Novinky - OSTATNÍ SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBORY - září 2014

1. Dobro a ctnost pohledem etických a náboženských koncepcí / Pavel Hlavinka -- Vyd. 1.

Praha : Triton, 2014 -- 213 s. -- cze

ISBN 978-80-7387-786-6 (brož.)

Sign.: II 112219V1

etika ; dějiny ; náboženství ; filozofie

Anotace:

V monografické studii jsou jednotlivé kapitoly vykresleny jako tematické portréty vybraných myslitelů, z nichž krystalizuje jasnější představa o tom, jak se etika jako filosofický obor konstituovala v průběhu dějin západní filosofie a jak se její klíčové termíny dobro a ctnost staly centrem její pozornosti. Závěrečná část knihy je věnována speciálním problémům aplikované etiky, jakými jsou otázky smrti a umírání z perspektivy tibetského buddhismu, nárys obecné etiky pro klientské profese a položení možného filosofického základu pro etiku v oblasti sportu.


2. Ekonomika turismu : turismus České republiky / Monika Palatková, Jitka Zichová -- 2., aktualiz. a rozš. vyd.

Praha : Grada, 2014 -- 262 s. -- cze

ISBN 978-80-247-3643-3 (brož.)

Sign.: II 112185V1

ekonomika ; turistika ; trh ; Česko ; cestovní ruch ; poptávka ; konkurenceschopnost ; monitorování

Anotace:

Publikace se zaměřuje na turismus v ekonomických souvislostech. Nové vydání je rozšířené o problematiku produktu turismu a konkurenceschopnost destinací turismu. Zásadně je aktualizována problematika turismu v národní ekonomice obecně a problematika pasivního, aktivního a domácího turismu České republiky. Aktualizována je i tematika turismu ČR v kontextu členství v EU.


3. Internetový marketing / Viktor Janouch -- 2. vyd.

Brno : Computer Press (firma), 2014 -- 376 s. -- cze

ISBN 978-80-251-4311-7 (brož.)

Sign.: II 112201V1

Internet ; marketing ; komunikace ; reklama ; vztah k veřejnosti ; webová stránka

Anotace:

Zkušený lektor a vyučující vám vysvětlí všechny metodické i technické aspekty úspěšné propagace na Internetu a podělí se s vámi o řadu zkušeností z marketingové praxe.

Naučíte se také své internetové aktivity měřit a vyhodnocovat.


4. Jak efektivně vést porady / Eva Kaňáková -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2008 -- 169 s. -- cze

ISBN 978-80-247-1625-1 (brož.)

Sign.: II 112195V1

řízení ; komunikace ; diskuse ; motivace ; porada

Anotace:

Autorka krok za krokem provede základními principy vedení porad, nabídne k tomuto procesu potřebné nástroje a poradí, jak zvládnout a přežít krizové situace, jak využít poradu k motivování, nastartování pracovníků i k prevenci jejich ''psychickému vyhoření''.


5. Jak sebevědomě jednat s šéfem : špičkové rady, tipy a příklady / Alena Sarholz ; [překlad Magdaléna Pomikálková] -- 1. vyd.

Praha : Grada, 2007 -- 105 s. -- cze

ISBN 978-80-247-2159-0 (brož.)

Sign.: II 112193V1

interpersonální vztahy ; komunikace ; řešení konfliktů ; asertivita ; pozitivní psychologie ; pracoviště ; sebevědomí

Anotace:

Knížku plnou praktických rad, tipů a příkladů ocení všichni, kteří chtějí při styku se svým šéfem dosáhnout svých cílů.


6. Katalog českých démonologických pověstí / Jan Luffer -- Vyd. 1.

Praha : Academia, 2014 -- 238 s. -- cze

ISBN 978-80-200-2383-4 (brož.)

Sign.: II 112222V1

pověst ; pohádka ; lidová kultura ; Česko ; démoni ; nadpřirozené bytosti

Anotace:

Práce podává detailní přehled fondu našich démonologických pověstí na základě analýzy několika tisíc textů lidových pověstí. Čtenář získá informace o charakteru celého fondu našich pověstí s nadpřirozenými prvky a může jej srovnat se zahraničním materiálem, u každého typu najde odkazy na prameny a jiné katalogy, porozumí kontextu, ve kterém se látky pověstí vyskytují, a zjistí i leccos z kolektivní psychologie v pozadí lidové slovesnosti.


7. Koučování : rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti : metoda transpersonálního koučování / John Whitmore ; [z anglického originálu ... přeložil Aleš Lisa] -- Vyd. 3., dopl. a přeprac. (dotisk)

Praha : Management Press (vydavatelství), 2014 -- 243 s. -- cze

ISBN 978-80-7261-273-4 (brož.)

Sign.: II 112202V1

koučování ; rozvoj osobnosti ; výkonnost ; motivace ; transpersonální psychologie

Anotace:

Bestseller uznávaného britského poradce objasňuje přínos koučování pro uvolňování lidského potenciálu a zvyšování individuální výkonnosti, zkoumá dynamiku rozvoje týmu a rozebírá problematiku koučování v podmínkách globalizace. Nové vydání obsahuje kapitoly věnované pokročilému stupni koučování vycházejícímu z emocionální a duchovní inteligence a nástrojů transpersonální psychologie.


8. Literární památky epochy velkomoravské : 863-885 / Josef Vašica ; [k vydání připravila, poznámky a bibliografii doplnila Zoe Hauptová ; studii o životech Konstantina a Metoděje napsal Vladimír Vavřínek ; staroslověnské texty přeložil Josef Vašica] -- 3., opr. vyd.

Praha : Vyšehrad, 2014 -- 364 s., 16 s. obr. příl. -- cze

ISBN 978-80-7429-217-0 (váz.)

Sign.: II 112223V1

dílo ; literatura ; dějiny středověku ; staroslověnština ; Velkomoravská říše ; 863-885

Anotace:

Literární památky epochy velkomoravské vyšly poprvé roku 1966. K oslavám 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu přispělo nakladatelství Vyšehrad vydáním knihy Vladimíra Vavřínka Cyril a Metoděj mezi Konstantinopolí a Římem. Literární práce Cyrila a Metoděje v českém překladu ze staroslověnštiny je v dnešní době těžko dostupný. Ideální kombinaci literárněvědné studie s texty významných cyrilometodějských děl přitom stále představuje dílo jednoho z našich nejvýznamnějších slavistů Josefa Vašici (1884–1968).


9. Management : organizování, rozhodování, ovlivňování / Ladislav Blažek -- 2., rozš. vyd.

Praha : Grada Publishing, 2014 -- 211 s. -- cze

ISBN 978-80-247-4429-2 (váz.)

Sign.: II 112179V1

řízení ; rozhodování ; personální řízení ; organizování ; ovlivňování ; leadership

Anotace:

Praktická a čtivá publikace se zaměřuje na klíčové oblasti managementu. Je určena studentům vysokých škol a MBA studií, manažerům a podnikatelům. Nejprve se seznámíte s problematikou organizování. Dále se dozvíte, jak správně rozhodovat, tzn. určit cíl a zvolit správnou cestu pro jeho dosažení. Nakonec se naučíte efektivně motivovat a vést své spolupracovníky pro dosažení vytyčených cílů. Kniha obsahuje mnoho příkladů. Důraz je kladen na aplikaci poznatků v praxi.


10. Management : základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita / Jaromír Veber & kol. -- Vyd. 2., aktualiz. (dotisk)

Praha : Management Press, 2014 -- 734 s. -- cze

ISBN 978-80-7261-274-1 (váz.)

Sign.: II 112212V1

řízení ; manažerský personál ; výkonnost ; rozhodování ; plánování ; komunikace ; personální řízení ; prosperita ; manažerské dovednosti

Anotace:

Inovované a aktualizované vydání klíčové domácí monografie na téma managementu představuje jak základní a tradiční, tak i aktuální a nová témata, s nimiž se vyrovnává jak teorie, tak i praxe moderního managementu. Kniha se uplatňuje nejen jako základní studijní materiál v mnoha kursech managementu na vysokých školách manažerského a ekonomického směru, ale i v dalších programech manažerského vzdělávání. Současně je zpracována i vzhledem k potřebám pracovníků praxe a jejich dalšího kvalifikačního rozvoje (podnikových manažerů, manažerů neziskových organizací, vedoucích pracovníků veřejné a státní správy aj.).


11. Občanská společnost na Moravě : spolky, strany, elity / Jiří Malíř -- 1. vyd.

Brno : Matice moravská 2014 -- 484 s., viii s. obr. příl. -- cze

ISBN 978-80-87709-06-1 (váz.)

Sign.: II 112226V1

historiografie ; společnost ; kultura ; politická strana ; vysoké školství ; Malíř, Jiří, ; Morava ; občanská společnost ; století 20

Anotace:

Publikace je reprezentativním výborem z díla významného historika Jiřího Malíře, zaměřeným na tři významné oblasti jeho badatelské práce – dějiny politického stranictví, dějiny občanské společnosti a dějiny vzdělání. Kniha se soustřeďuje na prostor Moravy a časově pokrývá období druhé poloviny 19. století a počátečních let 20. století (do první světové války). Vybrané texty představují zásadní příspěvek k poznání důležitých aspektů dějin Moravy moderní éry v širokých středoevropských souvislostech.


12. Osm smrtelných hříchů civilizace / Konrad Lorenz ; [z německého originálu ... přeložil Petr Příhoda] -- V nakladatelství Leda vyd. 1.

Praha : Rozmluvy, 2014 -- 137 s. -- cze

ISBN 978-80-7335-239-4 (Leda

Sign.: II 112227V1

civilizace ; filozofie ; příroda ; ekologie ; prostředí ; etologie ; lidské chování

Anotace:

Dnes už klasická knížka laureáta Nobelovy ceny Konrada Lorenze výstižně vyslovuje varovné i velmi inspirativní poselství. Srovnáním s živočišnými společenstvími dokládá, v čem je dnešní civilizace škodlivá, když popírá geneticky dané potřeby člověka. Lidský živočich nejen závisí na přírodě, jejíž masivní likvidace podlamuje jeho biologickou schopnost přežití, ale potřebuje žít v pospolitosti vyznávající kulturní, hodnotové normy, bez nichž rovněž hyne. Ztráta estetické vnímavosti, extrémní individualismus a konzumní životní styl v anonymních megakonglomeracích mají za následek rozpad rodinné i společenské soudržnosti a v konečném důsledku osamělost.


13. První kroky s internetem / Mojmír Král -- 4., aktualiz. vyd.

Praha : Grada, 2014 -- 160 s. -- cze

ISBN 978-80-247-5245-7 (brož.)

Sign.: II 112176V1

Internet ; elektronická pošta ; komunikace ; zabezpečení dat ; nakupování ; zábava

Anotace:

Kniha jedinečným a srozumitelným způsobem pomůže nezkušenému uživateli s těžkými začátky na internetu. Čtenář se dozví, jak využívat internetový prohlížeč, jak nejlépe na internetu nalézt požadované informace, jak založit a využívat e-mail a programy pro textovou a hlasovou komunikaci. Také se v publikaci dočte o nakupování na internetu, o internetových aukcích, specializovaných portálech a dozví se, co je potřeba udělat pro vlastní webovou prezentaci. Kniha bude čtenáře vést ke zvládání všech základních služeb internetu, tak, aby byl schopen ovládat internet v pracovních i soukromých aktivitách.


14. Skautský oddíl 1913-2013 : 2. a 5. pražský oddíl Junáka : Jaroslav Foglar a Jaroslav Novák / Roman Šantora (ed.) -- 1. vyd.

Praha : Junák - svaz skautů a skautek ČR : Mladá fronta (nakladatelství), 2014 -- 205 s. -- cze

ISBN 978-80-204-2896-7 (váz.)

Sign.: III 37637V1

skauting ; volný čas ; dějiny ; organizace mládeže ; Junák - svaz skautů a skautek ČR ; Česko ; 1913-2013

Anotace:

Sto let se ve skautských oddílech schází tisíce kluků a holek se svými vedoucími, aby prožívali společná dobrodružství a budovali přátelství na celý život. Dva z nich – 2. a 5. pražský oddíl – fungují dodnes. Většinu svého času byly výkladní skříní skautingu a inspirací pro stovky dalších společenství. Dlouho byly také spojeny s význačnými vůdci a spisovateli – Jaroslavem Foglarem a Jaroslavem Novákem – kteří Dvojku a Pětku desítky let vedli. Jejich činnost ilustruje obecné principy, na kterých stojí dobrý oddíl, i dobu, v níž se nacházeli.


15. Svatý Václav : panovník a světec v raném středověku / Vratislav Vaníček -- Vyd. 1.

Praha ; Litomyšl : Nakladatelství Paseka, 2014 -- 324 s., [16] s. barev. obr. příl. -- cze

ISBN 978-80-7432-501-4 (váz.)

Sign.: II 112230V1

dějiny středověku ; biografie ; společnost ; politika ; křesťanství ; Václav, ; Evropa ; panovník ; Přemyslovci

Anotace:

Jaký byl Svatý Václav jako člověk a vladař a jaká byla jeho doba? Přední český historik představuje Václava jako charismatickou osobnost a silného panovníka s cílevědomou západoevropskou orientací. Sleduje drama jeho životního zápasu v éře proměn Evropy pod duchovním a civilizačním vlivem křesťanství, v kontextu vytváření soustavy států střední Evropy. Nově interpretuje události a osobnosti českého raného středověku: křest Bořivoje a osud jeho manželky Ludmily, otázku viny Drahomíry a Boleslava I., dobové poslání Přemyslovny Dobravy a Slavníkovce Vojtěcha - intelektuála evropského formátu. Historický osud knížete Václava skončil jeho mučednickou smrtí, ale záhy začíná jeho nekončící „druhý život“ světce a garanta státnosti a politické kultury vznikajícího českého národa.


16. Testy pro personální práci : jak je správně vytvářet a používat / Jaroslava Ester Evangelu, Jiří Neubauer -- 1. vyd.

Praha : Grada Publishing, 2014 -- 142 s. -- cze

ISBN 978-80-247-5056-9 (brož.)

Sign.: II 112180V1

test ; diagnostika ; dotazník ; projektivní test ; personalistika ; výběrové řízení

Anotace:

Publikace z oblasti personální diagnostiky. V knize naleznete nejen popisy jednotlivých diagnostických metod, ale především návod, jak v široké nabídce rozpoznat metody skutečně kvalitní, a dokonce jak si vlastní testovou metodu vyrobit.


17. Úvod do studia mezinárodních vztahů / Josef Smolík -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2014 -- 229 s. -- cze

ISBN 978-80-247-5131-3 (brož.)

Sign.: II 112184V1

mezinárodní vztahy ; politika ; globalizace ; ekonomie ; zahraniční politika ; Evropská unie ; politická ekonomie

Anotace:

Kniha přehledně uvádí základní teorie mezinárodních vztahů (realismus, liberalismus, behavioralismus, marxismus), principy zahraniční politiky (národní zájmy, jejich řešení), mapuje význam moci v mezinárodním prostředí, konflikty v mezinárodních vztazích a naznačuje možnosti jejich řešení. Nezapomíná ani na mezinárodní politickou ekonomii, globalizaci, Evropskou unii apod.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018