Informace z českých časopisů - č. 03/2014

Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-PK) http://www.epk.cz/ nebo v papírové podobě e-mailem na adrese studovna@npmk.cz nebo kubelkova@npmk.cz.


1. Od základky po vysokou : [From primary school to higher education :: child's preparation for school] / příprava dítěte na školu / Lucie Zormanová, Klára Janoušková -- čeština

In: Rodina a škola : časopis pro všechny rodiče a učitele -- ISSN 0035-7766 -- Roč. 61, č. 2 (2014), s. 10-13.

Společným tématem tří článků je školní docházka. Jak bude dítě ve škole celkově prospívat záleží na školní zralosti, způsobilosti, školní připravenosti. Jak může školní zralost ovlivnit rodina. Školní připravenost a děti ze sociokulturně znevýhodněných rodin (přípravné třídy), odklad školní docházky. Co by mělo dítě před vstupem do 1. třídy umět. Volba povolání u adolescentů - problém vyzrálosti pro rozhodnutí týkající se profesní orientace. Nepříznivé faktory ovlivňující volbu povolání. Výběr vysoké školy - výsledky průzkumu zaměřeného na kritéria, podle nichž si studenti vybírají vysokou školu a obor studia.

docházka ; školství ; systém výchovy a vzdělávání ; výběrové kritérium ; školní adaptace ; vzdělávací dráha ; přechod z mateřské na základní školu ; přechod z prvního na druhý stupeň základní školy ; přechod ze základní na střední školu ; přechod ze střední na vysokou školu ; volba školy ; volba studijního oboru ; volba učebního oboru ; volba povolání


2. Kdy se rozpoutá bouře? : [When a storm will break up? :: insufficient capacity of after school care centres is not discussed... so far] / o problému nedostatečné kapacity školních družin se moc nemluví : zatím / Jaroslava Štefflová -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 116, č. 45 (2013), s. 4-6.

Školní družina je určena především žákům prvního stupně. Není sice součástí povinného vzdělávání, je to ale často jediná možnost, jak mohou rodiče zaplnit svým dětem volný čas a zároveň zajistit jejich bezpečnost. V posledních letech se ukazuje, že kapacity školních družin jsou na většině škol vyčerpané. V některých regionech je situace až kritická. Autorka článku zjišťovala, jak se k této situaci staví kompetentní úřady i základní školy samotné.

školní družina ; základní škola ; žák ; první stupeň ; mimoškolní výchova ; činnosti mimo vyučování ; volný čas ; nedostatek ; krize výchovy a vzdělání ; názor ; školská politika ; kapacita


3. Každý desátý žák má s matematikou velké problémy : [Every tenth pupil has problems with mathematics :: show the results of national testing from 2013] / vyplynulo to z zkoušky celoplošného testování výsledků / Lukáš Doubrava -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 116, č. 45 (2013), s. 20-21.

Zhodnocení výsledků celoplošného testování žáků 5. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií v matematice a angličtině, které v roce 2013 realizovala Česká školní inspekce. Výsledky testování mimo jiné ukázaly na rozdíl v klasifikaci na základních školách a víceletých gymnáziích. Na úrovni vyšších ročníků se na víceletých gymnáziích známkuje mnohem přísněji než na základních školách. Ukázalo se také, že na víceletých gymnáziích studují i žáci prokazatelně slabší.

matematika ; angličtina ; žák ; znalost ; úroveň vědomostí ; hodnocení žáka ; standardizovaný test ; test ; klasifikace ; komparace ; základní škola ; víceleté gymnázium ; Česká školní inspekce ; ročník 5 ; ročník 9


4. Standard ředitele ano, ale… : [Standard of headmaster yes, but... :: what should work in school management contain?] / co všechno by mělo být v charakteristice práce vedení škol / Jaroslava Štefflová -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 116, č. 46 (2013), s. 20-21.

Názory několika ředitelů škol na osobní vlastnosti a odborné kompetence, které by měly být standardem pro výkon řídící funkce ve škole.

ředitel školy ; řízení školy ; manažerský personál ; osobnost ; osobní předpoklady ; kvalifikace ; způsobilostní minimum ; způsobilost ; psychologie osobnosti ; názor ; standard


5. Nesnadná pozice ředitelů škol : [Uneasy position of school headmasters :: can further education help?] / může jim pomoci další vzdělávání? / Helena Plitzová -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 116, č. 46 (2013), s. 22-23.

Začínající ředitelé škol nemají zpravidla na počátku své řídící dráhy ukončené funkční vzdělání. Jejich vstup do funkce byl rychlý a na přípravu měli málo času. Přesto přibývá počet frekventantů studia školského managementu, kteří se na budoucí vedoucí roli připravují v předstihu. V článku je uvedena analýza výsledků průzkumu (realizovaného v letech 2012 - 2013), jehož cílem bylo zjistit současnou situaci a převládající tendence právě v oblasti dalšího vzdělávání ředitelů škol.

ředitel školy ; manažerský personál ; kvalifikace ; škola ; manažerské vzdělávání ; řízení školy ; další vzdělávání ; další vzdělávání učitelů ; směr ; analýza ; průzkum ; výsledek výzkumu ; 2012-2013


6. Platy v regionálním školství letos neklesnou, naopak můžou mírně vzrůst, říká náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jindřich Fryč / [Salaries in regional school system will not go down, on the contrary they can slightly rise, says Deputy Minister of Education Jindřich Fryč] / Jindřich Fryč ; [Autor interview] Olga Šedivá -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 22, č. 6 (2014), s. 3.

Rozpočet a priority ve financování regionálního školství v roce 2014. Navýšení zejména v oblasti mzdových prostředků, zachování výše ostatních neinvestičních nákladů jako v minulém roce. Možnost pro školy získat další prostředky z rozvojových programů. Bližší představení Rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání.

rozpočet na vzdělání ; financování ; regionální školství ; plat ; učitel ; odborné vzdělání ; Česká republika ; rozvojový program ; 2014


7. Učitelé vypracovávají digitální prezentace se zoufalou kvalitou / [Low quality of digital presentations prepared by teachers] / Robert Čapek -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 22, č. 6 (2014), s. 5.

Kritika zúžení tvorby digitálních učebních materiálů (DUM), k níž jsou učitelé finančně motivováni odměnami z evropských fondů a programů, na powerpointové prezentace využitelné pouze pro frontální výuku a výklad. DUM by však měly zahrnovat širokou škálu forem od pracovních listů, videí či zvukových ukázek po animace, simulace aj. formy využitelné pro aktivizující výuku.

prezentace ; výklad ; frontální vyučování ; učitel ; motivace ; tvorba učebních pomůcek ; aktivní metoda ; elektronický učební materiál ; PowerPoint


8. Výsledky šetření čtenářské gramotnosti PISA 2012 / [Results of the PISA 2012 survey on reading literacy] / Česká školní inspekce -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 5

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 22, č. 6 (2014), s. 11.

Nejnovější výsledky českých žáků v oblasti čtenářské gramotnosti ve srovnání s dalšími evropskými zeměmi a předchozími tříletými cykly šetření PISA. Různé úrovně náročnosti testových úloh. Šestistupňová škála pro určování úrovně čtenářské gramotnosti. Zastavení trendu poklesu úrovně čtenářské gramotnosti českých žáků (výsledky stejné jako v roce 2000).

výsledek výzkumu ; komparace ; zahraničí ; porozumění textu ; řešení úloh ; žák ; základní škola ; test ; PISA ; Česká republika ; 2012


9. K čemu je (nejen) řediteli školy nebo školského zařízení inspekční zpráva? / [What is inspection report for headmaster good for?] / Vladislava Coufalová -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 117, č. 1 (2014), s. 13.

Inspekční zpráva České školní inspekce obsahuje hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání. Jde o jakýsi vzdělávací audit s definováním silných a slabých stránek, včetně návrhů a doporučení k zlepšení. Článek nabízí několik důležitých rad, jak by měli ředitelé škol se získanými výstupy inspekční zprávy pracovat.

hodnocení školy ; hodnocení výuky ; efektivnost vzdělávání ; škola ; hodnocení ; inspekce ; zpráva ; ředitel školy ; poradenství ; poradenská služba ; Česká školní inspekce


10. Spolupráce odborných škol a firem / [Cooperation of vocational schools and companies] / Lucie Šnajdrová -- čeština

In: Moderní vyučování : časopis na podporu rozvoje škol -- ISSN 1211-6858 -- Roč. 20, č. 1-2 (leden-únor) (2014), s. 14-15.

Pospolu je projekt, který vznikl na podporu lepší spolupráce odborných škol a firem při odborném výcviku žáků. I když tato spolupráce někde funguje velmi dobře, v celostátním měřítku je co zlepšovat. Podle škol komplikuje spolupráci škol s podniky mnoho překážek. Nejčastěji je to nedostatek finančních prostředků na školách a špatná dostupnost vhodných firem. Často se také stává, že učeň v rámci odborného vzdělávání provádí jen pomocné práce, při kterých se toho pro praxi moc nenaučí.

odborné školství ; odborné vzdělání ; odborný výcvik ; výrobní praxe ; odborná praxe ; učňovské školství ; vztah škola-výroba ; odborná škola ; podnik ; spolupráce ; nedostatek ; projekt ; Pospolu


11. DUMy nejen pro peníze, ale zejména ke zpestření výuky / [Digital instruction materials not only because of money, but above all for more interesting instruction] / Alena Tučímová -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 22, č. 7-8 (2014), s. 5.

Zkušenosti učitelů s tvorbou a využíváním digitálních učebních materiálů (DUMů). Příklady tvorby kvalitních DUMů ve formě vhodné pro práci s interaktivními tabulemi, práci s pracovními listy obsahujícími zajímavé formy cvičení, nebo v podobě prezentací s bohatým obrazovým materiálem. Pod článkem nesouhlasná reakce na jiný článek k tématu DUMů , který v č. 6 kritizoval jejich nízkou kvalitu.

tvorba učebních pomůcek ; elektronický dokument ; prezentace ; pracovní sešit ; učitel ; zkušenost ; elektronický učební materiál ; interaktivní tabule


12. Prodloužit výjimku pro získání kvalifikace pedagogů, či nikoliv? / [To prolong exception for gaining teaching qualification, or not?] / Olga Šedivá -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 22, č. 9 (2014), s. 3.

Názory ředitelů škol na možnost prodloužení desetileté lhůty pro pedagogy, kteří nemají podle zákona o pedagogických pracovnících odpovídající kvalifikaci, na její doplnění. Spíše než prodloužit lhůtu by někteří uvítali větší pravomoc v rozhodování, kdo ve škole může a nemůže učit, nebo výjimku pro starší pedagogy s dlouholetou praxí. Upozornění na nedostatečnou nabídku odpovídajících vzdělávacích programů pro učitele.

učitel ; kvalifikace ; pracovní kvalifikace ; nekvalifikovaný pracovník ; školský zákon ; zákon ; názor ; ředitel školy ; vzdělávání učitelů ; studijní program


13. Informační a komunikační technologie v šetření PISA 2012 / [Information and communication technologies in the PISA 2012 survey] / Simona Boudová, Česká školní inspekce -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 22, č. 9 (2014), s. 11.

Zjištění vyplývající z části šetření PISA 2012 věnované používání informačních a komunikačních technologií 15 letými žáky. Přístup k počítači doma a ve škole, čas strávený na internetu ve všední den a během víkendu, používání e-mailu a dalších nástrojů ke komunikaci se školou i mimo ni, názor na spolehlivost informací nacházených na internetu a další otázky. Srovnání situace u nás s jinými evropskými zeměmi.

výsledek výzkumu ; dotazník ; žák ; základní škola ; postoj žáka ; počítač ; Internet ; komparace ; zahraničí ; PISA ; Česká republika ; věk 15 ; 2012


14. Kvalifikovanost učitelů – další oříšek pro ředitele škol / [Teacher qualification - another nut to crack for school principals] / Václav Trojan -- čeština

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 11, č. 2 (2014), s. 13-14.

Příspěvek se dotýká novelizace platného předpisu vyžadujícího plnou učitelskou kvalifikaci bez výjimky, hledá podstatu problému a formuluje závěr.

kvalifikace ; učitel ; ředitel školy ; legislativa ; školská legislativa ; nekvalifikovaný pracovník ; výklad ; předpisy právní ; kvalifikovaný pracovník


15. Podniky se přetahují o vyučence : [Tug of war for apprenticeship graduates :: but some of them like social benefits more than work] / ti ale mnohdy radši chodí místo do zaměstnání na úřad práce / Petr Husník -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 117, č. 2 (2014), s. 4-6.

Autor článku zjišťoval, proč se míra nezaměstnanosti vyučených v řemeslech a v technice pohybuje i dnes kolem 20 procent. Přitom firmy dělají vše možné, aby vyučené absolventy získaly. Tato situace má (Podle Svazu průmyslu a dopravy ČR) řadu příčin, z nichž nejčastější je nechuť vyučených pracovat, malá ochota stěhovat se za prací, překvalifikovanost a nízké platy.

absolvent ; řemeslo ; technika ; odborné vzdělání ; učební obor ; nezaměstnanost ; nezaměstnanost mládeže ; zaměstnání ; zájem ; nedostatek ; průzkum


16. Fronty k zápisu - mizérie českého školství / [Queues for enrollment - misery of Czech education] / Jan Voda -- čeština

In: Rodina a škola : časopis pro všechny rodiče a učitele -- ISSN 0035-7766 -- Roč. 61, č. 3 (2014), s. 14-15.

Autor článku, ředitel základní školy Magic Hill, se vyjadřuje k problematice zápisu do prvních tříd. Pokud rodiče chtějí zapsat dítě na jinou než spádovou školu, musí často podstupovat nedůstojné, mnohahodinové čekání před školní budovou. Autor argumentuje, že kritérium pořadí není pro přijetí ani objektivní, ani etické. Jak mají ředitelé škol s touto situací naložit? Jeden z návrhů je, aby přijímací řízení proběhlo formou loterie (podle vzoru z výběru do amerických tzv. magnet schools).

zápis ; přijetí do školy ; přechod z mateřské na základní školu ; vztah škola-veřejnost ; první stupeň ; prioritní oblast ; školství ; výběrové kritérium ; názor ; rodiče ; ročník 1


Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková 2. 4. 2014

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019