Informace z českých časopisů - č. 11/2013

Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-PK) http://www.epk.cz/ nebo v papírové podobě e-mailem na adrese studovna@npmk.cz nebo kubelkova@npmk.cz.


1. Druhý cizí jazyk na začátku ověřování praxí : [Second foreign language verified by practice :: existing experiences indicate it could be German] / dosavadní zkušenosti napovídají, že by jím nejčastěji mohla být němčina / Jaroslava Štefflová -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 116, č. 29 (2013), s. 4-6.

Od září 2013 byl mezi povinné předměty základních škol zařazen druhý cizí jazyk. Článek prezentuje zkušenosti několika základních škol, které v rámci projektu Němčina nekouše zkušebně jako druhý cizí jazyk vyučují němčinu. Argumenty, proč se tento projekt snaží prosadit, aby se druhým povinným jazykem stala právě němčina.

druhý cizí jazyk; povinný předmět; jazyková výuka; jazykové vzdělávání; cizí jazyk; němčina; základní škola; zkušenost; názor; Němčina nekouše; 2013


2. Problémy rezortu pomůže odstranit zakládání svazkových škol, říká ministr školství v demisi Dalibor Štys / [Problems can be solved by establishing bond schools, says resigning Minister of Education] / Dalibor Štys; [Autor interview] Petr Husník -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 116, č. 29 (2013), s. 8-9.

Rozhovor s ministrem školství prozatímní Rusnokovy vlády o tom, co si myslí o současném českém školství a jak by si ho představoval v budoucnu (tj. jaké změny by se měly provést, co by se mělo naopak zachovat). Uveden příklad efektivně využitých peněz svazkovou základní školou v Rapotíně (svazková škola je školský subjekt, který provozují a podporují svazky obcí, jejichž peníze se tak koncentrují do jednoho místa).

školství; vzdělávání; systém výchovy a vzdělávání; školská politika; financování; základní škola; místní správa; obec; názor; ministr školství; Rapotín; svazková škola; efektivita; příklad


3. Pracovní doba učitele mateřské školy / [Teachers' hours of work in kindergarten] / Jiří Valenta -- čeština

In: Speciál pro MŠ : příloha časopisu Řízení školy -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 2013, č. 2 (2013).

Příspěvek je věnován aktuálnímu tématu, kterým je pracovní doba pedagogického pracovníka v podmínkách předškolního vzdělávání, konkrétně pak obsahu pracovní doby pedagogického pracovníka a jedné z povinností pedagogického pracovníka, a to přítomnosti pedagoga na pracovišti. Paragrafové znění je doplněno komentářem.

pracovní doba; učitel; mateřská škola; vyučující personál; vzdělávání; povinná práce; pracoviště; povinnost; školská legislativa; legislativa


4. Vstup mimořádně nadaného dítěte do školy / [Exceptionally gifted child's entry into school] / Jitka Fořtíková -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Speciál pro MŠ : příloha časopisu Řízení školy -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 2013, č. 2 (2013).

Příspěvek je věnován přechodu nadaných předškoláků z mateřské školy na základní a tomu, co nadané dítě v tomto období potřebuje. Závěr potvrzuje i nutnost systematického vyhledávání a vytipovávání nadaného dítěte, včetně včasné diagnostiky jeho nadání.

přijetí do školy; vysoce nadaný; dítě; přechod z mateřské na základní školu; předškolní dítě; základní škola; potřeba; systémový přístup; pedagogická diagnostika; nadání; výchova dítěte; vzdělávání; speciální vzdělávací potřeby


5. Jednotný výuční list jako zákonná povinnost? : [Unified apprentice certificate as legal duty? :: controversial proposal can be too expensive for some vocational schools] / polemický návrh, který se navíc může odborným školám prodražit / Petr Husník -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 116, č. 30 (2013), s. 8-9.

Nové závěrečné zkoušky v učebních oborech (tj. standardizovaný výuční list) jsou prozatím nepovinné, proto mají zřejmě tak velkou podporu a sympatie u středních odborných škol. Od školního roku 2013/2014 se má ale situace změnit, nové zkoušky by měli skládat všichni žáci povinně. Mnohým školám se to nelíbí, mají k tomuto záměru výhrady.

učňovské školství; odborné školství; odborné vzdělání; příprava učňů; učební obor; závěrečná zkouška; zkušební systém; školská politika; střední odborná škola; názor; výuční list; standardizace; 2013/2014


6. Školní řád musí být jednoznačný / [School order must be unequivocal] / Ondřej Andrys -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 116, č. 30 (2013), s. 13.

Školní řád musí být přehledný, strukturovaný do kapitol a ne příliš obsáhlý, aby byl srozumitelný všem. Práva a povinnosti musejí být popsány jednoznačně a určitě. Dále musí školní řád stanovit, jaká výchovná (kázeňská) opatření jsou spojena s porušením stanovených povinností. Zásadní kapitolou školního řádu musejí být pravidla hodnocení výsledků vzdělávání, tzv. klasifikační řád, který stanovuje zásady a způsob hodnocení žáků.

školní řád; kázeň; chování žáka; hodnocení žáka; hodnotící kritérium; klasifikace; koncepce; pravidlo


7. Názory učitelů základních škol na potřebu změn ve školním vzdělávání = Opinions of basic school teachers on the changes in school education / [] / Jana Straková, Vladimíra Spilková, Jaroslava Simonová, Hana Friedleandaerová, Tomáš Hanzák -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Orbis scholae -- ISSN 1802-4637 -- Roč. 7, č. 1 (2013), s. 79-100.

V příspěvku jsou prezentovány výsledky výzkumu názorů učitelů základních škol a studentů fakult připravujících budoucí učitele na změny, které se uskutečnily nebo které se podle jejich názoru měly uskutečnit ve školním vzdělávání v návaznosti na změny ve společnosti. Data byla získána prostřednictvím dotazníkového šetření výběru 553 učitelů ze 128 základních škol z celé ČR. Výsledky výzkumu ukazují, že učitelé pociťují potřebu změn, ale mají velmi rozdílné pohledy na to, jaké změny již proběhly a zejména na to, jaké by měly být priority dalšího vývoje.

školství; základní škola; společenská změna; školská politika; školská reforma; učitel; student učitelství; názor; pedagogický výzkum; výsledek výzkumu


8. Středním školám ubývají studenti : [Upper secondary schools lack students :: how can they recruit them in a better way?] / jak je mohou lépe získávat? / Petr Soukeník -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 21, č. 33 (2013), s. 5.

Pravidla a metody marketingu škol při získávání nových studentů. Význam kvalitních dat pro analýzu potřeb potenciálních studentů. Návrhy na zlepšení marketingové strategie školy. Důležité je necílit jen na skupinu žáků 8. a 9. tříd, ale i na mladší žáky (např. pořádání akcí pro žáky prvního stupně).

marketing; nábor; střední škola; úbytek žáků; analýza; potřeba; zlepšení; sledovaná skupina; mladší školní věk; volba školy; vztahy mezi školami


9. Ze Základní školy Údlice jsme vyjeli na ekokemp Proměny lesa do sousedního Německa / [From Primary and Lower Secondary School in Údlice we went to Changes of the wood eco-camp in neighbouring Germany] / Jiří Chloupek -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 21, č. 33 (2013), s. 7.

Zajímavá forma mezinárodní spolupráce škol: účast žáků základní školy na táboře s ekologickým zaměřením konaném v Německu, kterému předcházel výměnný pobyt německých žáků na české straně Krušných hor ve středisku Lesná. Procvičení vědomostí, dovedností i komunikace.

mezinárodní spolupráce; partnerství škol; základní škola; výměna žáků; táboření; ekologická výchova; SRN


10. Žádné změny letošní maturanty nečekají / [No changes will be made in secondary school-leaving examinations in this school year] / Olga Šedivá -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 21, č. 34 (2013), s. 3.

Zachování stejného modelu státních maturit jako v roce 2013 i pro rok 2014. Informace o zpřístupnění ilustračního testu z matematiky na webu Cermatu. Termíny podání přihlášek k maturitě, vyhlášení jednotného zkušebního tématu a kritérií hodnocení ministerstvem školství. Způsoby zpřístupnění výsledků hodnocení didaktických testů.

státní maturita; test; didaktický test; matematika; přihláška; hodnotící kritérium; 2014


11. Antiplagiátorský software zachytí opisování z internetu / [Anti-plagiarism software is able to find copying from internet] / Linda Maletínská -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 116, č. 33 (2013), s. 20.

Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva vyvinula antiplagiátorský software, který zajistí původnost absolventských prací. Umožní totiž porovnat práce studentů nejen s jinými akademickými pracemi na ostatních vysokých školách, ale dokonce se všemi texty dostupnými na internetu. Software zjistí zcela shodný text, upozorní ale i na podobné pasáže, kdy se student snaží změněným slovosledem antiplagiátorský software obelstít. Další vylepšení softwaru by se mělo týkat skloňování a časování.

vysoká škola; vysokoškolské studium; písemná práce; diplomová práce; student; podvádění; nepoctivost; nesprávné chování; Internet; software; prevence; antiplagiátorský software; opisování; plagiát


12. Dá se učit efektivně ve třídě s třiceti žáky? / [Can teacher teach a class with thirty pupils effectively?] / Zlata Šťástková -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 21, č. 35 (2013), s. 5.

Názory odborníků a učitelů z praxe, které zazněly na jednání u kulatého stolu pořádaného Stálou konferencí asociací ve vzdělávání na téma efektivita výuky ve větších třídách. Velikost třídy neovlivňuje ani tak kvalitu výuky, jako spíš míru stresu a únavy učitele. Větší počet žáků ve třídě vyžaduje od učitele delší přípravu na vyučování a intenzivní práci ve třídě. Naplněnost tříd v základních školách v ČR. Zkušenosti s využíváním asistentů (často z řad dobrovolníků) ve větších třídách.

velikost třídy; počet žáků na učitele; počet žáků; třída; základní škola; působení; efektivnost vzdělávání; kvalita vyučování; práce ve třídě


13. O nové koncepci České školní inspekce s Tomášem Zatloukalem / [About new conception of the Czech School Inspection with Tomáš Zatloukal] / Tomáš Zatloukal; [Autor interview] Olga Šedivá -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 21, č. 36 (2013), s. 3.

Rozhovor s ústředním školním inspektorem k nové koncepci inspekční činnosti. Vysvětlení některých bodů nové koncepce: 1) vzdělávací audit s analýzou silných a slabých stránek konkrétní školy a návrhy na opatření a doporučení; 2) příprava nástrojů pro hodnocení úrovně čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti; 3) příprava nástrojů umožňujících zohlednit socioekonomické zázemí jednotlivých žáků i celých škol při hodnocení kvality; 4)propojení externího a vlastního hodnocení školy a 5) vyhledávání a identifikace úspěšných škol.

inspekce; hodnocení školy; analýza instituce; hodnocení žáka; gramotnost; kvalita vyučování; hodnocení výuky; socioekonomický status; interní hodnocení; Česká školní inspekce


Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková 5. 12. 2013

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018