylo zjistit, v jaké míře začleňují učitelé českého jazyka a literatury na 2. stupni ZŠ tematické okruhy průřezového tématu Mediální výchova podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Článek shrnuje dílčí výsledky dotazníkového šetření, jehož respondenty byli učitelé vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura na druhém stupni základních škol. V příspěvku jsou představena teoretická a empirická východiska, výzkumné otázky a hypotézy, výzkumný nástroj a výzkumný soubor, sběr a analýza dat a výsledky výzkumného šetření.

základní škola ; druhý stupeň ; mediální výchova ; vyučovací předmět ; pedagogický výzkum ; dotazník ; učitel ; čeština ; cíl výuky ; rámcový vzdělávací program ; mezipředmětové téma ; hromadné sdělovací prostředky

ABA012


3. Anarchistické hnutí a vězeňství v ČR / Jan Sochůrek -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: České vězeňství : čtvrtletník pro vězeňství a kriminální prevenci -- ISSN 1213-9297 -- Roč. 22, č. 4 (2014), s. 20-23.

Základní informace a vysvětlení pojmu extremismus. Rozdělení extremismu (politický, náboženský, nepolitický, radikalismus), stručná charakteristika. Současná extremistická scéna. Anarchismus a vězeňství, projevy anarchistů ve vztahu k vězeňství. Názory teoretiků (např. P. A. Kropotkin, N. V. Čajkovský, P. G. D. Montero, G. de Molinari), kteří se k anarchistům hlásili. Organizace Anarchistický černý kříž (Anarchistic Black Cross) - historie, činnost, ideologie, představitelé.

extrémismus ; anarchismus ; ideologie ; politické chování ; vězeň ; vězení ; delikvent ; hnutí ; sociální skupina

ABA012


4. Jak přiblížit laboratorní práce z organické chemie každodennímu životu / Naděžda Kopecká – cze

In: Komenský : odborný časopis pro učitele základní školy -- ISSN 0323-0449 -- Roč. 139, č. 3 (2014/2015), s. 49-54.

Praktická ukázka propojení abstraktního učiva s každodenním životem; laboratorní práce v 9. ročníku základní školy, ve které žáci sestavují modely vybraných organických složenin a popisují jejich praktické využití. Příklad žákovského pracovního protokolu a pracovního listu. Popis průběhu laboratorní práce - postřehy z praxe.

chemie ; organická chemie ; laboratorní práce ; forma výuky ; výuka ; ukázka ; pracovní sešit ; základní škola ; ročník 9

ABA012


5. Kapacita škol poroste : po stopách ministerských výzev / Jaroslava Štefflová – cze

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 118, č. 9 (2015), s. 4-6.

Způsob řešení nedostatečné kapacity školních budov pro mateřské a základní školy, problematika financování výstavby. Dotační program na pomoc školám. Výzvy z ministerstva financí školám, projekty, žádosti o dotace a možnosti čerpání finančních prostředků. Podpora MŠMT - vyjádření ředitelky odboru investic a náměstkyně ministra školství.

mateřská škola ; základní škola ; počet žáků ; financování ; přidělení finančních prostředků ; projekt ; školní budova ; výstavba škol ; populační trend ; plánování ve školství ; kapacita

ABA012


6. Kde hledat adekvátní informace při kariérním rozhodování? / Pavlína Šťastnová – cze

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 118, č. 8 (2015), s. 22.

Možnosti využití online informačního portálu www.infoabsolvent.cz, který propojuje sféru vzdělávání a trhu práce, kvalita je garantována MŠMT. Sekce Kam na školu nabízí komplexní vzdělávací nabídku všech středních a vyšších odborných škol s podrobným popisem oboru. Absolventi a trh práce, možnosti uplatnění, výše nezaměstnanosti aj. Poradenská sekce - rady a doporučení pro výběr školy. Nabídka informací i pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením nebo znevýhodněním.

profesní poradenství ; profesní orientace ; volba školy ; střední škola ; vyšší odborná škola ; poradenství ; poradenská služba ; webová stránka ; Internet ; portál

ABA012


7. Malé děti berou bádání jako hru / Marie Těthalová – cze

In: Informatorium 3-8 : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách -- ISSN 1210-7506 -- Roč. 22, č. 5 (2015), s. 12-13.

O své knize Vědci v mateřské škole hovoří její autorky. Vycházejí z myšlenky, že dítě si nejlépe zapamatuje to, co si samo vyzkouší, a že je nutno využít tendenci malého dítěte být přirozeně zvědavé. Dětské prekoncepty. Důležitost pokusů a badatelských aktivit - hotové informace dítěti většinou nepomůžou. Děti pokusy baví a motivují je k dalšímu zkoumání. K bádání by děti měly motivovat jejich učitelky, které samy objeví kouzlo objevování nového.

předškolní výchova ; mateřská škola ; učení bádáním ; experiment ; zkušenost ; informace ; prekoncepce

ABA012


8. Máma je doma, doma u mimina, aneb, Gender ve škole / Lucie Jarkovská – cze

In: Komenský : odborný časopis pro učitele základní školy -- ISSN 0323-0449 -- Roč. 139, č. 3 (2014/2015), s. 12-16.

Problematika genderu ve školství, obrazy a vzorce chování zprostředkovávané žákům základních škol prostřednictvím učebnic a probíranou látkou. Komunikace mezi vyučujícími a žáky (chlapci a dívkami), nerovnosti, genderové stereotypy, sexistické výroky. Důsledky absence genderové reflexe výuky. Výsledky výzkumu z r. 2006 zaměřeného na reprodukci genderu ve školním prostředí - co pro žáky 6. ročníků znamená gender, jak funguje v třídním kolektivu a jak se zde utvářejí genderové nerovnosti. Sonda do hodin sexuální výchovy. Představy dětí o genderu.

základní škola ; gender ; pohlaví ; pohlavní rozdíl ; vztah učitel-žák ; chlapec ; dívka ; výchova ; komunikace ; sociální chování ; sexismus ; identita ; stereotyp ; pohlavní výchova ; výzkum ; výsledek výzkumu ; genderová role ; ročník 6

ABA012


9. Moc v dialogickém vyučování / Klára Šeďová -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Pedagogická orientace : vědecký časopis České pedagogické společnosti -- ISSN 1211-4669 -- Roč. 25, č. 1 (2015), s. 32-62.

Moc jako klíčová dimenze vztahů mezi učiteli a žáky v kontextu dialogického vyučování, zkoumání moci ve školní třídě na 2. stupni základní školy. Interpersonální styl učitele, model čtyř typů mocenských konstelací. Otázka decentralizace moci. Metodologie výzkumného šetření. Popis situace v hodinách vybraných učitelů, ukázky. Výuka jako cirkulace moci, co drží cirkulaci v chodu. Závěry.

výuka ; vztah učitel-žák ; interpersonální vztahy ; pedagogická komunikace ; dialog ; chování učitele ; styl výuky ; moc ; pedagogický výzkum ; výsledek výzkumu ; základní škola ; druhý stupeň

ABA012


10. Motivace studentů pedagogických fakult k volbě učitelské profese = The motivation of students of faculties of education to choose the teaching profession / Anna Zelinková -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku -- ISSN 1210-6658 -- Roč. 22, č. 2 (2014), s. 3-24.

Získávání a udržení kvalitních učitelů v pedagogické profesi jako významný úkol vzdělávací politiky. Teoretická východiska, metodologie a výsledky výzkumu, který se na základě kvantitativní analýzy sekundárních dat pokoušel odpovědět na otázku, jaké jsou motivy studentů pedagogických fakult k volbě učitelského povolání. Sledovány byly rozdíly v motivaci mezi studenty podle pohlaví a věku a to, jaký význam jednotlivým typům motivů (vnitřní adaptivní, vnější adaptivní, vnější maladaptivní) studenti přikládají. Diskuse výsledků a vyvození závěrů.

student učitelství ; motivace ; volba povolání ; pedagogické povolání ; analýza ; výsledek výzkumu ; pohlaví ; věk

ABA012


11. Pedagogické časopisy: jejich využívání jako informačních zdrojů / Jan Průcha -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 5

In: Pedagogická orientace : vědecký časopis České pedagogické společnosti -- ISSN 1211-4669 -- Roč. 25, č. 1 (2015), s. 122-130.

Role a postavení odborných pedagogických časopisů, časopisy jako důležitý zdroj informací pro rozvoj pedagogické vědy. Základní charakteristiky využívání časopisů českými pedagogy, citační analýza v souboru čtyř klíčových českých pedagogických časopisů - Pedagogika, Pedagogická orientace, Orbis scholae, Studia paedagogica. Charakteristika souboru, třídění údajů. Výsledky citační analýzy, citovanost klíčových časopisů, podněty k úvahám.

periodikum ; odborný časopis ; pedagogika ; informace ; informační pramen ; analýza ; učitel ; pedagog ; Pedagogika Pedagogická orientace Orbis scholae Studia paedagogica ; citace ; citační analýza ; využívání

ABA012


12. Radost žáků z objevování matematiky / Milan Hejný ; [Redaktor] Kateřina Lojdová – cze

In: Komenský : odborný časopis pro učitele základní školy -- ISSN 0323-0449 -- Roč. 139, č. 3 (2014/2015), s. 5-11.

Rozhovor s předním odborníkem v didaktice matematiky, který rozvinul účinný způsob výuky matematiky metodou nazvanou vyučování orientované na budování schémat (VOBS). Impuls k vytvoření tzv. Hejného metody, její počátky a vliv otce Víta Hejného, který ve 30. letech působil jako profesor matematiky na obchodní akademii. Sada učebnic matematiky pro 1. stupeň a připravovaná sada pro 2. stupeň základní školy. Představení metody, role učitele, vztah mezi znalostí a dovedností, testování. Přijetí/nepřijetí metody VOBS řediteli škol, učiteli a rodiči. Životní cesta profesora s matematikou.

matematika ; výuka ; řešení úloh ; vyučovací metoda ; forma výuky ; didaktika ; učitel ; role učitele ; vztah učitel-žák ; základní škola ; učebnice ; první stupeň ; druhý stupeň ; Hejný, Vít ; Hejný, Milan

ABA012


13. Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2014 / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – cze

In: Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR [1993 - dosud] -- Roč. 71, č. 3 (duben) (2015), s. 16-22.

Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2011-2015 a jeho Aktualizace na rok 2014. Osnova je členěna do 16 kapitol, jejichž součástí jsou příslušné tabulky. Ke každé kapitole vypracuje škola stručný komentář, jak naplňuje Dlouhodobý záměr a jeho aktualizaci na rok 2014.

univerzita ; vysoká škola ; výroční zpráva ; činnost ; organizace výuky ; organizace výzkumu ; studijní program ; strategické plánování ; dlouhodobý záměr ; dlouhodobý plán ; 2014

ABA012


14. Synergie pomáhá ředitelskému vzdělávání / Václav Trojan, Česká školní inspekce – cze

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 23, č. 20 (2015), s. 10-11.

Představení vzdělávacího programu pro ředitele základních škol, který reaguje na zjištění získaná během šetření TALIS a je výsledkem jedné z aktivit projektu Kompetence III. Struktura vzdělávacího programu (tři vzdělávací moduly doplněné setkáními a hospitacemi ve školách a závěrečnou konferencí). Obsah vzdělávacích modulů Rozvoj sebe samých a druhých, Mentorské dovednosti vedoucích pracovníků a Vedení a řízení změny. Role odborných mentorů. Očekávané přínosy programu.

další vzdělávání ; ředitel školy ; vzdělávací program ; manažerské vzdělávání ; rozvíjení schopností ; řízení ; TALIS

ABA012


15. Vliv velikosti bydliště na vybrané aspekty životního stylu učitelů tělesné výchovy na základních školách / Kamil Kotlík, Petr Jansa -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 6

In: Tělesná výchova a sport mládeže : odborný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele -- ISSN 1210-7689 -- Roč. 81, č. 3 (2015), s. 2-8.

Jednou ze základních obecných podmínek optimálního výkonu profese pedagoga je kromě odbornosti, materiálních, finančních a personálních podmínek také životospráva daného pracovníka. Profese učitele má na jedné straně časově velice přesně nastavený pracovní režim během dne i roku a na straně druhé mají učitelé velkou část práce časově prakticky nedefinovanou a neukotvenou. Cílem předložené pilotní studie je zjistit, jestli je možné tento naznačený trend negativní životosprávy (životního stylu) spojovat s velikostí bydliště. Pilotní šetření bylo zaměřeno na učitele tělesné výchovy na základních školách (221 mužů, 410 žen). Podrobné výsledky v tabulkách.

pedagog ; pracovní podmínky učitelů ; základní škola ; tělesná výchova ; životní styl ; bydliště ; rodinné prostředí ; demografie ; pilotní projekt ; profesní profil ; životospráva

ABA012


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018