Informace ze zahraničních časopisů č. 06/2015

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ

Č. 6/2015

Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-PK) http://www.epk.cz/ nebo v papírové podobě e-mailem na adrese studovna@npmk.cz


1. Die familiäre Lernumwelt und ihre Bedeutung für die kindliche Kompetenzentwicklung [Vyučování v rodinném prostředí a jeho význam pro vývoj schopností dětí] / Frank Niklas -- ger -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Psychologie in Erziehung und Unterricht -- ISSN 0342-183X -- Roč. 62, č. 2. Quartal (2015), s. 106-120.

Zatímco v anglojazyčném prostředí je vliv vyučování v rodinném prostředí na vývoj dětí v předškolním i školním věku kvalitně zdokumentován, v německojazyčném prostředí existuje jen několik relevantních studií na dané téma. Článek podává přehled dosavadního výzkumu a nastoluje dosud nezodpovězené otázky. Uvádí teoretický rámec i různé koncepce domácího vzdělávání a prezentuje výsledky studií zkoumajících vliv domácího vyučování (výzkum prováděný na švýcarských gymnáziích) na rozvoj lingvistických i matematických dovedností dětí a mladistvých.

rodina ; rodinné prostředí ; domácí vzdělávání ; výuka ; předškolní věk ; školní věk ; koncepce ; jazyková dovednost ; matematika ; výzkum ; působení ; rozvíjení schopností ; Švýcarsko

ABA012


2. Entfernt verbunden, nicht geliebt [Vzdálené připojení se nelíbí] / Klaus Heimann, Christine Prussky – ger

In: DUZ Magazin -- ISSN 1613-1290 -- Roč. 70, č. 9 (2014), s. 16-18.

Článek představuje univerzitu v Hagenu (Fernuniversität Hagen), založenou r. 1974, jako průkopnici v e-learningu; v zimním semestru 2014 měla zapsaných 88 000 studentů, věkově nejčastěji 29-35 letých. Finančně je zaštiťována rovným dílem ze spolkových a zemských prostředků. Článek poukazuje na nepříznivou finanční situaci univerzity a předkládá možnosti jejího dalšího financování.

vysoká škola ; forma výuky ; e-learning ; distanční vzdělávání ; financování ; SRN

ABA012


3. Focus on employability [Zaměřeno na zaměstnatelnost] – eng

In: Skill set and match : CEDEFOP's magazine promoting learning for work / -- ISSN 2363-0175 -- Roč. 2014, č. 2 (2014), s. 8.

Příspěvek představuje priority předsednictví Itálie v Radě EU v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Hlavní pozornost je zaměřena na integraci systému vzdělávání a odborné přípravy s trhem práce na základě kvalitních učebních plánů pro učňovské vzdělávání a stáže, na realizaci evropské iniciativy pro boj s nezaměstnaností mladých lidí, jakož i podporu Evropského sociálního fondu, na realizaci schválených operačních programů Francie a Itálie, na urychlené přijetí nezbytných opatření ke snížení nezaměstnanosti mladých lidí, kteří nejsou ve vzdělávání, v zaměstnání nebo v profesní přípravě. Prioritou je také zvýšit kvalitu práce evropské sítě služeb zaměstnanosti, umožnit pracovníkům přístup ke službám v oblasti mobility a další integrace na trhu práce (EURES; European Employment Services) a podpořit využívání nabídky veřejných služeb zaměstnanosti členských států EU.

zaměstnatelnost ; vzdělávání ; odborné vzdělání ; integrace ; systém výchovy a vzdělávání ; trh práce ; vzdělávací program ; učební plán ; učňovské školství ; nezaměstnanost ; mládež ; zaměstnání ; profesní příprava ; práce ; mezinárodní spolupráce ; pracovník ; služby ; vztah škola-výroba ; zaměstnanecká politika ; Evropská unie. ; Evropský sociální fond ; European Employment Services ; Evropská unie ; Itálie ; Francie ; odborná příprava ; stáže ; iniciativa ; operační program ; opatření ; mobilita

ABA012


4. Jabločnoje putešestvije : zanjatije dlja detej 5 - 8 let [Putování jablka : zaměstnání pro 3 - 8 leté děti] / T. Šalygina – rus

In: Doškol'noje vospitanije -- ISSN 0012-561X -- Roč. 87, č. 2 (2015), s. 46-51.

Poznávání předmětů okolního světa zrakem, hmatem, čichem, jaké mají vlastnosti, jakou roli hrají v životě člověka. Ovoce a zelenina, větší pozornost věnována jablkům. Hry s jablky, ochutnávání, rozeznávání se zakrytýma očima. Jaká jablka nemáme jíst - jejich zralost či nezralost. Pohybové cvičení nakonec - sázíme jabloně, trháme jablíčka. Popis zaměstnání krok po kroku.

předškolní výchova ; mateřská škola ; hra ; rozvíjení schopností ; zrak ; čich ; hmat ; smyslová výchova ; ovoce ; zelenina ; věk 5-8 ; předmět

ABA012


5. Kosmičeskije spasateli : zanjatije tiflopedagoga i psichologa so staršimi det'mi s narušenijem zrenija (s ispol'zovanijem sensornoj komnaty) [Kosmičtí zachránci : zaměstnání tyflopedagoga a psychologa se staršími dětmi se zrakovými poruchami (s využitím senzorické místnosti)] / G. Trunova, I. Majorova – rus

In: Doškol'noje vospitanije -- ISSN 0012-561X -- Roč. 87, č. 2 (2015), s. 81- 85.

Zaměstnání pro starší předškoláky s poruchami zraku s účastí tyflopedagoga a psychologa. Vesmírná Záhadná planeta se blíží ke skáze, hrouží se do tmy a potřebuje pomoc. Děti ji zachraňují. Cestují k ní - sbírají dobrá slova, sestavují kosmickou raketu podle zašifrovaného kódu. Let raketou - pohybová cvičení, poznávání hvězdného nebe skrze mlhu, procházení hvězdným vodopádem, záchrana kouzelného kvítku ze Záhadné planety - další pohybová cvičení. Nakonec tanec kosmických motýlů, zachraňují kvítek a tím i Záhadnou planetu. S využitím senzorické místnosti.

předškolní výchova ; mateřská škola ; handicap ; zrak ; zrakově postižený ; hra ; pohybové hry ; pohybová výchova ; Rusko

ABA012


6. Kreativita - žiadaná pridaná hodnota vo výučbe [Creativeness - required added value in instruction] / Emil Burák – slo

In: Rodina a škola : mesačník pre rodičov a učiteľov -- ISSN 0231-6463 -- Roč. 63, č. 4 (apríl) (2015), s. 22-23.

Zamyšlení nad kreativitou jako významnou hodnotou ve vzdělávání zejména v dobách nedostatku či ekonomické recese. Pojem a význam tvořivosti. Sedm oblastí nadání. Vůle a talent člověka ve vztahu k tvořivosti. Tvořivost jednotlivce a tvořivost společnosti. Tvořivý postoj k vlastnímu životu.

tvořivost ; hodnota ; společenský vývoj ; nedostatek ; hospodářská krize ; pojem ; nadání ; společnost

ABA012


7. Language, Access, and Power in the Elementary Science Classroom [Jazyk, přístup a moc v přírodovědné výuce na základní škole] / Emily Schoerning, Brian Hand, Mack Shelley, William Therrien -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Science education -- ISSN 0036-8326 -- Roč. 99, č. 2 (2015), s. [238]-259.

Nové americké standary přírodovědného vzdělávání podporují badatelský přístup ve výuce. Zatím není prozkoumáno, jak se tato změna ve výuce odráží v hovoru během vyučování. Americký výzkum se proto zaměřil na některé jazykové známky charakterizující přístup a sílu (ve smyslu autority a schopnosti) v řeči žáků a učitele a na změny ve frekvenci v jejich výskytu při přechodu na badatelsky orientovanou výuku. Konkrétně byly sledovány dialogy během přírodovědné výuky ve 3. - 5. ročníku základní školy.

přírodovědný předmět ; učení bádáním ; řeč ; diskuse ; projev ; žák ; učitel ; základní škola ; pedagogický výzkum ; ročník 3-5

ABA012


8. Planeta Družba : sovmestnaja integrirovannaja dejatel'nost' s det'mi 5 - 8 let [Planeta Přátelství : společné integrované zaměstnání pro děti ve věku 5 - 8 let] / S. Silant'jeva – rus

In: Doškol'noje vospitanije -- ISSN 0012-561X -- Roč. 87, č. 2 (2015), s. 60-63.

Hlavním cílem tohoto zaměstnání je naučit děti koordinovaně se hýbat, měřit své úsilí s ostatními, prohloubit kamarádství a procvičit vzájemné dorozumívání. Pomůcky: reprodukovaná hudba, obruče, létající talíře, míče. Hraje se hra Kosmonaut s množstvím pohybových prvků, které cvičí všechny děti současně. Doplněno fotografiemi a detailním popisem celé hodiny.

předškolní výchova ; mateřská škola ; pohybové hry ; pohybový rozvoj ; přátelství ; hra ; Rusko ; věk 5-8 ; koordinace pohybu

ABA012


9. Puti formirovanija predposylok izobrazitel'noj dejatel'nosti u detej s zamedlennym tempom psichičeskogo razvitija [Způsoby formování předpokladů výtvarné aktivity u dětí se zpomaleným psychickým vývojem] / D. Lonskaja -- rus -- Obsahuje bibliografické odkazy: 20

In: Doškol'noje vospitanije -- ISSN 0012-561X -- Roč. 87, č. 2 (2015), s. 110-117.

Intervenční programy v korektivních i veřejných předškolních zařízeních v Moskvě. Účastníky programu bylo 33 předškolních dětí se zpomaleným psychickým vývojem a 16 dětí s normálním vývojem ve věku 6 let. Program se zaměřil na zrakové schopnosti, prostorovou představivost, konstrukční praxi a byla sledována i autoregulace, pozornost a samostatnost. Speciální postupy pro pro nízký, střední a vysoký stupeň vývojového zpomalení. Výsledky ukázaly, že formování výtvarných aktivit u těchto dětí je možné pouze pokud je cíleno na korekci, nejen grafických dovedností a produktivní představivosti, ale i rozvoje psychických základů výtvarné aktivity.

předškolní dítě ; mentálně postižený ; mentální retardace ; výtvarný projev ; zákrok ; mateřská škola ; výsledek výzkumu ; rozvíjení schopností

ABA012


10. Recht & Unrecht, Kinderrechte und Mitbestimmung : Materialien zur Umsetzung politischen Lernens im Sachunterricht [Právo a bezpráví, dětská práva a spolurozhodování : materiály k zařazení politických témat do věcného vyučování] / Michael Otten, Stephanie Götting, Marilena Kipke, Carmen Lamann, Nadine Spenthof -- ger -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Grundschulunterricht Sachunterricht -- ISSN 1865-4991 -- Roč. 61, č. 4 (Dezember) (2014), s. 1-24 přílohy.

Politická témata, jakými jsou i lidská práva včetně dětských a jejich objasňování, je nutné zařadit do vyučování již v nižších stupních základních škol. Praktická aplikace dětských práv ve školním vyučování je pro učitele velkou pedagogicko-didaktickou výzvou. Článek doprovázejí příklady včetně rozsáhlého obrazového materiálu, jež dětem poslouží jako pomůcka pro seznámení se s různými životními situacemi a jejich řešením na základě principů dětských práv.

práva dítěte ; politická výchova ; role učitele ; základní škola ; forma výuky

ABA012


11. Self-realization, meaning of life and lifelong education = Sebarealizácia, zmysel života a celoživotná edukácia / Beata Kosová -- slo -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Journal of modern science -- ISSN 1734-2031 -- Roč. [9], č. 3 (22) (2014), s. 111-127.

Studie se zabývá personalistickými, fenomenologickými a holistickými přístupy k podstatě člověka se zaměřením na osobnostní rozměr jeho života. Pro současnou globalizovanou společnost jsou typická ekonomická hlediska života na úkor psychického a osobnostního rozvoje člověka. Na otázku, co může být obsahem seberealizace, si musí člověk sám najít odpověď prostřednictvím celoživotního učení. Autorka se zamýšlí nad smyslem života člověka a důsledky celoživotního vzdělávání.

člověk ; celoživotní vzdělávání ; vzdělávání dospělých ; seberealizace ; osobní předpoklady ; globalizace ; ekonomické podmínky ; fenomenologie ; celostní psychologie ; osobnost ; filozofie výchovy ; životní styl ; smysl života

ABA012


12. School-external Factors in Finnish Content and Language Integrated Learning (CLIL) Programs [Mimoškolní faktory ve finských jazykových integrovaných výukových (CLIL) programech] / Sophie Aro, Mirjamaija Mikkilä-Erdmann -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Scandinavian journal of educational research -- ISSN 0031-3831 -- Roč. 59, č. 2 (2015), s. [127]-142.

Článek se zabývá efektivitou výukové metody CLIL ve Finsku. Studie je zaměřena na vztah mezi jazykovými kompetencemi finských bilingvních žáků a mimoškolními faktory, jako jsou očekávání rodičů, zapojení rodičů do domácí přípravy a uplatnění angličtiny mimo školu. Data byla získána od 122 žáků 6. ročníku bilingválního vzdělávání. Analýza prokázala, že očekávání rodičů a jejich zapojení do domácí přípravy dětí bylo v souladu s jazykovými kompetencemi žáků, zatímco úroveň vzdělání rodičů nemá vliv na nabyté znalosti dětí. Celková úroveň znalostí žáků byla vysoko nad průměrem. To vysvětluje, že současný systém výběru preferuje žáky z podnětného prostředí.

jazykové vzdělávání ; jazyková výuka ; cizí jazyk ; angličtina ; základní škola ; druhý stupeň ; vyučovací metoda ; dvojjazyčné vzdělávání ; bilingvismus ; vyučovací jazyk ; způsobilost ; mezipředmětové vztahy ; mimoškolní výchova ; integrovaná výuka ; Finsko ; CLIL (Content and Language Integrated Learning) ; ročník 6

ABA012


13. Štvorročná Mayra v škôlke [Four-year-old Mayra in kindergarten] / Mária Hobrok – slo

In: Rodina a škola : mesačník pre rodičov a učiteľov -- ISSN 0231-6463 -- Roč. 63, č. 4 (apríl) (2015), s. 20-21.

Organizace předškolního vzdělávání ve Velké Británii: ve věku 3-4 roky chodí děti do školky jen na půl dne, od čtyř roků postupují do přípravné třídy (Reception Class) a tráví ve školce celý den. Oblasti výuky a rozvíjené dovednosti a znalosti: osobnostní a sociální rozvoj, rozvoj matematických schopností, tvořivosti, komunikačních schopností, tělesný rozvoj, porozumění světu.

organizace výuky ; předškolní výchova ; mateřská škola ; obsah výchovy ; cíl výchovy ; rozvíjení schopností ; přípravný ročník ; Velká Británie

ABA012


14. What and how teacher educators prefer to learn [Co a jak se chtějí učit pedagogové budoucích učitelů] / Jurriën Dengerink, Mieke Lunenberg, Quinta Kools -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Journal of education for teaching : international research and pedagogy -- ISSN 0260-7476 -- Roč. 41, č. 1 (2015), s. [78]-96.

Článek předkládá studii o profesním růstu vysokoškolských pedagogů, kteří vyučují budoucí učitele, a o rozdílech v jejich preferencích podle délky jejich učitelského povolání. Pedagogové odpovídali na otázky, v jaké oblasti nejraději pracují sami na sobě a na svém profesním růstu? Jaký druh učení jim nejlépe vyhovuje a s kým? Liší se podstatně představy o profesním růstu u jednotlivých pedagogů? Výsledky poukázaly mj. na skutečnost, že zatímco univerzitní pedagogové se nejvíce zajímají o to, jak zlepšit výuku, ti méně zkušení, kteří vyučují ve školách, dávají přednost dobrému koučinku. Autoři vytvořili profily učení pro čtyři kategorie pedagogů, které mohou napomoci k lepší organizaci vzdělávání budoucích učitelů a profesnímu růstu jejich pedagogů v době, kdy je požadován větší rozsah praxe ve školách a zároveň orientace na výzkum.

vysokoškolský pedagog ; student učitelství ; odborný rozvoj zaměstnanců ; další vzdělávání učitelů ; výuka ; koučování ; výzkum ; Nizozemsko

ABA012


15. Wirksamkeit und Respekt : zur Philosophie des Unterrichts [Působení a respekt : k filozofii výuky] / Johannes Giesinger -- ger -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Zeitschrift für Pädagogik -- ISSN 0044-3247 -- Roč. 60, č. 6 (2014), s. 817-831.

Autor studie zkoumá z filozofického pohledu ideu kauzálního působení při výuce a zaměřuje se na otázku, zda je výchovné působení učitele v procesu vyučování možné a zda je legitimní. Představuje model pedagogického vlivu, v němž se na adresáty výchovy působí prostřednictvím myšlenkového obsahu, mravních pravidel a hodnot, důležitou roli přitom hraje autorita učitele, vzájemný respekt a pochvala.

výchova ; vzdělání ; role učitele ; osobnost ; mravní hodnota ; pochvala ; autorita ; vztah učitel-žák ; výchovné působení ; učitel

ABA012


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019