Informace z českých časopisů - č. 9/2013

Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-PK) http://www.epk.cz/ nebo v papírové podobě e-mailem na adrese studovna@npmk.cz nebo kubelkova@npmk.cz.


1. Leadership / [] / Glynn Kirkham; [Překladatel] Eliška Křížková -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Moderní vyučování : časopis na podporu rozvoje škol -- ISSN 1211-6858 -- Roč. 19, č. 5-6 (2013), s. 4-6.

Management ve škole se dá charakterizovat jako soubor dovedností, technik a nástrojů, které manažer (ředitel školy) používá k efektivnímu řízení. Leadership je jev, který vyjadřuje vliv a účinek myšlenek na chování vůdčích osobností a chování těch osob, které se rozhodnou je následovat. Pro leadership nejsou tak důležité nástroje a techniky řízení lidí, důležitější je osobnost leadera - vedoucího, jeho hodnotový systém, jeho vize, jak dokáže rozvíjet, inspirovat a motivovat svůj tým. Autor v článku vysvětluje pojmy management a leadership v souvislosti se vzděláváním. Zároveň uvádí některé myšlenky o leadershipu založené na tom, co v průběhu několika desetiletí pozoroval, četl a jinak zažil.

řízení školy; ředitel školy; manažerský personál; osobnost; osobní předpoklady; kvalifikace; personální řízení; škola; řízení; zkušenost; pojem; terminologie; management; leadership


2. Ředitelská diskuse tentokrát na téma Vize vývoje školy : [Headmaster discourse on the Vision of school development: how did you compile your school's vision, what is crucial in it?] / jak jste vytvářeli vizi vývoje vaší školy? : co je pro vás v této vizi školy klíčové? -- čeština

In: Moderní vyučování : časopis na podporu rozvoje škol -- ISSN 1211-6858 -- Roč. 19, č. 5-6 (2013), s. 12-13.

Plánování změn ve škole se neobejde bez vizí. Díky nim můžou ředitelé škol formulovat dlouhodobé cíle, tedy pojmenovat cestu, po které se budou ubírat. Tuto cestu zpřesňují krátkodobými cíli a vedením lidí. V článku jsou prezentovány zkušenosti ředitelů tří základních škol s vytvářením vize o dalším směřování jejich škol (klima školy, kurikulum, školní vzdělávací program, komunitní vzdělávání aj.)

školní vzdělávací program; kurikulum; komunitní vzdělávání; klima školy; výchovně vzdělávací cíle; výchovně vzdělávací principy; plánování; řízení školy; základní škola; zkušenost; ředitel školy; změna


3. Věční studenti jsou i na střední škole : [Lifelong students are at secondary schools, too :: no school fees make students misuse the system] / střední školy nevybírají sankční poplatky za příliš dlouhé studium jako školy vysoké a mnozí toho zneužívají / Radka Kvačková -- čeština

In: Lidové noviny : [vydání Praha] : založeny 1893 - obnoveny 1988 -- ISSN 0862-5921 -- Roč. 26, č. 77(2.IV.) (2013), s. [15].

Statistiky ukazují, že na střední školy nastupuje podstatně více žáků, než je čerstvých absolventů základních škol. Není vzácností, že student si své středoškolské studium prodlouží i o několik let. Například jednu školu opustí třeba po druhém ročníku a jde na jinou, někdy i opakovaně. Délka studia na českých středních školách není totiž (jak je tomu u vysokých škol) limitována, sankce se neplatí. Této fluktuaci napomáhá i zákon, který poskytuje studujícím až do 26 let výhody bez podmínky úspěšného dokončení střední školy.

střední škola; žák; středoškolské vzdělání; přechod ze základní na střední školu; délka studia; přerušení studia; prodloužení školní docházky; školská politika; nedostatek; fluktuace


4. Ako môžeme zlepšiť vnútorné riadiace procesy škôl a školských zariadení? = [] / How can we improve the internal management processes of schools and school facilities? / Mária Pisoňová -- slovenština -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Technológia vzdelávania : vedecko - pedagogický časopis s informačnou prílohou -- ISSN 1335-003X, -- Roč. 21, č. 4 (2013), s. 3-4 přílohy.

Příspěvek je věnován problematice řízení školy nebo školského zařízení s důrazem na vykonávání dvou funkcí současně - učitelské a ředitelské (manažerské). Popisuje moderní způsob vedení lidí, kde se uplatňují moderní teorie managementu, který je označován pojmem Leadership (vůdcovství), a nabízí řešení problematiky skrytého vůdcovství v prostředí školy.

řízení školy; škola; ředitel školy; učitel; výchovně vzdělávací zařízení; výkon; profese; řízení; modernizace; personál školy; personální řízení; teorie; vůdcovství; nedostatek; klima školy; leadership; manažerská práce; management


5. Úspěšní žáci - měřítko úspěšné školy / [Successful pupils - criterion of successful school] / Miloslav Hubatka -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 116, č. 22 (2013), s. 10-11.

Rozhovor s ředitelem znojemské Základní školy JUDr. Josefa Mareše o strategii vytváření prostředí pro práci s nadanými žáky v naprosto standardním prostředí běžné školy. Uvedená škola věnuje rozvoji nadaných a talentovaných dětí značnou pozornost.

nadaný; nadání; talent; vysoce nadaný; žák; rozvoj; rozvíjení schopností; vzdělávání; základní škola; zkušenost; názor; Znojmo; příklad


6. Duální systém profesní přípravy v Německu / [Dual system of professional preparation in Germany] / Anna Konopásková -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 116, č. 22 (2013), s. 22.

Profesní příprava v učňovském duálním systému v Německu. Učni zde mají dvojí status, v podniku status zaměstnance, v profesní škole status žáka. Odborná praxe ve firmě bývá zpravidla tři dny, dva dny je žák ve škole. Závěrečné zkoušky zpravidla zahrnují čtyři nebo pět oblastí typických pro dané povolání. Podniky a odborné školy poskytují profesní přípravu, za závěrečné zkoušky ale odpovídají komory (tzv. kompetentní orgány).

učňovské školství; odborné školství; příprava učňů; profesní příprava; odborná praxe; organizace výuky; zkušební systém; závěrečná zkouška; obsah zkoušky; duální systém; vztah škola-výroba; SRN


7. V České republice proběhl hlavní sběr dat pro TALIS 2013 / [Main data collection for TALIS 2013 was held in the Czech Republic] / Vendula Kašparová -- čeština

In: Rodina a škola : časopis pro všechny rodiče a učitele -- ISSN 0035-7766 -- Roč. 60, č. 7 (2013), s. 2.

Česká republika se v rámci projektu Kompetence III zapojila do Mezinárodního šetření o vyučování a učení (Teaching and Learning International Survey - TALIS) 2013. Jedná se o šetření s dotazníkem pro učitele 2. stupně ZŠ, odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a ředitele škol. Jeho cílem je poskytnout přehled o situaci učitelů a škol v různých zemích, umožnit mezinárodní srovnání a případně dát impulz k některým pozitivním změnám. Informace o projektu, průběh sběru dat, současný stav a budoucí vývoj.

učitel; ředitel školy; základní škola; víceleté gymnázium; výuka; kvalita vyučování; dotazník; dotazování; komparace; pracovní podmínky učitelů; postoj učitele; sběr dat; projekt; TALIS; 2013


8. Jednotné zkoušky vyžadují větší samostatnost / [Unificated tests require greater independence] / Zoja Franklová -- čeština

In: Rodina a škola : časopis pro všechny rodiče a učitele -- ISSN 0035-7766 -- Roč. 60, č. 7 (2013), s. 3.

Školská reforma přispěla ke sjednocení závěrečných zkoušek v učebních oborech, kde se zjišťuje, do jaké míry žáci zvládli svůj obor po stránce odborné a zda mají praktické dovednosti, které od nich zaměstnavatelé očekávají. Závěrečné zkoušky se skládají z části písemné, ústní a praktické. Větší důraz se klade na praktickou zkoušku. Přestože nová závěrečná zkouška zatím není povinná, připojilo se k ní kolem 80% škol.

odborné školství; odborné vzdělání; učební obor; zkouška; závěrečná zkouška; praktická zkouška; písemná zkouška; ústní zkouška


9. Školní rok 2013/2014 - statistická data a změny v obsahu vzdělávání / [School year 2013/2014 - statistical data and changes in the content of education] / Olga Šedivá -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 21, č. 25 (2013), s. 3.

Údaje o počtech žáků nastupujících do prvního ročníku základních škol a celkových počtech žáků základních a středních škol různého typu v porovnání s minulým školním rokem. Pokračující trend úbytku žáků středních škol. Změny ve standardech pro základní vzdělávání. Povinná výuka druhého cizího jazyka nejpozději od 8. ročníku. Zařazení témat ochrana člověka za mimořádných událostí, dopravní výchova a finanční gramotnost do kurikula základního vzdělávání.

počet žáků; statistická data; základní škola; střední škola; vzdělávací standard; základní vzdělání; kurikulum; obsah výuky; druhý cizí jazyk; Česká republika; 2013/2014


10. Jak na čtenářskou gramotnost, aneb, Úlohy ze šetření PIRLS / [How to manage reading literacy, or, Problems from the PIRLS survey] / Česká školní inspekce -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 21, č. 25 (2013), s. 6-7.

Ukázky zadání a otázek dvou úloh mezinárodního šetření PIRLS, které se zaměřuje na zjišťování čtenářské gramotnosti žáků 4. ročníků základních škol.

řešení úloh; práce s textem; porozumění textu; test; pedagogický výzkum; mezinárodní spolupráce; žák; první stupeň; základní škola; PIRLS; ročník 4


11. Tablety ve školství - žáky baví, učitele motivují / [Tablets in education - joy for pupils, motivation for teachers] / Šárka Pelcová -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 21, č. 26 (2013), s. 5.

Výsledky průzkumu mezi učiteli, rodiči a žáky ve věku 7-16 let ve Velké Británii, který zjišťoval možnosti a přednosti používání tabletů ve školách. Tablety v českém školství - zkušenosti ze základních a středních škol, názory odborníků. Využití nejen k testování a práci s elektronickými učebnicemi, ale např. i ke zpracování projektů, pozorování a měření v přírodě.

didaktické využití počítače; didaktická technika; přenosný počítač; vzdělávání; základní škola; střední škola; zkušenost; výsledek výzkumu; Velká Británie; Česká republika; tablet


12. Provozní řád školy a školského zařízení / [Operating regulation of school and educational organization] / Monika Puškinová -- čeština

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 10, č. 9 (2013), s. 4-7.

Příspěvek je věnován důležitým pasážím provozního řádu školy a školského zařízení v návaznosti na aktuální právní úpravu a související interní směrnice školy. Komentář je doplněn paragrafovým zněním příslušné právní normy. Vzor směrnice je dostupný na webu v aplikaci Magistr (http://www.rizeniskoly.cz).

provozní řád; škola; výchovně vzdělávací zařízení; školská legislativa; školská správa; řízení školy; výklad; porozumění; legislativa; interní směrnice; webová stránka; Internet; software


13. Sedm důrazných tvrzení o školním leadershipu / [Seven strong claims about school leadership] / Jan Voda -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 1

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 10, č. 9 (2013), s. 19-21.

Příspěvek je věnován přehledu sedmi výroků (včetně krátkého vysvětlení), jejichž poznatková základna i samotné závěry jsou úzce svázány s angloamerickým školstvím, jež lze podle autorky příspěvku zasadit i do kontextu českého školního leadershipu. Příspěvek čerpá z publikace Seven strong claims about successful school leadership, Leithwood, K., Day, CH., Sammons, P., Harris, A., Hopkins, D.

škola; školní prostředí; řízení školy; ředitel školy; manažerský personál; pojem; školství; angloamerické školství; leadership


14. Ředitelé škol požadují návrat věkového automatu : [Headteachers demand re-introduction of a system of teachers' salaries which takes account of their age :: interview with chairman of the Association of Employees' Unions CZESHA, Jiří Zajíček] / rozhovor s předsedou Unie zaměstnavatelských svazů CZESHA Ing. Jiřím Zajíčkem / Jiří Zajíček; [Autor interview] Olga Šedivá -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 21, č. 27 (2013), s. 3.

Podpora požadavku ředitelů škol na návrat tzv. věkového automatu jako pojistky proti zneužití systému odměňování učitelů a jediná možnost jejich kariérního postupu do doby, než bude zaveden nový kariérní systém.

plat; učitel; vyučující personál; věk; profesní dráha; názor; ředitel školy; platové předpisy; platové třídy


Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková 14. 10. 2013

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019