Novinky – PSYCHOLOGIE – únor 2015

1. Děti a dospívající online : vybraná rizika používání internetu / Anna Ševčíková a kolektiv -- Vyd. 1.

Praha : Grada Publishing, 2014 -- 183 s. -- cze

ISBN 978-80-210-7527-6

Sign.: II 112454V1

Edice:Psyché (Grada)

dítě ; adolescent ; Internet ; závislost ; komunikace ; on-line ; sociální síť ; kyberšikana ; digitální média ; počítačová bezpečnost

Anotace:

Kniha určená nejen širší odborné veřejnosti představuje vybraná rizika, se kterými se dnešní děti mohou na internetu setkat. Pozornost je upřena na jejich výskyt a důsledky, dále na vymezení ohrožených skupin dětských uživatelů internetu a v neposlední řadě na preventivní či intervenční opatření.


2. Diagnostika jazykového vývoje : diagnostická baterie pro posouzení vývoje jazykových znalostí a dovedností dětí předškolního věku : testová příručka / Gabriela Seidlová Málková, Filip Smolík -- Vyd. 1.

Praha : Grada Publishing, 2014 -- 80 s. -- cze

ISBN 978-80-247-4239-7

Sign.: II 112459V1

Edice:Psyché (Grada)

předškolní dítě ; předškolní věk ; jazyková dovednost ; znalost ; pedagogická diagnostika ; didaktický test

Anotace:

Pět úloh hodnotí povědomí dítěte o zvukové stavbě slov, jedna úloha slovní zásobu a čtyři úlohy umožní posouzení znalosti gramatických pravidel, konkrétně schopnost dítěte řídit se těmito pravidly i posoudit, jaké věty a tvary jsou gramaticky správné. Testová baterie má spíše screeningový charakter s orientačními normami pro věk 3,5–5,5 let. Je určena psychologům, logopedům, speciálním pedagogům, ale i učitelům, kteří pracují s dětmi předškolního věku.


3. Jak zvládnout syndrom vyhoření : najděte cestu zpátky k sobě / Mirriam Prieß ; [překlad Iva Michňová] -- 1. vyd.

Praha : Grada Publishing, 2015 -- 175 s. -- cze

ISBN 978-80-247-5394-2

Sign.: II 112464V1

syndrom vyhoření ; mentální hygiena ; stres ; emoce ; životní styl

Anotace:

Kniha přichází s překvapivým zjištěním: skutečnou příčinou vyhoření není přetížení a vyčerpání. To jsou pouze následky. K vyhoření dochází proto, že nemáme zdravý vztah k sobě a k lidem kolem sebe. Autorka odhaluje nevědomé mechanismy, kvůli kterým se syndrom vyhoření objevuje, a nabízí cesty, jak se znovu uzdravit.


4. Mozek autisty : myšlení napříč spektrem / Temple Grandinová a Richard Panek ; [z anglického originálu ... přeložila Šárka D. Tripesová] -- Vyd. 1.

Praha : Mladá fronta (nakladatelství), 2014 -- 269 s. -- cze

ISBN 978-80-204-3115-8

Sign.: II 112477V1

autismus ; výchova dítěte ; myšlení ; mozek ; chování ; genetika ; neuropsychiatrie

Anotace:

Když se v roce 1947 Temple Grandinová narodila, autismus teprve dostal jméno. Naše přemýšlení o autismu prošlo v průběhu jejího života proměnou: studie autismu se posunuly ze sféry psychologie k neurologii a genetice a díky výzkumu v oblasti příčin a léčby existuje mnohem větší naděje na zlepšení stavu než kdy dřív. Temple Grandinová podává zprávu o stavu znalostí o autismu a přináší svůj jedinečný pohled na vzrušující cestu do srdce autistické revoluce.


5. Perverze / Wolfgang Berner ; [z německého originálu ... přeložila Jana Bílková] -- Vyd. 1.

Praha : Grada Publishing, 2015 -- 118 s. -- cze

ISBN 978-80-247-4854-2

Sign.: II 112462V1

perverze ; psychoterapie ; psychoanalýza ; parafilie ; sexuální deviace ; porucha sexuální preference

Anotace:

V současné době se pojem „perverze“ v kontextu psychiatrie už téměř nepoužívá a stále více je nahrazován označeními „parafilie“ nebo „porucha sexuální preference“.


6. Psychologie v učitelské praxi / Václav Holeček -- Vyd. 1.

Praha : Grada Publishing, 2014 -- 223 s. -- cze

ISBN 978-80-247-3704-1

Sign.: II 112460V1

pedagogická psychologie ; učitel ; osobnost ; pedagogická dovednost ; pedagogické povolání ; vztah učitel-žák ; pedagogická komunikace ; klima školy ; vyučující personál ; chování žáka ; konflikt

Anotace:

Autor vybírá základní témata z psychologie osobnosti, z obecné, vývojové, sociální a pedagogické psychologie. Zaměřuje se zejména na oblasti, které trápí naše současné učitele: zvládání nevhodného chování žáků, učitelského stresu, školních konfliktů či komunikace s problémovými rodiči apod. Připomíná také další psychologické zákonitosti, jako například chyby ve vnímání a hodnocení žáků, techniky podporující komunikaci učitel–žák a učitel–rodič, poznávání a utváření klimatu školní třídy či školy a mnohé další.


7. Psychosociální aspekty paliativní péče / Martin Kupka -- Vyd. 1.

Praha : Grada Publishing, 2014 -- 216 s. -- cze

ISBN 978-80-247-4650-0

Sign.: II 112458V1

úmrtí ; psychologie ; psychoterapie ; syndrom vyhoření ; paliativní péče ; hospic ; léčebna ; umírání ; osamělost ; eutanazie ; péče o nemocné

Anotace:

Publikace je laděna optimisticky s důrazem na jedinečnost šťastného prožívání každodenního života. Obšírně se věnuje paliativní péči o pacienty v terminálním stadiu nemoci a velmi fundovaně procesu umírání v souvislosti se ztrátou blízkého člověka. Pozornost věnuje i psychosociálním aspektům života nemocných v léčebnách pro dlouhodobě nemocné a v hospicích.


8. Vývoj jazykových schopností v předškolním věku / Filip Smolík, Gabriela Seidlová Málková -- Vyd. 1.

Praha : Grada Publishing, 2014 -- 248 s. -- cze

ISBN 978-80-247-4240-3

Sign.: II 112455V1

předškolní věk ; jazyková dovednost ; slovní zásoba ; fonologie ; dyslexie ; vývojová psychologie ; kognitivní psychologie ; jazykový vývoj ; dysfázie

Anotace:

Kniha je určena psychologům, logopedům, speciálním pedagogům, učitelům mateřských a základních škol i rodičům, kteří hledají hlubší poučení o vývoji jazykových schopností u svého dítěte. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány současným poznatkům vývojové a kognitivní psychologie o vývoji čtení, problematice poruch jazykového vývoje (např. dyslexii či dysfázii), diagnostice jazykových schopností, popisu nejznámějších zahraničních testových souborů pro hodnocení jazykových schopností.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018