Informace ze zahraničních časopisů č. 07/2015

Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-PK) http://www.epk.cz/ nebo v papírové podobě e-mailem na adrese studovna@npmk.cz


1. A chrysanthemum in the garden : a Christian kindergarten in the Empire of Japan [Chryzantéma v zahradě : křesťanské mateřské školy v Japonském císařství] / Yukiyo Nishida – eng

In: Paedagogica historica -- ISSN 0030-9230 -- Roč. 51, č. 3 (2015), s. 280-297.

Role křesťanských misionářů v předškolním vzdělávání v Japonském císařství. Americká misionářka Annie L. Howe (1852 - 1943) a její mateřská škola v Kobe. Těžkosti a bariéry v zakládání mateřských škol v Japonsku v letech 1887 - 1927. Později začaly vznikat i díky místním iniciativám, rovnováze politického dohledu, kultuře a historii. Osobní zážitky americké misionářky během 40 let jejího působení v Japonsku.

předškolní výchova ; mateřská škola ; křesťanská výchova ; křesťanství ; Howe, Annie L. ; Howe, Annie L. ; Japonsko ; misie ; století 19-20

ABA012


2. Educational trust : relational and structural perspectives on young people on the margins of the education system [Víra ve vzdělávání : relativní a strukturální perspektivy mladých lidí na okraji vzdělávacího systému] / Anne Görlich, Noemi Katznelson -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Educational research : a review for teachers and all concerned with progress in education -- ISSN 0013-1881 -- Roč. 57, č. 2 (2015), s. 201-215.

Ve Skandinávii se většina odborníků shoduje, že vysoké procento 15 - 30letých nezaměstnaných je problém, který je nutno řešit tak, že se začne větší pozornost věnovat školství. Prozatím je zájem ve školství zaměřen na připravenost k učení, individuální proces získávání kvalifikace, sebedůvěru apod. Autorky jsou toho názoru, že je nutno posunout zájem z individuální na relativní perspektivu každého jednotlivce, která bere v úvahu jeho sociální prostředí a vzdělávací systém země. Průzkum v jednom menším dánském městě, jehož hlavním cílem bylo přimět respondenty na okraji vzdělávacího systému, aby se vrátili do školy. Zavádí pojem víra ve vzdělávání, který má postihnout nejen individuální perspektivu sebedůvěry, ale i sociální aspekt účasti mladých lidí ve vzdělávání.

nezaměstnanost ; mládež ; nezaměstnanost mládeže ; sociální postavení ; sebedůvěra ; systém výchovy a vzdělávání ; školství ; průzkum ; Dánsko ; relativizace

ABA012


3. Ich suche, also finde ich! : Recherchieren im Internet [Hledám, tedy najdu! : vyhledávání na internetu] / Ingo Kriebisch -- ger -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Pädagogik -- ISSN 0933-422X -- Roč. 67, č. 1 (2015), s. 8-11.

Má-li internetové vyhledávání sloužit jako skutečně kvalitní pomůcka pro výuku, je nezbytné ho systematizovat. Článek představuje a hodnotí německé i mezinárodní internetové domény vhodné k vyhledávání materiálů pro přímé využití ve výuce humanitních i přírodovědných předmětů (digitální učební materiály, interaktivní cvičení), ale i pro usnadnění administrativy (pracovní listy pro učitele).

Internet ; výuka ; vyhledávání informací ; společenskovědní předmět ; přírodovědný předmět ; efektivnost vzdělávání ; administrativa ; interakce ; učební pomůcka ; didaktické využití počítače

ABA012


4. Im Pegida-Schock [Hrůza z Pegidy] / Gudrun Sonnenberg – ger

In: DUZ Magazin -- ISSN 1613-1290 -- Roč. 71, č. 3 (2015), s. 16-17.

Příslušníci občanské iniciativy Vlastenečtí Evropané proti islamizaci Západu (PEGIDA) jsou v Drážďanech obzvláště činní a město získalo image místa nepřátelsky naladěného vůči cizincům. Tato skutečnost má negativní dopad na činnost místní Technické univerzity s jejím mezinárodním složením přednášejících i studentů. Univerzitu, která patří k absolutní špičce mezi vysokými školami bývalého Východního Německa, začali mnozí její členové tmavší pleti opouštět. Článek podává přehled o historii univerzity od jejího založení v roce 1828 i o její organizační struktuře. Její přednášející i studenti se dnes snaží vylepšit image Drážďan a organizují akce zaměřené na toleranci a rasovou snášenlivost.

univerzita ; vysokoškolské studium ; student ; studentský život ; vysokoškolský pedagog ; rasismus ; mezinárodní univerzita ; cizinec ; tolerance ; mezikulturní komunikace ; SRN ; NDR

ABA012


5. Kult tela a vznik vybraných porúch príjmu potravy [Body cult and selected disorders in food intake] / Ingrid Hupková -- slo -- Obsahuje bibliografické odkazy: 5

In: Vychovávateľ -- ISSN 0139-6919 -- Roč. 63, č. 3-4 (november-december 2014) (2014/2015), s. 47-51.

Co to jsou poruchy příjmu potravy, charakteristika a statistické údaje o mentální anorexii, mentální bulimii, kompulzivním přejídání, bigorexii, o chorobné posedlosti zdravou výživou a zdravým stravováním, závislosti na dietách aj. Společné znaky poruch příjmu potravy.

anorexie ; bulimie ; stravovací zvyklosti ; výživa ; jídlo ; zdraví ; závislost ; porucha metabolismu ; neuróza ; sebepercepce ; tělesné vlastnosti ; otylost ; podvýživa ; body image ; zdravá výživa

ABA012


6. Learning Progressions and Progress : an Introduction to Our Focus on Learning Progressions [Posloupnost a pokrok v učení : úvod k sérii článků věnovaných tomuto tématu] / Michael J. Ford -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy: 6

In: Science education -- ISSN 0036-8326 -- Roč. 99, č. 3 (2015), s. 407-409.

Úvod k sérii článků věnovaných zkoumání konceptu learning progressions (posloupnost učení), který je v americkém školství uplatňován v rámci zavádění vzdělávacích standardů, a jeho uplatnění v rámci přírodovědného vzdělávání. Jedná se o členění cílů výuky a učení do více sekvencí, v rámci každé z nich by žák měl dosáhnout určitého pokroku v základních tématech dané vzdělávací oblasti (v přírodních vědách jsou to např. témata hmota, energie, genetika apod.). Stanoví se vždy vstupní znalosti a dovednosti žáka a znalosti a dovednosti, kterých by měl v dané etapě dosáhnout. Na stranách 410 - 437 jsou další čtyři příspěvky k tématu.

přírodovědný předmět ; cíl výuky ; hodnocení ; úroveň vědomostí ; dovednost ; vzdělávací standard ; USA ; posloupnost učení

ABA012


7. Myths about Gifted Learners from the Perspective of Teachers [Mýty o nadaných žácích z pohledu učitele] / Šárka Portešová, Marie Budíková, Dana Juhová -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: New educational review / -- ISSN 1732-6729 -- Roč. 2014, č. 3 (vol.37) (2014), s. 229-242.

Příspěvek představuje výzkum, kterého se zúčastnilo 434 učitelů (350 žen) českých a slovenských základních, středních a vysokých škol. Cílem výzkumu bylo zjistit, zda čeští a slovenští učitelé jsou ovlivněni mýty o rozumově nadaných žácích. Příspěvek obsahuje metodologii, výběr a kategorizaci mýtů o nadaných a jejich vzdělávání, popis výzkumného vzorku respondentů, výsledky výzkumu a závěr. Dosažená zjištění jsou v souladu s řadou zahraničních výzkumných studií, které považují kontakt s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jako určité riziko v pochopení a přijetí empiricky ověřených charakteristik, které se vztahují k nadání.

nadaný ; žák ; názor ; učitel ; pedagogický výzkum ; výsledek výzkumu ; základní škola ; střední škola ; vysoká škola ; inteligence ; vzdělávání ; zahraničí ; speciální vzdělávací potřeby ; porozumění ; empirický výzkum ; vztah učitel-žák ; vztahy mezi vrstevníky ; vztah učitel-student ; Česká republika ; Slovensko ; mýty ; kategorie ; ověřování ; charakteristika

ABA012


8. Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti [National project Universities as motors of development of knowledge society] / Helga Jančovičová – slo

In: Academia : súčasnosť a perspektíva vysokých škôl -- ISSN 1335-5864 -- Roč. 26, č. 1 (2015), s. 2-18.

Národní projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti realizuje Centrum vědecko-technických informací Slovenské republiky v Operačním programu Vzdělávání. Cílem národního projektu je přizpůsobení vysokoškolského vzdělávání potřebám praxe, reálným potřebám trhu práce a znalostní společnosti. Projekt se zaměřuje na studenty všech stupňů vysokoškolského vzdělávání na celém území Slovenska s výjimkou Bratislavského kraje. Realizace jeho aktivit začala v červnu 2013 a bude trvat do listopadu 2015.

vysoká škola ; vysokoškolské studium ; přechod ze školy do zaměstnání ; odborná informace ; vědeckotechnický rozvoj ; znalostní společnost ; národní vzdělávací program ; projekt ; trh práce ; pracovní příležitost ; pracovní kvalifikace ; vztah vysoká škola-výroba ; Slovensko ; 2013-2015

ABA012


9. Netolizmus [Netolism] / Marianna Šramková -- slo -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Mládež a spoločnosť : slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže -- ISSN 1335-1109 -- Roč. 21, č. 1 (2015), s. 8-23.

Výhody a rizika používání moderních informačních technologií. Netolismus jako druh nelátkové závislosti charakterizovaný chorobnou závislostí na moderních technologiích. Typické projevy novodobých nelátkových závislostí. Charakteristika vybraných druhů netolismu: závislosti na počítači a internetu, závislosti na televizi, závislosti na mobilním telefonu. Faktory ovlivňující rozvoj těchto závislostí. Možnosti prevence. Informace o výsledcích dvou výzkumů věnovaných této problematice.

závislost ; informační technologie ; nové technologie ; počítač ; Internet ; televize ; výsledek výzkumu ; Slovensko ; netolismus ; nelátková závislost ; mobilní telefon

ABA012


10. Posidelki v kafe : zanjatije s det'mi staršego doškol'nogo vozrasta, imejuščimi rečevyje narušenija, i s ich roditeljami [Posezení v kavárně : zaměstnání pro starší předškolní děti s řečovými vadami a jejich rodiče] / S. Vorob'jeva -- rus -- Obsahuje bibliografické odkazy: 5

In: Doškol'noje vospitanije -- ISSN 0012-561X -- Roč. 87, č. 3 (2015), s. 67-71.

Zaměstnání pro starší předškolní děti a jejich rodiče. Posezení v kavárně. Pro logopedickou práci s dětmi. Děti a rodiče sedí v kavárně, učí se chování na veřejnosti, přichází klaun, který špatně mluví, děti ho učí správně vyslovovat. S rodiči procvičují jazykolamy, cvičí mluvidla. Jazyková příprava - rodiče píší na tabuli slova, z jejich prvních písmen skládají děti názvy dobrot, tvoří přídavná jména z podstatných jmen označujících potraviny (polévka z nudlí - nudlová, koláč s meruňkami - meruňkový), tvoří věty ze slov na papírcích apod.

mateřská škola ; předškolní výchova ; řeč ; řečová dovednost ; porucha řeči ; logopedie ; výslovnost ; vztah rodiče-škola ; rodičovská účast ; předškolní věk ; Rusko

ABA012


11. Publizieren in English [Publikování v angličtině] / Anne Wegner – ger

In: DUZ Magazin -- ISSN 1613-1290 -- Roč. 71, č. 1 (2015), s. 65-67.

Různé kulturní oblasti mají svůj vlastní styl psaní akademických textů (graficky uvedeny vzorce psaní v prostředí anglickém, semitském, orientálním, románském a ruském). Autorka článku předkládá praktické rady pro publikování akademických textů v angličtině, není-li mateřským jazykem. Důležité je: 1) začít tím, co publikovaný text přináší nového, 2) nepoužívat složité obraty, dávat pozor na srozumitelnost, tzn. řídit se mottem KISS (Keep It Short and Simple), 3) dodržovat strukturu textu (úvod, rozvedení, závěr) i princip: jeden odstavec - jedna myšlenka, 4) opakování slov slouží jako prostředek spojitosti textu.

publikace ; publikační činnost ; angličtina ; románské jazyky ; semitské jazyky ; ruština ; cizí jazyk ; vědecká činnost ; stylistika ; text ; odborná literatura

ABA012


12. Pust' vsegda budet solnce! : integrirovannaja obrazovatel'naja dejatel'nost' [Ať je vždycky slunce! : integrovaná výchovná činnost] / Je. Martjuševa – rus

In: Doškol'noje vospitanije -- ISSN 0012-561X -- Roč. 87, č. 4 (2015), s. 40-43.

Rozvíjení přirozeného zájmu o Slunce jako přírodní objekt. Zaměstnání pro děti nejstaršího předškolního věku. Rozšiřuje znalosti dětí o světě, poskytuje základy přírodních věd a astronomie. Prohlubuje aktivitu dětí, jejich samostanost, emocionální odezvu, představivost a schopnost řešit obtížnější situace. Celá hodina je založena na putování sluneční soustavou, obsahuje výlet do minulosti, ukazuje vztah člověka ke Slunci a seznamuje děti s uměleckými výtvory s tématem slunce (pohádky, písničky, poezie, hudba, výtvarné umění).

předškolní výchova ; předškolní věk ; mateřská škola ; znalost ; astronomie ; rozvíjení schopností ; Rusko ; Slunce ; sluneční soustava

ABA012


13. Razvivajem melkuju motoriku [Rozvíjíme jemnou motoriku] / I. Nartova – rus

In: Doškol'noje vospitanije -- ISSN 0012-561X -- Roč. 87, č. 4 (2015), s. 83-86.

Cviky s prsty na procvičení jemné motoriky rukou. Na obrázcích jednotlivé cviky, jak skládat prsty a tvořit tvary. Ruční práce - skládání obrázků ze semen a jiných malých částic. Na procvičení správného držení pera nebo tužky, zapínání a rozepínámí knoflíků apod.

předškolní výchova ; mateřská škola ; pohybový rozvoj ; grafomotorika ; ruka ; motorická dovednost

ABA012


14. Streit unter Kindern! : ein Kurzzeit-Trainingsprogramm zur friedlichen Lösung von Konflikten im Schulalltag [Hádky mezi dětmi! : krátkodobý tréninkový program pro mírumilovné řešení konfliktů ve škole] / Muriel Schmitz, Una M. Röhr-Sendlmeier -- ger -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Zeitschrift für Heilpädagogik -- ISSN 0513-9066 -- Roč. 66, č. 2 (2015), s. 71-78.

Studie prezentuje výsledky dlouhodobého výzkumu zaměřeného na podporu sociálně-emocionálních kompetencí, jehož se účastnilo 230 žáků z 3. tříd základních škol. Během hodin zařazených do běžného vyučovacího programu se žáci seznamovali s tím, co jsou to emoce, co znamená sociálně adekvátní způsob chování a jak zvládat konfliktní situace. Žáci byli rozděleni do dvou skupin, z nichž jedna absolvovala tréninkový program, druhá nikoliv. Výsledky prokázaly, že první skupina žáků, ve srovnání s netrénovanou skupinou, byla při zvládnutí konfliktní situace daleko úspěšnější a její sociálně-emocionální schopnosti byly na vyšší úrovni.

výzkum ; sociální chování ; sociální dovednost ; emocionální adaptace ; základní škola ; výuka ; cvičení ; konflikt ; řešení konfliktů ; citová výchova ; sociální výchova ; výchovný program

ABA012


15. Študenti a ich záujem o okultnú symboliku [Students and their interest in occult symbolics] / Pavol Tománek – slo

In: Vychovávateľ -- ISSN 0139-6919 -- Roč. 63, č. 3-4 (november-december 2014) (2014/2015), s. 33-39.

Problematika okultismu a satanismu, jejich pronikání do škol, rodin a společnosti. Otázka zla, jeho původ a podstata. Zlí duchové a ďáblové. Názory a postoje různých autorů, filozofických směrů. Zlo ve Starém a Novém zákoně. Od zla k okultismu a satanismu. Formy satanismu a jejich charakteristika. Uctívání satana mezi žáky ve věku 15-18 let, výsledky průzkumů.

žák ; rodina ; rodinná výchova ; škola ; výchova ; společnost ; výzkum ; výsledek výzkumu ; symbol ; odchylka v chování ; Slovensko ; věk 15-18 ; zlo ; okultismus ; satanismus ; esoterické vědy ; 2009-2013

ABA012


16. Vybor rebenka v krizisnyj period trech let [Volba u dítěte v kritickém věku tří let] / P. Arapova -- rus -- Obsahuje bibliografické odkazy: 3

In: Doškol'noje vospitanije -- ISSN 0012-561X -- Roč. 87, č. 4 (2015), s. 107-113.

Kritické období věku tří let u dítěte. Jedna z důležitých etap jeho vývoje. Možnost volby, období já sám. Právo dítěte na vlastní přání. Projevy tříletých: negativismus, upřímnost, vlastní vůle, protest, vzdor, despotismus. Rady rodičům, jak se chovat k dětem tohoto věku - např. podpora samostatnosti, formování osobnosti apod.

malé dítě ; chování ; vůle ; pedopsychologie ; vztah rodiče-dítě ; samostatnost ; osobnost ; vývoj dítěte ; výchova dítěte ; věk 3

ABA012


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018