EKONOMIKA ŠKOLSTVÍ V ČR 2014

Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze obsahuje záznamy článků zaměřených na ekonomiku školství v České republice excerpovaných z českých pedagogických a jiných odborných časopisů, případně deníků, vydaných v roce 2014. Plné texty článků lze objednat prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-PK) http://www.epk.cz/ (elektronická nebo papírová forma) nebo e-mailem na adrese petrovicova@npmk.cz (pouze papírová forma).


1. Co přinese reforma financování regionálního školství? [What will the reform of regional school system financing bring?] Marcel Chládek ; [Autor interview] Olga Šedivá -- cze

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 22, č. 29 (2014), s. 1, 3.

Kroky ministerstva školství k přeměně systému financování regionálního školství. Srovnání normativu na žáka, rozdělení finančních prostředků na základní a na střední školství. U základních škol bude rozdělovat prostředky stát, u středního školství ze 70 % stát a z 30 % bude rozdělení v kompetenci krajských úřadů. Uvažovaná změna financování soukromých a církevních škol. Předpokládaný rok spuštění reformy financování: 2016.

reforma ; financování ; regionální školství ; základní školství ; střední školství ; přeměna ; přidělení finančních prostředků ; ministerstvo školství ; speciální vzdělávací potřeby ; soukromá škola ; církev ; Česká republika ; 2016

ABA012


2. Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2014 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2014 (stanovených č.j. MSMT-480/2014) : MSMT-30835/2014 [Completion of normatives of non-investment expeditures for 2014 for the purpose of granting subsidies for activities of schools and school facilities which have not been established by state, region, municipality, bound of municipalities, registered church or religious society with the right to establish denominational schools, in the year 2014 (No. MSMT-480/2014) : No. MSMT-30835/2014] -- cze

In: Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR -- Roč. 70, č. 9 (2014), s. 2-4.

Přehled normativů neinvestičních výdajů ze státního rozpočtu v roce 2014 doplněných MŠMT s účinností od 1. 9. 2014. Jedná se o obory vzdělání středních škol, pro které byly vydány rámcové vzdělávací programy pro školní rok 2014/2015, o nově akreditované vzdělávací programy vyšších odborných škol a nově poskytované školské služby. V příloze tabulky s přehledem normativů.

ministerstvo školství ; financování ; přidělení finančních prostředků ; podpora ; soukromá škola ; nestátní škola ; střední škola ; střední odborná škola ; vyšší odborná škola ; náboženská organizace ; 2014

ABA012


3. Kvalitní vzdělávání se bez navýšení rozpočtu školství neobejde [Quality education can't be ensured without higher budget] / Olga Šedivá -- cze

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 22, č. 21 (2014), s. 3.

Tři priority Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020: snižovat nerovnosti ve vzdělávání, podporovat kvalitní výuku a učitele a efektivně řídit vzdělávací systém. Připravovaná opatření ministerstva školství k podpoře těchto priorit (např. zavedení povinné předškolní výuky a povinné maturity z matematiky, dokončení kariérního řádu pro učitele, modernizace systému hodnocení nebo zřízení Národní rady pro vzdělávání). Potřeba navýšení finančních prostředků na realizaci strategie.

koncepce ; vzdělávání ; školská politika ; rovnost možností ; přístupnost vzdělání ; kvalita vyučování ; efektivnost vzdělávání ; řízení školství ; financování ; rozpočet na vzdělání ; ministerstvo školství ; Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 ; Česká republika ; -2020

ABA012


4. Může regionální školství počítat se 4,2 miliardami korun navíc? : rozhovor s ministrem školství Marcelem Chládkem [Can regional school system get 4,2 bilions more? : interview to the Minister of Education Marcel Chládek] / Marcel Chládek ; [Autor interview] Olga Šedivá -- cze

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 22, č. 27-28 (2014), s. 3.

Rozdělení navýšené částky na rok 2014 (400 milionů) a rok 2015. Přidělení částečně na platy učitelů (do tarifní složky mzdy), na platy ostatních nepedagogických pracovníků, na sport a další oblasti. Postup a způsob rozdělování finančních prostředků přes krajské úřady.

rozpočet na vzdělání ; financování ; regionální školství ; plat ; učitel ; nepedagogický personál ; základní škola ; střední škola ; přidělení finančních prostředků

ABA012


5. Platy v regionálním školství letos neklesnou, naopak můžou mírně vzrůst, říká náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jindřich Fryč [Salaries in regional school system will not go down, on the contrary they can slightly rise, says Deputy Minister of Education Jindřich Fryč] / Jindřich Fryč ; [Autor interview] Olga Šedivá -- cze

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 22, č. 6 (2014), s. 3.

Rozpočet a priority ve financování regionálního školství v roce 2014. Navýšení zejména v oblasti mzdových prostředků, zachování výše ostatních neinvestičních nákladů jako v minulém roce. Možnost pro školy získat další prostředky z rozvojových programů. Bližší představení Rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání.

rozpočet na vzdělání ; financování ; regionální školství ; plat ; učitel ; odborné vzdělání ; Česká republika ; rozvojový program ; 2014

ABA012


6. Počítáme, zda se vyplatí zřídit školní autobusy, říká ministr školství Chládek [Economical effectiveness of school buses according to the Minister of Education] / Marcel Chládek ; [Autor interview] Radmil Švancar -- cze

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 117, č. 46 (2014), s. 7-9.

Rozhovor s ministrem školství o důvodech nerovnoměrného zvyšování tarifních tabulek pro pedagogy, přípravě kariérního řádu učitelů a reformě financování regionálního školství.

učitel ; vyučující personál ; plat ; mzdový index ; kvalifikace ; způsobilostní minimum ; regionální školství ; financování ; školská politika ; ministr školství ; názor ; profesní standardy učitelů ; kariérní systém pedagogických pracovníků

ABA012


7. Pokyn ministerstva k provedení § 6, odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2013 [Ministry instruction for the implementation of § 6 of the Law No. 306/1999 on the provision of subsidies to private schools and pre-school and school facilities for the calendar year 2013] / Jindřich Fryč -- cze

In: Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR -- Roč. 70, č. 1 (2014), s. 9-12.

Soukromé školy, které pobíraly nebo pobírají zvýšené dotace a nemají právní formu obecně prospěšné společnosti, jsou povinny předložit zprávu auditora ověřující výkaz zisku a ztráty a použití zisku za příslušný kalendářní rok. Pokyn ministerstva obsahuje rozsah smlouvy soukromé školy s auditorem, strukturu a rozsah zprávy, závazky smluvních stran, klasifikaci výsledku ověření auditorem pro potřeby MŠMT, úhradu nákladů, účinnost.

škola ; soukromá škola ; financování ; přidělení finančních prostředků ; ekonomika školství ; školská legislativa ; směrnice ; podpora ; Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ; audit ; 2013

ABA012


8. Priority nominovaného ministra školství Marcela Chládka [Priorities of nominated Minister of Education Marcel Chládek] / Marcel Chládek ; [Autor interview] Olga Šedivá -- cze

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 22, č. 2 (2014), s. 1, 3.

Priority kandidáta na post ministra školství Marcela Chládka v oblasti předškolního vzdělávání (navýšení kapacity mateřských škol, povinný poslední ročník), základního školství (jednotný zápis do prvních tříd, změna nastavení platů učitelů), financování regionálního školství, středního a učňovského školství (mistrovské zkoušky jako ekvivalent maturit).

ministr školství ; názor ; koncepce ; předškolní výchova ; přípravný ročník ; základní škola ; financování ; regionální školství ; střední školství ; učňovské školství ; školská politika ; Česká republika ; mistrovská zkouška

ABA012


9. Příkaz ministra č. 4/2014 ze dne 28. 1. 2014, kterým se upravuje poskytování stipendií k zahraničním mobilitám [Minister's order No. 4/2014 from the day 28th January 2014, regulating the provision of scholarships for studies abroad] / Dalibor Štys -- cze

In: Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR -- Roč. 70, č. 5 (2014), s. 2-48.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy podle organizačního řádu vyhlašuje programy k poskytování stipendií k zahraničním mobilitám: 1) program Stipendia MŠMT na podporu studia cizinců na veřejných vysokých školách v ČR, Stipendia MŠMT ke studijním a výzkumným pobytům v zahraničí, Stipendia MŠMT vložená do Central European Exchange Programme for University Studies (CEEPUS III) a program Stipendia MŠMT vložená do stipendijní části Programu Akce Česká republika - Rakouská republika - spolupráce ve vědě a vzdělávání. Podrobnosti k jednotlivým programům v přílohách.

vysoké školství ; stipendium ; stipendium pro výzkumnou činnost ; mezinárodní vzdělávání ; mezinárodní spolupráce ; mezinárodní výměna ; nadace ; mobilita studentů ; zahraniční studium ; ministr školství ; 2014

ABA012


10. Stanovení normativů neinvestičních výdajů na rok 2014 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy : č.j. MSMT-480/2014 [Setting normatives for non-investment expeditures for 2014 aimed at the provision of subsidies to schools and school facilities which were not established by the state, region, municipality, bound of municipalities or registered church with the right to establish denominational schools] / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy -- cze

In: Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR -- Roč. 70, č. 2 (2014), s. 14-48.

Stanovení dotací soukromým školám v souladu s § 4 odst. 1,2 a 4 zákona č. 306/1999 Sb. Normativy neinvestičních výdajů soukromých škol pro rok 2014. Část I.-V. mateřské školy, základní školy, školní jídelny, gymnázia, střední školy s maturitou, střední vzdělání s výučním listem, nástavbové studium, konzervatoře, vyšší odborné školy. Část VI.-IX. - příplatky na zdravotní postižení.

školství ; financování ; finanční zdroje ; soukromá škola ; nestátní škola ; základní školství ; střední školství ; odborné školství ; náklady na vzdělání ; soupis ; legislativa ; 2014

ABA012


11. Středoškolské nebo vysokoškolské studium s pomocí : fond podporuje ty, kteří kvůli touze po vzdělání musejí překonávat překážky [Secondary or higher education with assistance : support from a fund for those who have to overcome obstacles] / Radmil Švancar -- cze

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 117, č. 12 (2014), s.18-20.

Článek představuje projekt Fond vzdělávání založený Výborem dobré vůle Nadace Olgy Havlové a ČSOB, který poskytuje stipendia a další pomoc nadaným dětem se zdravotním postižením a dětem z dětských domovů při studiu na středních a vysokých školách. Uvedeno několik příkladů studentů, kteří toto stipendium obdrželi a využili.

žák ; student ; nadaný ; postižený ; tělesně postižený ; sociálně znevýhodněný ; dětský domov ; středoškolské vzdělání ; vysokoškolské studium ; střední škola ; vysoká škola ; stipendium ; pomoc ; projekt ; nadace ; Fond vzdělávání ; zdravotně postižený

ABA012


12. Svazkové školství - ano či ne? [Bond schools - yes or no?] / Danuše Prokůpková -- cze

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 11, č. 8 (2014), s. 16-19.

Příspěvek poskytuje pohled na ekonomickou problematiku venkovských škol při hospodaření s majetkem a představuje jedno z možných řešení efektivnějšího a hospodárnějšího využití finančních prostředků, které pro zřizovatele přináší svazková škola. Podmínky transformace dosavadní právní formy, majetkové a finanční záležitosti, pedagogické a sociální aspekty a účetní stránka procesu transformace. V příspěvku jsou uvedeny odkazy na platné právní předpisy.

škola ; právní status ; ekonomika školství ; venkovská škola ; hospodaření školy ; financování ; přeměna ; pedagogická činnost ; účetnictví ; školská legislativa ; školská reforma ; zákon ; efektivita ; hospodaření ; zřizovatel ; právní forma ; majetek ; finance ; sociální aspekt ; svazková škola

ABA012


13. Školský rozpočet 2014 : miliarda do platů, 100 milionů na dostavby škol [School budget 2014 : one billion to salaries, 100 million to finish construction of school buildings] / Zuzana Matušková ; [Autor interview] Radmil Švancar -- cze

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 117, č. 1 (2014), s. 8-9.

Rozhovor s vrchní ředitelkou sekce financování MŠMT o školském rozpočtu na rok 2014, který v tomto roce počítá s mírným zvýšením platů učitelů i rozpočtu na vědu a výzkum. V tabulce je uvedeno srovnání výše přidělených finančních prostředků do jednotlivých oblastí školství v letech 2012 - 2014.

školství ; vzdělávání ; učitel ; plat ; věda ; výzkum ; financování ; rozpočet na vzdělání ; ekonomika školství ; přidělení finančních prostředků ; komparace ; názor ; Česká republika ; 2014 ; 2012-2014

ABA012


14. Tři a půl procenta dostane jen někdo : splnil ministr školství Marcel Chládek svůj slib? [3,5% of pay rise are not for everybody : has minister Chládek kept his promise?] / Radmil Švancar -- cze

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 117, č. 36-37 (2014), s. 4-6.

K 1. listopadu 2014 byl navýšen objem mzdových prostředků na platy pedagogických pracovníků o 3,5 %. V článku jsou uvedeny základní informace k tomuto tématu, včetně srovnávací tabulky změny tarifních platů pro pedagogy od 1. 11. 2014 a tabulky vyjadřující počty pedagogických pracovníků v platových třídách a stupních k 30. 9. 2013.

učitel ; vyučující personál ; plat ; příjem ; mzdový index ; komparace ; školská politika ; Česká republika ; 2013 ; 2014

ABA012


15. Učitelé si v loňském roce polepšili - o 163 korun [Teachers' salaries increased last year - by 163 crowns] / Olga Šedivá -- cze

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 22, č. 18-19 (2014), s. 4-5.

Údaje o platech pedagogických a nepedagogických pracovníků v regionálním školství v roce 2013. Tabulkový přehled o členění platů podle jednotlivých složek platu. Srovnání situace v různých krajích ČR.

statistická data ; plat ; průměrný příjem ; učitel ; nepedagogický personál ; regionální školství ; komparace ; Česká republika ; 2013

ABA012


16. V českém školství zadarmo chudí dotují bohaté [In Czech school system the poor subsidize the rich] / Jan Libich ; [Autor interview] Lubor Lacina -- cze

In: Ekonom : týdeník vydavatelství Economia -- ISSN 1210-0714 -- Roč. 58, č. 30 (2014), s. 39.

Výběr z diskuze, v níž se ekonom Lubor Lacina dotazoval svého kolegy Jana Libicha vyučujícího na univerzitě La Trobe v australském Melbourne na vzdělávací systém a vysoké školství v Austrálii. Z čeho by si české školství mělo vzít příklad: australský systém odloženého školného, tj. půjčky, kterou studenti splácejí až po studiu v závislosti na svém příjmu.

školství ; systém výchovy a vzdělávání ; vysoké školství ; studentská půjčka ; studijní poplatky ; Austrálie

ABA012


17. Změna financování regionálního školství je můj nejtěžší úkol, říká pro UN ministr Marcel Chládek [Changes in the financing of regional school system is my most difficult task, says Minister of Education Marcel Chládek] / Marcel Chládek ; [Autor interview] Radmil Švancar -- cze

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 117, č. 17 (2014), s. 7-9.

Rozhovor s ministrem školství o plánech jeho rezortu týkajících se změny systému financování škol provozovaných kraji a obcemi.

regionální školství ; škola ; místní správa ; regionální správa ; financování ; ekonomika školství ; školská politika ; ministr školství ; názor ; zřizovatel

ABA012


18. Zvýšení platů vnímáme jako první krok k nápravě chyb v odměňování pedagogů, říká František Dobšík, předseda ČMOS pracovníků školství [We appreciate rise of salaries as the first step to right the wrongs in teacher remuneration, says the chairman of school trade unions František Dobšík] / František Dobšík ; [Autor interview] Karla Tondlová -- cze

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 22, č. 32 (2014), s. [1], 4.

Stanovisko odborů ke schválení zvýšení platů zaměstnancům veřejné správy a služeb včetně pracovníků školství. Zúžení okruhu osob, u nichž je možné využít tzv. plovoucí tarify a nepřihlížet přitom k délce jejich praxe. Plánované zvýšení platů nepedagogických a pedagogických zaměstnanců škol. Tabulka se stupnicí platových tarifů pro pedagogy platných od listopadu 2014.

odbory ; odborová organizace ; postoj ; názor ; plat ; vyučující personál ; učitel ; nepedagogický personál

ABA012


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019