Informace ze zahraničních časopisů č. 10/2013

Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Pedagogickou knihovnou J. A. Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-PK) v záhlaví webové stránky PK (http://npmk.cz/) nebo e-mailem na adrese studovna@npmk.cz nebo kubelkova@npmk.cz


1. Imagination and creativity : [Představivost a kreativita :: pramínky a prameny vzdělávání - zkušenost z Tchaj-wanu] / wellsprings and streams of education - the Taiwan experience / Jing-Jyi Wu, Dale Leonard Albanese -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Educational psychology [Tištěný text] : an international journal of experimental educational psychology -- ISSN 0144-3410 -- Roč. 33, č. 5 (2013), s. [561]-581.

Současný důraz v celém světě na kreativitu a představivost ve vzdělávání. Jejich nedostatek v čínských školách se stal předmětem diskuze a je připisován několika faktorům, z nichž na prvním místě jsou standardizované testy. Článek seznamuje s vývojem politiky a akcí ve vzdělávacích programech na Tchaj-wanu, které mají podpořit růst tvořivosti a představivosti. Zmiňuje se o efektivitě těchto programů a jejich dopadu na učení i výuku v tchaj-wanských školách.

tvořivost; představivost; vzdělávání; školská politika; nedostatek; test; Tchaj-wan; kreativní myšlení


2. Uniqueness, integration or separation? : [Jedinečnost, integrace nebo rozdělení? :: zkoumání podstaty kreativity skrze kreativní psaní u žáků základní školy na Tchaj-wanu] / exploring the nature of creativity through creative writing by elementary school students in Taiwan / Tsai-Ling Chu, Wei-Wen Lin -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Educational psychology [Tištěný text] : an international journal of experimental educational psychology -- ISSN 0144-3410 -- Roč. 33, č. 5 (2013), s. [582]-595.

Důležitost testů založených na originalitě a odlišném myšlení a originalita jako nejvyšší forma tvořivosti byla dvě hlavní témata předložené studie. Žáci základní školy vyplňovali kreativní testy, které byly posléze analyzovány Pearsonovou metodou. Vztahy mezi kreativitou a originalitou popsány v tabulkách. Doporučení testů k měření potenciálu tvořivosti.

tvořivost; psaní; test; originalita; písemná práce; základní škola; analýza; výzkum; Tchaj-wan; kreativní myšlení


3. Psychological adjustment of creative children : [Psychické přizpůsobení kreativních dětí :: z hlediska sebe samotného, vrstevníků a učitele] / perspective from self, peer and teacher / Wing Ling Li, Jelena C. Y. Poon, Toby M. Y. Tong, Sing Lau -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Educational psychology [Tištěný text] : an international journal of experimental educational psychology -- ISSN 0144-3410 -- Roč. 33, č. 5 (2013), s. [616]-627.

Studie, která měřila psychologické přizpůsobování kreativních dětí z hlediska vícečetných zdrojů (objektivní hodnocení, hodnocení učitele a vrstevníků) a z hlediska vícečetných aspektů přizpůsobení (hodnocení sebe samotného, popularita, sociální dovednosti). Ukázalo se, že ten, kdo byl hodnocen jako více kreativní, byl populárnější a měl větší sebedůvěru i lepší sociální dovednosti. Podrobnější výsledky v tabulkách. Průzkum probíhal na vzorku osmi- až dvanáctiletých dětí ze základních škol v Hongkongu.

tvořivost; sebehodnocení; žák; adaptace; psychika; hodnocení; vrstevnická skupina; učitel; sociální dovednost; základní škola; výzkum; Hongkong


4. Educational testing as an accountability measure : [Testování jako měřítko odpovědnosti :: historie zkušeností ve vzdělávání v Dánsku ve 20. století] / drawing on twentieth-century Danish history of education experiences / Christian Ydesen -- angličtina

In: Paedagogica historica [Tištěný text] -- ISSN 0030-9230 -- Roč. 49, č. 5 (2013), s. [716]-733.

Zkušenosti z dánské historie školství ve 20. století. Současná zodpovědnost měřená formou testů jako charakteristický důsledek vzdělávací politiky uplynulých 25 let. Výzkumné šetření na téma využití současného vzdělávacího prostředí. Zodpovědnost za prospěch jako kolektivní záležitost žáků, učitelů a celé společnosti. Pozitivní a negativní stránky této koncepce a zavedené praxe.

dějiny školství; školská politika; odpovědnost; test; koncepce; zkušenost; historické hledisko; Dánsko; století 20


5. Pedagóg ako jeden z hlavných činiteľov utvárania klímy v triede / [Teacher as one of the main factors creating classroom climate] / Martina Furínová -- slovenština -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Vychovávatel' -- ISSN 0139-6919 -- Roč. 61, č. 9-10 (2012/2013), s. 40-44.

Základem vytváření pozitivního klimatu ve školní třídě je v prvé řadě empatie, vstřícnost, ohleduplnost a tolerance jejích členů, kterou by měl u žáků rozvíjet také pedagog. Klima třídy označuje míru spokojenosti žáka ve třídě, vzájemné porozumění, stupeň soutěživosti i soudržnost třídy. Učitel vytváří vyučovací klima svými vyučovacími formami a metodami práce ve vyučování. Zapojení žáků do činnosti, povzbuzování a podporování. Typy učitelů a jejich následný vliv na klima třídy.

klima třídy; učitel; působení; forma výuky; vztah učitel-žák; spokojenost


6. An unusually effective school/university programme : [Neobvykle efektivní program škola/univerzita :: plymouthský model] / the Plymouth and Peninsula Model / Linda la Velle, David Reynolds, Jon Nichol -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Journal of education for teaching [Tištěný text] : international research and pedagogy -- ISSN 0260-7476 -- Roč. 39, č. 4 (2013), s. [400]-415.

Nový partnerský program mezi školou a univerzitou v Británii, tzv. Plymouthský model, jehož cílem je povzbudit mladé lidi ze znevýhodněných prostředí, aby se hlásili na vysoké školy. Prezentována je studie, která zkoumala názory učitelů a aspirace žáků předtím a poté, co byla využita intervence tohoto partnerského modelu. Zvýšila se motivace žáků a ukázalo se též, že nízké aspirace nemusí být vinou žáků ani jejich rodičů, ale díky nevhodnému postoji učitelů. Doporučení pro další výzkum.

sociálně znevýhodněný; vysokoškolské studium; vztahy mezi školami; výzkum; učitel; postoj učitele; názor; aspirace; žák; pomoc; motivace; Velká Británie


7. Der Weg ist das Ziel / [Cesta je cílem] / Mareike Knoke -- němčina

In: DUZ Magazin -- ISSN 1613-1290 -- Roč. 69, č. 9 (2013), s. 8-11.

Posluchárny vysokých škol se rok od roku stále více zaplňují novými studenty. Vysoké školy stojí před velkou výzvou: je třeba vytvořit takovou strategii počáteční fáze výuky, která by studenty zaujala a motivovala. Pak by nedocházelo k vysokému počtu přerušování studia (v současnosti činí až 40 %). Různorodost studujících (rozdílné vzdělávací biografie) na počátku vysokoškolského studia. Diskuse docentů o vhodnosti a efektivitě různých přednášek pro začínající studenty.

vysoká škola; výuka; student; motivace; přiměřenost; přerušení studia; SRN


8. Sie lernen schneller, fragen tiefer / [Učí se rychleji, dotazují se hlouběji] / Annette Julius, [Autor interview] Ulrike Thiele -- němčina

In: DUZ Magazin -- ISSN 1613-1290 -- Roč. 69, č. 9 (2013), s. 12-13.

Do vysokých škol přicházejí mnozí studenti, kteří nemají klasické vzdělání. To však neznamená, že nemají talent. Nadaní studenti se často kromě studia angažují také společensky. Je třeba jim vytvořit podmínky pro individuální rozvoj, motivaci a vlastní iniciativu.

vysoká škola; student; nadání; talent; motivace; nedostatek; předběžné znalosti; rozvoj osobnosti; SRN


9. Social class (in)visibility and the professional experiences of middle-class novice teachers / [(Ne)viditelnost sociální třídy a profesní zkušenosti začínajících učitelů ze střední vrstvy] / David Hall, Lisa Jones -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Journal of education for teaching [Tištěný text] : international research and pedagogy -- ISSN 0260-7476 -- Roč. 39, č. 4 (2013), s. [416]-428.

Článek se zabývá rolí sociálních tříd ve vzdělávání. Existuje všeobecně platný jev, že žáci ze sociálně znevýhodněných prostředí mají ve škole horší výsledky než jejich vrstevníci ze střední třídy. Autoři prezentují studii o zkušenostech začínajících učitelů, kteří sami patřili ke střední vrstvě, ale vyučovali ve škole s převažujícím počtem žáků ze sociálně slabších vrstev. Jak začínající učitelé reagují na třídní dimenze ve škole na počátku své pracovní kariéry. Důležitá role třídního složení žáků. Ukázky z konkrétních rozhovorů.

sociálně znevýhodněný; společenská třída; žák; začínající učitel; střední vrstva; zkušenost; výzkum; Velká Británie; třídní společnost


10. Zahlen, Rechenoperationen und Veranschaulichungsmittel : [Počítání, početní operace a názorné prostředky :: možnosti a meze při nasazení pracovních prostředků] / Möglichkeiten und Grenzen beim Einsatz von Arbeitsmitteln / Jens Holger Lorenz -- němčina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 9

In: Grundschulunterricht Mathematik -- ISSN 1865-4983 -- Roč. 60, č. 3 (2013), s. 4-7.

Otázka, zda názorné prostředky pomáhají dětem k lepšímu počítání. Ve výuce matematiky na základní škole hrají podstatnou roli. Počítání z hlavy a proces myšlení pomocí symbolů (gestických, motorických, jazykových). Počítání pomocí prstů do deseti. Počítání v předškolním věku a funkce názorných prostředků ve výuce na ZŠ. Rychlé dosažení početního výsledku.

matematika; počítání; výuka; učební pomůcka; názornost; základní škola


11. Mathematical and Reading Difficulties as Predictors of School Achievement and Transition to Secondary Education / [Problémy s matematikou a čtením jako prediktory školního výkonu a přechodu na střední školu] / Airi Hakkarainen, Leena Holopainen, Hannu Savolainen -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Scandinavian journal of educational research -- ISSN 0031-3831 -- Roč. 57, č. 5 (2013), s. [488]-506.

Autoři studie zjišťují, jestli potíže v matematice, problémy se čtením a vlastní ohodnocení schopnosti učení předpovídají školní úspěšnost v 9. ročníku (věk 16 let) a jak tyto problémy dále ovlivňují přechod na střední školu nebo do učebního poměru, jaký vliv má vzdělání rodičů a pohlaví žáků. V prezentované studii byl vybrán vzorek žáků 9. třídy (300 dívek, 292 chlapců) ve finském středně velkém městě. Žáci vyplňovali test z matematiky, četli s porozuměním a měli hodnotit, jak zvládají učení. Bylo dokázáno, že úspěšnost přechodu na střední vzdělávání ovlivňují především problémy s matematikou a se čtením. Dosažené vzdělání rodičů zde nehrálo velkou roli. Chlapci vykazovali větší problémy se čtenářskou gramotností než dívky.

žák; základní škola; přechod ze základní na střední školu; matematika; porozumění textu; čtení; školní neúspěch; sebehodnocení; učení; schopnost učení; Finsko; ročník 9; věk 16


Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková 11. 11. 2013

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019