Novinky - OSTATNÍ SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBORY - únor 2015

1. Od Palackého k Benešovi : německé texty o Češích, Němcích a českých zemích / Eva Hahnová -- Vyd. 1.

Praha : Academia, 2014 -- 723 s. -- cze

ISBN 978-80-200-2389-6

Sign.: II 112478V1

dějiny ; politika ; národnost ; etnické vztahy ; Češi a Němci ; sudetoněmecká otázka ; novodobé dějiny ; století 19-20

Anotace:

Jaký byl obraz Čechů v německých textech 19. a 20. století? Jakou roli sehrály tyto texty v německých a českých dějinách? Odpověď nabízí antologie sto šedesáti dokumentů z historicko-politické literatury, publicistiky, politických projevů, programů, prohlášení či usnesení, ale i z diplomatických zpráv nebo memoárů od roku 1848 až po současnost.


2. Politika a každodennost na českých vysokých školách : etnografické pohledy na vzdělávání a výzkum / Jana Dvořáčková ... [et al.] -- Vyd. 1.

Praha : Sociologické nakladatelství, 2014 -- 267 s. -- cze

ISBN 978-80-7419-171-8

Sign.: II 112476V1

vysoká škola ; vysokoškolské studium ; školská politika ; vzdělávání ; kvalita vzdělání ; výzkum ; Česko ; 2011-2013

Anotace:

Kniha je výstupem týmového etnografického výzkumu, který autoři prováděli v letech 2011–2013 na pěti katedrách českých vysokých škol, včetně jedné školy soukromé. Narušuje řadu zažitých představ o českých vysokých školách, především tu, podle které není vůbec možné realizovat kvalitní vysokoškolské vzdělávání a kvalitní výzkum při vysokém počtu studujících. Autorský kolektiv zkoumá pluralitu vzdělávacích kontextů a plánované i nezamýšlené dopady vysokoškolské a vědní politiky na různých typech škol a v různých oborech.


3. Protistátní bezpečnost 1945-1948 : historie vzniku a působení STB jako mocenského nástroje KSČ / Karel Kaplan -- 1. vyd.

Praha : Plus, 2015 -- 490 s. -- cze

ISBN 978-80-259-0364-3

Sign.: II 112448V1

dějiny dvacátého století ; politika ; komunismus ; Československo. ; Česko ; státní bezpečnost ; 1945-1948

Anotace:

Kniha renomovaného historika Karla Kaplana nabízí detailní pohled na poválečnou éru, během které KSČ na své cestě za absolutní mocí ve státě budovala své pozice v bezpečnostních složkách, až je zcela ovládla. Publikaci z velké části tvoří unikátní přepisy rozhovorů mezi jednotlivými aktéry tehdejšího dění, záznamy z vyšetřovacích protokolů a další dokumentace. Publikace je doplněna obsáhlým poznámkovým aparátem.


4. Rodina a zdraví - jejich vzájemné souvislosti / Dana Hamplová a kol. -- Vyd. 1.

Praha : Sociologické nakladatelství (SLON) v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR, 2014 -- 147 s. -- cze

ISBN 978-80-7419-169-5

Sign.: II 112474V1

rodina ; rodinný život ; životní styl ; zdraví ; sociologický výzkum ; rodičovství ; psychické zdraví ; zdravotní stav

Anotace:

Hlavním cílem knihy je zmapovat vztah mezi rodinnou situací jedince a jeho celkovým zdravím a psychickou pohodou. Autorky knihy se zabývají vztahem mezi rodinným stavem a přítomností dítěte v domácnosti na straně jedné a hodnocením vlastního zdravotního stavu, výskytem zdravotních omezení, zdravým životním stylem a duševním zdravím na straně druhé. Základním výsledkem jejich analýz je, že data z výzkumů poskytují smíšený obraz vztahu mezi rodinným stavem a zdravím.


5. Somatopatologie : nauka o nemocech těla / Miroslav Orel a kolektiv -- Vyd. 1.

Praha : Grada Publishing, 2014 -- 192 s. -- cze

ISBN 978-80-247-4714-9

Sign.: II 112456V1

zdraví ; nemoc ; medicína ; somatopatologie

Anotace:

Autoři vycházejí ze soudobých odborných poznatků medicíny a předkládají je přijatelnou formou v podobě stručného kompendia tohoto rozsáhlého oboru. Publikace se může stát zdrojem poznání pro studenty psychologie, pedagogiky a dalších nemedicínských oborů či pro jejich absolventy, kteří pracují s druhými lidmi a kteří se s nemocí setkávají. Osloví i zájemce z řad širší veřejnosti.


6. Tělo mezi medicínou a disciplínou : proměny lékařského obrazu a ideálu lidského těla a tělesnosti v dlouhém 19. století / Milena Lenderová, Daniela Tinková, Vladan Hanulík -- Vyd. 1

Praha : Lidové noviny (nakladatelství a vydavatelství), 2014 -- 641 s. -- cze

ISBN 978-80-7422-313-6

Sign.: II 112475V1

lidské tělo ; hygiena ; medicína ; zdravotnictví ; dějiny ; století 19

Anotace:

Autoři knihy se pokusili představit tělo jako proměnlivý historický objekt – neustále konstruovaný a rekonstruovaný fenomén, neoddělitelný od kulturního kontextu, do něhož se nositel tohoto těla zrodil, v němž žil a zemřel. Jako každá společnost, i společnost českých zemí 19. století byla charakteristická svým vlastním viděním těla.


7. Útisk, charita, vyloučení : sociální 19. století : sborník příspěvků z 34. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století : Plzeň, 27.2.-1.3. 2014 / uspořádali Zdeněk Hojda, Marta Ottlová a Roman Prahl -- Vyd. 1.

Praha : Academia, 2015 -- 390 s. -- cze

ISBN 978-80-200-2460-2

Sign.: II 112472V1

chudoba ; sociální politika ; humanitární činnost ; Evropa ; sociální změny ; sociální problém ; sociální vyloučení ; sociální hnutí ; sociální otázky ; století 19

Anotace:

Tématem sborníku příspěvků je sociální otázka. Během 19. století se v důsledku průmyslové revoluce a rozvoje kapitalismu rozpadl tradiční svět „malých struktur“. Došlo k rozsáhlým sociálním proměnám, prudce se zvýšil počet lidí žijících v bídě a sociálně vyloučených. Sborník se věnuje některým málo zkoumaným fenoménům: individuální charitě, kolektivní dobročinnosti i počátkům obecní a státní sociální politiky. Rovněž tematizuje „vylučování“ z většinové společnosti a represe uplatňované vůči „nepřizpůsobivým“ skupinám obyvatel a jedincům.


8. Vše pro dítě! : válečné dětství 1914-1918 / Milena Lenderová, Martina Halířová, Tomáš Jiránek -- Vyd. 1.

Praha ; Litomyšl : Nakladatelství Paseka, 2015 -- 277 s. -- cze

ISBN 978-80-7432-499-4 (váz.)

Sign.: II 112473V1

dějiny dvacátého století ; válka ; dítě ; dětství ; škola ; sociální péče ; zdraví ; pracovní síla ; Česko ; každodenní život ; 1914-1918

Anotace:

Třebaže se válečné operace let 1914-1918 českých zemí bezprostředně nedotkly, válka zasáhla naše území v té nejméně očekávatelné podobě. Odchod otců a učitelů na frontu, pokles reálných příjmů, všeobecný materiální nedostatek, přídělový systém, pracovní nasazení nedospělých a nakonec ještě epidemie španělské chřipky, to vše se podepsalo na citovém traumatu, podlomeném zdraví a sociální bídě válečných dětí.


9. Výzkum médií : nejužívanějsí metody a techniky / Renáta Sedláková -- Vyd. 1

Praha : Grada Publishing, 2014 -- 539 s. -- cze

ISBN 978-80-247-3568-9

Sign.: II 112465V1

výzkum ; metodologie ; empirický výzkum ; sociologie ; sociální vědy ; média

Anotace:

Publikace uvádí čtenáře do metodologie a empirického výzkumu sociálních věd, provádí jej jeho jednotlivými etapami a poskytuje vodítka pro případnou samostatnou vědeckou práci v oblasti výzkumu médií. Hlavní snahou autorky je představit nejčastěji užívané postupy ve výzkumech médií a kultury realizovaných v České republice. Čtenáři si tak osvojí základní pravidla vědecké práce a postupy vytváření a ověřování poznatků v oblasti mediálních, kulturálních a částečně i komunikačních studií.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019