Informace ze zahraničních časopisů č. 6/2013

Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Pedagogickou knihovnou J. A. Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-PK) v záhlaví webové stránky PK (http://npmk.cz/) nebo e-mailem na adrese studovna@npmk.cz nebo kubelkova@npmk.cz


1. Ethnic minority dropout in economics / [Nedokončená studia ekonomie etnické menšiny] / Ivo J. M. Arnold -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Journal of further and higher education [Tištěný text] -- ISSN 0309-877X, -- Roč. 37, č. 3 (2013), s. [297]-320.

Studie zkoumá úspěšnost etnické menšiny studentů bakalářského programu v prvním roce studia ekonomie na Erasmus University v Rotterdamu. Jednou z možností propadu mezi etnickou menšinou (převážně studenti ze Surinamu, Antil, Maroka a Turecka) a ostatními studenty může být špatná úroveň předchozího středoškolského studia (např. přípravné studium matematiky). Další rozdíl je spatřován v přístupu ke studiu a také v sociálních a ekonomických životních podmínkách a z toho vyplývající nedostatečné schopnosti sociální integrace studentů etnické menšiny. Podrobná analýza příčin a závěry jsou v tabulkách a grafech.

vysokoškolské studium; student; student nižšího stupně vysoké školy; bakalářské studium; etnická menšina; nedokončení studia; ekonomické vzdělávání; sociální postavení; ekonomické podmínky; analýza; Nizozemsko

ABA012


2. Students' perspectives on term-time employment : [Pohledy studentů na pracovní úvazek při studiu :: průzkumná kvalitativní studie] / an exploratory qualitative study / David Robotham -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Journal of further and higher education [Tištěný text] -- ISSN 0309-877X, -- Roč. 37, č. 3 (2013), s. [431]-442.

Studentů, kteří při vysokoškolském studiu pracují na zkrácený úvazek, přibývá nejen ve Velké Británii, ale i v dalších zemích. Většina předchozích studií na toto téma se zabývala kvantitativními výsledky - co studenti dělají a ne proč to dělají. Mezeru v existujících výzkumech se snaží vyplnit tato studie, která se zaměřila na názory studentů, jejich důvody pro výdělečnou činnost při studiu a jejich zkušenosti. Zkoumá motivaci studentů, zda práce nějakým způsobem ovlivňuje výsledky ve studiu a případný přínos kombinace studia a práce na částečný úvazek. V textu výpovědi studentů.

student; zaměstnaný student; pracovní příležitost; studentský život; kvalitativní analýza; financování; motivace; působení; částečný pracovní úvazek; vysokoškolské studium; Velká Británie

ABA012


3. Conducting Talk in Secondary Science Classrooms : [Řízení diskuse během hodin přírodovědy na střední škole :: zkoumání pohybu učitele během výuky a jeho přesvědčení] / Investigating Instructional Moves and Teachers' Beliefs / Diane Silva Pimentel, Katherine L. McNeill -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Science Education -- ISSN 0036-8326 -- Roč. 97, č. 3 (2013), s. [367]-394.

Význam dialogu a diskuse v přírodovědné výuce. Role učitele v diskusi, působení jeho přesvědčení a praktik na efektivitu diskuse. Průběh a výsledky amerického výzkumu, který sledoval chování pěti středoškolských učitelů ve třídě během diskusí v rámci přírodovědné výuky. Výzkum se zaměřil na to, jakými způsoby učitelé řídí diskusi ve třídě a jak podporují aktivní účast žáků v ní. Výuka byla nahrávána na video, diskuse na něm zachycené byly analyzovány, dále byly vedeny rozhovory s učiteli zaměřené na jejich přesvědčení týkající se žáků, jich samých a faktorů, které podle nich mají vliv na diskusi ve třídě.

dialog; diskuse; přírodovědný předmět; střední škola; role učitele; chování učitele; práce ve třídě; participace; žák; vedení třídy; pedagogický výzkum; USA

ABA012


4. Learning to Assess Science in Linguistically Diverse Classrooms : [Učení se, jak hodnotit žáky v přírodovědných předmětech v prostředí jazykové heterogenní třídy :: sledování růstu odbornosti budoucích středoškolských učitelů přírodovědných předmětů v oblasti hodnocení] / Tracking Growth in Secondary Science Preservice Teachers' Assessment Expertise / Edward G. Lyon -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Science Education -- ISSN 0036-8326 -- Roč. 97, č. 3 (2013), s. [442]-467.

Teoretický úvod do problematiky a přehled odborné literatury k tématu. Průběh a výsledky amerického výzkumu, který se zabýval rozvojem dovedností a zkušeností s hodnocením v rámci přírodovědných předmětů u studentů učitelství na střední škole během jejich praxe ve třídě zahrnující i žáky, pro něž není angličtina rodným jazykem. Sledoval, jak se rozvíjí jejich porozumění problematice hodnocení a dovednosti plánování a realizace aktivit umožňujících hodnocení pokroků žáků a jak směřují k formativnímu využití hodnocení.

vzdělávání učitelů; pedagogická praxe; přírodovědný předmět; střední škola; rozvíjení schopností; metoda hodnocení; hodnocení žáka; formativní hodnocení; student učitelství; pedagogický výzkum; USA

ABA012


5. Regulating Cross-border Higher Education : [Řízení přeshraničního vysokého školství :: případová studie Spojených států] / a Case Study of the United States / Jason E. Lane, Kevin Kinser, Daniel Knox -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Higher education policy -- ISSN 0952-8733 -- Roč. 26, č. 2 (2013), s. [147]-172.

Aspekt přeshraničního vysokého školství vyvolává řadu otázek, jak jsou tyto společné aktivity řízeny a jakou roli zde hraje vládní systém. Této studii posloužily jako vzor Spojené státy americké. Bylo analyzováno více než 50 nezávislých řídících systémů vysokých škol a univerzit. Analýza odhaluje, že státní regulace je primárně zaměřena na proces expanze, řešení administrativních požadavků, poskytování srovnávacích programů, ochranu před nežádoucí soutěživostí a hlavně na kvalitu vzdělávání při zachování suverenity jednotlivých států. Závěry studie mohou posloužit všem, kteří se věnují školství, jako prototyp řízení mnohonárodnostního přeshraničního vzdělávání.

vysoké školství; vysokoškolské studium; univerzita; mezinárodní univerzita; mezinárodní spolupráce; mezinárodní vzdělávání; národní vzdělávací program; řízení školství; spolupráce mezi univerzitami; USA

ABA012


6. Academic Drift in Dutch Non-University Higher Education Evaluated : [Vyhodnocení akademického posunu v holandském neuniverzitním vysokoškolském vzdělávání :: perspektiva učitelského sboru] / a Staff Perspective / Didi M. E. Griffioen, Uulkje de Jong -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Higher education policy -- ISSN 0952-8733 -- Roč. 26, č. 2 (2013), s. [173]-191.

Holandské neuniverzitní instituce (tzv. hogescholen) systematicky rozšiřují výzkumné aktivity. S tím souvisí i zkvalitnění studijního programu a příliv studentů. V souvislosti s tímto vývojem byly hogescholen obviněny z přetahování akademiků z univerzit a z úsilí o získání postavení srovnatelného s tradičními univerzitami. Předkládaná studie posuzuje názory manažerů i lektorů neuniverzitního typu odborného vzdělávání včetně organizačních cílů ve výzkumu a vzdělávání. Výsledky studie poukazují na možné důsledky přetahování akademiků, které by mohly způsobit oslabení učitelského sboru univerzit. V článku je také popsán vývoj odborného vysokoškolského vzdělávání v Nizozemsku.

vysoké školství; studentská vědecká a odborná činnost; odborná vysoká škola; odborný rozvoj zaměstnanců; organizace výzkumu; organizace výuky; forma výuky; vyučující personál; Nizozemsko

ABA012


7. Scope and Determinants of the Third Role of Higher Education Institutions in Germany / [Rozsah a rozhodující činitelé třetí role vysokých škol v Německu] / Henning Kroll, Esther Schricke, Thomas Stahlecker -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Higher education policy -- ISSN 0952-8733 -- Roč. 26, č. 2 (2013), s. [263]-284.

Třetí rolí univerzit se stává silnější ekonomický a sociální vliv na regionální prostředí a působení na místní partnery - podpora rozvoje regionu, spolupráce s regionálními firmami, podpora podnikání, know-how, pomoc při překonávání bariér a zastaralého myšlení, pomoc při zajištění pracovních sil v regionu, další vzdělávání a celoživotní vzdělávání a v neposlední řadě zajištění respektu pro region. Výzkumná studie analyzuje třetí roli univerzit v Německu, ale může být k dispozici i jiným zemím.

univerzita; vysokoškolská instituce; regionální správa; regionální spolupráce; ekonomický rozvoj; sociální struktura; působení; spolupráce; vztah vysoká škola-výroba; rozvoj regionu; analýza; SRN

ABA012


8. Finnish Mathematics Teaching from a Reform Perspective : [Výuka matematiky ve Finsku z pohledu reformy :: případová studie založená na analýze videozáznamů] / a Video-Based Case-Study Analysis / Paul Andrews -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Comparative education review [Tištěný text] -- ISSN 0010-4086 -- Roč. 57, č. 2 (2013), s. 189-211.

Cíle reformy matematického vzdělávání obecně a konkrétně ve Finsku. Metody a výsledky případové studie založené na kvalitativní analýze práce čtyř učitelů v hodinách matematiky na základní škole. Porovnávání vyučovacích přístupů sledovaných učitelů se záměry reformy a s cíli matematického vzdělávání podle šetření PISA.

matematika; výuka; základní škola; reforma; vyučovací metoda; cíl výuky; kvalitativní analýza; videozáznam; vyučovací hodina; případová studie; Finsko

ABA012


9. Sharp Constrasts at he Boundaries : [Ostré konstrasty na hranicích :: školní násilí a výsledky vzdělávání mezinárodně] / School Violence and Educational Outcomes Internationally / Leslie Rutkowski, David Rutkowski, Laura Engel -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Comparative education review [Tištěný text] -- ISSN 0010-4086 -- Roč. 57, č. 2 (2013), s. 232-259.

Mezinárodní studie se zaměřila na dopady školního násilí přistěhovalecké populace. Využila údajů šetření TIMSS 2007 mezi žáky 4. a 8. ročníků ke zjištění toho, jaké dopady má podíl a složení přistěhovalecké populace ve školách na výsledky vzdělávání, zde konkrétně v matematice. Vyvození závěrů a implikací pro vzdělávací politiku.

přistěhovalec; násilí; škola; působení; prospěch; výkon; matematika; základní škola; výzkum; TIMSS; ročník 4; ročník 8; 2007

ABA012


10. Feedback Dialogues That Stimulate Students' Reflective Thinking / [Dialogy ve zpětné vazbě, které stimulují reflexivní myšlení studentů] / Marieke Van der Schaaf, Liesbeth Baartman, Frans Prins, Anne Oosterbaan, Harmen Schaap -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Scandinavian journal of educational research -- ISSN 0031-3831 -- Roč. 57, č. 3 (2013), s. [227]-245.

Jak může dialog v rámci zpětné vazby podnítit reflexivní myšlení žáků. Proběhlo výzkumné šetření se 72 žáky střední školy v Nizozemsku, kteří měli k dispozici zpětnou vazbu v písemné podobě připravenou učitelem. Polovina z nich měla kromě toho možnost doplnit psanou zpětnou vazbu rozhovorem s učitelem. Článek obsahuje vysvětlení pojmu zpětná vazba a reflexivní myšlení, je popsána metodika výzkumu, cíl výzkumu, výzkumné otázky a obsahová stránka výzkumu. Výsledky a závěry v přehledných tabulkách.

žák; učitel; střední škola; zpětná vazba; pedagogická dovednost; strategie učení; dialog; interakce; myšlení; poznávací proces; pedagogický výzkum; Nizozemsko; reflexe

ABA012


Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková 3. 7. 2013

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019