Informace z českých časopisů - č. 04/2015

Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-PK) http://www.epk.cz/ nebo v papírové podobě e-mailem na adrese studovna@npmk.cz


1. Hra a hravé činnosti v hodinách češtiny [Game and playful activities in Czech language lessons] / Simona Pišlová, Kristýna Pišlová, Anna Gálisová, Ladislav Janovec, Lucie Bušová -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Didaktické studie -- ISSN 1804-1221 -- Roč. 1, č. 1 (2009), s. 23-54.

Několik příspěvků se zabývá tematikou hry a vyučovacích pomůcek ve výuce českého jazyka a literatury. Ukazují možnosti a funkce hry ve škole jako jedné z možných vyučovacích metod. Hra jako efektivní prostředek jazykového vzdělávání s ukázkami her pro žáky základní školy, různé typy didaktických pomůcek a nástrojů pro výuku sémantiky, náměty k využití počítače jako edukačního prostředku, možnosti práce s jednotlivými programy operačního systému a seznámení s novými prvky ve výuce - interaktivní tabulí a i-učebnicí.

základní škola ; výuka ; vyučovací metoda ; čeština ; hra ; inovace ve vzdělávání ; Internet ; audiovizuální technika ; pomůcky žáka ; didaktická hra ; didaktické využití počítače ; interaktivní multimédia ; interaktivní učebnice ; interaktivní tabule ; interaktivní hra

ABA012


2. Jak si čeští žáci vedou v počítačové a informační gramotnosti [How are Czech pupils doing in computer and information literacy - results from the ICILS 2013 survey] / Simona Boudová – cze

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 117, č. 46 (2014), s. 28-29.

Shrnutí výsledků Mezinárodního šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013. Testování se zúčastnili náhodně vybraní žáci 8. ročníků základních škol a víceletých gymnázií. Čeští žáci dosáhli nadprůměrných výsledků a dostali se v mezinárodním srovnání na jedno z předních míst. Dívky si vedly ve většině zapojených zemích lépe než chlapci.

žák ; základní škola ; víceleté gymnázium ; dívka ; chlapec ; pohlavní rozdíl ; informační gramotnost ; počítačová gramotnost ; hodnocení žáka ; úroveň vědomostí ; znalost ; pedagogický výzkum ; srovnávací výzkum ; výsledek výzkumu ; mezinárodní spolupráce ; ICILS ; ročník 8 ; 2013

ABA012


3. Jednotné závěrečné zkoušky pro učně povinně již v letošním školním roce [Compulsory united final examinations for apprentices already in this school year] / Olga Šedivá – cze

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 23, č. 8 (2015), s. 3.

Přijetí novely školského zákona zahrnující novou formu závěrečných zkoušek pro učně Poslaneckou sněmovnou. Představení nové jednotné závěrečné zkoušky v učebních oborech. Ponechání stávající struktury zkoušky (písemná, ústní a praktická část), zadání však bude jednotné stejně jako kritéria hodnocení, aby byla zajištěna srovnatelnost výsledků zkoušek. Nový prvek praktické zkoušky u některých oborů samostatná odborná práce.

školský zákon ; závěrečná zkouška ; příprava učňů ; učňovská škola ; učební obor ; zkušební systém ; praktická zkouška ; reforma ; 2015/2016

ABA012


4. Komunitní tlumočníci na třídních schůzkách [Community interpreters at parental meetings] / Radka Balounová, Zuzana Vodňanská, Pavla Jenková – cze

In: Školní poradenství v praxi -- ISSN 2336-3436 -- Roč. 2, č. 2 (2015), s. 31-37.

Možnosti spolupráce se společnostmi, které působí v oblasti integrace žáků-cizinců z třetích zemí a nabízejí řadu užitečných služeb (Meta, o.p.s., Integrační centrum Praha, o.p.s., Sdružení pro integraci a migraci, Klub Hanoi, informační portál Inkluzivní škola). Jednou z možností je bezplatné využití služeb komunitních tlumočníků. Autorka prvního článku se zaměřila na pomoc tlumočníků z vietnamštiny. V následujících dvou článcích je blíže představena společnost Meta - společnost pro příležitost mladých migrantů a Integrační centrum Praha (ICP) - nestátní organizace, která poskytuje ucelený komplex služeb migrantům a zároveň metodickou podporu a praktické rady pedagogům.

třídní schůzka ; vzdělávání cizinců ; tlumočení ; tlumočník ; integrace žáka ; sdružení ; pomoc ; metodická činnost ; migrant ; spolupráce ve výchově ; vietnamština ; multikulturní výchova ; META ; Integrační centrum Praha, o. p. s.

ABA012


5. Kreativní videofilm a digitální fotografie v kontextu celoživotního vzdělávání osob s mentálním postižením [Creative Videofilm and Digital Photography in the Context of Lifelong Learning for People with Mental Disability] / Jana Hnilicová -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky -- ISSN 1211-2720 -- Roč. 24, č. 4 (2014), s. 293-308.

Autorka se v článku zabývá aktuálními otázkami vztahujícími se k technickým prostředkům a procesu celoživotního vzdělávání osob s mentálním postižením. Symbióza technických prostředků a samostatného tvůrčího zapojení člověka je jednou z cest přispívajících k jeho formování a rozvíjení bez ohledu na jeho jinakost v současném světě. Kurzy kreativního videofilmu a digitální fotografie jsou konkrétní realizací této myšlenky. Autorka vše dokumentuje na příkladu tvůrčí skupiny Večernice, kterou tvoří osoby s mentálním postižením.

mentálně postižený ; mentální retardace ; celoživotní vzdělávání ; vzdělávání dospělých ; psychoterapie ; tvůrčí činnosti ; tvořivost ; elektronická kamera ; film ; fotografování ; elektronický dokument ; digitální fotografie ; videofilm

ABA012


6. Metodické doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních - minimální standard bezpečnosti [Methodical recommendation to the safety of children, pupils and students in schools and educational institutions - minimum safety standard] / MŠMT – cze

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 23, č. 11 (2015), s. 10-11.

Seznámení s obsahem a účelem metodického dokumentu s názvem Minimální standard bezpečnosti právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, který shrnuje opatření prostorová, organizačně-technická, personální a opatření v oblasti vedení dokumentace k zajištění bezpečnosti a prevenci mimořádných událostí. Dokument má dále napomoci k tomu, aby školy dokázaly účinně reagovat v případě, kdy už mimořádná událost nastala, vyhodnotit ji a přijmout nejvhodnější opatření. Další předpisy související se zabezpečením budov.

bezpečnost ; škola ; výchovně vzdělávací zařízení ; budova ; prevence ; nehoda ; ochrana dítěte ; ochrana mládeže ; metodická příručka ; mimořádná událost

ABA012


7. Nesmíme podlehnout touze páchat dobro [We must not succumb to the desire to commit good] / Václava Masáková ; [Autor interview] Daniela Kramulová – cze

In: Psychologie dnes -- ISSN 1212-9607 -- Roč. 21, č. 3 (2015), s. 10-13.

Rozhovor s psycholožkou Václavou Masákovou o výchovných stylech, rozdílech v kultuře, úloze sociálních pracovníků a míře zasahování do života jednotlivých rodin. Všechna tato témata jsou probírána na základě kauzy spojené s odebíráním dětí biologickým rodičům v Norsku i v České republice. Dále hovoří o tom, jaká jsou úskalí tzv. pomáhajících profesí, pěstounské péče nebo adopce. Praxe na odborech sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) a spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami v případě problémových rodin.

péče o dítě ; rodiče ; psycholog ; výchova dítěte ; spolupráce ve výchově ; rodinná výchova ; adopce ; pěstounská péče ; poradenství ; sociální péče ; sociální pracovník ; pedagogicko-psychologická poradna ; ochrana dítěte ; Norsko ; Česká republika

ABA012


8. O povaze pedagogické teorie, aneb, Jak chápat výchovné ideály [On the Character of Pedagogical Theory : How to Understand Educational Ideals] / Martin Strouhal -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 7

In: Pedagogika : časopis pro vědy o vzdělávání a výchově -- ISSN 0031-3815 -- Roč. 64, č. 4 (2014), s. 367-382.

Význam filozofické reflexe pro pedagogické myšlení, úvaha o výchovných ideálech. Výchovné ideály jako obraz doby. Výchovný ideál jako nepředmětná idea. Výchovný cíl vs. výchovný ideál. Úloha metafory v pedagogickém diskursu.

pedagogika ; výchova ; hermeneutická pedagogika ; teorie výchovy ; filozofie výchovy ; cíl výchovy ; výchovně vzdělávací cíle ; vzor ; výchovný vzor ; ideál ; metafora

ABA012


9. Obsahová náplň školního webu [Content structure of school website] / Miroslav Hřebecký – cze

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 12, č. 2 (2015), s. 16-20.

Příspěvek je věnován některým položkám obsahové náplně školního webu, kterými jsou kontakty, charakteristika školy, vize a metody práce školy, organizace školního roku, denní chod školy, fotogalerie, informace pro zájemce o studium, sekce ke stažení a webová prezentace školy.

škola ; webová stránka ; vztah škola-veřejnost ; počítač ; počítačová síť ; prezentace ; informace ; zájem ; uživatelská přívětivost ; obsah ; školní web ; kontakt ; charakteristika ; vize ; metody práce ; organizace školního roku ; fotogalerie ; studium

ABA012


10. Odklady jsou reakcí rodičů na stav školského systému [Postponements are parents´ reaction to the school system] / Václav Mertin -- cze

In: Moderní vyučování : časopis pro nové programy v českém základním školství -- ISSN 1211-6858 ISBN (váz.) -- Roč. 21, č. 1-2 (leden-únor) (2015), s. 5-6.

Názor psychologa na odklady školní docházky, návrhy a doporučení. Příprava dětí na první třídu ZŠ. Hlavní důvody a příčiny nárůstu odkladů školní docházky, porovnání s evropskými zeměmi. Problematika dětí z nepodnětného rodinného prostředí, podpora znevýhodněných dětí.

předškolní dítě ; předškolní věk ; předškolní výchova ; základní škola ; přechod z mateřské na základní školu ; školní zralost ; dovednost ; odklad ; zápis ; povinná školní docházka ; rodinná výchova ; sociálně znevýhodněný ; pomoc ; ročník 1 ; příprava

ABA012


11. Pomoc od bezmoci z odmocnin [Aid of the helplessness of square roots] / Ľubomíra Dvořáková, Čeněk Škarda -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 5

In: Učitel matematiky -- ISSN 1210-9037 -- Roč. 23, č. 1 (2014), s. 35-44.

Cílem příspěvku je vzkřísit zapomenuté umění výpočtu druhé odmocniny pomocí tužky a papíru, který je založené jen na násobení a odečítání. Vhodné pro střední školy.

matematika ; řešení úloh ; výklad ; opakování ; střední škola ; počítání ; návod

ABA012


12. Role multimédií ve výuce přírodních věd [The Role of Multimedia in Science Education] / Teraza Odcházelová -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Scientia in educatione -- ISSN 1804-7106 -- Roč. 5, č. 2 (2014), s. 2-12.

Pokles zájmu o studium přírodních věd v posledních letech a hledání efektivnějších a pro žáky přitažlivějších vyučovacích metod a přístupů. Možnosti využití multimédií v přírodovědné výuce. Multimédia v kontextu hlavních trendů přírodovědného vzdělávání.

multimediální metoda ; výuka ; přírodovědný předmět ; směr ; inovace ve vzdělávání ; motivace ; zájem ; přírodní vědy ; přírodovědné studium ; vyučovací metoda ; efektivnost vzdělávání

ABA012


13. Stravování ve školních jídelnách nám závidí celý svět [Whole world envies us meals in school canteens] / Olga Šedivá – cze

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 23, č. 7 (2015), s. 3.

Ze setkání aktérů a příznivců školního stravování v Senátu ČR. Sedmdesátiletá tradice školních jídelen u nás. Poznatky ČŠI vyplývající z pravidelných kontrol školních jídelen. Kontroluje se plnění výživových norem, prostorové i personální zabezpečení, správné vedení administrativy apod. Varování před podléháním tlaku veřejnosti, zejména rodičů, které v některých jídelnách vede k nedodržování tzv. spotřebního koše.

školní stravování ; jídelna ; tradice ; výchova ke správné výživě ; inspekce ; Česká republika

ABA012


14. Šikana v dětství jako predisponující faktor pro psychické problémy v dospělosti [Bullying in childhood as a predisposing factor of psychical problems in adulthood] / Aneta Sandoval, Ján Praško, Marie Ocisková, Dana Kamarádová, Daniela Jelenová, Klára Látalová -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Česká a slovenská psychiatrie : časopis České psychiatrické společnosti ČLS JEP a Psychiatrickej spoločnosti SLS -- ISSN 1212-0383 -- Roč. 110, č. 6 (2014), s. 317-325.

Šikana jako komplexní sociální fenomén zahrnující přímé i nepřímé formy agrese. Šikana přináší nepříznivé následky, které bývají dlouhotrvající a negativně ovlivňují oběti i pachatele. Oběti šikany mají vyšší riziko rozvoje duševních problémů a poruch v dospělosti - potíže v sociálním fungování, pocity stálého očekávání ohrožení nebo úzkost v mezilidském kontaktu. U zranitelnějších jedinců může jít o depresivní poruchu, sebevražedné myšlenky, anorexii či psychotické poruchy. Mechanismy vlivu šikany na pozdější psychické zdraví. Intervence k vyrovnání se s šikanou z dětství.

šikanování ; agrese ; agresivita ; dětství ; handicap ; dospělost ; psychiatrie ; deprese ; sebevražda ; emocionální narušenost ; zákrok ; psychické onemocnění

ABA012


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019